Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af patienter fra Neurologisk Afsnit og Neurologisk Ambulatorium til ergoterapi og fysioterapi, herunder vurdering af patienternes behov for genoptræning efter udskrivning

Formål

Formålet med instruksen er

  • • at sikre, at læger og øvrigt sundhedspersonale på Neurologisk Afsnit og i Neurologisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital kender proceduren for henvisning til og omfanget af ergoterapi og fysioterapi til patienter, der henvises

  • • at sikre, at alle ergoterapeuter og fysioterapeuter, der behandler patienter fra Neurologisk Afsnit og Neurologisk Ambulatorium har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandling af patienter, der indlægges på sengeafsnittet eller kommer i ambulatoriet

  • • at sikre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelse

 

Definition af begreber

Behandling: undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (1).

 

Beskrivelse af patientgruppen

Instruksen retter sig imod patienter, der henvises til ergoterapi og/eller fysioterapi under deres indlæggelse på Neurologisk Afsnit eller henvises af læge via Neurologisk Ambulatorium på Aalborg Universitetshospital.

 

Procedure for henvisning til ergoterapi og fysioterapi

Når en patient ud fra en lægefaglig vurdering har behov for ergoterapi og/eller fysioterapi, noteres dette i journalen, og der sendes en elektronisk henvisning til henholdsvis ergoterapi og/eller fysioterapi lydende på "Ergoterapi"/"Fysioterapi". Hvis lægen i forbindelse med henvisningen ønsker at ordinere en specifik ergoterapeutisk og/eller fysioterapeutisk behandling, noteres dette i journalen, og henvisningen kan da lyde på f.eks. ”Ergoterapi inkl. vurdering af patientens ADL evne” eller ”Fysioterapi inkl. C-PAP”. Der er således tale om en bred henvisning, som betyder, at der i et patientforløb kun skal fremsendes 1 elektronisk henvisning.

Hvis en læge ønsker en specifik behandling gennemført på en allerede henvist patient, ordineres dette i journalen, og ordinationen formidles på tværfaglig konference, pr. telefon eller via personlig kontakt.

For særlig praksis omkring endagsvurderinger se bilag ”Procedure for vurdering af genoptræningsbehov ved fysioterapeut og ergoterapeut og evt. udarbejdelse af genoptræningsplan, når det drejer sig om elektive patienter henvist fra Neurologisk Ambulatorium eller indlagt på Neurologisk Sengeafsnit”.

 

Ergo- og fysioterapeutisk behandling

Ergoterapeuten og fysioterapeuten vurderer selv fagligt, hvilken ergoterapeutisk/fysioterapeutisk behandling, patienten har behov for (2-3).

I det omfang, der foreligger en klinisk instruks på ergoterapi og fysioterapi til en bestemt diagnosegruppe, vil den ergo- og/eller fysioterapeutiske behandling ske ud fra denne.

Såfremt der er tale om en specifik lægelig ordination i patientjournalen, vil denne naturligvis blive fulgt. I situationer, hvor en ergoterapeut og/eller en fysioterapeut fagligt vurderer, at en ordination bør ændres, sker dette i dialog med den ordinerende læge.

 

Genoptræning efter udskrivning

Med henvisningen til ergoterapi og/eller fysioterapi uddelegeres samtidigt kompetencen til at vurdere patientens behov for genoptræning efter udskrivelse og ved behov udarbejdelse af genoptræningsplan (GOP) sammen med patienten, jf. Sundhedslovens § 140 til ergoterapeuten og/eller fysioterapeuten (4-5).

Ergoterapeuten og/eller fysioterapeuten skriver et kort afsluttende notat i patientjournalen, hvoraf det fremgår, at patientens genoptræningsbehov er blevet vurderet.

 

Referencer

  1. 1. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Den Danske Kvalitetsmodel – akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2012

  2. 2. Sundhedsloven, 2007

  3. 3. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr. 1088 af 06/10/2014

  4. 4. Vejledning om træning i kommuner og regioner, 9759 af 08/10/2014