Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pacemaker elektrodeekstraktion

Beskrivelse af Pacemaker elektrodeekstraktion

Information og vejledning

Klargøring til pacemaker elektrodeekstraktion

Bestilling af blod

Medicin i.v

Præmedicin

Elektrodeekstraktion i Kardiologisk Laboratorium

Patientfunktion

Teknikfunktion

Sterilfunktion

Efter proceduren på afd. S1

Raseringsområde

 

Beskrivelse af Pacemaker elektrodeekstraktion

Indikation for elektrodeekstraktion: Pacemakerendokardit, lommeinfektion, elektrodeproblemer, især hos unge patienter, som kan nå at få implanteret mange elektroder.

Elektrodeekstraktion foregår i generel anæstesi.

Jo længere tid et system har været implanteret, jo større er risikoen for, at dele af systemet er vokset fast i omgivende strukturer.

Fibrøs adhærence kan forekomme ved elektrodespidsen i myokardiet til klapflige, som elektroden passerer igennem og i den vene, hvorigennem ledningen er indført. Disse adhærencer medfører risiko for læsioner ifm. ekstraktion af systemet. Læsionerne kan medføre livstruende komplikationer i form af blødning, pludselig hjerteklapinsufficiens og tamponade pga. myokardielæsion.

Er systemet ældre benyttes specielle værktøjer af en specialtrænet kardiolog. Disse værktøjer omfatter en stilette med lås, som låser sig fast tæt ved ledningsspidsen og forhindrer, at ledningen trækkes i stykker.

Frekvensen af komplikationer afhænger af ledningstype, implantationstid for systemet, operatørens erfaring og patientens konkurrerende sygdomme. Frekvensen af alvorlige komplikationer er 1,6 –4 % og udfaldet er direkte associeret til hurtig kirurgisk intervention.

Således er ekstraktion af ældre pacesystemer en tværfaglig specialopgave, der involverer kardiologer, anæstesiologer og thoraxkirurger.

 

Information og vejledning

• Informere om, at patienten skal have fjernet elektroder og pacemakersystem

• Informere om proceduren – forberede patienten på evt. fuld narkose og at skulle på opvågningen efterfølgende

• Informere om evt. tidsplan for indlæggelsesvarighed

 

Klargøring til pacemaker elektrodeekstraktion

• Henvisning/tjekliste til ekstraktion udfyldes af arytmilæge/arytmisygeplejerske/koordinator

Link til Tjekliste findes her.

• Faste 6 timer - tørst 2 timer

• BT – TP –højde – vægt – urinstix

• Blodprøver (forprøver til pacemaker ekstraktion herunder også type og BAC-test)

• Rasering – se nederst på siden

• Alm. bad og hårvask

• Patienten klargøres med frakturskjorte, strømper, underbukser samt nyopredt seng

• Venflon en i hver hånd – så stor som muligt, meget gerne grønne. Der skal lægges 2 venflon, da der skal kunne gives blod hurtigt, hvis det bliver nødvendigt.

• Er pt. i AK-behandling skal INR være ≤ 2,5 på proceduredagen

NOAC skal pauseres fra og med aftenen før ekstraktion.

• Forbered patienten på anlæggelse af KAD på S1 forud for proceduren.

 

Bestilling af blod

• Der skal bestilles 4 portioner pakket blod

Kontakt blodbanken dagen før og bestil blod til formodet operationstidspunkt

• Kard. Lab. henter blodet i blodbanken

 

Personale fra S1/sekretær skal printe ptb sedler fra klinisk mikrobiologisk afdeling til pm elektrodeekstraktion, og medsende til kard lab på ekstraktionsdagen.

 

Medicin i.v.

• Som hovedregel må der IKKE opstartes antibiotisk behandling før ekstraktionen

• Hvis patienten ER i antibiotisk behandling må lægen tage stilling til, om der skal gives antibiotika inden proceduren

• Hvis patienten har diabetes, skal der opsættes GIK-drop

 

Præmedicin

• Tablet Pamol 1 g

 

Der skal sendes antibiotika ned sammen med patienten (skal ikke sættes op):

• 2 g Diclocil opblandet i 200 ml NaCl

• Hvis der er penicillinallergi skal patienten have 1,5 g Zinacef opblandet i 100 ml NaCl (skal

ordineres af læge)

• Hvis der skal gives andet antibiotika end Zinacef, skal vores læge tage stilling til antibiotika og evt. tage kontakt til mikrobiologerne)

 

Elektrodeekstraktion i Kardiologisk Laboratorium

Patientfunktion

Teknikfunktion

Sterilfunktion

 

• Pt. bedøves

• Pt. afsprittes svarende til torso (TV- op sygeplejerske afspritter og lægger afdækning på patienten)

• Midlertidig elektrode anlægges fra venstre lyske

• Incision anlægges

• Der podes fra pacemakerlomme ved infektion

• Elektroden/elektroderne fridissekeres, så den/de er helt frie. Der fridissekeres ned til muffen, så også disse er løsnet

• Ved skrueelektrode skal denne skrues løs, før der trækkes

• Stikkene klippes af med en elektrodesaks

• Der indføres stilette og/ eller låsestillette i elektroderne

• Man forsøger at trække let i elektroden, for at se om den er løs. Hvis den er løs trækkes den ud

• Hvis elektroden sidder fast fortsættes med nedenstående

• Over stiletten føres en metal-dilator, som skal løsne elektroden ned til subclavia

• Metalsheaten fjernes igen

• Over elektroden føres nu evt. Mechanical dilator sheath set

• Hele proceduren foregår under gennemlysning og der bruges ekkoprobe i steril pose på lejet til hurtigt at be-eller afkræfte pericardieeksudat eller tamponade

• Hvis elektroden knækker under proceduren, kan det være nødvendigt at fjerne resten af

elektroden fra højre lyske med et langt elektrodefjerningssæt –Needle`s eye snare retrieval sæt

• Alle elektrodespidser sendes til dyrkning ved infektion

• Når alle elektroder er fjernet,sikrer man sig, at der er hæmostase, ingen pericardieeksudat eller tamponade

• Subcutis og cutis sutureres

• Evt. skal patienten have nyt pacesystem umiddelbart efter ekstraktionen, hvis der ikke er infektion eller proceduren har været for langvarig (se under sterilsygeplejerske)

• Hvis ikke nyt system påsættes plaster

• Ved pacebehov: Pt. afsprittes til ekstern PM fra vena jugularis (se under sterilsygeplejerske)

 

Patientfunktion

Inden proceduren

• Kard Lab personalet møder kl 8.00 i pacerummet sammen med anæstesi- spl.

• ”Bear-hocker lagen” lægges på lejet. Indgangen til varmeindblæsning i fodenden ( anæstesien har det med)

• Patienten gives tæppe og OP-hue på, og dynen rulles sammen i fodenden (Foretages ofte af

portør)

• Patienten modtages på rummet, identificeres, udspørges om allergi og fastetid (6 timer) sammen med anæstesisygeplejerske

• Identifikation af patient dokumenteres på implantationsskemaet ( hvis nyt pm system implanteres)

• Patienten hjælpes på lejet

• Patienten lejres på ryggen med arm på armbord (modsat side som implantationsiden) og evt. pude under knæene

• Patienten informeres om proceduren

• Patienten skal have underbenklæder af (OBS: rasering i lyske)

• Monitorering påsættes: 4 elektroder til ekstremitetsafledninger og 4 elektroder til ekkoapparat

• Hvis patienten skal have implanteret nyt system efter ekstraktion påsættes 4 elektroder til analyzer

• De-fi pads påsættes side-to-side (både ved pacemaker og ICD)

• Hjælpe anæstesisygeplejerske med monitorering af patient

• Diatermiplade sættes på bagsiden af låret på op-siden

• Patienten bedøves

• TVop sygeplejerske og implanterende læge tilkaldes

• Det pakkede blod hentes, når proceduren starter. Medbring label på patienten ved afhentning

• TVop-sygeplejerske afspritter og afdækker patient

• Medvirke ved Time Out

 

Under proceduren

• Ved infektion: Opsætte antibiotika, når alle podninger er afsluttet

• Ved ikke infektion: Starte antibiotika ved procedurestart

• Hjælpe anæstesisygeplejerske og tekniksygeplejerske ved behov

Være opmærksom på, at blodet skal udskiftes inden 6 timer. Ring i bloddepotet (65550) og bede dem pakke en ny termokasse.

 

Efter proceduren

• NordEPJ sygeplejestatus udfyldes

• Patienten hjælpes i seng og køres på opvågningsstuen

• Termokasse med blod afleveres i bloddepotet - Gøres så hurtigt som muligt indenfor de 6 timer.

Teknikfunktion

Inden proceduren

• Tilstræbe at pt. data lægges ind i Allura røntgensystem, inden pt. kommer på stuen

• Opdaterer Cetrea tavlen løbende

• Tænde og klargøre Biotronik-stimulator i forrummet ( se instruks)

• Hjælpe sterilsygeplejerske med påklædning

• Åbne sterile utensilier til sterilsygeplejerske

• Aftale med operatøren, hvilket udstyr der skal bruges

• Bekræfte overfor operatøren, at alt relevant udstyr er tilgængeligt og dokumentere dette på implantationsskema

• Finde relevante implantationspapirer (Se lamineret ark ved implantationspapirer i forrummet)

• Sætte label i mappen

• Medvirke til Time out inden procedurestart og dokumentere dette på implantationsskemaet

 

Specielt for ICD

• Terapier slukkes

 

Under proceduren

• Finde WR-glas (findes i køleskab), podepinde og podeglas, samt sedler til D+R (medsendt fra S1)

• Udfylde implantationspapir og senere indtaste data i databasen

• Servicere sterilsygeplejerske med utensilier efter behov

• Teste lyskeelektrode v.h.a. Biotronic stimulator

• Skanne utensilier i Implant Trace Modul (Stregkode)

 

Hvis der skal anlægges nyt system umiddelbart efter ekstraktion

• Finde pacemakerpakke og instrumentkasse

• Finde utensilier til implantation (se procedure Implantation af Pacemaker/ ICD

 

Hvis der skal anlægges midlertidig elektrode fra vena jugularis sin efter

ekstraktion

• Finde pacemakerbatteri

• Finde pacemakerpakke og instrumentkasse

• Finde utensilier til ekstern elektrode (se under sterilsygeplejerske)

Pacemakerbatteri testes dagen efter og derefter hver 3. dag – foretages af læge på afd.

 

Efter proceduren

• Tjekke at alle utensilier i Implant Trace Modul er skannet (Stregkode)

• Aflevere diverse podeglas

• Udskifte ventilationsudstyr

• Opfyldning af diverse utensilier til podning

Sterilfunktion

Sterilsygeplejersken er ansvarlig for hygiejnen på stuen, bl.a. hvor mange personer, der må være til stede ved proceduren.

 

Inden proceduren

Følgende utensilier findes frem:

• 1 stk. PM kasse

• 1. stk Pacemakerpakke

• 1-2 stk. Incisionsdug

• 1 stk. Diatermisæt

• 1 stk. Heparinvand

• 1 stk. Stilet kit (længden skal kunne passe til den længste elektrode)

• 1 stk. Vicryl 3-0

• 1 stk. Vicryl 4-0

• 1 stk. Skruetrækker

• 1 stk. Møllehjul

• 2-3 stk. Lidokain 10 mg/ ml

• 2 stk. Plastre (lille og stort)

• 1 stk. Rød punktur kanyle

• 1 stk. 5 fr. sheath

• 1 stk. Torque kateter (til pace fra venstre lyske)

• 1 stk. Kabel til torque kateter

• 1 stk. Elektrodesaks

• Locking stylets (en til hver elektrode)

• Ekko-apparat og steril pose til probe (Ekko apparat hentes i rum 4)

 

Evt.

• 1 stk. Metal dilatator

• Mechanical dilator sheath set (7 fr, 9 fr, 11 fr, 13 fr)

• Needle’s eye snare retrieval sæt (findes i to forskellige størrelser)

• Snare kit 10 eller 15mm

• Tjekke om perikardiecentesebakke er på stuen

• Kirurgisk håndvask før eller efter patienten bedøves

• Steril påklædning

• TVop-sygeplejersker afspritter og afdækker pt.

• Modtage sterile utensilier

• Tælle servietter, instrumenter mv.

 

Under proceduren

• Modtage relevante utensilier og assistere lægen

• Advisere anæstesien om, at ledning(er) snart trækkes

• Optælling af servietter, instrumenter mv.

 

 

Hvis der skal anlægges nyt system umiddelbart efter ekstraktion.

• De brugte instrumenter og servietter optælles og lægges på det lille assistancebord og bordafdækningen på det store asscistancebord bibeholdes

• Patientafdækningen lades urørt

• Ny kittel og handsker forudgået af spritning af hænder af både sterilsygeplejersken og lægen

• Ny pacemakerpakke og pacemakerkasse

• Bordstykke fra pacemakerpakke lægges ovenpå bordstykkerne på det store assistancebord

• Ny afdækning lægges ovenpå den eksisterende

• Røntgenrør kan evt. køres væk, men behold pose og ny sættes ovenpå eksisterende

• Tekniksygeplejerske finder utensilier til ny implantation

 

Hvis der skal anlægges midlertidig elektrode via vena jugularis sin. efter

ekstraktion

• Afdækning fjernes så plaster kan påsættes

• De brugte instrumenter og servietter optælles og lægges på det lille assistancebord og

bordafdækningen på det store asscistancebord bibeholdes

• Ny kittel og handsker forudgået af spritning af hænder af både sterilsygeplejersken og lægen

• Ny pacemakerpakke og pacemakerkasse

• Bordstykke fra pacemakerpakke lægges ovenpå bordstykkerne på det store assistancebord

• Ny afdækning påsættes svarende til vena jugularis sin.

• Røntgenrør kan evt. køres væk, men behold pose og ny sættes ovenpå eksisterende

• Utensilier til ekstern elektrode

• 1 stk. pacemakerpakke

• 1 stk. instrumentkasse

• 100 cm elektrode

• 1 stk. engangskniv

• 1 stk. Lidokain 10 mg/ ml

• Lang grøn kanyle 80 mm

• Klorhexidin

• 1 stk. lampehåndtag

• Heparinvand

• Plaster

• Evt. Ekko-apparat og steril pose hertil

 

Efter proceduren i Kardiologisk Laboratorium

• Instrumenter og servietter tælles op*

• Oprydning

• Instrumenter lægges i det grønne papir og lægges tilbage i pacemakerkassen

• Pacemakerkasserne sættes ud i rtg. skyllerum

• Udfylde og underskrive for korrekt optælling på implantationsskemaet

• Scanne instrumenter i T-DOC

 

Efter proceduren på Afd. S1

• Cikatricen observeres for blødning og hæmatom - OBS lyske - idet de under proceduren kan have haft ekstern pacemaker i lysken

• Der måles BT hyppigt

• Ved brystsmerter, åndenød, betydende hæmatom SKAL læge tilkaldes AKUT, da dette kan være tegn på pericardieeksudat eller anden alvorlig komplikation - obs behov for akut EKKO.

• Patienten telemetreres

• Skopvagten informeres om der evt. er lagt en ekstern pacemaker, samt hvilken type og frekvens

• Observere for smerter - tilbydes tablet Pamol 1 g efter behov

• Mobilisering: Se NordEPJ – under proceduren kan patienten have haft ekstern pacemaker i lysken (Hovedreglen: TL i 2 timer)

 

Information

• Informere om videre behandlingsplan, indlæggelsesforløb og tidsramme

 

Raseringsområde

http://pri.rn.dk/pri/AaS/NTC/KA/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=f59087f757124d06002576fd0068a4bc&name=topic1_img0001.png