Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O6/SDK - postoperativ restitution efter invasiv behandling

 

Beskrivelse

Ankommer patienten med nasal ilt postoperativt, tilsluttes dette til vægudtag.

Anæstesisygeplejerske/operationssygeplejerske orienterer opvågningssygeplejerske om det peroperative forløb samt postoperative ordinationer.

Det postoperative forløb dokumenteres i opvågningsjournalen af opvågningssygeplejersken.

Patienten observeres og monitoreres i henhold til Patientbehandling i Opvågningsafdelingen

Efter generel anæstesi, spinalanæstesi og sedation med

 • • bevidsthedsniveau, BT, EKG, SAT O2, resp. frekvens

Efter ledningsblok og lokal anæstesi ved kirurg med

 • • bevidsthedsniveau, SAT O2, resp.frekvens

Når patienten er ABCD stabil, kan monitoreringen seponeres og der overgås til noninstrumentel observation.

Smerteintensiteten og effekt af smertebehandling vurderes med VAS og der smertebehandles i henhold til Rammeordination til standard behandling af patienter i ortopædkirurgisk dagkirurgi SDK/O6

Shivering behandles i henhold til Rammeordination til standard behandling af patienter i ortopædkirurgisk dagkirurgi SDK/O6

Kvalme/opkastning behandles i henhold til Rammeordination til standard behandling af patienter i ortopædkirurgisk dagkirurgi SDK/O6

Forbinding inspiceres og skiftes om nødvendigt.

Patienten tilbydes væske og føde peroralt.

Vandladning inden hjemskrivelse er et krav efter spinalanæstesi - ved mistanke om urinretention uanset anæstesimetode blærescannes og behandles i henhold til Postoperativ urinretention – POUR 

Ortopædkirurgen tilkaldes postoperativt med henblik på at informere og instruere patienten og evt. pårørende om det videre forløb inklusiv smertebehandling efter hjemskrivning.

Patienten mobiliseres og klæder om.

Hjemtransport arrangeres.

Anæstesilægen tilkaldes og kontrollerer at hjemsendelseskriterierne er opfyldt, hvorefter patienten hjemsendes.

Er hjemsendelseskriterierne ikke opfyldt, men er patienten ABCD stabil, indlægges patienten på ortopædkirurgisk afdeling og ortopædkirurgen orienteres i henhold til Indlæggelse afd O

Er patienten ikke ABCD stabil fortsættes observationen af patienten i SDK/O6 alternativt O6/SDK - overflytning af patienter til opvågningsenhed efter invasiv behandling eller Overflytning til intensiv terapienhed.

Opstår der under den postoperative restitution kritiske observationsfund, tilkaldes den ansvarshavende anæstesilæge i henhold til arbejdsplan for O-anæstesilæger, som herefter tager stilling til den videre behandling, der dokumenteres i opvågningsjournalen/journalen og ortopædkirurgen orienteres.

Opstår der utilsigtet hændelse under den postoperative restitution, anmeldes dette af det involverede personale i henhold til Program for håndtering af utilsigtede hændelser september 2013

Definition af begreber

SammeDagsKirurgi (SDK)/O6 er den fysiske enhed, som beskæftiger sig med ortopædkirurgisk dagkirurgi.

Arbejdsplan for O-anæstesilæger angiver hvilken anæstesilæge, der er ansvarlig for SDK/O6 den pågældende dag

ABCD stabil betyder at patienten har:

 • • frie luftveje (kan foretage dyb indånding og hoste, ingen bilyde ved vejrtrækning)

 • • sufficient respiration (resp.frekvens 12-20 pr. min., SAT O2 ≥ 95 % uden ilttilskud)

 • • stabil hæmodynamik (puls 50-80 slag pr. min, ingen nyopstået arytmier, MAP ≥ 70 mmHg)

 • • normal bevidsthedsniveau (vågen, klar, orienteret eller svarende til præoperative niveau)

 • • Kritiske observationsfund er:

 • • bekymring for patientens tilstand

 • • pludselig ændring i hjertefrekvens til < 40 eller > 130 slag pr. min

 • • pludselig ændring i systolisk blodtryk til < 90 mmHg

 • • pludselig ændring i respirationsfrekvens til < 8 eller > 30

 • • pludselig ændring i iltsatturation til < 90% på trods af iltbehandling

 • • pludselig ændring i bevidsthedsniveau

 • • VAS betyder visuel analog skala

Formål

At sikre sufficient overvågning i den postoperative restitution så komplikationer opdages og behandles hurtigst muligt for at minimere påvirkningen på patientforløbet

 

Referencer

Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS

Rekommandation for udarbejdelse af udskrivningskriterier fra anæstesiafdeling til kirurgisk stamafdeling efter anæstesi i Danmark

Rekommendationer for overvågning efter anæstesi

Rekommandation for ambulant anæstesi

Rapportering og overlevering, anæstesiafdeling, opvågningsafdeling og stamafdeling

Anæstesijournal og Opvågningsjournal