Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til intensive og intermediære pladser i Anæstesien, Region Nordjylland, herunder beskrivelse af funktionen som intensiv koordinator

 

Beskrivelse

Til intensiv eller intermediær plads visiteres patienter med akutte sygdomme og tilstande, resulterende i truende eller manifest, potentielt reversibel dysfunktion af et eller flere vitale organsystemer, hvor observation og behandling i stationært afsnit ikke er mulig eller forsvarlig. Herudover visiteres patienter i det umiddelbare forløb efter visse kirurgiske indgreb, hvor lignende forhold bevirker, at observation og behandling i almindeligt opvågningsafsnit ikke er tilstrækkelig.

Det nærmere omfang af truende eller manifest organdysfunktion afgør, hvorvidt der er behov for intensiv eller intermediær plads.

Ikke alle intensive afsnit har mulighed for dialyse. Intermediære pladser har ikke, eller kun i begrænset omfang, adgang til respiratorbehandling, og ikke mulighed for dialyse.

 

Der bør ikke visiteres patienter, som er stærkt svækkede af aldersdegenerative forandringer eller har konkurrerende kroniske sygdomme i terminalt stadium.

Visitation involverer altid læger på specialistniveau, eller i hermed sidestillet funktion.

 

Ansvaret for visitation til de intensive og intermediære pladser i regionen er geografisk opdelt:

 

1. afdeling, Aalborg

Er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Aalborg Nord, med tilknytning til følgende områder:

 • • pædiatri

 • • gynækologi og obstetrik

 • • urologi

 • • neurologi

 • • reumatologi

 • • geriatri

 

Er regionalt ansvarlig for visitation blandt alle mindre børn (< 10 år), indbragt til, eller i forvejen indlagt på enhver anden sygehusmatrikel i regionen.

Visiterer som udgangspunkt alle patienter til det tilhørende intensive afsnit 103, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads i det konkrete tilfælde indicerer anden placering.

Aktiverer børnetransportordningen ved behov for interhospital transport i medfør af det regionale visitationsansvar.

 

2. afdeling, Aalborg

Er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Aalborg Syd, med tilknytning til følgende områder:

 • • traumatologi

 • • ortopædkirurgi

 • • neurokirurgi

 • • neurologi

Visiterer som udgangspunkt alle patienter til det tilhørende intensive afsnit NOTIA, med mindre behandlingsmæssige hensyn (f.eks. behov for dialyse eller avanceret behandling af accidentel hypotermi) eller manglende plads i det konkrete tilfælde indicerer anden placering. Mindre børn (< 10 år) visiteres dog efter konference med 1. afdeling, Aalborg.

 

3. afdeling, Aalborg

Er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Aalborg Syd, med tilknytning til følgende områder:

 • • kardiologi

 • • thoraxkirurgi (ekskl. traumatologi)

 • • karkirurgi (ekskl. traumatologi)

 • • mammakirurgi

 • • plastikkirurgi

Visiterer som udgangspunkt alle patienter til det tilhørende intensive afsnit TIA, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads i det konkrete tilfælde indicerer anden placering. Mindre børn (<10 år) visiteres dog efter konference med 1. afdeling, Aalborg.

 

4. afdeling, Aalborg

Er lokalt ansvarlig for præliminær visitation blandt uselekterede, ikke-traumatologiske patienter, indbragt til skadestue og akutmodtagelse på sygehusmatrikel Aalborg Syd, indtil disse er tilknyttet en stamafdeling, som placerer det finale visitationsansvar.

Er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Aalborg Syd, med tilknytning til følgende områder:

 • • kirurgisk gastroenterologi (ekskl. traumatologi)

 • • hæmatologi

 • • nefrologi

 • • onkologi

 • • pulmonologi

 • • infektionsmedicin

 • • oto-rino-laryngologi (ekskl. traumatologi)

 • • kæbekirurgi

 • • endokrinologi

 • • medicinsk gastroenterologi

 • • oftalmologi

Visiterer som udgangspunkt disse patienter til enten det tilhørende intensive afsnit R, eller det tilhørende intermediære afsnit RIMA, med mindre behandlingsmæssige hensyn (f.eks. behov for monitorering af intrakranielt tryk) eller manglende plads i det konkrete tilfælde indicerer anden placering. Mindre børn (< 10 år) visiteres dog efter konference med 1. afdeling, Aalborg.

 

4. afdeling, Hobro

Er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Hobro.

Visiterer som udgangspunkt alle patienter til det tilhørende intensive afsnit, som også råder over intermediære pladser, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering. Mindre børn (< 10 år) visiteres dog efter konference med 1. afdeling, Aalborg.

 

6. afdeling, Hjørring

Er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Hjørring.

Visiterer som udgangspunkt alle patienter til det tilhørende intensive afsnit, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering. Mindre børn (< 10 år) visiteres dog efter konference med 1. afdeling, Aalborg.

 

7. afdeling, Thisted

Er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Thisted.

Visiterer som udgangspunkt alle patienter til det tilhørende intensive afsnit, som også råder over intermediære pladser, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering. Mindre børn (< 10 år) visiteres dog efter konference med 1. afdeling, Aalborg

 

Intensiv koordinator

Er regionalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter (≥10 år), indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikler uden intensivt eller intermediært afsnit, og i øvrigt alle patienter, som af behandlingsmæssige hensyn, eller på grund af manglende plads, ikke kan placeres i det intensive eller intermediære afsnit, hvortil de som udgangspunkt er henhørende. Visitation ud af regionen indgår dog kun undtagelsesvis i koordinators arbejdsområde.

Visiterer disse patienter til egnet intensiv eller intermediær plads i regionen. Vægter herunder primært hensyn til eventuel afhængighed af specielle kompetencer i tilknytning til bestemte intensive eller intermediære afsnit, sekundært, i det omfang, det er muligt, et princip om nærhed til bopæl (bilag 1).

Aktiverer, hvor dette er relevant, voksentransportordningen ved behov for interhospital transport i medfør af det regionale visitationsansvar.

 

Anmeldelse til intensiv koordinator finder sted efter følgende retningslinier:
 • • Patienter, som indbringes til, eller i forvejen er indlagt på sygehusmatrikler uden intensivt afsnit, og har behov for intensiv eller intermediær plads, anmeldes til intensiv koordinator. Det samme gælder patienter, som indbringes til, eller i forvejen er indlagt på sygehusmatrikler med et eller flere intensive afsnit, og har tilsvarende behov, men af behandlingsmæssige hensyn, eller på grund af manglende plads, ikke kan visiteres til det intensive eller intermediære afsnit, hvortil de som udgangspunkt er henhørende. Mindre børn (<10 år) anmeldes dog som udgangspunkt til 1. afdeling, Aalborg.

 • • Anmeldelse foretages af for den enkelte patient lokalt ansvarlig læge.

 • • Koordinator kontaktes direkte på telefon: 99 32 82 00. Alternativt, og ved nedbrud af den direkte telefonlinie, opnås forbindelse via Informationen, Aalborg Sygehus, telefon: 99 32 11 11.

 • • Koordinator indhenter nødvendige oplysninger fra anmelder, og formidler herefter snarest muligt visitation til relevant intensivt eller intermediært afsnit.

 • • Koordinator er samtidig ansvarlig for, at patienten ved overflytning bliver tilknyttet ny stamafdeling, hvis dette er relevant.

 • • Koordinator aktiverer endvidere voksentransportordningen, hvis dette er relevant. I modsat fald påhviler det anmelder at arrangere og afvikle transport med behørig ledsagelse.

 • • I alle tilfælde er personale fra lokal afdeling af Anæstesien forpligtet til i fornødent omfang at bidrage til observation og behandling, indtil transport kan gennemføres.

 • • Koordinator vender, når visitation er gennemført, tilbage til anmelder med direktiver omkring overflytning. Det vil i denne forbindelse ofte være hensigtsmæssigt at aftale, at anmelder, hvis dette ikke allerede er sket, efterfølgende retter henvendelse til eventuel ny stamafdeling med henblik på overdragelse af fornøden information.

 

Intensiv koordinator arbejder for løbende at sikre adgang til et tilstrækkeligt antal intensive og intermediære pladser:
 • • Koordinator overvåger løbende den samlede pladssitutation i de intensive og intermediære afsnit, dels ved anvendelse af det elektroniske informationssystem KoorInt, hvortil de enkelte afsnit har pligt til løbende at indberette enhver ændring i belægningsforholdene, dels ved gennem telefonisk eller personlig kontakt at indhente supplerende oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for varetagelse af koordinationsarbejdet.

 

 • • Koordinator arbejder som forudsætning ud fra følgende normerede pladsantal i de intensive og intermediære afsnit:

 

103:  4 intensive pladser

NOTIA: 7 intensive pladser

TIA: 8 intensive pladser (hverdage)

  6 intensive pladser (weekender og helligdage)

R: 8 intensive pladser

RIMA: 3 intermediære pladser

Hobro: 3 intensive pladser + 2 intermediære pladser

Hjørring:7 intensive pladser

Thisted:4 intensive pladser + 2 intermediære pladser

 

 • • I ferieperioder reduceres kapaciteten i hvert af de intensive afsnit dog med 1 plads i forhold til normering, mens intermediære pladser ikke berøres af ferieafvikling. Eventuel genåbning af ferielukkede pladser finder sted efter nærmere fastsatte retningslinier (bilag 2).

 • • Ved overskydende kapacitet kan antallet af disponible intensive eller intermediære pladser i øvrigt midlertidigt reduceres til under det normerede. Med mindre andet er aftalt med koordinator skal fuld kapacitet dog kunne retableres med kort varsel.

 • • Koordinator kan, ved kapacitetsproblemer i et eller flere intensive eller intermediære afsnit, foranstalte overflytning af egnede patienter til afsnit med ledig plads. Sådanne overflytninger kan eventuelt iværksættes proaktivt, hvis det er overvejende sandsynligt, at det herigennem kan undgås, at disse kommer til at foregå på mere uhensigtsmæssige tidspunkter af døgnet.

 • • Koordinator kan, ved kapacitetsproblemer, som ikke kan løses ved overflytning af patienter mellem intermediære eller intensive afsnit, henstille til, at optionel intensiv eller intermediær kapacitet (f.eks. ikke normerede pladser, opvågningspladser m.v.) udnyttes, eller at elektive kirurgiske indgreb, hvor det præoperativt kan forudses, at patienter postoperativ vil have behov for intensiv eller intermediær plads, aflyses. Beslutning herom kræver dog sanktion fra relevant ledelsesniveau.

 • • Koordinator disponerer i øvrigt til enhver tid under hensyntagen til elektiv kirurgisk aktivitet, således at aflysninger så vidt muligt kan undgås.

 • • I tilfælde, hvor det på grund af kapacitetsproblemer ikke umiddelbart er muligt at placere en ny patient, skal denne som hovedregel forblive på det sted, hvor tilsyn med henblik på visitation til intensiv terapi er foregået (skadestue, akut modtageafsnit, stationært sengeafsnit, operationsstue m.v.), og fornøden observation og behandling under anvendelse af relevante personaleressourcer iværksættes her, mens koordinator hurtigst muligt tilvejebringer plads. Alternativt kan patienten i afventen herpå, hvis dette er mere hensigtsmæssigt, overflyttes til nærmere anvist nødbehandlingsplads.

 • • I undtagelsestilfælde, hvor der ikke på nogen måde er muligt at tilvejebringe tilstrækkelig kapacitet i de intensive og intermediære afsnit i regionen, kan koordinator foranstalte udflytning af overskydende patienter til intensive eller intermediære pladser ved sygehuse udenfor denne. Anvendelse af denne beføjelse skal efterfølgende indberettes til direktionen.

 

Referencer

DDKM standard 2.5.1. Visitation af patienter til korrekt enhed