Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal - Modtagelse af patient med parkinson sygdom – Sygeplejen

 

Se relationer i højre side vedr. modtagelse af akutte eller elektive patienter.

Modtagelse:

Patient og eventuelle pårørende modtages på planlagt stue.

Data indsamles i forbindelse med modtagelse af og samtale med patienten og eventuelle pårørende.

Sygeplejeanamnese skal indeholde oplysninger vedrørende:

Patientens og eventuelle pårørendes oplevelse af parkinsonsymptomer (rigiditet og tremor, dyskinesier og/eller hyperkinesier).

I samarbejde med patienten scores symptomerne på et parkinsonskema (se bilag).

Patientens psykiske tilstand skal beskrives (evt. hallucinationer, depression, demens, forvirring).

Ved modtagelse/ indlæggelsen skal patienten undersøges af forvagten.

Ernæring:

Der laves KRAM screening og evt. ernæringsscreening i henhold til afdelingens instruks (se link).

Der spørges ind til eventuelle problemer ved væske- og ernæringsindtag f.eks. synkebesvær, savlen, tab af smagssans og/eller vægttab.

Øvrige specielle hensyn.

Udskillelser:

Der udspørges om eventuelle problemer med udskillelser f.eks. tendens til forstoppelse, inkontinens og/eller behov for natlig vandladning.

Der kan aftales måling af residualurin og aflevering af urin til test for evt. UVI.

Søvn og hvile:

Der spørges ind til søvnvaner og eventuelle problemer ift. disse f.eks. livlige drømme, uro i benene, hallucinationer, natlig behov for vandladning.

Cirkulation:

Der udføres TOKS.

Der måles Blodtryk efter 10 minutters hvile. Først liggende, dernæst stående m.h.p. vurdering af eventuel ortostatisk blodtryksfald.

Kommunikation:

Patientens evne til artikulation beskrives.

Eventuelle hjælpemidler til kommunikation kortlægges.

Funktion og færdigheder:

Patientens funktionsniveau beskrives, herunder brug af hjælpemidler.

Får patienten hjælp fra primær sektor, til hvad?

Fungerer den nuværende hjælp i hjemmet?

Psykosocialt:

Patientens sociale netværk beskrives og evnen til at fungere i disse relationer.

Observationer og pleje:

Scoring af patientens symptomer rigiditet, tremor, dyskinesier og/eller hyperkinesier på parkinsonskema. Under de fleste indlæggelser er der tale om enten under- eller overmedicinering, hvorfor det er nødvendigt for lægens vurdering af patientens svingninger i løbet af døgnet at patienten scores døgnet igennem. Se bilag: Parkinsondagbog m.h.ph observation.

Patienten observeres i.f.t. grundlæggende behov.

Patienten og eventuelle pårørende informeres grundigt om eventuelle ændringer i behandling af lægen og sygeplejersken følger op på dette.

Patienten medicineres efter lægeordination. Evt. vurdering af behov for PN.

Undersøgelser lægefaglige:

Ved modtagelse/ indlæggelsen tilses patient af forvagten, som lægefagligt beskriver patientens tilstand.

Medicin lægges i elektronisk medicinmodul og diverse blodprøver ordineres af journalskrivende læge.

Dagen efter indlæggelsen tilses patienten (om muligt) af afdelingens parkinsonlæge, hvor der foretages en fuldstændig neurologisk vurdering af patienten.

Plan/behandlingstiltag iværksættes efter samtykke fra patient.

Koordinering:

Der vurderes ved gennemgang af patienten om der skal ordineres vurdering/træning fra Ergoterapeut og/eller fysioterapeut. Elektronisk henvisning sendes af modtagende sygeplejerske, hvis dette findes relevant diskuteres patientens situation dagligt på de tværfaglige konferencer.

Har patienten problemer med talen, vurderes evt. behov for henvisning til taleinstituttet.

Ved psykiske/kognitive problemer skal der tages stilling til evt. henvisning til afdelingens neuropsykolog.

Ved sociale og økonomiske problemer kan der henvises til afdelingens socialrådgiver.

Udskrivelse:

Planlægning af udskrivelse skal påbegyndes ved indlæggelsen.

Behov for evt. hjælp vurderes i samarbejde med patienten og eventuelle pårørende. Rammer for visitation til pleje/bistand og sygepleje i.f.t. samarbejdsaftaler med kommunerne overholdes. (Sende plejeforløbsplan indefor 48 timer efter pt indlægges, samt varsle udskrivelse et døgn inden udskrivelse)

Ved særlige ændringer i patientens situation, kan der afholdes udskrivningskonference i afdelingen med deltagelse af diverse tværfaglige samarbejdspartnere udover patienten og eventuelle pårørende.

Ved udskrivelse med hjælp sendes PFP med beskrivelse af specielle problemer relateret til sygdommen efter patientens samtykke.

Obs. øget behov for hjælpemidler i hjemmet eller aflastning til pårørende.

Der medsendes ved udskrivelse:

Opdateret medicinskema.

Eventuelle recepter/evt. doseringsæsker.

Eventuel henvisning til vederlagsfri Fysioterapi /eller Genoptræningsplan.

Evt. ambulant opfølgning planlægges.

Se link vedr. udskrivelse.

 

Formål

Formålet med en god sygeplejefaglig relevant modtagelse af patienten med parkinson sygdom er:

At patienten og deres pårørende føler sig trygge ved at komme i afdelingen og specielle behov tilgodeses. At de opfattes som ressourceperson og samarbejdspartner i forhold til patientens plejebehov/indlæggelsesforløb.

At vi gennem en relevant anamnese kan yde en sygepleje og behandling, som er præget af kontinuitet, kvalitet og fokus på hele mennesket med sygdommen parkinson. Dette både set i forhold til et tværfagligt perspektiv, og også i forhold til fysiske, psykiske og sociale problemstillinger.

Gennem information/udlevering af medicin sikre compliance (medicin).

At forebygge unødvendige genindlæggelser.

At understøtte livskvaliteten til patienten med kronisk sygdom.

At vurdere patientens aktuelle problemstillinger i relation til sygdommen parkinson.

At koordinere det samlede forløb i.f.t. behandling, sygepleje, undersøgelser og tværfaglige samarbejde, såvel internt som eksternt.

 

Referencer

Ingen referencer angivet.