Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indbringelse af patient med afvigende adfærd

 

Formål

At sikre at visitation og behandling af patienter med afvigende adfærd og/eller psykiatrisk lidelser foregår korrekt.

 

Målgruppe

Læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Ved tvangsbehandling forstås behandling af erkendt psykiatrisk patient, hvor der er udfyldt såkaldte ”røde" eller ”gule" papirer.

Ved nødværge eller nødret forstås anvendelse af tvang i en situation, hvor behandling er påkrævet for at afværge en skadelig handling på tredjemand, - eller sikre patientens chance for overlevelse på kort eller længere sigt eller sikre et væsentligt bedre resultat af behandlingen.

 

Beskrivelse

Patienter som har en psykisk sygdom, er udviklingshæmmet eller på anden måde har en

adfærd, som afviger fra den gennemsnitlige patients adfærdsmønstre, kræver særlige opmærksomhed.

 

Den psykiske sygdom kan være kendt eller vise sig for første gang.

Patienten kan udover sin kroniske eller akut forværrede psykiske sygdom lide af kroniske

eller akutte somatiske sygdomme, som kan have betydning for patientens behandling og

visitation.

Det bør altid overvejes, om patientens aktuelle tilstand kan henføres til akut eller kronisk

somatisk sygdom. Patientens sygehistorie optages omhyggeligt, og patienten behandles

primært efter ABCDE – principperne. Ved klinisk undersøgelse bør man prøve at udelukke

akutte somatiske tilstande (bl. a. hypoglykæmi, forgiftninger, apoplexi).

Se retninglinjen ”Initial vurdering, behandling, revurdering og observation”.

 

Kommunikation med psykisk syge eller psykisk påvirkede patienter kan være vanskelig, da patienten opfatter verden omkring sig anderledes end det vi anser for at være normalt.

Patienten kan føle sig truet og uforstået af sin omverden. Samtidig mangler patienten ofte indsigten i sin tilstand og i behandlingsbehovet. Derfor kan patienten opleve lægens ageren og ytringer anderledes end hensigten er. Det gælder først og fremmest om, at acceptere patienten i den tilstand som patienten befinder sig i, og med den adfærd patienten viser.

I givet fald kan man med patientens accept forsøge at inddrage andre personer, som

patienten har tillid til: pårørende, værge, venner, plejepersonale eller naboer til at overbevise patienten om fordelene af den planlagte behandling eller indbringelse.

 

Som udgangspunkt skal der være informeret samtykke til behandling og indlæggelse af patienter. Se Informeret samtykke til behandling

I videst muligt omfang søges patienten overtalt til at modtage behandling og følge med til frivillig indlæggelse på den relevante institution. Psykotiske (psykiatriske) patienter uden akut medicinsk lidelse visiteres til psykiatrisk skadestue, ved indlæggelse med tvang (røde eller gule papirer), kan man aktiverer den psykiatrisk udrykningstjeneste, mens forgiftede patienter visiteres til fælles akutmodtagelse på nærmeste sygehus.

Som udgangspunkt kaldes akutlægebilerne ikke til tvangsindlæggelse. Men står lægen i en situation, hvor det bliver klart, at der er tale om en tvangsindlæggelse er det lægen, der udfylder de relevante papirer.   

Såfremt der er behov for fysisk fastholdelse i forbindelse med tvangsbehandling, f.eks. i forbindelse med medicingivning foretages dette af politiet, med mindre der er tale om nødværge eller nødret.

Den mest skånsomme måde vælges, samtidig med at der er fokus på personalets sikkerhed.

På journalen dokumenteres at patienten ikke skønnes at kunne tage vare på sig selv og at medicinering er nødvendig. Medicinering dokumenteres på vanlig vis med præparat, dosis og administrations vej, samt effekt i PPJ.

 

Kvalitetsovervågning

Evaluering af samarbejdet med andre aktører i forbindelse med indbringelse af patienter med afvigende adfærd og/eller psykisk lidelse foregår i regi af Kvalitetsrådet.

 

Referencer

Standard nr. 2.1.4, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.

 

”Tvangsindlæggelse via Psykiatrisk skadestue i henhold til lov om Frihedbreøvelse og anden Tvang i psykiatrien” gældende fra 31/5 2010.