Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kræftpakkeforløb, kolon- og rectumcancer - Hjørring

Formål 1

Definition af begreber 1

Beskrivelse 1

Diagnostisk strategi ved mistanke om kolon- eller rektalcancer 1

Ved begrundet mistanke om kolon- eller rectumcancer 2

Efter koloskopi med suspekt fund i kolon, iværksættes følgende: 2

Operations booking 3

Indlæggelse: 3

Videre forløb efter udskrivelsen: 4

Efter koloskopi med suspekt fund i rectum, iværksættes følgende: 4

Ved malignt mikroskopisvar – hvor der ikke er iværksat et pakkeforløb: 4

Referencer 5

 

Formål

At iværksætte og sikre et sammenhængende og veltilrettelagt patientforløb, samt at overholde de af Sundhedsstyrelsens fagligt begrundede forløbstider for patienter med mistanke om kræft i kolon eller rectum, eller malignt histologisvar efter koloskopi (1).

 

Definition af begreber

Forløbstider er en fastsat tidsramme for et udrednings- og behandlingsforløb, startende fra henvisningen modtages på det sygehus hvor patienten skal undersøges, til behandlingen påbegyndes. Målsætningen for tyk- og endetarmskræft er 27-44 hverdage afhængig af resultaterne af undersøgelserne (ref. 1, side 4).

Udrednings- og behandlingsforløb efter suspekt fund i kolon eller rectum iværksættes i Kirurgisk speciale, Regionshospital Nordjylland, i løbet af 48 timer.

Ved AK-behandling forstås: Antikoagulationsbehandling med tablet Marevan eller tablet Marcoumar

Ved EKG > pt. 50 forstås: patienter over 50 år, skal have taget EKG præ operativt

 

Beskrivelse

Diagnostisk strategi ved mistanke om kolon- eller rektalcancer

Patienter der henvises på mistanke om kolon- eller rektalcancer, skal primært have foretaget koloskopi. Anbefalingerne kommer på baggrund af en Medicinsk Teknologivurdering udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Patienter med blod i afføringen, ændrede afføringsvaner, jernmangelanæmi, mavesmerter og uønsket vægttab, anbefales primært koloskoperet, og ikke som hidtil anbefalet sigmoideoskopi efterfulgt af hæmocult.

Den væsentligste begrundelse for strategien er:

 • • Den foreslåede strategi reducerer antallet af patienter, der skal igennem, flere undersøgelser.

 • • Der er ingen væsentlig forskel i omkostninger mellem den hidtidige og den nye strategi.

 • • Initial koloskopi medfører mindre ubehag for patienten, dels pga. brug af analgetika og sedativa, men især fordi flere patienter undgår dobbeltundersøgelser.

 

Ved begrundet mistanke om kolon- eller rectumcancer

Den praktiserende læge kontakter det regionale telefonnummer for akut kræftbehandling: 99 32 32 32.

Hvis patienten hører til Kirurgisk speciales optageområde, bliver der viderestillet til sekretæren i

Endoskopisk Ambulatorium Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Lægesekretæren finder en tid til koloskopi inden for 48 timer, som praktiserende læge videregiver

til patienten.

Det er vigtigt at sekretæren afklarer med praktiserende læge, om patienten er i AK-behandling. Hvis

patienten er i AK-behandling, er der en lægefaglig begrundelse for at udsætte udredningsforløbet ud

over de 48 timer.

INR Niveau max: 1,5

Praktiserende læge orienterer patienten om udrensning og anskaffelse af Moviprep inden undersøgelsen. Fra Kirurgisk speciales hjemmeside under For fagfolk/Til praktiserende læger/ Akut kræftbehandling af colon- og rectumcancer skal praktiserende læge udskrive og gennemgå informationspjecen ”Kikkerundersøgelse af tyktarmen” med patienten. Hvis det skønnes nødvendigt, kan patienten indlægges i forbindelse med udrensningen.

 

Efter koloskopi med suspekt fund i kolon, iværksættes følgende:

Der tages biopsier fra tumor – som bestilles og sendes som pakkeforløb.

Speciallægen informerer, efter koloskopi, patienten om, at undersøgelsen har vist forandringer i tarmen, som kræver videre udredning og behandling (ref 1, side 3).

Patienten informeres om de indledende undersøgelser og behandlingsmuligheder: blodprøver, CT-scanning og om indlæggelse og evt. operation. Informationen foregår i overensstemmelse med standard 2.2.1 (Patientinformation og kommunikation / Vigtige samtaler med patienter)

Blodprøver og EKG bestilles af sygeplejerske i Endoskopisk Ambulatorium Hjørring og tages samme dag.
Blodprøver: Type, væsketal og c-recti-prøver. Ekg > pt.50 år.

Akut CT-scanning af thorax og abdomen bestilles med henblik på vurdering af tumorudbredelse, glandler og metastaser. Speciallægen laver henvisning på CT-Scanningen til Billeddiagnostisk Afdeling, påført patientens telefonnummer. Husk at oplyse om patienten er i behandling med Metformin (Orabet eller Glucophage) for diabetes.

Patienten orienteres om, at CT-scanningen kommer til at foregå indenfor 2 hverdage, og at billeddiagnostisk afdeling kontakter patienten telefonisk med hensyn til tidspunkt for undersøgelsen. Hvis CT-scanningen ikke kan foretages indenfor 2 dage, skal patienten kontakte kirurgisk sekretær på telefon nr. 40565 med henblik på ændring af indlæggelsesdato og tid til operation.

Sygeplejersken i Endoskopisk Ambulatorium ringer til billeddiagnostisk afdeling CT-stuen og orienterer om at der er sendt en rekvisition til CT-scanning.

Sygeplejersken i Endoskopisk Ambulatorium udleverer og gennemgår patientvejledning til CT-scanning med patienten.

Sygeplejersken i Endoskopisk Ambulatorium opstarter sygeplejejournal, hvor relevante oplysninger, aftaler og prøvetagninger dokumenteres. Sygeplejejournalen følger lægejournalen.

Patienten medgives et kort påført Kontaktperson Sygeplejerske og læge, som kan benyttes indtil udredningsforløbet er påbegyndt.

Sygeplejersken i Endoskpopisk Ambulatorium informerer patienten om ernæring forud for en operation, ernæringsscreener patienten (højde, vægt, BMI), og tilbyder patienten ernæringspræparater og / eller evt recept.

Sygeplejersken i Endoskopisk Ambulatorium laver opfølgende samtale inden patienten går hjem.

Når koloskopi foregår på AKO : Det er afsnit 106 som iværksætter udrednings- og behandlingsforløb i overensstemmelse med denne instruks.

Operations booking

Booking af operationstid og indlæggelsesdato planlægges ud fra, at patienten CT-scannes indenfor 2 dage.

Sygeplejersken i Endoskopisk Ambulatorium eller kirurgisk sekretær booker operationstid på AKO.

 

Indlæggelse:

 • • Dagen efter CT-scanningen skal patienten indlægges på afsnit 109B kl.10.00.

 • • Patienten medgives indkaldelsesbrev og velkomstfolder til Kirurgisk speciale fra Endoskopisk Ambulatorium.

 • • Sygeplejersken fra Endoskopisk Ambulatorium melder patienten til 109B.

 • • På indlæggelsesdagen kaldes kolonkirurg til samtale med patienten og foretager

 • • journaloptagelse.

 • • Hvis patienten tilbydes operation, skal der tages BAC-test og foretages narkoselægetilsyn.

 • • Hvis patienten ikke tilbydes operation, skal afsnit 109B´s sekretær aflyse patienten på

 • • operationsafsnittet.

 • • Dagen efter operationen foretages der opfølgende kontakt til relevant efterbehandlingsafdeling.

 

Videre forløb efter udskrivelsen:

Når patienten skønnes klar til udskrivelse, skal man være opmærksom på, om svar på histologisk undersøgelse af det fjernede væv foreligger. Ifølge pakkeforløbet vil svaret foreligge 7 hverdage efter fremsendelse og i de fleste tilfælde vil patienten være udskrevet forinden.

Såfremt svaret foreligger kan patienten informeres ved læge, og der skal tages stilling til om der bør tilbydes vurdering ved Onkologisk Afdeling i Aalborg mhp. adjuverende kemoterapi. Her tages hensyn til sygdomsstadium, alder, comorbiditet og almentilstand. Ligeledes skal der tages stilling til og informeres om kontrolprogram. Er der præoperativt foretaget koloskopi af den tilbageværende colon, skal der planlægges ny koloskopi 3 år efter operationen. Er der ikke præoperativt foretaget fuld koloskopi, skal der planlægges koloskopi 3 måneder efter operationen (og igen efter 3 år).

Kontrolprogrammet består i øvrigt af ultralydskanning af abdomen 6, 12, 18 og 24 måneder efter operationen. I udvalgte tilfælde kan der i stedet gøres CT skanning af thorax og abdomen.

Foreligger histologisk undersøgelse ikke ved udskrivelse, skal patienten have tid til svar i Tarmkirurgisk Ambulatorium så hurtigt som muligt under hensyntagen til hvornår svaret forventes at foreligge, og ved den lejlighed informeres om evt. kemoterapi og kontrolprogram som beskrevet ovenfor.  

Ambulant kontrol kan i øvrigt planlægges efter skøn i tilfælde med sårproblemer, eller hvor man ønsker at sikre sig at patienten er i fremgang efter operationen.

Ifølge DCCG’s retningslinjer skal der planlægges kontrol og henvises til onkologerne efter de sædvanlige retningslinjer når patienten er < eller = 75 år. I daglig praksis er aldersgrænsen flydende, idet man bør henvise og kontrollere i øvrigt raske personer over 75 år.

 

Efter koloskopi med suspekt fund i rectum, iværksættes følgende:

Efter koloskopi følges patienten til undersøgelsesstuen i Kirurgisk ambulatorium, hvor der ved rectoskopi foretages udmåling af tumorens placering og biopsi.

Lægen udfylder PAI- rekvisition, og skriver at svar skal sendes til Afdeling A, Aalborg Sygehus

Syd. Rekvisitionen sendes som pakkeforløb.

Sygeplejersken fikserer biopsimaterialet og det afhentes af portøren.

Patienten henvises til videre udredning og behandling i Aalborg.

Patienten medgives kontaktkort med navn og tlf. nr. på forløbskoordinator Helle Vindfeldt Aalborg sygehus telefonnr: 93 32 51 44, og informeres om, hun kan kontaktes, hvis de ikke har hørt fra Aalborg indenfor et par dage.

Når koloskopi foregår på AKO: Det er afsnit 106 som iværksætter udrednings- og behandlingsforløb i overensstemmelse med instruks.

AKO laver rectoskopi med udmåling af tumor i rectum.

 

Ved malignt mikroskopisvar – hvor der ikke er iværksat et pakkeforløb:

Mikroskopisvar ses af rekvirerende speciallæge eller overlæge Axel Tilma.

Hvis der i forbindelse med koloskopien aftales, at patienten skal komme i ambulatoriet til mikroskopisvar, medgives patienten tid til AKA.

Ved malignitet eller andet svar som kræver yderligere undersøgelse eller behandling, indkaldes patienten til mikroskopisvar i Kirurgisk ambulatorium – sekretæren i AKA indkalder patienten pr. telefon, hvis man ikke kan nå at sende brev. Indkaldelsesbrev dikteres af speciallægen.

I AKA:

Patienten informeres af speciallægen om, at mikroskopisvar har vist forandringer i tarmen, som kræver yderligere udredning og behandling. (ref 1, side 3).

Speciallægen informerer om: blodprøver, CT-scanning og om indlæggelse og evt. operation. Informationen foregår i overensstemmelse med standard 2.2.1 (Patientinformation og kommunikation / Vigtige samtaler med patienter)

Akut CT-scanning af thorax og abdomen bestilles med henblik på vurdering af tumorudbredelse, glandler og metastaser. Speciallægen laver henvisning på CT-Scanningen til Billeddiagnostisk Afdeling, påført patientens telefonnummer. Husk at oplyse om patienten er i behandling med Metformin (Orabet eller Glucophage) for diabetes.

Patienten orienteres om, at CT-scanningen kommer til at foregå indenfor 2 hverdage, og at Billeddiagnostisk Afdeling kontakter patienten telefonisk med hensyn til tidspunkt for undersøgelsen.

Patientvejledning til Ct-scanning sendes til patienten / eller udleveres i Kirurgisk ambulatorium.

Hvis patienten først får tid til CT-scanning på den dag, hvor der er aftalt indlæggelse, eller evt. endnu senere, skal patienten kontakte AKA på telefon 99 64 22 25/99 64 22 26, da indlæggelse og operation dermed skal flyttes til en senere dato.

Patienten følger herefter procedure i overensstemmelse med instruks.

Befordringsgodtgørelse:

Hvis patienten selv er kørende eller en pårørende har kørt patienten til undersøgelse, skriver sekretæren på vanlig vis en kørselsgodtgørelse ud, som udfyldes og sendes til kørselskontoret næste dag. Husk at tjekke om patienten er berettiget til kørsel/refusion: http://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/Patientkoersel/Sider/default.aspx

Hvis patienten skal hjem med taxa er afsnit 106 behjælpelig med dette.

Hvis patienten er kørselsberettiget og skal have hjælp til at bestille kørsel, sender sekretæren en mail med patientens cpr- nummer, navn og adresse samt undersøgelsesdato, -tid og -sted til Kørselskontoret Hjørring (adressen findes i Outlook), så bestiller de kørsel næste morgen. Husk at patienten skal møde 1 time før CT-scanningens start.

 

Referencer

1. Sundhedsstyrelsen, kræftbehandling. www.sst.dk/kræftbehandling/maksimale ventetider på kræftbehandling.


2. Notat: Fagligt begrundede forløbstider i pakkeforløb for kræft, kræft i tyk- og endetarm, Sundhedsstyrelsen,


3. Retningslinje diagnostik og behandling af colorectalcancer

www.kirurgisk-selskab.dk /guidelines/krc/download
 

4. Den Danske Kvalitetsmodel / Patientinformation og kommunikation / Standard 2.2.1 / Vigtige samtaler med patienter / lokal instruks.