Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Håndtering af smittekilder, farlige stoffer og risikoaffald

 

Formål

At reducere risikoen for, at patienter, pårørende, personale og leverandører eksponeres for smitte og farlige stoffer.

 

Målgruppe

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Farlige stoffer: Fx kemikalier, biologiske eller radioaktive stoffer.

 

Beskrivelse

Alle patienter skal i udgangspunktet anses som smittekilder.

Alle er i princippet smittemodtagelige.


Der er forskellige smittemåder:

Direkte kontakt:

  • • Fysisk kontakt mellem smittekilden og den smittemodtagelige fx:

  • • Mund til mund

  • • Seksuel kontakt

Indirekte kontakt:

  • • Overførelse af smitte med fx:

  • • Forurenede hænder

  • • Instrumenter / redskaber

  • • Tekstiler

 

Luftbåren smitte:

Dråbesmitte:

  • • Spredes indenfor én arms længde (host og nys)

Støvsmitte:

  • • Inhalation af støv, der indeholder mikroorganismer fra dråber, hudpartikler

 

Dråbekerner:

  • • Indtørrede dråber, der kan svæve i timevis og derfor spredes over store afstande

 

Forebyggelse af smittespredning

 Bryd smittekæden

 Fjern smittemåden

 

Forebyggelse af kontaktsmitte ved hjælp af:

 • • Håndhygiejne

 • • Handsker

 • • Ved risiko for stænk og sprøjt:

  • • Brug værnemidler;

   • • maske

   • • øjenbeskyttelse

   • • uniformsbeskyttelse

 

Forebyggelse af luftbåren smitte

Brug af værnemidler til personalet;

  • • handsker

  • • åndedrætsværn (FFP-3)

  • • øjenbeskyttelse

  • • arbejdsdragtbeskyttelse

 

Brug af værnemidler til patienten;

  • • kirurgisk maske

 

Hygiejniske principper for patientkontakt

Ved hver patientkontakt skal der laves en vurdering af smitterisiko. Følgende grundlæggende hygiejniske principper følges:

  • • Anvendelse af handsker ved risiko for kontakt med fx blod, pus, fostervand, urin, afføring, opkast og ved MRSA.

  • • Hånddesinfektion.

  • • Rengøring af udstyr efter gældende materielinstruks

  • • Skelne imellem rene og urene procedurer.

  • • Korrekt uniforms anvendelse.

 

Ekstra beskyttelse

Ud over det normale beskyttelses udstyr, findes der i akutlægebilerne udstyr, som kan minimere risikoen for smitte yderligere, og som skal anvendes ved patienter diagnosticeret som patienter med særlig smitterisiko samt ved mistanke herom:

  • • Masker

  • • Beskyttelses briller

  • • Skoovertræk

  • • Overtræksdragter

  • • Desinfektionsmidler

 

Melding til sygehus

Potentielt smittede patienter meldes til akutmodtagelserne ved hjælp af sikker kommunikation (ISBAR), for at man på sygehusene kan planlægge modtagelsen/den interne visitation af patienten.

Hvis sygehuset modtager en patient, hvor det efterfølgende viser sig, at patienten er en smittekilde, vil regionens AMK-vagtcentral blive kontakter og personalet som har håndteret patienten vil få besked, så de kan tage de fornødne forholdsregler i forhold til personlig hygiejne og rengøring af materiel.

 

Farlige stoffer

 

I tilfælde af uheld med andre farlige stoffer, herunder fx kemikalier, biologisk- eller radioaktive stoffer, gælder særlige retningslinjer beskrevet i Beredskabsstyrelsens Retningslinjer for indsatsledelse” (REFIL) og ”Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer”.

 

På skadesstedet følges henvisninger fra Indsatsleder brand.

Inden opstart af behandling skal patienten være renset og frigivet af Indsatsleder brand. Dette kan fx indebære at:

Patienter som er forurenet skal have fjernet forurenet tøj, og skal være renset inden optagelse i ambulance.

Hvis personalet forurenes følges vejledning fra kemikalievagten om forholdsregler for det pågældende stof, i tæt samarbejde med AMK-læge og/eller Indsatsleder Sund og Indsatsleder Brand.

 

Klinisk Risikoaffald:

Skarpe og spidse genstande:

 • • Anbringes straks i kanyleboks og fyldte kanylebokse afleveres efter aftale på sygehusene.

 

Linned der er forurenet med blod eller andet smittefarligt:

 • • Ved større forurening med blod, eller andet der er smittefarligt, placeres linned i en kraftig lukket pose, der afleveres på sygehuset, som risikoaffald efter henvisning fra personalet.

 

Forurenet beskyttelsesudstyr:

 • • Udstyret placeres i kraftig lukket pose, der afleveres på sygehuset, som risikoaffald efter henvisning fra personalet.

 

 

Referencer

 • • Lov nr. 285 af 27/02/2021Lov om epidemier m.v. (epidemiloven).

 • • Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL), Beredskabsstyrelsen, Marts 2018.

 • • Planlægning af Sundhedsberedskab. Vejledning til regioner og kommuner. Sundhedsstyrelsen 2017.

 • • Beredskab for pandemisk influenza del I og II, Sundhedsstyrelsen 2013.

 • • Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Om præhospital infektionshygiejne, Statens Serum Institut 2016: https://hygiejne.ssi.dk/NIRpraehospital