Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​​Aftaler vedrørende rekvirering af undersøgelser i pakkeforløb mellem Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 

 

Formål 

At sikre logistikken vedrørende koordinering, booking af tid til undersøgelse samt udførelse og beskrivelse af undersøgelsesresultater, således patienten oplever et veltilrettelagt forløb uden  

unødig ventetid. 

 

Arbejdsgange i forbindelse med rekvirering af undersøgelser 

 

 • • For obs. kræft i urinvejene gælder:  

For de fleste patienter der henvises til Urologisk Afdeling med obs. cancer i urinvejene, vil første fremmøde i udredningen være CT-urografi. 

 • • Rekvirering af CT-urografi: 

Undersøgelsen skal udføres senest 5 kalenderdage fra henvisningsdato.  

 

Når urolog har visiteret henvisning til pakkeforløb, sendes henv. videre til urologisk forløbskoordinator, som præbooker tiden til CT-urografi i Bookplan. Bookes på tid der af radiologien er frigivet hertil. FLK sender indkaldelsesbrev til patienten og bestiller evt. tolkeservice.. FLK sender henvisning via WebPAS til Radiologisk Afdeling med den anførte præbookede tid, tydeligt markeret med ”kræft-pakkeforløb”, frasehenvisningstekst og den urologiske læges navn/bruger ID påføres. Når henvisningen modtages i Radiologisk Afd., knyttes henv. og booking i Bookplan.  

Jævnfør forløbsbeskrivelsen i NordKap for kræft i urinvejene fremgår det, at praktiserende læge i henvisningsøjemedet skal tage en blodprøve mhp. kreatininbestemmelse, så den foreligger, når pt. skal til CT-scanning. 

Beskrivelse af CT-urografi skal foreligge senest 3 hverdage efter udførelse, således FLK kan koordinere og booke den videre udredning i Urologisk Ambulatorium. 

Ovenstående arbejdsgang er også gældende ved booking af IKCT.  

 

 • • For obs. kræft i nyre gælder:  

I forbindelse med udredning for obs. kræft i nyre rekvireres scanning efter ordination fra urologisk læge. 

 • • Rekvirering af CT-TAB/4-faset CT/IKCT: 

      Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato. 

 

 • • Rekvirering af MR af nyre (Henvisning skal visiteres af radiolog):  

       Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato.  

Arbejdsgangen beskrevet i forbindelse med rekvirering af CT-urografi, er også gældende for ovenstående undersøgelser.  

Henvisninger til MR af nyre skal visiteres af radiolog, hvorefter Radiologisk Afdeling fastlægger undersøgelsestid og sender indkaldelsesbrev til patienten. 

 

 • • For kræft i prostata gælder:  

Ifm. etablering af MR- first ved prostatakræftpakker ønskes ovenstående erstattet af: 

Alle patienter fra hele Region Nordjylland, der er visiteret af urologisk speciallæge og fundet egnet til MR af prostata i kræftpakke udredning gruppe 1, præbookes til MR af urologisk Forløbsenhed, som registreret A-markør for at kræftpakken startes. Forløbsenheden sender indkaldelse til patienten samt standard-henvisning med de nødvendige oplysninger herunder metalskema til Radiologisk Afdeling.  
Der vil i henvisningen fremgå MR FIRST. 

Ved henvisning til MR-prostata skal der hos nogle patienter foreligge eGFR/kreatinin måling. Praktiserende læge skal bestille denne ved henvisning til urologisk afdeling, men hvis den mangler, bestiller urologisk afdeling blodprøven. 

MR af prostata som led i MR FIRST er således første fremmøde i kræftpakkeforløbet hvor på overholdelse af de maksimale ventetider monitoreres. Radiologien registrerer B-markør i kræftpakken på scanningsdatoen. Dermed skal MR af prostata udføres iht. Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for prostatakræft (se nedenstående). 

Gruppe 2 patienter indkaldes til første fremmøde i Urologisk Ambulatorium. FLK i urologien registrerer A og B markør. I henvisning til evt. efterfølgende MR scanning vil fremgår obs. C. prostata. 

Der er behov for at scanningen foretages indenfor 6 kalenderdage og beskrivelse samt indtegning senest 3 kaldenderdage efter udførelse.  

Radiologen indtegner læsioner på MR-skanningen samtidig med beskrivelsen fortages for: 

 • • PIRADS 3 med PSA densitet > 0,15 

 • • PIRADS 4 

 • • PIRADS 5 

Radiologien indberetter PIRADS til LPR3. 

I forbindelse med udredning for kræft i prostata/progression rekvireres der efter ordination af urologisk læge metastaseudredning. 

I forbindelse med metastaseudredning af prostatacancer-patienter, er det muligt at få en kombinationstid (kombi-tid) til knogleskintigrafi og CT-TAB, således de to undersøgelser kan blive udført samme dag. FLK booker på en tid, der af radiologien/nuklearmediciner er frigivet hertil og bestiller evt. tolkeservices. FLK sender indkaldelsesbrev til patienten. Forløbsenheden sender henvisning, hvor de præbookede tider anføres, samt at der er tale om en ”kombi-tid”. 

Tider til CT-TAB frigives kl. 11 dagen før til anden brug i Radiologisk Afdeling, hvis de ikke er brugt. 

Kreatinin bestilles af urologisk sygepl./sekr. efter lokalaftale.  

Henvisninger til MR af prostata skal visiteres af radiolog. 

 

 • • Rekvirering af kombi-tid (knogleskintigrafi og CT-TAB samme dag): 

Undersøgelserne skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato.  

 • • Rekvirering af CT-TAB:  

      Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato. 

 

 • • Rekvirering af knogleskintigrafi:  

      Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato. 

 

 • • Rekvirering af MR af prostata i kræftpakke (henv. skal visiteres af radiolog):  

       Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato fra urologien. 

Beskrivelse og indtegning skal foreligge senest 3 kalenderdage efter udført skanning. 

Ifølge pakkeforløbet skal første fremmøde ske senest 9 kalenderdage fra henvisning er modtaget fra egen læge. 

 

 

For obs kræft i penis gælder: 

 • • Rekvirering af CT-TAB: 

Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato.  

Ordineres der CT-TAB i forbindelse med udredningsforløb ved obs. for kræft i penis, gives der besked til FLK, som booker tiden på de af radiologien frigivne tider. Der sendes elektronisk henv. via WebPas med påført undersøgelsedato, kræftpakke og der bestilles kreatinin. FLK sender indkaldelsesbrev til pt. og bestiller evt. tolkeservice. 

 

Ved rekvirering af CT-scanninger i pakkeforløb udenfor forløbskoordinatorernes arbejdstid 

Der skrives henvisning (markeret med ”kræftpakkeforløb”), og denne gemmes som kladde. Der bestilles kreatinin, og der sendes mail til FLK vedr. pt. FLK booker CT-tiden, sender henvisning med påført undersøgelsestidspunkt og sender brev til pt.  

 

For obs. kræft i testis gælder: 

For de fleste patienter der henvises til Urologisk Afdeling obs. kræft i testis, vil første fremmøde i udredningen ofte være UL af scrotum.  

 • • Rekvirering af UL af scrotum: 

I de tilfælde hvor der ønskes UL af scotum inden den ambulante konsultation, sendes henvisningen efter visitation til FLK, som booker tiden til UL af scrotum i Bookplan. Der vil være reserveret 2 tider til UL af scrotum alle hverdage kl. 11:30 og 11:45 (undtaget fredag – kun 11.30). Reservationen er gældende indtil dagen før kl. 11.00, hvorefter tiderne vil blive frigivet til andre undersøgelser. FLK sender henvisning via WebPAS til Radiologisk Afdeling med anførte bookede tid, tydeligt markeret med ”kræftpakkeforløb”, samt med kopi af tekst fra den oprindelige henvisning – sendes med den urologiske læges navn/bruger ID. Når henvisningen modtages i Radiologisk Afd., knyttes henv. og booking i Bookplan.  

FLK sender ét indkaldelsesbrev til patienten med både tid til fremmøde i Radiologisk Afdeling samt tid til efterfølgende klinisk undersøgelse samt svar på UL i Urologisk Ambulatorium og bestiller evt. tolkeservice.  

Det tilstræbes at præliminær beskrivelse af UL af scrotum foreligger ved konsultationen i Urologisk Ambulatorium henholdsvis kl. 12.30 og kl. 13.00, hvor videre plan for patientens forløb udarbejdes.  

 

 • • Rekvirering af CT Thorax/Abdomen: 

I forbindelse med at patienten får foretaget orkiektomi og opholder sig på Urologisk Dagafsnit kontaktes Radiologisk Afd. på tlf.nr. 41 26 26 32, og der aftales tidspunkt for CT. Der er ugentligt reserveret 2 tider i Radiologisk Afd. (tirsdag og torsdag).  

Patienten informeres af Urologisk Afd. om tidspunkt, og der udleveres informationsmateriale om undersøgelsen. Radiologisk booker tiden og sender relevant materiale via Eboks og bestiller evt. tolkeservice. 

Operatør dikterer og sekr. sender elektronisk henvisning via WebPas til Radiologisk Afd., hvor det fremgår, at det er kræftpakkeforløb. På henvisningen skal påføres det af Radiologisk Afdeling bookede undersøgelsestidspunkt,  patientens telefonnummer, og at billeder og beskrivelse af undersøgelsen skal sendes både til Urologisk Afd. Aalborg og til Onkologisk Afd. i Aarhus. 

Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdatoen. 

 

Rekvirering af UL-vejledt biopsi:  

Urologisk Afdeling har 4 faste tider om ugen til UL-vejledte bløddelsbiopsier (man-tirs. og tors-fre kl. 9.00). FLK booker tiden og sender brev til pt. samt bestiller blodprøver i Labka. Der sendes henvisning i WebPas, hvor biopsitid og evt. type af AK-behandling er påført. Henvisende læge skal ved ordination af biopsi tage tage stilling til, hvor længe før vævsprøvetagningen, pt. skal holde pause med sin AK-behandlingen (jf. Radiologisk Afdelings retningslinjer herfor). Ved diabetes skal der tages stilling til evt. forholdsregler/intervention. 

Såfremt der skal tages biopsier af mere end én lokalisation, skal biopsitiden konfereres med radiolog, hvorfor forløbskoordinator kontakter radiologisk sekretær med henblik på dette. 

På rekvisitionen til Patologisk Institut påføres svardato i henhold til aftale (7 kalenderdage). 

 

Resultat af undersøgelser:  

Undersøgelsesbeskrivelser af CT-scanninger, MR nyrer/prostata skal som hovedregel foreligge senest 2 hverdage efter, at undersøgelsen er udført.  

I tilfælde af at resultatet af undersøgelser ikke kan foreligge til aftalte tidspunkt, tages der såfremt det er muligt kontakt til urologisk forløbskoordinator på tlf. nr. 97660944, således de kan kontakte patienten med henblik på ændring af ambulant svartid. 

 

Referencer 

Sundhedsstyrelsen (2016): “Pakkeforløb for kræft i prostata”  

Sundhedsstyrelsen (2019): “Pakkeforløb for kræft I urinveje” 

Sundhedsstyrelsen (2018): “Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer, -begreber, forløbstider og monitorering”