Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præ- og postoperativ sygepleje til den hjerteopererede patient

 

Indlæggelse2

Modtagelse af patienten i Afsnit T2

Præoperative undersøgelser2

Samtaler2

Indlæggelsessamtale med sygeplejerske2

Aftenen før operation3

Morgenen på operationsdagen3

Postoperativ sygepleje til den hjerteopererede patient3

Observationer4

Administrative opgaver4

Smertebehandling4

Rutineundersøgelser5

Fysioterapi5

Sårpleje5

Telemetriovervågning5

Paceelektroder5

Mobilisering6

Kostvejledning7

Udskrivelse7

Kost og sundhedsfremme7

Fysiske og psykiske reaktioner7

Endokarditprofylakse8

Patienter med indopereret mekanisk klap8

Efter udskrivelse9

 

 

Indlæggelse

Alle indkaldte hjertekirurgiske patienter indlægges dagen før planlagt operation kl. 08

samt på fredage kl. 08 før planlagt operation mandag.

 

Modtagelse af patienten i Afsnit T

Når patienten ankommer til Afsnittet henvender han/hun sig på kontoret, og sekretæren byder velkommen.

Præoperative undersøgelser

Blodprøver

Type + BAC/BF-test.

Hæmoglobin, leukocytter, CRP, trombocytter, væsketal (natrium, kalium, creatinin, calcium, carbamid, CO2 (total)), INR, APTT og AT (antithrombin)

Profil i Labka: Hjertept., indlæggelse.

Blodsukker x 1 hos patienter med diabetes mellitus.

 

Andre undersøgelser

Røntgen af thorax, hvis tidligere undersøgelse er ældre end 3 måneder, dog afhængigt af det kliniske forløb.

EKG 12 afledninger.

Højde, vægt og urinstix for leukocytter, glukose, albumin, blod og nitrit

Blodtryk måles i begge arme.

 

Se bilag: Tjekliste - hjerter

 

Samtaler

 • • Indlæggelsessamtale med sygeplejerske

 • • Journaloptagelse (herunder afklaring af hvorvidt patienten har pauseret blodfortyndende behandling)

 • • Anæstesilægetilsyn med ordination af præmedicin. Journalen lægges i narkosebakken

 • • Samtale med kirurg

 • • Ved diabetes mellitus har sekretæren sendt en henvisning til endokrinolog med henblik på præ- og postoperativt tilsyn

 • • Præinformation af fysioterapeut i Fysioterapien. Patienten afhentes af portør

 

Indlæggelsessamtale med sygeplejerske

Der afholdes indlæggelsessamtale med baggrund i tjekliste til hjerteoperation.

 

 • • Patienten informeres og klargøres med udgangspunkt i hjertetjekliste og indlæggelsessamtale

 • • Der følges op på allerede tilsendt og udleveret materiale (hjerteoperation og oplysningsskema), og der laves aftaler for dagens videre forløb. Der er mulighed for aftaler om specielle hensyn fremadrettet (fx hjælpemidler, specialkost etc.)

 • • Patientens ressourcer, behov og ønsker afdækkes

 • • Der afklares, hvilke pårørende sygeplejersken må udtale sig til om patientens tilstand. Der noteres telefonnumre på to pårørende i Clinical Suite. Der aftales, hvem kirurgen skal ringe til efter operationen. Denne noteres som kontaktrækkefølge nummer 1

 • • Fanen ”modtagelse af patienten” i Clinical Suite udfyldes

 • • Patienten klargøres til operation – klipning, fjernelse af eventuelt neglelak, mål til BH/sternumsele mm. Patienter, som skal opereres om mandagen, skal klippes om fredagen

Se bilag: klipning

 

Det dokumenteres i Clinical Suite under ”klargøring til indgreb”

 

Aftenen før operation

 • • Smykker tages af (gælder også piercinger)

 • • Brusebad < 24 timer før operation. Bad + hårvask foretages hjemme på OP-dagen.

 • • Ved overnatning i afsnit T bades gerne aftenen før operationen. Sengen redes op til operation efter brusebadet

 • • Tilbyde natmad samt 2 proteindrikke

 • • Faste i henhold til Præoperativt ordinationsskema (journalnotat). Der skelnes mellem lang og kort faste

 

Det dokumenteres i Clinical Suite under ”klargøring til indgreb”

 

Morgenen på operationsdagen

 • • TOKS og vægt udføres og registreres i Clinical Suite

 • • Inden kl. 06 drikker patienten 0,4 l Præ-Op-Drik, hvis patienten har almindelig fasteregime

 • • Patienten får præmedicin, 3 liter ilttilskud og hovedgærdet eleveres ca. 30 grader. Kvitteres for i Clinical Suite under ”klargøring til indgreb”

 • • Patienter, der skal have GIK-drop eller anden intravenøs indgift, får så vidt muligt anlagt PVK i højre hånd aftenen før operationen, ellers på operationsmorgenen

 • • Briller, tandprotesebæger, høreapparat, sko, toilettaske, peepfløjte, og specialmedicin medsendes. Sko og toilettaske mærkes med patientlabel og kommes i en pose, som lægges under sengen

 • • Værdigenstande låses inde i patientens skab. Nøglen opbevares i medicinrummet

 • • Journal følger patienten

 

Postoperativ sygepleje til den hjerteopererede patient

Modtagelse af patienten fra Thorax Intensivafdeling (TIA)

 

Sygeplejersken finder telemetri og dropsativ. Sikrer sig, at ilt og begge sug fungerer, samt at der findes en ventilationspose på stuen.

 

Sygeplejersken forbereder sig ved at læse udskrivningsstatus fra TIA (journalnotat) og plejestatus fra TIA

 

Der modtages kort mundtlig rapport fra TIA-sygeplejerske, når patienten ankommer i afsnittet

 

Observationer

 • • Blodtryk, puls, respirationsfrekvens, saturation og telemetriovervågning observeres, vurderes og noteres

 • • Eventuel pacemakers indstillinger observeres og noteres

 • • Observation af PVK (evt. CVK), KAD, dræn mm. Dræn seponeres oftest på TIA aftenen før eller 1. postoperative dag

 • • Sår og forbindinger observeres for gennemsivning/blødning

 • • Patientens bevidsthedsniveau vurderes: klar, relevant, konfus mm.

 • • Der konfereres med læge ved afvigelser

 

Se bilag: Plejeplan, +hjerter

 

Administrative opgaver

 • • Ajourføre Clinical Suite

 • • Udskrive print fra telemetrien ved arytmier til journalen

 • • Ajourføre væskebalanceskema

 • • Bestille blodprøver til næste dag ifølge standard eller efter ordination

 • • Påsætte patientlabel på sedlen: ”forvagt opgaver”. Forvagten afstemmer medicin i Columna medicin

 

Smertebehandling

Patienten skal være respirations- og hostesufficient og tilstræbes at være smertefri i hvile.

Patienten visuel analog scores (VAS scores) hvad angår smerter i hver vagt. Det er vigtigt, at patienten medinddrages i sin smertebehandling.

 

Mobiliseringen kan ikke gøres smertefrit, men hensigtsmæssige bevægelser og stillinger, vejledende guidninger ved fysioterapeut og sygeplejerske samt relevante hjælpemidler er en god ikke-medikamentel smertebehandling.

 

Link: Smertevurdering og behandling af smerter hos patienter indlagt i Hjerte- Lungekirurgisk Afdeling

 

Den medikamentelle smertebehandling skal/er lægeordineret. Alt medicin, der gives, skal dokumenteres i Columna medicin.

 

Rutineundersøgelser

I henhold til plejeplan for hjerter

Bilag: Plejeplan, hjerter.

 

Fysioterapi

Fysioterapeut mobiliserer og laver respirationsøvelser (PEEP og evt. CPAP)

Se afsnit vedrørende mobilisering

 

Sårpleje

 • • 1 . dag postoperativt: Forbindingerne tilses og skiftes ved behov

 • • 2. dag postoperativt: Forbindingerne fjernes, hvis sårene er tørre. Sårene må renes/skylles med vand - gerne brusebad. Der anvendes uparfumeret sæbe indtil sårskorperne er faldet af

 • • Sår og indstikssteder observeres dagligt for infektionstegn

 • • 14. dag postoperativt: Drænsuturer fjernes

 • • 18. dag postoperativt: Eventuelle agraffer fjernes hos egen læge (udlever agraftang ved udskrivelse)

Telemetriovervågning

Alle hjerteopererede patienter skal telemetriovervåges i minimum tre døgn postoperativt. Telemetrien kan herefter seponeres, såfremt der ikke har været arytmier. Ved arytmier, aftales til stuegang, om telemetrien skal bibeholdes. Som udgangspunkt skal telemetrien opretholdes i minimum 24 timer efter sidste event. Eventuelle events printes ud og lægges i journalen.

 

Ved ændret hjerterytme tages EKG!

 

Telemetrien bibeholdes minimum 4 timer efter, at paceelektroderne er fjernet.

Se afsnittet om Paceelektroder.

 

OBS: Patienter, som er opereret på grund af endocarditis, skal vedvarende være telemetriovervåget ind til overflytning til Kardiologisk Afdeling.

 

Intern pacemaker: Telemetri bibeholdes indtil den interne pacemaker er tilbagestillet i Pacemakerambulatoriet.

 

Der skal være iv-adgang, så længe patienten er på telemetriovervågning.

 

Paceelektroder

Når hjerteoperationen afsluttes hæftes to elektroder på henholdsvis atrier og ventrikler med en sutur. Elektroderne samles herefter til én ledning, der er tunnelleret ud gennem huden. Elektroderne med den hvide studs er ventrikelelektroder, atrieelektroderne har blå studs.

Elektroderne anvendes til:

Diagnostik - atrieafledt EKG på atrieelektroderne.

Behandling - tilkobling af ekstern pacemaker ved f.eks. bradykardi og 2. eller 3. grads AV-blok.

Behandling - fastrating på atrieelektroderne ved atriflagren

 

Elektroderne seponeres efter standard eller ordination, tidligst 3. eller 4. postoperative døgn.

Se link: Paceelektroer efter hjerteoperation

 

https://pri.rn.dk/Sider/18625.aspx

Mobilisering

Formålet er, at patienten mobiliseres hurtigst muligt efter gældende standard, for herved at forebygge immobilisationens mulige komplikationer. Der stiles imod, at patienten er selvhjulpen ved udskrivelse. I forbindelse med mobilisering er smertebehandling en vigtig faktor.

 

Patienter, der har fået foretaget nedre mini-sternotomi, følger ikke sternumregimet og må bevæge sig indenfor smertegrænsen.

Patienter, der har fået foretaget fuld sternotomi og øvre mini-sternotomi, skal følge sternumregimet.

 

Sternumregime:

 

For den sternotomerede patient anbefales det, at bilaterale armbevægelser, hvor begge arme føres bagud, til siderne eller over skulderhøjde, helt undgås i minimum 10 dage efter operationen og til operationsarret over sternum er helet op. Herefter må disse bilaterale armbevægelser udføres til smertegrænsen indtil der er gået 8 uger efter operationen.

 

Mobilisering fra siddende til stående stilling, tunge løft og anden bevægelse som belaster overkroppen skal foregå med albuerne ind til kroppen og kun til smertegrænsen i 8 uger. Løft over 4 kg. (2 kg. I hver hånd) betragtes som tunge løft. Det betyder eksempelvis, at patienten ikke må benytte sengegalge eller sengebånd til at komme ind og ud af sengen. Albueteknik anvendes ved stillingsændringer fra liggende til siddende stilling og omvendt.

 

Brystbenet får mest ro, når patienten ligger på ryggen under hvile og søvn de første 5 døgn efter operationen. Det er dog tilladt at ligge på siden i tilfælde af, at patienten ikke kan finde hvile på anden måde.

 

Patienten skal udøve sternumstøtte i forbindelse med hoste.

 

Efter de 8 uger er der ingen restriktioner i forhold til brystbenet.

 

Link: Postoperativ mobilisering af patienter, som har fået foretaget fuld sternotomi i forbindelse med en hjerteoperation

 

Mobilisering de første dage efter operationen:

 

Se bilag: Plejeplan, hjerter

 

Kostvejledning

De første 10-14 dage efter operationen har patienten et ekstra stort energi- og proteinbehov. Alle patienter får, under indlæggelsen, superkost, og det anbefales, at patienten drikker 3 glas proteindrik dagligt.

 

Udskrivelse

Postoperativt forventes patienten udskrevet/overflyttet efter 4-7 dage.

Udskrivningsplan, som er oprettet som et problem i Clinical Suite ved indlæggelse, ajourføres dagligt.

Der aftales tidspunkt for udskrivningssamtale, og diverse, relevante pjecer og Hjertebogen udleveres.

Udskrivelsessamtale afholdes et par dage før udskrivelsen mellem sygeplejerske, patient og dennes pårørende.

I forbindelse med udskrivningssamtalen klarlægges behov for hjemmepleje. Ved behov oprettes plejeforløbsplan i E-breve.

Der udskrives ajourført medicinoversigt fra FMK, som gennemgåes med og udleveres til patienten

 

Udskrivningssamtalen tager udgangspunkt i pjecen: ”Når du kom hjem efter en hjerteoperation”

 

I pjecen: ”Når du kom hjem efter en hjerteoperation” gennemgåes pleje af sår, medicin og smerter, kost, fysiske og psykiske reaktioner, aktivitet og bevægelse, bilkørsel, rehabilitering og kontrol

 

Kost og sundhedsfremme

Alle hjertebypassopererede patienter bør vælge lipidsænkende kost livslangt. Se pjece: Kolesterol, fra Hjerteforeningen

Pjecer omkring hjertevenlig kost udleveres efter behov. Se pjece: Vejen til hjertesund livsstil, fra Hjerteforeningen.

 

Patienten informeres om vigtigheden af fortsat at forebygge åreforkalkning (venegrafterne er særligt udsatte), dvs.:

 • • Undgå rygning

 • • Regulering af forhøjet blodtryk til normalområdet

 • • Regulering af eventuel sukkersyge

 • • Fysisk aktivitet - opstarte og vedligeholde motion. Se pjece: Motion, fra Hjerteforeningen

 • • Alkohol i moderate doser

 • • Eventuelt vægttab

 

Fysiske og psykiske reaktioner

Det er helt normalt, at patienten påvirkes såvel fysisk som psykisk i forbindelse med en hjerteoperation.

Fysisk vil man, i en eller anden udstrækning opleve træthed, åndenød ved anstrengelse, søvnbesvær, glemsomhed og koncentrationsbesvær. Sexlysten vil ofte også blive påvirket. Se pjece: Sex og samliv, fra hjerteforeningen.

 

For mange hjertepatienter gælder det, at de gennem en længere eller kortere periode præoperativt har levet en tilværelse med mange begrænsninger i forhold til deres tidligere liv. Samtidig oplever mange hjertepatienter, at bekymringer, spekulationer, angst mm fylder meget.

 

Under indlæggelsen og efter udskrivelsen er det almindeligt kendt, at patienten ofte vil opleve meget skiftende humør med psykiske op- og nedture. Der vil efterhånden blive længere mellem svingningerne, for oftest at svinde helt efter måneder og op til et år. Det må betragtes som en reaktion på ventetiden, måske akut forløb, operation og postoperative forløb. Der kan ses sammenhæng mellem, at jo mere akut et forløb er jo stærkere psykisk reaktion ses ofte postoperativt. I månederne og op til flere år efter en hjerteoperation er hjerteopererede patienter i særlig risiko for at udvikle en depression.

 

Det er vigtigt at tale med patienten og pårørende sammen om de psykiske reaktioner og tegn på eventuel begyndende depression.

 

Se pjece: Psykiske reaktioner, fra Hjerteforeningen.

 

 

 

Endokarditprofylakse

Hjerteklapopererede patienter har i højere grad end andre risiko for at blive ramt af endokarditis.

Der findes et udvalg af pjecer og kort omkring AK-behandling og endokarditprofylakse. Disse pjecer udleveres til patienten før udskrivelsen og der informeres herudfra.

 

Se pjece: Endocarditis, fra Hjerteforeningen

 

 

Patienter med indopereret mekanisk klap

Livslang AK-behandling med Marevan.

Patienten skal i den sammenhæng informeres om:

 • • Virkning og bivirkninger

 • • Interaktion med andre præparater

 

Ved udskrivelsen udleveres og aftales:

 • • Kopi af AK-skema til patienten og original lægges i Afsnittes AK-mappe. Patienten følges af Afsnittet indtil INR er i niveau

 • • Fragmin

 • • Dato for måling af ny INR

 • • At patienten kontakter Afsnittet kl. 20 for fremadrettet ordination af marevan

 • • om patienten skal henvises til selvmonitorering

 

Se pjece: AK-behandling, fra Hjerteforeningen

 

 

Ambulant kontrol

Patienter, der har fået foretaget såvel klap- som hjertebypassoperation indkaldes ofte til ambulant kontrol i Hjerte- Lungekirurgisk Ambulatorium ca. en måned efter udskrivelsen. Man skal være opmærksom på, om tiden i ambulatoriet skal bestilles med røntgen af thorax eller uden. Endvidere ses klappatienter 3 - 6 måneder efter operationen i Kardiologisk Ambulatorium eller hos hjemsygehusets egne kardiologer.

Patienten konsulteres af en kirurg.

 

 • • Patienten får målt BT, taget EKG og tilset cicatriser

 • • Medicinlisten gennemgås og revideres eventuelt

Efter udskrivelse

Patienten informeres om at kunne ringe til afdeling T indenfor 72 timer efter udskrivelse ved eventuelle tvivlsspørgsmål. Endvidere informeres om muligheden for at kontakte Hjerteforeningen.