Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Telemedicin

 

Formål

Det skal sikres, at telemedicin kan medvirke til en hurtig, sikker og korrekt behandling og visitation.

 

Målgruppe

Læger med tjeneste ved akutlægebilerne i Region Nordjylland

 

Definition af begreber

Telemedicin: Forstås som forskellige kommunikationsmåder mellem præhospitalt personale og læger på sygehusene og vagthavende læger ved akutlægebilerne, hvor lægerne på baggrund af kommunikationen kan rådgive i behandlingen og visitation af patienterne.

Kommunikationsmåderne kan være video, billeder, lyd herunder telefon, elektroniske overførte måleresultater og EKG´er.

 

Beskrivelse

Regionen har i samarbejde med relevante sygehusafdelinger lavet driftsstandarder for telemedicin og visitation af patienter: Driftsstandarder

 

Læger der på baggrund af telemedicinsk konsultation træffer beslutning om behandling og/eller visitation, har ansvaret for denne beslutning.

Den der anvender telemedicinsk konsultation typisk ambulancebehandler eller paramediciner anses for at være lægens medhjælp og har derfor forpligtigelsen til at journalfører den beslutning som lægen træffer og føre behandlingen/visitationen ud i livet. Hvis de fagligt set eller på anden måde ikke kan udføre behandlingen eller mistænker fejl, skal de gøre lægen opmærksom på dette inden behandlingen påbegyndes.

Ambulancebehandlere/paramedicinere skal endvidere journalfører, hvilke oplysninger de har givet om patienten, som så ligger til grund for lægens beslutning.

Ved telefonisk telemedicin anvendes ISBAR til sikker kommunikation.

  • • I – identifikation, oplys dit navn og uddannelse.

  • • Patientens navn og cpr-nummer.

  • • S – situation, ”jeg ringer fordi….. herunder oplyses patientens vitalparametre

  • • B – baggrund, resume af aktuelle sygehistorie og aktionsdiagnose

  • • A – analyse, giv din vurdering af problemet

  • • R – råd, bed om råd om den videre behandling

 

Ved større ulykker fungerer lægen på akutlægebilen som indsatsleder sundhed og anvender i sin kommunikation med vagthavende AMK-læge den elektroniske PPJ og SINE-radio.

 

Ved teknisk svigt af de telemedicinske løsninger kontaktes AMK-vagtcentralen med SINE-radio og AMK-vagtcentralen vil bistå med løsninger. SOP teknisk hjælp og SOP SINE fejlmelding indeholder information om handlemuligheder ved nedbrud/fejl.

 

Kvalitetsovervågning

Ambulanceleverandøren er ansvarlig for gennemførelse af daglig kontrol af telemedicinsk udstyr.

 

Halvårligt gennemføres patientforløbsaudit, hvor der spørges ind til om anvendelsen af telemedicin er i overensstemmelse med retningslinjerne herfor. Resultater af gennemførte patientforløbsaudit er tilgængelig på Networking: Patientforløbsaudit

Der foretages regelmæssig evaluering af telemedicinsk kommunikation mellem aktører. Dette sker i regi af mødefora med sygehusene i Region Nordjylland (Præhospitale fora/samarbejdsmøder med de enkelte sygehuse, jf. retningslinjen ”Kvalitetsorganisationen”).

 

Referencer

Standard nr. 1.10.2 Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 1. version.