Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Vejledte lungebiopsier i Radiologisk Afdeling

 

Se særskilt vejledning til CT-vejledte biopsier fra abdomen

Se særskilt vejledning til CT-vejledte drænager fra abdomen

Formål

At beskrive forberedelse, procedure og observation af patienter til CT vejledt biopsi af forandringer i lungerne, så patientforløb og svarafgivelse bliver så sikkert og hurtigt, som muligt.

 

Definition af begreber

Henvisning

Elektronisk afsendt rekvisition af en radiologisk ydelse, indskrevet enten i PAS eller WebPAS, og indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for visitering, planlægning, gennemførelse og beskrivelse.

Grovnålsbiopsi

Primær prøve

Så vidt muligt foretages en histologisk biopsi fra lungevæv, fremfor cytologisk aspirat. En grovnålsbiopsi foretages med en nål, der har en diameter >1mm. Ved udløsning af nålen penetreres det væv, hvorfra prøven skal tages.

Indgrebet er behæftet med høj blødningsrisiko.

Finnålsaspiration

Sekundær prøve

Finnålsaspiration laves kun hvis det ikke er muligt at foretage en grovnålsbiopsi. En finnålsaspiration er en cytologisk prøve, hvor celler aspireres med en kanyle <1mm i diameter. Ved finnålsaspiration alene, er der lav blødningsrisiko. Se Forberedelse til UL og intervention nederst i oversigt over AK præparater.

Forprøver

Blodprøver og tests, som henvisende afdeling får taget på patienten, for at minimere risiko for komplikationer ved indgrebet.

Forberedelse

Henvisning til CT vejledt lungebiopsi, laves på baggrund af en CT eller PET/CT-skanning af thorax, hvor der er cancersuspekte forandringer. Lungebiopsi udføres udelukkende, når der forligger informeret samtykke fra patienten, og når alle forprøver og tests er i orden. Se LABKA, journal, Clinical Suite og evt. kommentarer i RIS.

Henvisende læge skal tage stilling til om patienten kan tåle at få en pneumothorax i forbindelse med indgrebet, og udfylde tjekliste, se margen.

Som konferencebeslutning (multidisciplinær team, MDT-konference), kan der i særlige tilfælde foretages lungebiopsi på patienter med dårlig lungefunktion. Henvisende afdeling arrangerer evt. support, hvis dette er nødvendigt.

 

Forprøver

Tjekkes af radiolog.

Hæmoglobin, trombocytter, INR, APTT og lungefunktionstest.

Se Forberedelse til UL og intervention pkt.1 og 2 i første blå felt.

 

Blodprøver

Max 3 dage gamle

Blodprøver ved Marevan® eller Marcoumar® behandling

Max 1 dag gammel

Spirometri er acceptabel hvis

FEV1 >35%

 

 

 

Grovnålsbiopsi kan foretages hvis:

P-koagulation, vævsfaktor-induceret

INR ≤ 1,4

P-koagulation, overflade-induceret

APTT < 40 sekunder

B-trombocyttal

> 40 x 109/l

 

Hvis der udelukkende foretages finnålsaspiration:

P-koagulation, vævsfaktor-induceret

INR ≤ 1,4

B-trombocyttal

> 40 x 109/l

 

 

Detaljeret liste over pausering af blodfortyndende medikamenter inden lungebiopsi findes på bagsiden af tjekliste, se bilag i højre margen.

 

Forberedelse på undersøgelsesdagen

Patienter til CT vejledt lungebiopsi, skal være indlagte på biopsidagen, som oftest på Forberedelse & Opvågning (F&O). De skal faste i minimum 4 timer inden biopsien, men de må gerne drikke tynde væsker ind til 2 timer før, dog ikke mælkeprodukter. Observationsafsnit vurderer om der er behov for beroligende medicin.

Pårørende må ikke være tilstede under selve biopsitagning, men er velkomne til at følge med til Radiologisk Afdeling og opholde sig i ventearealer til undersøgelsen er overstået.

 

Patienter fra F&O kommer, som hovedregel, selv gående til Radiologisk Afdeling inden CT vejledt lungebiopsi, og dagens 2 første patienter kommer samtidigt, hvis de er klar til det. Patienter, der er klar til undersøgelse, sendes i øvrigt til RTG hurtigst muligt, så der bliver mindst mulig spildtid på CT-stuen.

Hvis en patient har behov for transport til Rad. Afd. meddeles dette personalet på CT-stuen, så de kan bestille en portør.

For at undgå udvikling af pneumothorax, eller spontan pneumothorax, umiddelbart efter indgrebet, transporteres alle biopsipatienter tilbage på F&O liggende. RTG bestiller patientens egen seng fra F&O.

Patienter indlagt på 6V hentes og bringes i sin egen seng. RTG bestiller portør.

 

Procedure - radiograf

Hent biopsiskab, hvis dette ikke er på stuen.

Forbered undersøgelsen ved at åbne henvisning i RIS, slå patienten op i Labka, find patient og protokol på CT skanner. Brug PRI, efter behov.

Hent patienten ind og lav patientidentifikation med Closed Loop. Informer om undersøgelsen.

Der skal kun bruges små labels med CPR, hvis der foretages finnålsaspiration. Åben Word dokument på PC-skrivebord, og skan stregkode på patientarmbånd med stregkodelæser, så CPR ikke indtastes manuelt. Print kun 4 stk. til udstrygningsglas.

Tjek at CPR på alle skærme er korrekte, og konferer med radiologen hvordan patienten skal lejres og hvilken side, der skal tages prøve fra. Kan biopsien gennemføres bestilles patientens seng fra F&O hurtigst muligt, hvis denne ikke er på RTG.

Der assisteres til biopsitagning. Vær obs. på at bruge korrekt nål til optrækning af lokalbedøvelse. Undgå støj og uro i betjener rum.

Find patientens henvisning til konventionel optagelse af thorax i RIS. Åbn henvisningen i ”Reception” og notér tidspunktet for lungebiopsien. Bestil portør til RTG af thorax en time senere, og noter dette på tjekskema, så observationsafsnit kan se at det er bestilt.

Bestil returkørsel i portørsystemet. Journal og tjekskema skal følge patienten.

Samtlige billeder overføres til PACS efter endt undersøgelse, som dokumentation for indgrebet.

 

Procedure - radiolog

Der indledes altid med en CT-skanning af thorax uden kontrast for at lokalisere den aktuelle proces, og for at finde det bedst mulige indstikssted.

 

Efter omhyggelig lejring og instruktion af patienten, placeres en målepind i det interessante område. Ud fra denne, findes indstiksstedet vha. skannerens laserlys og måleredskaber.

I lokalbedøvelse anlægges en styrenål på 19G i tumor. Dette gøres stepvis, med kontrolskanninger ind i mellem, for at sikre, at nålespidsen rammer udenom kritiske strukturer, og rammer i processen.

Gennem styrenålen udtages en eller flere vævsprøver med biopsi instrument. På vores afdeling foretages grovnålsbiopsien med coaxial teknik og med 20G TruCut biopsi instrument. Alle vævsprøver samles i det samme formalinglas.

Afhængig af tumorens beliggenhed, patientens tilstand eller anatomi, kan der i stedet for en grovnålsbiopsi, udtages materiale til cytologi med en tyndere nål. Finnålsaspiration udstryges på max 4 objektglas.

 

Proceduren afsluttes altid med indsprøjtning af 3-5 ml sterilt, isotonisk NaCl gennem styrenålen, når denne trækkes tilbage efter endt biopsi. Dette reducerer risikoen for pneumothorax.

 

Afslutningsvis CT skannes hele lungefeltet, og der kontrolleres for de typiske komplikationer, som blødning og pneumothorax. Notat herom sendes med patienten på observationsafsnit.

 

Efter 1 time laves en konventionel røntgenoptagelse af thorax. F&O kontakter lungemedicinsk forvagt, som tager stilling til om patienten må udskrives. Kun ved stor pneumothorax på kontrolbilleder, kontakter radiograf lungemedicinsk forvagt på 64790 eller 64791. Dokumentér i så fald denne handling i Generel Note i RIS.

Håndtering af prøver

OBS: Vent med at sætte labels på prøverør og udstrygnings glas til biopsien er taget!

Radiologen er ansvarlig for at prøver og patologihenvisning er mærket med korrekt navn og CPR.

Radiolog er ansvarlig for at indgrebets art anføres som præliminært notat og endelig beskrivelse i RIS.

 

Grovnålsbiopsi

 • • Radiografen lægger millipore med vævsprøver i formalinbeholder, skru låget på og tryk på toppen af låget, så beholderen fyldes op med formalin.

Husk at bære handsker til denne procedure.

Husk hospitals CPR-label med stregkode på beholderen. Afstem mundtligt CPR på prøven sammen med patienten.

 • • Radiologen påsætter stregkodelabel fra PatoWeb.

Samtidigt kontrolleres at data stemmer overens med aktuelle patient og CPR på prøve.

 • • Radiograf lægger prøverør i klar plastpose. Prøven stilles til side i gul holder, som indikerer afsluttet undersøgelse. Opretstående prøverør sikrer at vævsprøven holdes fugtig af formalin.

 

Finnålsaspiration

 • • Radiograf åbner Word dokument på PC-skrivebord, og skanner stregkode på patientarmbånd med stregkodelæser, så CPR ikke indtastes manuelt.

 • • Print 4 små labels.

 • • Udstrygningsglas med små CPR-labels lægges 2 og 2 i plastikbeholder. Afstem mundtligt CPR på prøven sammen med patienten.

 • • Radiolog påsætter stregkodelabel fra PatoWeb på en af plastikbeholderne.

 • • Plastikbeholdere samles i klar plastpose.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

Prøverne er markeret med fiktivt CPR

Et billede, der indeholder mad, plast, sæk, beholder

Automatisk genereret beskrivelse

 

Aflever prøverne i rum på stueetage. Koden til døren er 8001#

Vævsprøven i formalin skal stå op i gul holder. Formalinbeholder og udstrygninger må gerne være i samme kasse, så pastikbeholder med udstrygninger lægges bare ovenpå den gule holder.

 

Fjern alle overskydende labels fra betjener rum, skannerrum og biopsibakke inden den næste patient.

 

Lungebiopsi i gennemlysning

I særlige tilfælde laves lungebiopsien i gennemlysning. Dette kan være ved små processer, svært eller dybt beliggende processer, eller hvis patienten ikke kan samarbejde.

 

Lungebiopsi i apnø

Fremgangsmåden er stort set, som til vågne patienter. Der anlægges ikke lokal anæstesi. Styrenålen placeres pleuranært, men ikke igennem pleura. Derefter meddeler radiologen til anæstesilægen, at patienten skal i apnø. Styrenålen placeres i processen og biopsien tages som sædvanligt. Apnø ophæves.

 

Observation og komplikationer

Den hyppigste komplikation ved CT vejledt lungebiopsi, er pneumothorax. Derfor skal man på observationsafsnit være opmærksom på biopsipatienternes vejrtrækning. Den første time efter indgrebet skal patienten opholde sig, hvor det er muligt at få fat i sundhedspersonale. Forværring af en pneumothorax kan reduceres ved at undgå kraftig hoste og fysisk anstrengelse. Kontakt straks en læge, hvis patienten får dyspnø. På observationsafsnit måles blodtryk og puls afhængig af patientens tilstand. Når lokalbedøvelsen aftager kan der opstå smerter omkring indstiksstedet. Blodigt opspyt kan forekomme. Det anbefales ikke, at patienten rejser med fly op til 6 uger efter lungebiopsien.

Ovenstående gælder også patienter, der har været til ultralyd vejledt lungebiopsi eller pleurabiopsi.

En meget sjælden komplikation er luftemboli. I tilfælde af luft i hjertet og aorta skal patienten blive liggende fladt, eller i venstre sideleje. Der gives straks nasal ilt og der ringes efter anæstesiolog kode 88 541.

 

Behandlingskrævende pneumothorax i forbindelse med biopsitagning i Radiologisk Afdeling

Ved behandlingskrævende pneumothorax i forbindelse med indgrebet på CT-stuen, kontakter radiologen Thoraxkirurgisk bagvagt på 64 681. T bagvagt anlægger pleuradræn. Efterfølgende informeres Lungemedicinsk bagvagt 88-382 (64700), hvor der aftales indlæggelse af patienten på Lungemedicinsk Afdeling, 6V.

Giv telefonisk besked til 6V på 64770.

Husk også at give observationsafsnit besked herom. F&O, 62 005.

 

Kontraindikationer

Der findes ingen absolutte, kun relative kontraindikationer til lungebiopsi, som fx:

 • • Dårlig lungefunktion

 • • Stor pneumothorax

 • • Stort pleuraeksudat

 • • Mekanisk ventilation

 • • Arteriel og venøs pulmonal hypertension

 • • Koagulations abnormaliteter

 • • Tidligere pneumonectomi

 • • Vaskulære lesioner (fx: aneurismer eller AVM)

I disse tilfælde er det «Det Multidisciplinære Team» omkring patienten, der vurderer om patienten er egnet til CT vejledt lungebiopsi.

 

Referencer

 Forberedelse til UL og intervention

 Perioperativ regulering af Antitrombotisk behandling (PRAB)

 Guidelines for radiologically guided lung biopsy (BTS Guidelines)