Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prøvesvar – rettidig reaktion

 

Formål

At sikre at der følges op på modtagne prøvesvar for at sikre patienter hurtig og effektiv behandling, og at ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på diagnostiske undersøgelsessvar.

 

Definition af begreber

 

Prøvesvar er:

  • •  Blodprøver

  • •  Urinprøver

  • •  Billeddiagnostiske undersøgelser

  • •  Mikrobiologiske undersøgelser

  • •  Serologiske undersøgelser

  • •  EKG

  • •  EEG

  • •  Nuklearmedicin

  • •  Tilsyn fra andre afdelinger, m.m.

 

CCS: Clinical Suite – den elektroniske patientjournal.

Patientens Opgaveliste: Alle svar fra KMA, Labka, Nuklearmedicinsk Afdeling, Patologisk Institut ASN og Røntgenafdelingen vil være synlige i patientens opgaveliste. Det er ikke muligt at se om der er bestilt prøver/undersøgelser hvor svarene ikke er klar endnu.

Tildelt enhed: Afd. har fire enheder (80013760(A-grafi)) SKS 80013790, 80013770 & 80013711 alle svar bestilt under disse koder kan ses under Tildelt enhed, husk at der skal skiftes manuelt mellem de 4 koder.

SSI – Statens Serum Institut

Svar kommer med brevpost og skal signeres af læge, dette journalføres i CCS.

Signering: En læge signerer i CCS at svar er set, og at der er evt. er handlet.

 

Beskrivelse

 

Arbejdsgang:

 

Indlagte patienter:

Patientens opgaveliste gennemgås ved stuegang. Den stuegangsgående læge har ansvaret for at signere og handle på indkomne svar og journalføre handlinger i CCS.

Hvis der er bestilt akutte prøver kontaktes vagthavende læge af pt.´s sygeplejerske, når svaret foreligger, og det er lægens ansvar at signere og handle på svaret og journalføre handlinger i CCS.

Prøvesvar udkommet efter dagens stuegang forelægges vagthavende læge til aftenstuegang af pt.´s sygeplejerske, og det er lægens ansvar at signere og handle på svaret og journalføre handlinger i CCS.

Det er pt.´s sygeplejerskes ansvar at have overblik over prøver og undersøgelser, der er rekvireret, men hvor der endnu ikke foreligger svar. Dette meddeles stuegangsgående læge, der tager stilling til, om der skal rykkes for svar, og hvem der rykker.

Ved svar, der er afvigende i en sådan grad, at der evt. kræves akut indsats, vil afdelingen blive ringet op af den diagnostiske afdeling. Pt.´s sygeplejerske tager stilling til, om vagthavende læge skal kontaktes.

 

Ved udskrivelse til eget hjem:

Det påhviler udskrivende læge at gennemgå opgavelisten og tage sig af evt. mangler.

Svar, der udkommer efter udskrivelse, men taget under indlæggelsen, vil blive overdraget til den læge, som har lavet epikrisen. Dette gøres af sekretæren på sengeafdelingen.

Ved overflytning til anden afd./sygehus:

Udskrivende læge gennemgår opgavelisten og markerer svar som set. Evt. svar, der kommer efter overflytning, kan varetages af patientens nye afd., men det er altid rekvirerende afdelings ansvar at prøvesvar ses.

Svar, der udkommer efter overflytning, vil blive overdraget til den nye afdeling. Dette gøres af sekretæren på sengeafdelingen.

Dagkirurgiske patienter i DASY:

Radiolog ser og dokumenterer, at e-GFR er set forud for intervention.

Kreatinin-svar, som er taget inden intervention, vil blive samlet i ”Tildelt enhed” i opgavelisten i CSC. Dette gøres af en sekretær i Karkirurgisk Amb. Prøvesvar vil også fremgå af patientens opgaveliste.

Det er vagthavende karkirurgiske læge, der har ansvaret for at svarene signeres.

 

Ambulante patienter:

Patientens opgaveliste gennemgås af lægen, som også har ansvaret for at signere og handle på svar.

Prøvesvarene vil blive samlet i ”Tildelt enhed”, så svarene fordeles ud på fremtidige ambulante besøg osv. Prøvesvar vil også fremgå af patientens opgaveliste.

Det er den karkirurgiske læge i ambulatoriet den pågældende dag, hvor pt. kommer, der har ansvaret for at svarene signeres.

Skæve værdier/hastesvar:
Afsnittet vil fortsat blive ringet op af KBA ved skæve værdier.

Patientansvarlig sygeplejerske har fælles ansvar med vagthavende karkirurgisk læge i forhold til at følge op på bestilte hastesvar og evt. skæve værdier.

 

 

Opfølgning på udskrevne/ambulante patienter og glemte svar:

Sekretær gennemgår 1 gang på hverdage de prøvesvar, som er fordelt ud i de forskellige enheder for de 4 forskellige karkirurgiske ambulatorier.
Ved manglende kvittering forelægges disse den udskrivende læge eller vagthavende karkirurg, som har ansvaret for at signere og handle på svar.

Hvis der er bestilt specielle akutte eller hastende prøver, påhviler det den ordinerende læge at følge op på disse, evt. ved at videregive opgaven til vagthavende læge.

 

Referencer

IKAS

Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar