Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvisition af prøvetagning til diagnostisk undersøgelse + FRYS

Beskrivelse:

På plastikkirurgiske ekscionsstuer på ambulatoriegangen er der et stort patientflow samt skiftende personale med forskellige funktoner. Derfor er det vigtigt at der er en klar procedure for rekvirering og håndtering af vævsmateriale for at undgå patientforveksling samt at sikre at vævsmateriale er ubeskadiget og rette prøvesvar foreligger.

Som hovedregel modtages først ny patient på excitionsstuen når læge og sygeplejerske er enige om hvilken patient der opstartes, samt at forudgående patient er færdigafviklet mht. registreringer og diktering.

Målgruppe:

Læger og sygeplejersker, der er involveret i rekvirering og håndtering af diagnostiske procedurer og undersøgelser.

 

Når det besluttes at der skal tages prøver fra gøres følgende:

 

  1. 1. Lægen informerer patienten om, at der er indikation for at tage vævsprøve.

  2. 2. Rekvisitionen startes op i PatoWeb af lægen

  3. 3. Sygeplejersken foretager patientidentifikation med fulde navn og CPR-nr. inden der påsættes patientlabel på præparatglasset.

  4. 4. Herefter påsætter sygeplejersken stregkode på glasset og noterer ligeledes på præparatglasset hvor vævsprøven er taget fra.

  5. 5. Lægen scanner derefter præparatglasset ind på PatoWeb.

Obs: alle informationer på præparatglasset skal påsættes selve glasset og IKKE på låget.

Patientinformation:

Patienten informeres om, at vævsprøven, bliver sendt til undersøgelse på Patologisk Institut. Patienten informeres om hvad den videre plan er samt svar på mikroskopi, om patienten får svar herfra eller svar ved egen læge eller der udleveres ambulant til svar.

Sygeplejersken informerer omkring forholdsregler ift. indgrebet samt udleverer evt. relevante pjecer.

Kliniske oplysninger:

På den elektroniske rekvisition noteres herefter, af lægen, relevante kliniske oplysninger (klinisk diagnose). Under bemærkninger kan også tilføjes en problemformulering, hvor det skønnes relevant.

Lægen vurderer hvorvidt undersøgelsen skal bestilles som rutine, haste eller pakkeforløb og evt. svar dato. Herefter kan den elektroniske rekvisition sendes. Hvis der mangler oplysninger på rekvisitionen, kan den som sikkerhedsforanstaltning ikke sendes, og må derfor yderligere udfyldes.

Opbevaring og forsendelse af materiale:

Det er operatørens ansvar at præparatet er registreret og scannet korrekt.

Sygeplejersken identificerer label og stregkode på præparatglasset igen inden præparatet forlader excitionsstuen.

Der påfyldes formalin på præparatglasset i skyllerummet under udluftning. Handsker anvendes ved håndtering af formalin og der undgås sprøjt.

Prøverne opbevares derefter i sort plastikkasse i skyllerummet. Efter sidste patient på vores excitionsstuer, afleverer OP-sygeplejersken prøverne i rum for prøvematerialer placeret i starten af tunnelen.

Prøverne bliver herefter sendt med taxa til patologisk Institut.

 

Peroperativ histologisk undersøgelse (Frys):

Beskrivelse:

Om der skal foretages frys til den pågældende operation afgøres til forundersøgelsen, hvor patient informeres omkring forløbet og ventetiden.

Patologisk institut adviseres om at modtage frys fra afdelingen på operationsdagen. Fryselab kontaktes på 21593

Frys foretages både på OP og exc. stue.

Præparatet lægges i præparatglas uden formalin. Inden præparatet sendes til patologisk institut identificeres labels og stregkoder på præparatglasset igen, og der sikres at operatør har registreret og scannet rette præparatglas.

Der bestilles taxa til patologisk institut.

Patienten venter i sengeafdeling mens præparatet analyseres. Kirurg kontaktes når der foreligger mikroskopisvar efter ca. 1 time, og patienten hentes igen til operation hvor der enten skal fjernes yderligere eller lukkes.

Det endelige mikroskopisvar foreligger efter ca. 3 uger.

 

Formål:

Ved excision af hudcancer, kan det være hensigtsmæssigt at foretage fryse-mikroskopi, for at sikre at canceren er fjernet i sundt væv, inden lukning. Dette for at skåne patienten for en eventuel re-operation, specielt hvis excisionen kræver lapplastik til lukning.