Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation til sygeplejersker – Endokrinologi, RHN

 

Formål

Konkret beskrivelse af delegeret medicinering for sygeplejersker i Diabetesambulatoriet og Endokrinologisk sengeafsnit.
 

Definition af begreber

Delegation: At en læge giver en sygeplejerske ret og ansvar til at udføre visse opgaver, der ellers er forbeholdt lægen.

Rammedelegation: Delegation hvor sygeplejersken inden for en forud fastsat ramme selv kan vurdere behovet for udførelse af opgaven.

Defineret patientgruppe: Patienter der behandles i Diabetesambulatoriet.

FMK: Fælles Medicin Kort, som tilgås via EPJ.
 

Beskrivelse

De generelle principper for delegation er beskrevet i lokal og regional instruks. Nationalt og juridisk er reglerne beskrevet i Sundhedsministeriet Vejledning Nr. 115 (Ref.).

Nærværende instruks beskriver de specifikke rammer for sygeplejersker i Diabetesambulatoriet og Endokrinologisk sengeafsnit i Klinik Medicin på Regionshospital Nordjylland. De enkelte sygeplejerskers delegerede opgaver fremgår af navnelister de pågældende steder. (Se bilag)
 

Der findes 2 typer af rammedelegationer:

  1. 1. Til behandling af den enkelte patient.

  2. 2. Til behandling af en defineret patientgruppe.

 

Ad 1: Her skal lægen på forhånd have taget stilling til behandlingen af den enkelte patient.

Ad 2: Her kan behandling inden for de angivne rammer iværksættes uden forudgående stillingtagen af lægen.


Rammedelegationerne vedrører den medicinske behandling af diabetes og dens komplikationer. I praksis omfatter det behandling af blodsukker, blodtryk og cholesteroltal; dvs. behandling med antidiabetisk, antihypertensiv og lipidsænkende medicin.

Når sygeplejersken foretager en delegeret opgave, arbejder hun som lægens medhjælp. Hun vurderer selv indikation for behandling og foretager selv ordination og dokumentation. Indikation noteres i journalnotat og ordination anføres i FMK. Det er sygeplejerskens ansvar at arbejde inden for rammerne, men det er fortsat lægen, der har det fulde ansvar for behandlingen.
 

Rammer for delegationer

 

Den enkelte patient (Spørg læge først)

Medicinordination

Oprette

Ændre

Seponere

Metformin. SU. GLP-1

+

+

+

Insulin

+

+

+

BT-medicin

+

+

+

Lipid medicin

+

+

+

 

 

Patientgruppe (Vurdér selv)

Medicinordination

Oprette

Ændre

Seponere

Metformin

+

+

+

SU og DPP-4

 

+

+

GLP-1

 

+

+

Insulin

 

+

+

Insulin i pumpe

 

+

 

ACE og AT-II

 

+

+

Diuretika

+

+

+

Ca-antagonist

+

+

+

Beta-blokker

 

+

+

Andre

 

 

 

Simvastatin

+

+

+

Atorvastatin og Crestor

 

+

+

 

 

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) (BEK nr. 1219 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042

 

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (VEJ nr. 115 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064

 

Regional politik og strategi, PRI: Delegation af forbeholdt virksomhed