Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manual for psykoedukation til forældre til indlagte børn og unge i Dag- og Sengeafsnit

 

Beskrivelse

Psykoedukation i Klinik Børn og Unge skal tilbydes forældre til alle børn og unge, der er indlagt i Dag- og Sengeafsnit BU1. Psykoedukation tilbydes på hold.

 

Definition af begreber

Forældre: biologiske forældre, samlevere til biologiske forældre eller plejeforældre.

 

Formål

Formålet er, at forældre via et manualiseret program får viden om psykisk sygdom og behandling, indsigt i afsnittes arbejdsmetoder, indsigt i støtte muligheder efter udskrivelsen samt får mulighed for at tale med andre forældre om deres situation, således at forældrenes forståelse for barnets sygdom og problematikker fremmes, hvorved de som forældre bliver bedre rustet til at støtte og håndtere dagligdagen.

 

Metode og pædagogiske overvejelser

Metoden bag psykoedukation bygger på en kognitiv forståelse, der tager udgangspunkt i, at måden hvor på, vi tolker vores tanker, har indflydelse på vores følelser og handlinger. Dette betyder, at vi via bevidsthed på vores tankemønstre, har mulighed for at påvirke/ændre vores følelser og handlinger i mere hensigtsmæssig retning.

Erfaring viser, at det har stor betydning at tale med andre, der har oplevet tilsvarende problemer, idet problemer almengøres og derved bliver lettere at håndtere. Desuden gives der i sessionen mulighed for, at den enkelte kan udvikle sine handlekompetencer/færdigheder enten gennem refleksion over andres handlinger eller gennem udvikling af egne erfaringer.

Forudsætningen for et godt undervisningsforløb er en anerkendende og bekræftende tilgang, der tager udgangspunkt i forældres behov og ønsker gennem relevante emner.

 

Hold og antal sessioner

Psykoedukations forløbet skal tilbydes forældre til alle børn og unge indlagt i Dag- og Sengeafsnit BU1. Der startes som udgangspunkt hold op en gang pr måned. Psykoedukationsforløbet består af en session og har en varighed på 2 timer og 15 minutter.

Psykoedukations forløbet varetages af personale fra Klinik Børn og Unge.

 

Forudsætning hos undervisere

Faglige kompetencer:

 

Faglig og praktisk viden om diagnoserne, omfattende faglig og praktisk ekspertise, samt erfaring og viden om andre faggruppers ekspertiser

 

Pædagogiske evner, der indebærer at underviseren er i stand til at formidle svært tilgængeligt stof på en pædagogisk måde

Personlige kompetencer:

 

Erfaring med og lyst til at undervise

 

God forståelse for målgruppens forudsætninger, ønsker og behov

 

Evne til aktivt at involvere og medinddrage forældrene i undervisningen

 

Evne til såvel at imødekomme hele gruppens behov samt den enkelte forældres behov og ønsker

 

Evne til at fremme et håbs perspektiv

Underviserne har ansvaret for miljøet i gruppen, hvorfor de skal pålægge deltagerne tavshedspligt, så der er mulighed for et trygt og fortroligt miljø.

 

 

Invitation

Undervisningen indledes med en skriftlig invitation, der beskriver undervisningsforløbet med: formål, indhold og struktur. Tilmeldingsfristen skal tydeligt fremgå af invitationen.

 

Undervisningsmateriale

For at sikre, at forældre får et ensartet tilbud, i Psykiatrien i Region Nordjylland, er der udarbejdet et fælles manualiseret undervisningsmateriale. Dette materiale, herunder de overordnede undervisningsemner, skal danne grundlag for undervisningen. Det er den enkelte underviser, der skal fordele vægtningen af emnerne, sådan at undervisningen rammer tilhørendes generelle problemstillinger og behov.

Til hver undervisningssession hører en PowerPoints præsentation, som den enkelte underviser kan tage udgangspunkt i.

Stillingtagen til revidering af undervisningsmaterialet sker en gang årligt, af udpeget gruppe.

Undervisningsmaterialet ligger som bilag.

 

Undervisningsformen

Undervisningen skal være struktureret og indeholde emner, som formidles ved hjælp af korte oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål, der relaterer sig til forældrenes egne erfaringer og oplevelser. Disse diskussioner foregår eventuelt gruppevis med undervisere som sparringspartner, idet underviserne cirkulerer i grupperne.

Gentagelse og henvisning til mulige sammenhænge er vigtige elementer, der understøtter relevansen af det lærte.

 

Evaluering

Den enkelte reflekterer kort over egen læring og udarbejder en skriftlig evaluering. Evalueringsskema ligger som bilag.

 

Dokumentation

Det registreres i journalen, at forældre tilbydes manualiseret psykoedukation, samt hvorvidt forældre ønsker at deltage i et forløb, eller afstår fra tilbuddet.

 

Referencer

Børne- og Ungdomspsykiatri (2012) af Per Hove Thomsen og Anne Mette Skovgaard, 3. udgave 1. oplag ved Fadl’s Forlag

 

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatrien, Dag- og Sengeafsnit BU1 (januar 2014) pjece, Psykiatrien, Region Nordjylland