Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale om gode patientforløb ved overflytninger mellem Regionshospital Nordjylland (RHN) og Aalborg Universitetshospital (AalborgUH)

Beskrivelse

I hverdagen er der ofte behov for at flytte patienter imellem hospitalerne. Baggrunden kan være patienthensyn, naturlig opgavedeling ved patientforløb, der planlagt foregår imellem hospitalerne og endelig en situation med pres på sengemassen.

 

Patienthensyn omhandler ofte ønsker om at være tæt på familie og/eller et sundhedssystem, som patienten kender.

Færdigbehandlede patienter i Aalborg, som kommer fra optageområdet for Regionshospitalet overflyttes, når der ikke længere er behov for den højtspecialiserede pleje og behandling. Det samme gør sig gældende for patienter med fortsat pleje og behandlingsbehov, som er indlagt på RHN og som kommer fra optageområdet for Aalborg Universitetshospital.

Pres på sengemassen søges først og fremmest løst internt, men ved behov overflyttes patienter til enheder med de nødvendige specialistkompetencer.

Faste aftaler for overflytning imellem hospitalerne

 • 4 akutte kirurgiske patienter dagligt fra AalborgUH til RHN, Hjørring, administreres af de vagthavende læger i kirurgien

 • 2 akutte medicinske patienter dagligt fra AalborgUH til RHN, Hjørring (administreres via Medicinsk visitator, AMK-vagtcentralen)

 

Ved overflytning af patienten gælder

 • At der så tidligt som muligt i forløbet tages stilling til tidspunkt for overflytning (ref. ”Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse” – den gode overflytning)

 • At patienten fortsat har et pleje-/behandlingsbehov og sammen med de pårørende er informeret om overflytningen

 • Overflytning koordineres mellem hospitalernes koordinatorer og læger

 • En patient må aldrig flyttes fra et afsnit før, der foreligger en konkret aftale for modtagelse

 • Der skal medfølge en opdateret behandlings- og plejeplan med oplysninger om diagnose, forløb og igangværende behandling og pleje og planlagte tiltag og undersøgelser samt kontakter med primærsektor.

 

Kommunikation om overflytning baserer sig på ISBAR

Ved vurdering af kapacitetsudnyttelse er hospitalerne enige om:

 • Pårørende til indlagte patienter tæller ikke med i belægningen

 • Patienter på Intensiv, som forventes internt overflyttet til stamafdeling indenfor 8 timer tæller med i belægningen

 • Indisponible senge markeres og baseres på faglig vurdering

 • Dagpatienter, orlovspatienter tæller ikke med i belægningen

 

Opfølgning på aftalen og sikring af fælles værdier for samarbejde ved overflytning

 • Aftalen forankres hos hospitalernes forløbschefer for patientforløb, der arbejder med tiltag, der fremmer det gode samarbejde og forløb for vores patienter.

 • Aftalen evalueres 1 x årligt (juni måned, ansvarlig for det er forløbscheferne).

 • Hospitalerne følger patientflow (data) for at sikre, at der ikke sker utilsigtet flytning af opgaver og sengedage uden forudgående aftaler herom.

Definition af begreber

ISBAR: Identificer dig selv, situation beskrives, baggrund (patientens) analyse, rådgivning

ITOP: Indflydelse, Tillid, Ordentlig, Professionalisme

Formål

I aftalen udformes principper og regler for overflytning og samarbejde imellem hospitalerne, der skal sikre:

 • At vore fælles patienter altid oplever, at overflytninger er velkoordinerede

 • At frontpersonalet samarbejder gnidningsfrit baseret på regionens ITOP-værdier

 • At vores samlede sengemasse udnyttes hensigtsmæssigt under hensyntagen til den enkelte patient

Referencer

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: ”ISBAR tjekliste – sikker mundtlig kommunikation om borgerens helbredstilstand”