Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Karakteristik af blodprodukter
samt præparater til behandling af blødende patienter

Definition af begreber

Blodderivat: Industrielt fremstillede lægemidler, der kan udvindes af humant blod.

Blodkomponent: Samlet betegnelse for erytrocytsuspensioner, frisk frosset plasma (FFP) og trombocyt-suspensioner.

Blodprodukter: Dækker over både blodkomponenter og blodderivater.

NOAK – Nye orale antikoagulantia – nonvitamin-K orale antikoagulantia

Formål

Beskrivelse af blodprodukter, der kan bestilles ved Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital.

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Blodkomponenter

Blodkomponenter 2009 005

Figur 1 Erytrocytsuspension (ES)

Blodkomponenter 2009 016

Figur 2 Frisk Frosset Plasma (FFP)

Blodkomponenter 2009 012

Figur 3 Trombosytsuspension (TK)

Erytrocytsuspension, leukocytfiltreret

Sammensætning:

Erytrocytter suspenderet i 100 ml SAG-M opløsning (Saltvand, Adenin, Glucose, Mannitol).

Indholdet af leukocytter er reduceret med ca. 99,9 % i forhold til fuldblod, svarende til < 1 x 106 pr. komponent. Filtreres af blodbanken.

Indeholder ikke trombocytter og er mikroaggregatfattigt.

Væskefase indeholder ca. 5 ml plasma.

 

Karakteristik:

Ca. 250 g

EVF ca. 0,60.

En erytrocytsuspension giver hæmoglobin stigning på ca. 0,5 mmol/l hos voksne.

 

Indikation:

Formålet med behandling med erytrocytsuspension er at afhjælpe de kliniske symptomer på anæmi: Angina pectoris, ortostatisk hypotension og takykardi uden effekt af væskebehandling.

 

Generelt anbefales, at man som minimum følger National klinisk retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter, Sundhedsstyrelsen, juni 2014

 

Indikation til blodtransfusion:

 1. 1. Hb < 4,3 mmol/l til de fleste patienter.

 2. 2. Hb < 4,7 mmol/l til kronisk hjertesyge patienter i stabil fase

 3. 3. Hb < 5,6 mmol/l til patienter med

  1. 3.a. Akut Koronart Syndrom

  2. 3.b. Livstruende blødning

  3. 3.c. Malign lidelse transfunderes med erytrocytter på individuel vurdering og med dokumentation af anæmisymptomerne, da en fast grænse ikke kan anbefales

   Hæmatologiske patienter transfunderes efter lokale retningslinjer

Se bagsiden af transfusionsskema

 

Ved akut, ukontrollabel blødning skal Balanceret Transfusionsterapi anvendes.

 

Erytrocytsuspension, leukocytfiltreret og bestrålet

Sammensætning:

Som ovenfor erytrocytsuspension, leukocytfiltreret.
Ved bestråling af lymfocytter i en dosis på 25 gray (2500 rad) sker der omlejring i cellernes DNA, og de er herefter ude af stand til at dele sig, hvorved man undgår graft versus host sygdom (GVHD).

 

Karakteristik:

Som ved erytrocytsuspension.

 

Indikation:

Absolutte indikationer

 • • HLA-udvalgte blodkomponenter

 • • medfødt immundefekt

 • • intrauterin transfusion

 • • allogen stamcelletransplantation 14 dage før planlagt transplantation til mindst 1 år efter transplantation.

 • • Transfusion med blodkomponenter fra 1. eller 2. grads slægtninge

 

Relative indikationer

 • • udskiftningstransfusion. Har barnet fået intrauterin transfusion, skal der gives bestrålet blod.

 • • transfusion til præmature børn. Da oplysninger om præmaturitet sjældent tilgår blodcentret, kan det vælges at give bestrålet blod til alle børn < 3 mdr.

 • • mb. Hodgkin og behandling med purinanaloger

 • • erhvervet immundefekt (dog ikke AIDS, men massiv immunsuppressiv behandling, herunder behandling med

 • • purinanaloger (fludarabin, cladribin, clofarabin, deoxycoformicin), alemtuzumab (anti-CD52) og antitymocytglobulin (ATG).

 • • autolog stamcelletransplantation. Under stamcellehøst og fra konditionering til 6 måneder efter transplantation.

 

Erytrocytsuspension, vasket

Sammensætning:

Erytrocytsuspension vasket og resuspenderet i 0,9 % NaCl eller SAG-M opløsning (Saltvand, Adenin, Glucose, Mannitol).

 

Karakteristik:

Ca. 340g

EVF ca. 0,38

 

Indikation:

 • • Anamnese med anafylaksi i forbindelse med transfusion af erytrocytsuspensioner.

 • • IgA-mangel

 • • Gentagne alvorlige allergiske reaktioner på erytrocytsuspension, hvis ikke effekt af antihistaminprofylakse.

 

Kan kun ordineres efter forudgående aftale med vagthavende læge på

Klinisk Immunologi tlf. 9766 5550. Skal bestilles i god tid.

Erytrocytsuspension, deglyceroliseret

Sammensætning:

Glyceroliseret erytrocytsuspension optøet, vasket og resuspenderet i SAG-M opløsning (Saltvand, Adenin, Glucose, Mannitol).

 

Karakteristik:

Ca. 260 g

EVF ca. 0,40

 

Indikation:

Patient med sjældent forekommende antistof.

 

Kan kun ordineres efter forudgående aftale med vagthavende læge på Klinisk Immunologi tlf. 9766 5550. Skal bestilles i god tid.

Erytrocytsuspension, leukocytfiltreret og bestrålet, tilsat NaCl, (Dialyseblod)

Sammensætning:

Erytrocytsuspension, NaCl er tilsat i forhold 1:1. Produktet deles herefter i 2 og er holdbart i 24 timer.

 

Karakteristik:

Ca. 250 g per produkt

EVF ca. 0,30

 

Indikation:

Anvendes ved akut dialyse af børn med lille blodvolumen.

Erytrocytsuspension, leukocytfiltreret og bestrålet, tilsat Frisk frosset plasma (Udskiftningstransfusion)

Sammensætning:

Erytrocytsuspension, hvor SAG-M opløsning er fjernet og erstattet af Frisk frosset plasma. Holdbar i 24 timer.

 

Karakteristik:

Ca. 300 g per produkt

EVF ca. 0,50

 

Indikation:

Anvendes til nyfødte, der hæmolyserer på grund af overført antistof fra mater. Klinisk Immunologi udvælger erytrocytsuspension som er antigen negativ i forhold til maters antistof.
Ved udskiftningstransfusion fjernes antistof fra barnets kredsløb og derved undgås yderligere destruktion af barnets egne erytrocytter samt donors erytrocytter.

Frisk frosset plasma, FFP

Sammensætning:

Plasma indeholder koagulationsfaktorer. En komponent vil øge aktiviteten med ca. 10 % ved en voksen.

 

Karakteristik:

Ca. 275 g

 

Indikation:

Må kun anvendes, hvis erstatningen ikke kan foretages med specifikke faktor præparater.

Ved mangel på koagulationsfaktorer, kan det være nødvendigt at give 10-15 ml FFP/kg.

 

Må ikke anvendes som volumenekspander.

 

Ved bestilling af FFP skal der oplyses APTT eller INR, medmindre det drejer sig om en livstruende blødning eller en af nedenstående indikationer.

 

 1. 4. INR-værdi > 1,5 eller APTT > 1,5 x normalværdi hos ikke-blødende patient før invasivt indgreb.

 1. 5. Diffus mikrovaskulær blødning efter massiv transfusion (> 1 blodvolumen) ved ROTEM: CT EXTEM > 80s og /eller ROTEM: CT INTEM > 200s.
  Hvis ROTEM ikke er tilgængelig: INR-værdi > 1,5 eller APTT > 1,5 x normalværdi.

 1. 6. Vitamin-K antagonist overdosis med blødning eller før invasivt indgreb (vitamin-K og protrombin kompleks bør overvejes, se PRI dokument).

 2. 7. TTP (trombotisk trombocytopenisk purpura) eller HUS (hæmolytisk uræmisk syndrom).

 

Se bagsiden af transfusionsskema.

Frisk frosset plasma, FFP, bestrålet

Sammensætning:

Som ovenfor. Ved bestråling af lymfocytter i en dosis på 25 gray (2500 rad) sker der omlejring i cellernes DNA, og de er herefter ude af stand til at dele sig, hvorved man undgår graft versus host sygdom (GVHD).

 

Karakteristik:

Ca. 275 g

Børn under 1 år: 50 ml, blodtypetype AB RhD neg

 

Indikation:

Som ovenfor.

Anvendes til voksne i forbindelse med stamcelletransplantation og til øvrige patienter, der er kraftigt immunsupprimerede.

Anvendes til børn under 1 år.

Flydende plasma

Sammensætning:

Se Frisk Frosset plasma, FFP.
Det er plasma, der ikke har været frosset, men lagt i blodkøleskab umiddelbart efter fraktioneringen, så det kan udleveres hurtigt, uden forsinkende optøningsprocedure.

 

Karakteristik:

Ca. 275 g

 

Indikation:

Se Frisk Frosset plasma, FFP.
Flydende plasma anvendes som erstatning for optøet FFP i hastesituationer, hvor man ikke kan afvente optøning af FFP.

Kryopræcipitatpool

Sammensætning:

Kryopræcipitatpool er fremstillet fra fire Frisk Frosset Plasma, FFP.

Kryopræcipitatpool indeholder en høj koncentration af koagulationsfaktor VIII, vWF og Fibrinogen.

 

Karakteristik:

120 – 160 ml

 

Indikation:

Anvendes som transfusionsbehandling, hvor der er blødning og koagulations faktorniveau ikke kan genoprettes med FFP.

Må kun anvendes efter aftale med Blødningvagt, Klinisk Immunologi, som i hvert enkelt tilfælde vejleder om dosis.

 

Trombocytsuspension, leukocytfiltreret og bestrålet

Sammensætning:

Trombocytsuspension er fremstillet ud fra buffycoats fra bloddonorer eller fra enkeltdonor ved aferese. Filtrering reducerer leukocytindholdet til <1 x 106 pr. komponent. Ved bestråling af lymfocytter i en dosis på 25 gray (2500 rad) sker der omlejring i cellernes DNA, og de er herefter ude af stand til at dele sig, hvorved man undgår graft versus host sygdom (GVHD).

 

Karakteristik:

Ca. 200 g, heraf 50-70 g plasma.

> 200 x 109 trombocytter pr. komponent.

 

Indikation:

 1. 8. Trombocyttal < 10 x 109/l hos ikke-blødende patient med insufficient trombocytproduktion.

 1. 9. Trombocyttal < 20 x 109/l ved lumbalpunktur.

 2. 10. Trombocyttal < 50-70 x 109/l i forbindelse med kirurgisk eller andet invasivt indgreb.

 3. 11. Trombocyttal på 80-100 x 109/l

  1. 11.a. Ved livstruende blødning, hvor ROTEM monitorering ikke er muligt.

  2. 11.b. Ved kirurgiske indgreb i CNS.

 4. 12. Blødning hos patient med kvalitativ trombocytdefekt eller patient i behandling med trombocythæmmende medikamina, uanset trombocyttal.

 

Se bagsiden af transfusionsskema.

HLA eller HPA-udvalgt trombocytsuspension, leukocytfiltreret og bestrålet

Sammensætning:

Trombocytter opsamlet fra en udvalgt donor, der er HLA- eller HPA forligelig med patienten. Betråling af lymfocytter i en dosis på 25 gray (2500 rad) medfører omlejring i cellernes DNA, og de er herefter ude af stand til at dele sig, hvorved man undgår graft versus host sygdom (GVHD).

 

Karakteristik:

HLA- og HPA udvalgte trombocytter anvendes kun til patienter der er refraktærer overfor transfusion med almindelige standard trombocytsuspensioner og hvor der er påvist HLA(leukocytantistoffer)- eller HPA (trombocytspecifikke) antistoffer.

 

Indikation:

Som ved trombocytsuspension.

 

Inden HPA- eller HLA udvalgte trombocytsuspensioner bestilles, skal der foreligge en trombocytmåling lige inden transfusion af standard trombocytsuspension og ca. 1 time efter afsluttet transfusion. Hvis der opnås meget ringe stigning i trombocyttallet ved denne test og der er påvist antistoffer, er der stor sandsynlighed for at patienten kan have gavn af udvalgte trombocytter. Andre årsager til manglende stigning af trombocyttal i forbindelse med trombocyttransfusion kan være febrilia, blødning og stor milt.

 

Produktet skal bestilles senest 3 hverdage inden anvendelse.

 

Blodderivater

Humant anti-D immunglobulin

Indikation:

 • • Profylaktisk behandling af RhD negative kvinder efter provokeret og spontan abort samt under graviditet og efter fødsel af RhD positivt barn. Se instruks Rhesusprofylakse

 • • Ved anvendelse af RhD positiv knoglegraft til RhD negativ patient.

 • • Ved anvendelse af RhD positiv trombocytsuspension til RhD negativ patient.

 

Bør ikke gives til patienter, der er RhD-immuniserede.

Anti-D skal helst indgives inden 48 timer, og ikke senere end 72 timer, efter fødsel, abort, modtagelse af knoglegraft eller trombocytsuspension.

Immunglobulin præparater til i.v. brug

 

Immunglobulin bestilles via sygehusapoteket.

Indikation:

Se Pro.medicin.dk

Fibrinogen

Indikation:

Hypofibrinogenæmi, fx ved massiv blødning og hyperfibrinolyse. Beregnet til intravenøs injektion eller infusion efter opløsning i sterilt vand.

Anvendes kun efter aftale med vagthavende læge på Klinisk Immunologi tlf. 9766 5550.

Antithrombin III

Indikation:

Medfødt anti-thrombinmangel og evt ved dissemineret intravaskulær koagulation.

Faktor VIIa (NovoSeven)

Indikation:

NovoSeven anvendes i sjældne tilfælde til traume- og OP-patienter.

Det er vigtigt, at NovoSeven anvendes på et tidspunkt hvor trombocyttal, fibrinogen, hæmoglobin, pH og temperatur ligger i et acceptabelt niveau.

Hvis disse værdier ikke er korigeret reduceres effekten af NovoSeven markant.

Ved anvendelse af NovoSeven til traumer foreligger der en instruks i traumemanualen.

Ved anvendelse af NovoSeven under operation kontaktes vagthavende læge ved henvendelse til Klinisk Immunologi tlf. 97665550.

Faktor II, VII, IX og X i kombination (Octaplex)

Indikation:

Revertering af Ak-behandling hos patienter med cerebrale blødninger eller behov for akut kirurgi, hvor standardrevertering med Phytomenadion og plasma ikke kan afventes.

Se PRI dokumenterne: Reversering af forhøjet INR ved behandling med vitamin K-antagonist (VKA) og Akut reversering af NOAK (Pradaxa®, Xareleto® og Eliquis®)

 

Ved anvendelse af Octaplex under operation kontaktes vagthavende læge ved henvendelse til Klinisk Immunologi tlf. 97665550.

Albumin

 

Albumin bestilles via sygehusapoteket.

Indikation:

Se Pro.medicin.dk

Præparater til behandling af blødende patienter

Praxbind®-Idarucizumab

Indikation:

Akut revertering af patienter i behandling med Dabigatran. Anvendes ved livstruende blødning på baggrund af Dabigatranbehandlingen.
Se PRI dokumenterne:
Akut reversering af NOAK (Pradaxa®, Xareleto® og Eliquis®)
Koagulationshæmmende behandling og blødende patienter

 

Ved anvendelse af Praxbind under operation kontaktes vagthavende læge ved henvendelse til Klinisk Immunologi tlf. 97665550.

Referencer

VEJ nr 9038 15/01/2015 Vejledning om blodtransfusion

Transfusionsmedicinske Standarder (TMS), Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, Version 5.2.1-2021

21Anbefalinger for svangreomsorgen, 20, Sundhedsstyrelsen, Version 3: 15. september 2021

NKR: Indikation for transfusion med blodkomponenter, Se Quickguide Sundhedsstyrelsen, juni 2018
(for uddybende information kan hele NKR downloades)

Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi DSKI, Vejledninger og Retningslinjer, version 3, januar 2019.

Guide to the preparation, use and quality assurance of BLOOD COMPONENTS, EDQM 20th Edition, 2020