Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale om gode patientforløb ved overflytninger mellem Regionshospital Nordjylland (RHN) og Aalborg Universitetshospital (AalborgUH)

 

 

Formål

I aftalen udformes principper og regler for overflytning og samarbejde imellem hospitalerne, der skal sikre:

 • At vore fælles patienter altid oplever, at overflytninger er velkoordinerede

 • At frontpersonalet samarbejder gnidningsfrit baseret på regionens ITOP værdier[1]

 • At vores samlede sengemasse udnyttes hensigtsmæssigt under hensyntagen til den enkelte patient

 

Problemstilling

I hverdagen er der ofte behov for at flytte patienter imellem hospitalerne. Baggrunden kan være patienthensyn, naturlig opgavedeling ved patientforløb, der planlagt foregår imellem hospitalerne og endelig en situation med pres på sengemassen.

 

Patienthensyn omhandler ofte ønsker om at være tæt på familie og/eller et sundhedssystem, som patienten kender.

Færdigbehandlede patienter i Aalborg, som kommer fra optageområdet for Regionshospitalet overflyttes, når der ikke længere er behov for den højtspecialiserede pleje og behandling. Det samme gør sig gældende for patienter med fortsat pleje og behandlingsbehov, som er indlagt på RHN og som kommer fra optageområdet for Aalborg Universitetshospital.

Pres på sengemassen søges først og fremmest løst internt, men ved behov overflyttes patienter til enheder med de nødvendige specialistkompetencer.

 

Faste aftaler for overflytning imellem hospitalerne

 • 4 akutte kirurgiske patienter dagligt fra AalborgUH til RHN, Hjørring, administreres af de vagthavende læger i kirurgien

 • 2 akutte medicinske patienter dagligt fra AalborgUH til RHN, Hjørring

 • 1 akut medicinsk patient (på lige datoer) fra AalborgUH til RHN, Thisted

(De 2 sidstnævnte aftaler administreres via Medicinsk visitator, AMK-vagtcentralen)

 

Ved overflytning af patienter gælder

 • At der så tidligt som muligt i forløbet tages stilling til tidspunkt for overflytning (ref. ”Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse” – den gode overflytning)

 • At patienten fortsat har et pleje/behandlingsbehov og sammen med de pårørende er informeret om overflytningen

 • Overflytning koordineres mellem hospitalernes koordinatorer og læger

 • En patient må aldrig flyttes fra et afsnit før, der foreligger en konkret aftale for modtagelse

 • Der skal medfølge en opdateret behandlings og plejeplan med oplysninger om diagnose, forløb og igangværende behandling og pleje og planlagte tiltag og undersøgelser samt kontakter med primærsektor.

 

Kommunikation om overflytning baserer sig på ISBAR[2]

 

Ved vurdering af kapacitetsudnyttelse er hospitalerne enige om:

 • Pårørende til indlagte patienter tæller ikke med i belægningen

 • Patienter på Intensiv, som forventes internt overflyttet til stamafdeling indenfor 8 timer tæller med i belægningen

 • Indisponible senge markeres og baseres på faglig vurdering

 • Dagpatienter, orlovspatienter tæller ikke med i belægningen

 

Opfølgning på aftalen og sikring af fælles værdier for samarbejde ved overflytning

 

Aftalen forankres hos hospitalernes viceklinikchefer for patientforløb, der arbejder med tiltag, der fremmer det gode samarbejde og værdierne om vores patienter.

Aftalen evalueres 2 x årligt (ansvar placeret hos viceklinikchefer for patientforløb). Evalueringsmetoden er gennemgang af cases samt systematisk feed-back fra frontpersonale.

Hospitalerne udarbejder i fællesskab generiske patientforløbsbeskrivelser på de 5 hyppigste forekommende forløb, der indebærer en overflytning.

Hospitalerne følger patientflow (data) for at sikre, at der ikke sker utilsigtet flytning af opgaver og sengedage uden forudgående aftaler herom.

 

Der arbejdes med teknologiske løsninger, der kan sikre valid indsigt i data omkring kapacitetssituationen. Indtil fælles platform (CETREA) er implementeret tilstræbes aftalte arbejdsgange for registrering via cybertavler.

 

 

Referencer

Internt dokument AalborgUH : ”Begrebsliste, Sikkert patientflow, version 2”

PRI dokument: ”Registrering af belægning via Cybertavler”

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: ”ISBAR tjekliste – sikker mundtlig kommunikation om borgerens helbredstilstand”

 

 

 

Aftalen er godkendt nov. 2017.

(udarbejdet af viceklinikchefer for patientforløb og de sygeplejefaglige direktører fra begge hospitaler)

 

 

 

 

 


 

[1] Indflydelse, Tillid, Ordentlig, Professionalisme

[2] Identificér dig selv, beskriv situationen, analyse af patientens baggrund, rådgivning