Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering – opbevaring af lægemidler, Børn og Ungeafsnittet

 

Beskrivelse

Opbevaring af afdelingens lægemidler:

 • • Lægemidler opbevares i aflåste medicinskabe.

 • • Narkotiske lægemidler skal opbevares adskilt fra andre lægemidler i medicinskabet.

 • • Infusionsvæsker, der udelukkende består af vand samt elektrolytter og/eller kulhydrater, og intravenøse ernæringspræparater kan opbevares i uaflåste medicinskabe.

 • • Akutbakker, der indeholder medicin, skal ligeledes opbevares i aflåst, skab eller akutvogn.

 • • Ved modtagelse af medicin skal medicinen placeres korrekt i køleskab eller medicinskab, på den rette hylde. Medicinen er opdelt efter ATC-kode og skal stå i alfabetisk orden.

 • • Lægemidler opbevares så vidt muligt i original emballage.

 • • Omhældning må kun finde sted i forbindelse med dispensering til en specifik patient eller i forbindelse med lån af medicin fra et afsnit til et andet. I tilfælde, hvor lægemidler omhældes til uoriginal emballage, skal der omhældes til passende beholder, der mærkes med præparatnavn, lægemiddelform, styrke, ophældningsdato, udløbsdato, batchnummer samt initialer for den person, der har ophældt medicinen.

 • • Lægemidler i uoriginal emballage skal kasseres, når patienten til hvem lægemidlet er ordineret, ikke er på afdelingen mere.

 • • Lægemidler opbevares som angivet på emballagen. Såfremt intet er angivet på emballagen, skal lægemidlet opbevares ved stuetemperatur og ellers på køl, temperatur 2 – 8 grader.

 • • Temperatur i medicinrummet og køleskabet registreres dagligt på skema, der hænger på opslagstavlen over vasken. Udfyldte skemaer opbevares i medicinmappen (rød).

 • • Lægemidlerne må ikke berøres med fingrene. I øvrigt skal adfærd med medicinhåndtering foregå i overensstemmelse med infektionshygiejniske retningslinier for sygehusene i Region Nordjylland. Se PRI instruks om medicinrum – indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd

 • • Der skal 1 gang månedligt foretages gennemgang af medicinskabet. Gennemgang registreres på skema, der hænger på opslagstavlen over vasken. Fyldte skemaer opbevares i medicinmappen (rød).

 • • På skema til udløbskontrol registreres medicin, der udløber inden for de næste 2 måneder. Skemaet opbevares i medicinbestillingsmappen (grøn).

 • • Der foretages én gang årligt tilsyn af medicinskab og –rum. Tilsynet planlægges og foretages af sygehusapoteket. Dokumentation for disse tilsyn opbevares i medicinmappen (rød).

Patienters medbragte lægemidler:

 • • Patienters medbragte lægemidler må ikke opbevares sammen med afdelingens øvrige lægemidler.

 • • Al medbragt medicin lægges i grønne plastposer fra apoteket (er i skuffen under Medicinskab 1), og anbringes i aflåst skab under medicinkøleskabet. Hvis medicinen opbevares på stuen SKAL det være i aflåst skuffe i sengebordet. Hængelåse udleveres. Dette gælder også evt. medicin til forældre.

 • • Medicin, som skal på køl, sprittes og opbevares i grøn pose med label på, og placeres nederst i medicinkøleskabet.

 

Definition af begreber

-

Formål

 • • Sikre, at lægemidler opbevares korrekt, så patienterne sikres virksomme lægemidler

 • • Sikre mod utilsigtet brug, misbrug og tyveri.

Referencer

PRI-dokument https://pri.rn.dk/Sider/27158.aspx