Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Vejledte lungebiopsier i Radiologisk Afdeling

 

Formål

At beskrive forberedelse, procedure og observation af patienter til CT vejledt biopsi af forandringer i lungerne, så patientforløb og svarafgivelse bliver så sikkert og hurtigt, som muligt.

 

Definition af begreber

Henvisning

Elektronisk afsendt rekvisition af en radiologisk ydelse, indskrevet enten i PAS eller WebPAS, og indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for visitering, planlægning, gennemførelse og beskrivelse.

Grovnålsbiopsi

Biopsi foretaget med en nål, der har en diameter >1mm.

Ved udløsning af nålen penetreres det væv, hvorfra prøven skal tages. Anvendes, når man ønsker både en histologisk og en cytologisk prøve. Er behæftet med blødningsrisiko.

Finnålsaspiration

 

Cytologisk prøve, hvor celler aspireres med en kanyle <1mm i diameter. Ved finnålsaspiration alene, er der praktisk talt ingen blødningsrisiko.

Forprøver

Blodprøver og tests, som henvisende afdeling får taget på patienten, for at minimere risiko for komplikationer ved indgrebet.

Forberedelse

Henvisning til CT vejledt lungebiopsi, laves på baggrund af en CT eller PET/CT skanning af thorax, hvor der er cancersuspekte forandringer. Lungebiopsi udføres udelukkende, når der forligger informeret samtykke fra patienten, og når alle forprøver og tests er i orden. Se LABKA, journal, Clinical Suite og evt. kommentarer i RIS.

Henvisende læge skal tage stilling til om patienten kan tåle at få en pneumothorax i forbindelse med indgrebet, og udfylde tjekliste, se margen.

Som konferencebeslutning (multidisciplinær team, MDT konference), kan der i særlige tilfælde foretages lungebiopsi på patienter med dårlig lungefunktion. Henvisende afdeling arrangerer evt. support, hvis dette er nødvendigt.

 

Forprøver

Tjekkes af radiolog. Hæmoglobin, trombocytter, INR, APTT og lungefunktionstest.

Indgrebet kan foretages hvis:

P-koagulation, vævsfaktor-induceret

INR ≤ 1,4

P-koagulation, overflade-induceret

ATTP < 60 sekunder

B-trombocyttal

> 40 x 109/l

Blodprøver

Max 3 dage gamle

Blodprøver ved AK behandling

Max 1 dag gammel

Spirometri er acceptabel hvis

FEV1 >35%

 

Detaljeret liste over pausering af blodfortyndende medikamenter inden lungebiopsi findes på tjekliste, se margen.

 

Forberedelse på undersøgelsesdagen

Patienter til CT vejledt lungebiopsi, skal være indlagte på biopsidagen, som oftest på Dagbehandling Syd (DASY). De skal faste i minimum 4 timer inden biopsien, men de må gerne drikke tynde væsker ind til 2 timer før, dog ikke mælkeprodukter. Observationsafsnit vurderer om der er behov for beroligende medicin.

Pårørende må ikke være tilstede under selve biopsitagningen, men er velkomne til at følge med til Radiologisk Afdeling og opholde sig på ventearealer til undersøgelsen er overstået.

 

Patienter fra DASY kommer, som hovedregel, selv gående til Radiologisk Afdeling inden CT vejledt lungebiopsi, og dagens 2 første patienter kommer samtidigt, hvis de er klar til det. Patienter, der er klar til undersøgelse, sendes i øvrigt til RTG hurtigst muligt, så der bliver mindst mulig spildtid på CT stuen.

Hvis en patient har behov for transport til Rad. Afd. meddeles dette personalet på CT stuen, så de kan bestille en portør.

For at undgå udvikling af pneumothorax, eller spontan pneumothorax, umiddelbart efter indgrebet, transporteres alle biopsipatienter tilbage på DASY liggende. RTG bestiller patientens egen seng fra DASY.

Patienter indlagt på 6V hentes og bringes i sin egen seng. RTG bestille portør.

 

Procedure - radiograf

Forbered undersøgelsen ved at åbne henvisning i RIS, slå patienten op i Labka, find patient og protokol på CT skanner. Brug PRI, efter behov. Åben Word dokument på PC skrivebord til print af labels til prøverne.

Hent evt. biopsiskab, hvis dette ikke er på stuen.

Hent patienten ind og informer om undersøgelsen. Tjek CPR nummer og skan stregkode på armbånd med barcode reader. Print 6 labels med CPR, 4 til udstrygningsglas, 1 til formalinglas og 1 til NaCl skyllevæske. Tjek at CPR på alle skærme er korrekte, og konferer med lægen hvordan patienten skal lejres og hvilken side, der skal tages prøve fra. Der assisteres til biopsitagning, undgå støj og uro i betjenerrum.

Kan biopsien gennemføres bestilles patientens seng fra DASY hurtigst muligt, hvis denne ikke er på RTG.

Millipore med vævsprøve lægges i formalinglas, som fyldes mindst halvt op med formalin. Husk label. Lægen påsætter stregkodelabel fra PatoWeb. Formalinglas lægges i klar plastpose og derefter i brun journalpose.

Udstrygningsglas lægges 2 og 2 i beholder og markeres med CPR label. Spidsglas med skyllevæske markeres også med CPR label. Udstrygning og skyllevæske får fælles stregkodelabel til PatoWeb, og lægges sammen i plastpose og i brun journalpose.

Find patientens henvisning til konventionel optagelse af thorax i RIS. Åbn henvisningen i ”Reception” og notér tidspunktet for lungebiopsien. Bestil portør til RTG thorax en time senere, og noter dette på tjekskema, så observationsafsnit kan se at det er bestilt.

Bestil returkørsel i portørsystemet. Journal og tjekskema skal følge patienten.

Aflever prøverne i rum på stueetage. Koden til døren er 8001#. Vævsprøven i formalin skal i en stor plastik kasse og udstrygning + skyllevæske lægges i en lille værktøjskasse.

 

Procedure - radiolog

Der indledes altid med en CT skanning af thorax uden kontrast for at lokalisere den aktuelle proces, og for at finde det bedst mulige indstikssted.

 

Efter omhyggelig lejring og instruktion af patienten, placeres en målepind i det interessante område. Ud fra denne, findes indstiksstedet vha. skannerens laserlys og måleredskaber.

 

I lokalbedøvelse anlægges en styrenål på 19G i tumor. Dette gøres stepvis, med kontrolskanninger ind i mellem, for at sikre, at nålespidsen rammer udenom kritiske strukturer, og rammer i processen.

Gennem styrenålen udtages en eller flere vævsprøver med biopsi instrument. På vores afdeling foretages grovnålsbiopsien med coaxial teknik og med 20G TruCut biopsi instrument. Alle vævsprøver samles i det samme formalinglas.

Afhængig af tumorens beliggenhed, patientens tilstand eller anatomi, kan der i stedet for en grovnålsbiopsi, udtages materiale til cytologi med en tyndere nål. Finnålsaspiration udstryges på max 4 objektglas, og nålen skylles med isotonisk NaCl. Skyllevæsken sendes med prøverne til analyse.

Proceduren afsluttes altid med indsprøjtning af 3-5 ml sterilt, isotonisk NaCl gennem styrenålen, når denne trækkes tilbage efter endt biopsi. Dette reducerer risikoen for pneumothorax.

 

Afslutningsvis CT skannes hele lungefeltet, og der kontrolleres for blødning og pneumothorax, eller luft i hjertet og aorta, som potentielt kan give en luftemboli. Notat herom sendes med patienten på observationsafsnit.

Efter 1 time laves en konventionel røntgenoptagelse af thorax. DASY kontakter lungemedicinsk forvagt, som tager stilling til om patienten må udskrives. Kun ved stor pneumothorax på kontrolbilleder, kontakter radiograf lungemedicinsk forvagt på kode 381. Dokumentér i så fald denne handling i Generel Note.

Samtlige billeder overføres til PACS, som dokumentation for indgrebet.

 

Lungebiopsi i gennemlysning

I særlige tilfælde laves lungebiopsien i gennemlysning. Dette kan være ved små processer, svært/dybt beliggende processer, eller hvis patienten ikke kan samarbejde.

 

Lungebiopsi i apnø

Fremgangsmåden er stort set, som til vågne patienter. Der anlægges ikke lokal anæstesi. Styrenålen placeres pleuranært, men ikke igennem pleura. Derefter meddeler radiologen til anæstesilægen, at patienten skal i apnø. Styrenålen placeres i processen og biopsien tages som sædvanligt. Apnø ophæves.

 

Observation og komplikationer

Den hyppigste komplikation ved CT vejledt lungebiopsi, er pneumothorax. Derfor skal man på observationsafsnit være opmærksom på biopsipatienternes vejrtrækning. Den første time efter indgrebet skal patienten opholde sig, hvor det er muligt at få fat i sundhedspersonale. Forværring af en pneumothorax kan reduceres ved at undgå kraftig hoste og fysisk anstrengelse. Kontakt straks en læge, hvis patienten får dyspnø. På observationsafsnit måles blodtryk og puls afhængig af patientens tilstand. Når lokalbedøvelsen aftager kan der opstå smerter omkring indstiksstedet. Blodigt opspyt kan forekomme. Det anbefales ikke, at patienten rejser med fly op til 6 uger efter lungebiopsien.

Ovenstående gælder også patienter, der har været til ultralydvejledt lungebiopsi eller pleurabiopsi.

En meget sjældent komplikation er luftemboli. I tilfælde af luft i hjertet og aorta skal patienten blive liggende fladt, eller i venstre sideleje. Der gives straks nasal ilt og der ringes efter anæstesiolog kode 88 541.

 

Behandlingskrævende pneumothorax i forbindelse med biopsitagning i Radiologisk Afdeling

Ved behandlingskrævende pneumothorax i forbindelse med indgrebet på CT stuen, kontakter radiologen Thoraxkirurgisk bagvagt på 64 681. T bagvagt anlægger pleuradræn. Efterfølgende informeres Lungemedicinsk bagvagt 88-382 (64700), hvor der aftales indlæggelse af patienten på Lungemedicinsk Afdeling, 6V.

Giv telefonisk besked til 6V på 64770.

Husk også at give observationsafsnit besked herom. DASY, 62 005.

 

Kontraindikationer

Der findes ingen absolutte, kun relative kontraindikationer til lungebiopsi, som fx:

  • • Dårlig lungefunktion

  • • Stor pneumothorax

  • • Stort pleuraeksudat

  • • Mekanisk ventilation

  • • Arteriel og venøs pulmonal hypertension

  • • Koagulations abnormaliteter

  • • Tidligere pneumonectomi

  • • Vaskulære lesioner (fx: aneurismer eller AVM)

I disse tilfælde er det «Det Multidisciplinære Team» omkring patienten, der vurderer om patienten er egnet til CT vejledt lungebiopsi.

 

Referencer

 DSTH bridging

 Perioperativ regulering af Antitrombotisk behandling (PRAB)

 Guidelines for radiologically guided lung biopsy (BTS Guidelines)