Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klassificering af rum og apparatur i forhold til EMC

EMC regler for brug af radiosendere

Regler for brug af radiosendere er, at disse må anvendes i områderne som beskrevet nedenfor under overholdelse af EMC politikkens afstandskrav fra radiosendere til medicinsk udstyr:

  • • I rødt område må der anvendes Dect telefoner. Der må ikke anvendes andre radiosendere som fx mobiltelefoner og trådløst netværk.

  • • I gult område må der anvendes Dect telefoner og trådløst netværk. Der må ikke anvendes andre radiosendere som fx mobiltelefoner.

  • • I grønt område må der anvendes radiosendere med en sendeeffekt under 2 W som trådløst netværk, mobiltelefoner, Dect telefoner og lign.

 

EMC regler for brug af medicinsk udstyr

EMC regler for brug af medicinsk udstyr er:

  • • Rødt udstyr må bruges i røde områder. Rødt udstyr må desuden anvendes i gult og grønt område, hvis det er muligt at afværge følgerne af en fejlfunktion og patienten samt udstyret er under konstant overvågning af plejepersonale, som fx ved transport mellem røde områder.

  • • Gult udstyr må anvendes i rødt og gult område. Gult udstyr må desuden anvendes i grønt område, hvis patienten og udstyret er under konstant overvågning af plejepersonale, som fx ved transport mellem røde og gule områder.

  • • Grønt udstyr må anvendes i alle områder.

 

EMC klassificering af medicinsk udstyr

Rødt udstyr er livsopretholdende udstyr, hvor fejlfunktion vil medføre katastrofal skade på patienten indenfor sekunder eller minutter, uden at fejlfunktionen på let måde kan opdages og uden at der på let måde kan institueres anden terapi. Eksempler på sådanne udstyr kunne være sprøjtepumper med pressorstoffer indgivet i høj dosering, ECMO-apparater, aortaballonpumpe, o.l.

Gult udstyr er udstyr, hvor fejlfunktion ikke umiddelbart vil medføre katastrofal skade på patienten og hvor fejlfunktionen relativt let kan opdages og problemet kan håndteres på anden vis end med det fejlramte udstyr (hvis f.eks. monitorens pulstælling svigter, kan pulsen tælles ved palpation eller med en SpO2-måler). Eksempler på sådant udstyr kunne være respiratorer, visse iv-pumper, monitoreringsudstyr (EKG, CTG, SpO2, o.l.)

Grønt udstyr: Alt øvrigt medicinsk udstyr.

 

EMC klassificering og afmærkning af rum

Rum klassificeres ud fra, hvor afdelingsledelsen vurderer, at det skal være muligt at anvende rødt og gult medicinsk udstyr. Alle øvrige områder på sygehusene er grønne områder.

 

Eksempler på rødt område kunne være:

Intensive afdelinger, visse OP-stuer på T, A, K, Urologisk, traumestuen, akutstuen, neonatalintensiv (113), Card.Lab., m.fl.

Rødt område afmærkes med skiltning.

 

Eksempler på gult område kunne være:

Opvågningsafsnit, AMA, FAM, mindre ”intensive” OP-stuer end nævnt under pkt. 1, børnemodtagelsen, fødeafdelingen, hjerteafdelingen, dialyseafdelingen, visse rum til anæstesibrug i røntgen, radiumstationen, lungemedicinsk afd. (NIV-behandling), transitarealer eller arealer, hvor der lejlighedsvist bliver brugt rødt udstyr, herunder gangarealer, der forbinder røde områder, dvs. passager hvor man forventer at bevæge sig i forbindelse med en transport af patienter indenfor sygehuset, samt gangarealer, som forbinder røde områder med sygehuset ambulanceindgang.

Gult område afmærkes med skiltning med forbud mod mobiltelefoner.

 

Grønt område er områder uden livsopretholdende eller livsunderstøttende udstyr. Til denne kategori hører resten af arealerne på sygehusene.

Grønt område afmærkes ikke.

 

Anæstesiens operationalisering af ovenstående

Indledning:

Anæstesien tilslutter sig principperne i ovenstående.

Det er essentielt at ”farvekode” afdelingernes udstyr rigtigt, idet denne farvekode vil styre lokaler- og gangarealers farvekoder. Der skal være mulighed for at omklassificere udstyr (f.eks. vil en sprøjtepumpe som udgangspunkt klassificeres som ”gult udstyr”; men hvis den anvendes til infusion af pressorstoffer i høj dosis vil den konverteres til ”rødt udstyr”).

Passage af gangarealer med en farvekode ”lavere” end det medbragte udstyr vil som udgangspunkt kræve at vejen banes (f.eks. ved en person, der går foran transporten) under overskriften ”særtransport” således at mobile radiosendere (f.eks. mobiltelefoner) slukkes. Desuden skærpet opmærksomhed fra det ledsagende personale på apparaternes funktion og patientens tilstand.

Et gangareal mellem intensiv afdeling og OP skal opfylde kriterierne for ”rødt område”.

Transportudstyr til interhospital transport af kritisk syge skal i videst muligt omfang være indstrålingsresistent således at man med dette udstyr kan bevæge sig i alle lokaliteter og gangarealer (uanset farvekode).

 

Anæstesiens løsningsforslag er herefter

ad Udstyr:

Rødt udstyr. Sprøjtepumper, der anvendes til højdosis infusion af pressorstoffer. Aortaballonpumpe. Blodpumpe, der anvendes til cirkulatorisk assist.

Gult udstyr: Respiratorer (uanset fabrikat) – samt tilhørende elektrisk udstyr, elektriske fugtere, monitorer (uanset fabrikat) – herunder måleapparater til alle formål, sprøjtepumper (til anden brug end ovenstående), dialysemaskiner, infusionspumper.

Grønt udstyr: resten.

 

ad Lokaler og gangarealer:

Røde lokaler: Alle operationsstuer og alle intensivstuer

Røde gangarealer: 1 forbindelsesgang mellem intensiv afsnit og OP-gangen på hvert sygehus

 

Gule lokaler: Alle opvågningsstuer, stuer hvor der anæsteseres til diagnostiske og mindre terapeutiske indgreb (f.eks. NCE-behandling, CT-scan, o.l.). Alle områder hvor patienter monitoreres.

Gule gangarealer: Findes ikke

 

Grønne lokaler: Alle øvrige

Grønne gangarealer: Alle øvrige

 

Formål

Medicinsk apparatur, der udsættes for elektromagnetisk stråling, kan fejlfunktionere på grund af denne stråling. Strålingen fra sendere på sygehusene er reguleret i Region Nordjyllands EMC (Electro Magnetic Compatibility) politik.

Der er endvidere foretaget en vurdering af risikoen ved fejlfunktion af medicinsk udstyr pga. EMC. Risikoen er en kombination af sandsynlighed for fejlfunktion og en vurdering af de kliniske følger af en fejlfunktion.

For at regulere brugen af medicinsk udstyr og radiosendere på sygehusene, er alt medicinsk udstyr opdelt i rød, gul og grøn EMC kategori, og alle arealer på sygehusene er opdelt i røde, gule og grønne EMC områder.

Medicinsk udstyr og radiosendere må således anvendes i henhold til farvekoden på udstyret og rummet.

 

Definition af begreber

EMC: Electromagnetic compatibility

 

Referencer

Ingen referencer