Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forgiftning - Misbrug med centralstimulerende stoffer (Amfetamin Ectasy Kokain)(CSS)

Forgiftnings- og abstinensbehandling med amfetamin, methamfetamin, ecstasy (MDMA) og kokain

 

De centralstimulerende stoffer udviser i det store hele identiske forgiftnings- og abstinenssymptomer. De symptomer der optræder ved forgiftning og abstinenser varierer meget fra patient til patient. Stofferne medfører betydelig tolerans udvikling, hvilket gør at personer reagerer meget forskelligt på samme dosis af rusmidlet.

 

I tilfælde hvor et af rusmidlerne fremkalder særlige reaktioner vil dette blive fremhævet.

 

Ecstasy tabletter kan indeholde et utal af forskellige kemiske stoffer. Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Narkotika.aspx

 

Der kan også søges hjælp via giftlinien tlf 38635555 (for sundhedsprofessionelle) eller tlf 82121212, svarer hele døgnet. Hjemmeside:

http://www.giftlinjen.dk/

 

Forgiftnings- og abstinensbehandling med amfetamin, methamfetamin, ecstasy (MDMA) og kokain1

Epidemiologisk inddeling1

Et forbrug / overforbrug af CSS kan groft inddeles i følgende typer af forbrug:1

Forgiftningssymptomer2

Abstinenssymptomer2

Vurdering og observation3

Behandling3

Psykose4

Kokain delir4

Abstinensbehandling4

Medicinsk behandling4

Generelt for den medicinske behandling4

Patientinformation5

Epidemiologisk inddeling

Et forbrug / overforbrug af CSS kan groft inddeles i følgende typer af forbrug:

Sporadisk weekendforbrug (< 1 til 2 gange om måneden) af CSS med eller uden samtidig brug af alkohol.

Patienter i denne kategori ses sjældent med abstinenser i klinikken. Ved forgiftning ofte udløst af en enkelt stor dosis CSS udviser de i varierende grad symptomer som nedenfor beskrevet.

 

Weekendforbrug under samtidig indtagelse af alkohol og eller andre sløvende rusmidler.

Patienterne udviser almindeligvis behandlingskrævende abstinenser. Objektivt har de en snøvlende tale og har typisk et lavt BMI. Forgiftning udløst af overforbrug.

 

CSS indtagelse i > to dage i træk hver uge enten rent eller under samtidig indtagelse af et sløvende rusmiddel som f.eks. hash, alkohol eller heroin.

Patienterne udviser behandlingskrævende abstinenser. Næseslimhinden findes med blødende sår. Ved kokain misbrug kan nasal septumdefekt forekomme. Der optræder næsten altid et misbrug af et eller flere sløvende rusmidler. Endelig ses ikke sjælden friske stikmærker på ekstremiteter eller i lysken. Forgiftning udløst af overforbrug.

 

Forgiftningssymptomer

Ud over en udtalt påvirkning af CNS ses også en påvirkning af de perifere nerver og det cardiovaskulære system.

Der ses følgende symptomer:

 • • Nedsat søvnbehov

 • • Mydriasis, ses næsten altid

 • • Øget seksualitet

 • • Nedsat appetit

 • • Angst der kan være udløsende for voldelig adfærd

 • • Tremor stigende til kramper

 • • Øget puls og blodtryk

 • • Iskæmiske hjertesmerter ses hyppigt

 • • EKG forandringer med arrhythmier og ukarakteristiske AMI mønstre optræder

 • • Hypertermi kan forekomme

 • • Psykotiske symptomer eller egentlig delir

 • • Følelseshallucination forekommer, patienten oplever der kravler insekter under huden

 

Den hyppigste årsag til dødsfald ved misbrug af de CSS er apoplexier, kardiale arrhythmier, hypertermi og delirium førende til hypovolæmisk chok.

 

Abstinenssymptomer

Abstinenssymptomerne ved misbrug af CSS varierer meget fra patient til patient og kan kun groft relateres til den kokaindosis patienten har taget. Den subjektive oplevelse af abstinenssymptomerne er ligeledes meget varierende.

Følgende abstinenser kan optræde:

 • • Rastløshed

 • • Angstanfald

 • • Aggressivitet

 • • Søvnbesvær

 • • Motorisk uro

 • • Nedsat koncentration

 

Vurdering og observation

Patienten tilses af lægen der indhenter anamnestiske oplysninger om forbrugets/misbrugets varighed, art og omfang, samt noterer et forbrug/misbrug af andre afhængighedsskabende stoffer. Bemærker sig om patienten tidligere har været forsøgt afgiftet, og i så fald hvilke abstinenssymptomer der optrådte.

Foretager objektiv psykiatrisk undersøgelse, med vurdering af bevidsthedsniveau, orienteringsgrad, tilstedeværelsen af angst, søvnproblemer og psykotiske symptomer så som paranoia, synshallucinationer og især følelseshallucinationer.

Foretager objektiv somatisk undersøgelse inkluderende neurologisk undersøgelse omfattende muskeltonus, reflekser (kramperisiko), muskelkraft og rigiditet. Der skal tages EKG, måles BT og puls, undersøge pupilforhold, og ved temperatur > 38˚ C tages A-punktur (stigende CO2). OBS malign hypertermi.

Relevante blodprøver er afhængige af symptomer. Husk kreatinkinase

Anføre eventuelle forgiftnings- eller abstinenssymptomer.

Afgør hvilken medicinsk behandling der skal iværksættes.

 

Plejepersonalet foretager

Løbende observation af patienten, og vurderer udviklingen i patientens forgiftnings- og eller abstinenssymptomer set i forhold til det som lægen har angivet ved indlæggelsen.

Patientens egen subjektive beskrivelse er mange gange den bedst opnåelige rettesnor for abstinensudviklingen.

Urinstiks med henblik på sidemisbrug og verificering af det angivne misbrug.

 

 

Behandling

Formålet er at:

 • • Afhjælpe subjektive og objektive abstinenssymptomer

 • • Bringe patienten til ro og sikre et acceptabelt søvnmønster

 • • Henvise patienten til videre behandling for sit misbrug i kommunen

 

Der foreligger ingen CSS antidot. Behandlingen er symptomatisk og retter sig mod de symptomer patienten udviser.

 

OBS. Virkningen af Kokain aftager hurtigt pga. kort halveringstid (30 minutter) og er normalt helt ophørt efter 3,5 time i modsætning til amfetamin og ecstasy (halveringstid 3 – 4 timer).

 

Gentagne kramper - status epilepticus - behandles med bolus Stesolid (diazepam) 5-10 mg i.v. efterfulgt af emulsion Stesolid 100 til 200 mg i 500 ml isotonisk natriumklorid, der indgives iv med dråbetæller, doseret efter det kliniske billede. Rubenspose skal forefindes på stuen. Overflytning til Intensiv afdeling aftales med vagthavende.

 

Forhøjet blodtryk (diastolisk tryk > 110) behandles med labetolol (Trandate) langsomt i.v. 5-10 mg evt gentaget hver 5. minut til virkning, max dosis 200 mg

Ved kardiale arrytmier overflytning til kardiologisk afdeling

 

Hypertermi. Ved temperatur over 38˚ C skal malign hypertermi overvejes. Det tidligste symptom på malign hypertermi er øget produktion af carbondioxid pga. forøget stofskifte i skeletmuskulaturen. Der optræder rigiditet. På mistanke tages A-punktur. Behandles med Dantrium efter gældende retningslinier – se www.medicin.dk. Patienten skal overflyttes til Intensivafdelingen.

 

Den renale udskillelse af amfetamin og ecstasy kan øges ved surgøring af urinen til et pH under 6,6 med ammonium klorid.

 

Psykose

Psykotiske symptomer kan opstå enten ved indtagelse af en enkelt stor dosis CSS eller ved lang tid brug. Vær opmærksom på blandingsmisbrug f.eks. samtidigt misbrug af sløvende rusmidler (alkohol, hash, heroin, benzodiazepiner). Der bør altid tages urintest med henblik på tilstedeværelsen af andre stoffer. De psykotiske symptomer omfatter typisk paranoia, hører- og/eller følelses hallucinationer. Patienten skal placeres i rolige omgivelser. Personalet skal udvise en imødekommende omsorgsfuld beroligende adfærd præget af selvsikkerhed, men ikke udskældende. (”Vi skal nok hjælpe dig”. ”Du har det dårligt, men det er ikke farligt”. ”Det går over om nogle timer”. ”Vi har gjort mange andre raske, der har været i en lignende tilstand, så du kan regne med, at vi ved hvad vi gør”.) Der skal foretages akut psykiatrisk tilsyn. Hvis nødvendig overflytning til psykiatrisk afdeling. Lider patienten af en livstruende somatisk tilstand og vil forlade afdelingen skal der gennemføres somatiske tvangsbehandling. Der forligger ingen entydig medicinsk behandling af tilstanden. Neuroleptika og/eller benzodiazepiner i små doser kan forsøges.

 

Kokain delir

Patienten er svært psykotisk med voldsomme hallucinatoriske symptomer bevidsthedsplumret (hallucinationerne forhindre en klar opfattelse af realiteterne) Patienten er ikke orienteret i tid og sted, er motorisk urolig, virker angst og forskræmt og er voldsomt svedende. Patienten skal udspørges om indtagelse af kokain. Den vigtigste behandling er at give patienten rigeligt med væske helst pr. os. Kokain har en halveringstid på 30 minutter og er derfor ud af kroppen efter 3,5 time. Af den grund findes der ingen medicinsk behandling af tilstanden.

 

Abstinensbehandling

Medicinsk behandling

De akutte abstinenser der ses 1 – 2 dage efter ophør med indtagelse af CSS bør behandles med benzodiazepiner, idet langvarig søvn er påkrævet.

Senabstinenser i form af depressive symptomer kan forsøges behandlet med SSRI præparater (f.eks. Cipramil, Fontex eller lignende)

Behandling af den psykiske afhængighed udløst af CSS bør henvises til misbrugsbehandlingen i kommunen.

 

Generelt for den medicinske behandling

VIGTIGT. Der optræder i langt de fleste tilfælde misbrug af andre stoffer ved misbrug af CSS.

Det er vigtigt at den medicinske behandling individualiseres.

De angivne medicinske retningslinier er vejledende og bør tilpasse den enkelte patients symptomer.

Mange patienter mener ikke de er psykisk afhængige af de CSS fordi de ikke indtager stofferne dagligt. Det er forkert! CSS bruges i ”ryk”, da man ind imellem har brug for søvn. Man kan fysisk ikke klare at indtage CSS dagligt over lang tid pga. manglende søvn.

Det er vigtigt med en god relation til patienterne.

Patienten skal motiveres til at gå i behandling. Forsøg eventuelt at få en misbrugsbehandler fra kommunen til at komme og tage den første samtale inden patienten udskrives.

Glem ikke: ”Abstinensbehandling er mere en terapeutisk kunst end en videnskab.”

Patientinformation

Patienterne skal informeres om at et mislykket afgiftningsforløb nødvendigvis ikke betyder at det ikke kan lykkes på et senere tidspunkt.

Gentaget information og motivation af patienten er vigtig hvis en nedtrapning skal lykkes.