Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk forundersøgelse og kontrol af skulder- og albuepatienter i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Farsø

 

1.Formål1

2. Definition af begreber1

3. Beskrivelse1

3.1 Patientgruppe1

3.2. Overordnet fremgangsmåde1

3.3. Før patientkontakt2

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere2

3.3.2 Specielle forholdsregler2

3.4 Fysioterapeutisk undersøgelse2

3.4.1 Formål2

3.4.2 Indhold2

3.4.3 Konklusion3

3.5 Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling3

4. Referencer3

 

 

 

1. Formål 
Formålet med instruksen er at beskrive proceduren til visitation, fysioterapeutisk forundersøgelse og kontrol af patienter i skulder-albuesektoren i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Farsø med henblik på at:

 • • Sikre at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • Sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser

 • • Sikre at fysioterapeuter på Aalborg Universitetshospital, med særligt fokus på fysioterapeuter med diagnostisk funktion i Skulderambulatoriet, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for den fysioterapeutiske forundersøgelse og kontrol i ortopædkirurgisk ambulatorie.

 

2. Definition af begreber

Intet at bemærke.
 

3. Beskrivelse

3.1 Patientgruppe

Instruksen retter sig imod patienter, der er henvist fra praktiserende læge til udredning af skulder-albueproblematik på Aalborg Universitetshospital, Farsø. Instruksen retter sig desuden mod patienter, der er set i Skadestuen i Region Nordjylland, som har brug for opfølgende kontrol.

 

3.2. Overordnet fremgangsmåde

Patienterne udvælges/visiteres til den fysioterapeutiske forundersøgelse af den specialeansvarlige overlæge eller dennes stedfortræder. Denne visitation sker på baggrund af henvisning med informationer fra praktiserende læge eller skadestuelægen notat. Ambulatoriets sekretær booker patienterne i fysioterapeutens ambulatorieprogram. Hvis der ikke allerede er foretaget røntgenundersøgelse, bestilles relevant røntgenundersøgelse, så denne foreligger inden den fysioterapeutiske forundersøgelse. Fysioterapeuten konfererer røntgenundersøgelse med læge ved forundersøgelsen. Forundersøgelsen foregår fysisk i ambulatoriet, så konference og tæt tværfagligt samarbejde med læge er muligt. Fysioterapeuten undersøger patienten med særlig fokus på smerte, bevægelighed og funktionsniveau i det afficerede led. Ultralydsundersøgelse udføres af fysioterapeuten, hvis det skønnes relevant. Vurderes der eventuel behov for blokadeanlæggelse, eller findes patienten egnet til eventuel kirurgi, konfererer fysioterapeuten patienten med ansvarshavende skulderlæge. Vurderer lægen det relevant, anlægges blokade. Hvis lægen vurderer patienten egnet til operation, overtager lægen patienten med det samme, hvorefter lægen sørger for at oprette journalnotat og skrive patienten op til operation. Vurderes det, at patienten har behov for et genoptræningsforløb udarbejder fysioterapeuten en genoptræningsplan.

 

3.3. Før patientkontakt

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Patienter visiteres af læge til fysioterapeuterne ud fra praktiserende læges henvisning. Lægen forsøger at udelukke patienter med følgende karakteristika, da disse ofte skønnes at have behov for en lægefaglig vurdering:

 • • Betydelig kraftnedsættelse sammenlignet med rask side

 • • Betydelig nedsat aktiv range of motion (AROM) sammenlignet med rask side

 • • Evt. billeddiagnostisk fund

 • • Andre forhold som gør forundersøgelse ved læge relevant

 

Når patienten er henvist til fysioterapeutisk undersøgelse, orienterer fysioterapeuten sig i følgende ud fra patientens journal – praktiserende læges henvisning:

 • • Eventuelle diagnose (r) og eventuelle komorbiditeter

 • • Forhold omkring skadesårsag

 • • Radiologiske undersøgelser (Ultralyd, Røntgen og/eller MR-scanninger)

 • • Operatørens postoperative plan, herunder specielle forholdsregler såsom belastningsrestriktioner.

 

3.3.2 Specielle forholdsregler

Til denne patientgruppe er indholdet til den fysioterapeutiske undersøgelse bygget op omkring et specielt forundersøgelsesskema (Bilag 1). Undersøgelsesfund, der kræver videre behandling eller udredning, fx blokadebehandling eller MR-scanning, sker i samarbejde med lægen.

 

3.4 Fysioterapeutisk undersøgelse

3.4.1 Formål

Formålet med den fysioterapeutiske forundersøgelse er at foretage en klinisk undersøgelse af patientens afficerede skulder- eller albueproblematik.

3.4.2 Indhold

Der foretages en fysioterapeutisk forundersøgelse ud fra specialudarbejdet undersøgelsesmodel (Bilag 1). Foreligger der radiologiske undersøgelser, er det fysioterapeutens ansvar, at disse vurderes af læge inden forundersøgelsen.

 

Anamnese
Fysioterapeuten har særlig fokus på symptomer inklusiv smertebeskrivelse, funktionsniveau før og nu, træningsniveau, interne og eksterne faktorer for skader, herunder relevante traumer. Derudover kan fysioterapeuten spørge ind til:

 • • Livssituation (beskæftigelse, fritid og sociale aktiviteter, sygemelding, social status, boligform m.m.)

 • • Sygdomsforløb (udløsende årsag, debut, aktuelle klager, beskrivelse af gener, anden behandling, evt. operationsdato mm., tidligere træning ved fysioterapeut, kiropraktor eller lignende)

 • • Smerteanamnese (relevante symptomer, karakter, varighed, intensitet, søvnforstyrrelse)

 • • Smertestillende medicin

 • • Patientens tidligere funktions- og aktivitetsniveau

 • • Evt. postoperative tilstand

 • • Evt. tidligere skulderskader / kirurgi

 • • Øvrige systemiske sygdomme/patologi

 • • Tidligere blokadeanlæggelser

 

Klinisk undersøgelse samt funktionsundersøgelse
I den kliniske undersøgelse er der særligt fokus på at undersøge relevante strukturer i bevægeapparatet. Hvor det er relevant sammenligner fysioterapeuten med modsatte side.

Det fysioterapeutiske undersøgelsesskema er som følgende (Bilag 1):

 • • Screening af cervikalcolumna

 • • Ledbevægelighed højre/venstre side (inklusiv lateral rotation med fikseret scapula samt GIRD – Glenohumeral Internal Rotation Deficit)

 • • Smerter under bevægeundersøgelsen (Refererede smerter, hvornår og hvor. Udstrålende fra afficerede led, muskler, knogler, nervevæv mm.)

 • • Inspektion

 • • Palpation

 • • Scapulas stilling i hvile og aktivitet

 • • Stilling af det glenohumerale led

 • • Atrofi

 • • Muskelfunktion

 • • Muskelkraft

 

Specifikke test:

 • • Test cuff-ruptup (Lagsign supraspinatus, infrasspinatus, subscapularis, Lifft-off sign)

 • • Impingment test (Neers test, Hawkins test, Pattes, Empty can/Jobe´s test, SRT/Kipplers, SAT, MWM i elevation)

 • • Test for instabilitet (Apprehension + relocation, Load and shift, Gagey, Jerk, Modified Dynamic Laber Shear (DLS)

 • • Test for SLAP & Bicepsproblematik: (O´Brian, Speeds test, Biceps Load test, Yeragsons test)

 • • Test for AC-led (Direkte ømhed, Cross over, Cross over med modstand, Kompressionstest)

 

Herunder kan der suppleres med yderligere:

 • • Ultralydsundersøgelse

 • • Radiologiske undersøgelser, lægeordineret (Røntgen, MR-scaninng, MR-artrografi)

 

3.4.3 Konklusion

På baggrund af forundersøgelsen og evt. konference med læge stilles en aktionsdiagnose, og det videre udrednings- og behandlingsforløb besluttes. Alle undersøgelsesfund, konklusion og plan dikteres i MIRSK, hvorefter sekretær skriver det i journalen.

 

3.5 Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Med udgangspunkt i aktionsdiagnosen instrueres patienten, hvis dette skønnes relevant, i hjemmeøvelser. Desuden kan fysioterapeuten udlevere patientpjecer i det videre forløb, hvis det findes relevant. Patienten vejledes i forhold til hverdagsliv, arbejdsliv og evt. idrætsaktiviteter, herunder træningsmodulering samt progression af aktiviteter. Patienten vejledes i forhold til eksterne faktorer for skadens udvikling samt forebyggelse af recidiv af skader.

På baggrund af fysioterapeutens vurdering af patientens genoptræningsbehov, udarbejdes en almen eller specialiseret genoptræningsplan, hvis dette findes relevant.

Er der tale om skulderimpingment, refereres der til Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/~/media/ECDF89CE7B904A34A5EC8576B507289D.ashx

Slutteligt tages stilling til, om patienten kan afsluttes eller skal ses til opfølgende kontrol.

 

4. Referencer

 1. 1. Brukner P, Khan K. Clinical Sports Medicine. 3rd ed. McGraw-Hill; 2006. 1032 p.

 2. 2. Krogsgaard MR, Rheinlænder P, Larsen AE. Ortopædkirurgi – for ergoterapeuter og fysioterapeuter. 1st ed. Munksgaard Danmark. 2009. 584 p.

 3. 3. Clarkson HM. Muskulosceletal Assesment: Joint Range of Motion and Manual Muscle Strength. 2nd ed.

Lippincott Williams & Wilkins; 2000. 432 p.

 1. 4. Hoppenfeld S. Physical examination of the spine & extremities. Appleton & Lange; 1976. 276 p.

 2. 5. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG. Muscles testing and function. 4th ed. Williams & Wilkins; 1993. 451 p.

 3. 6. Butler DS. Mobilisation of the nervous system. Churchill Livingstone; 1991. 265 p.

 4. 7. Sahrmann SA. Diagnosis and treatment of Movement Impairment Syndromes. Mosby; 2002. 460 p.