Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse

 

Formål

At sikre korrekte og sikre undersøgelsesresultater på parakliniske undersøgelser bestilt på Klinisk Genetisk Afdeling.

 

Faggrupper for hvem instruksen er relevant
Læger, genetiske sygeplejersker og sekretærer på Klinisk Genetisk Afdeling

 

Definition af begreber

Paraklinisk undersøgelse

Vurdering og analyse af prøver, udtaget fra patienter.

 

Rekvisition

For analysen vurderes kvalitet, pris og gennemførelsestid.

Originale rekvisitionssedler anvendes så vidt muligt til såvel indenlandske som udenlandske analyserende laboratorier.

Ved analyser på udenlandske laboratorier vurderes om det er relevant at søge kaution hos Sundhedsstyrelsen. Se bilag vedr. kautionsansøgning hos Sundhedsstyrelsen.

 

Udlevering af e-mail adresse

Ved anmodning om e-mailadresse på rekvisitionsseddel, oplyses altid afdelingens fælles-mail klin.gen@rn.dk.

Betaling

På rekvisitioner til indenlandske laboratorier uden for Region Nordjylland angives EAN nr. med label, som findes i sekretariatet.

Udfyldelse af prøvetype SLIMS

Ved rekvisitioner til andre laboratorier end AfMD, afkrydses og vedhæftes følgeblanketten: ” Prøvetypeliste SLIMS”, som forefindes på K-drevet og udprintet i samtalerummene (se bilag).

Rekvisitioner på gemt DNA
Hvis der allerede forefindes oprenset DNA hos AfMD, kan der udføres analyse på dette. Skal analysen udføres på AfMD markeres afkrydsningsfeltet ”DNA/Blod gemt tidligere”. Skal analysen udføres på eksternt laboratorium markeres det på ”Prøvetypeliste SLIMS” at analysen skal foretages på gemt DNA.
 

Rekvisitionssedlens vej til laboratoriet.

Rekvisitionssedlen lægges af læge/genetisk sygeplejerske i bakke ”rekvisitionssedler til AfMD” i sekretariatet. Sekretariatet sender en gang dagligt indkomne rekvisitionssedler samlet til AfMDs funktionspostkasse afmd.oprens@rn.dk.

OBS: rekvisitioner til blodprøver, der skal sendes direkte til udførende laboratorium, medgives patienten med henblik på at disse følger blodprøven. Det vil i langt de fleste tilfælde dreje sig om kromosom- og FISH-undersøgelse som skal udføres på LiHe-blod.

 

Bestilling af blodprøve

Der udfyldes intern blanket: ”Bestilling af blodprøve i LABKA”, der afleveres til sekretæren, der bestiller i LABKA II. Læge/Genetisk sygeplejerske kan også selv bestille blodprøven i LABKA II, se bilag ”Vejledning til blodprøvebestilling via LABKA II”.

 

Særligt for patienter bosiddende udenfor Region Nordjylland

OBS: Særlige forhold gælder for bestilling af blodprøver for patienter bosiddende udenfor Region Nordjylland. Se bilag ”Vejledning til blodprøvebestilling via LABKA II”.

Særligt for blodprøver til KGA, Aarhus Universitetshospital

For blodprøver til DNA analyse på KGA, Aarhus Universitetshospital, sendes blod fremfor DNA, pga. gentagne vanskeligheder med at oprense DNA. Derfor tages der altid to glas (send + gem), når analysen skal udføres her. Dette fremgår også af ”Bestilling af blodprøve i LABKA”.

 

Blodprøvetagning og prøvegang

Blodprøven tages som hovedregel i blodprøvetagningen på Sygehus Nord efter endt rådgivning. Såfremt der er behov for at afvige fra dette med blodprøve taget på andet sygehus, informeres patienten om selv at gøre opmærksom på, at der skal foretages en gentest. Som udgangspunkt tages blodprøver ikke hos egen læge.

Prøven sendes til Afsnit for Molekylær Diagnostik, hvor DNA oprenses og en del af dette sendes videre til analyse på det relevante laboratorium.

AfMD orienterer KGA pr. mail, hvis rekvisitionsseddel og blodprøve ikke følges ad. AfMD giver inden for få dage besked til KGA, hvis der modtages prøve uden rekvisitionsseddel. Den 1. i hver måned sender AfMD mail med liste til KGAs funktionspostkasse på patienter hvor AfMD har modtaget rekvisitionsseddel, men ingen blodprøve.

 

Rekvirering af molekylærgenetiske analyser på væv

Mutationsscreening for arvelige varianter udføres i udgangspunkt på DNA oprenset fra snit af normal væv.

Læge/genetiske sygeplejerske sender relevant rekvisitionsbrev til den patologiske afdeling i landet, som har det mest oplagte væv at undersøge. Der bruges standardbreve og medsend AfMDs/eksternt lab’s rekvisitionsseddel samt oversigt fra patoweb.

Ved væv på Patologisk Institut, Aalborg UH:

Ovenstående dokumenter sendes til funktionspostkasse på Patologisk Institut: molekylaerlab@rn.dk.

Særligt for analyser på væv udført på AFMD

Ved undersøgelse på AfMD lægges samtidigt kopi af afsendt materiale i bakke ”rekvisitionssedler til AfMD” i sekretariat. Såfremt materialet ikke modtages i AfMD, eller der er behov for nyt væv til analysen sender AfMD selv ny anmodning om væv.

Valg af væv til mutationsscreening

Væv med stor kernetæthed (fx lymfeknude, lymfoidt væv, slimhinde fra tarm/luftveje, corpusskrab eller biopsier) kan med fordel prioriteres. Ofte er der også normal væv repræsenteret i blokke fra solide tumores. Hud og fedtvæv er derimod ikke egnet.

Andre eksempler på vævsanalyser hvor der findes standardbreve

  • • MSI analyse

  • • IHC for eks. MMR-proteiner

  • • MLH1-promotor metylering

 

Forespørgsler til AfMD vedr. blodprøver og analyser

Generelle forespørgsler vedr. blodprøver og forsendelse sendes til AfMDs funktionspostkasse afmd.oprens@rn.dk.

Spørgsmål vedr. specifikke genanalyser stilles til den molekylærbiolog, som er ansvarlig for den specifikke analyse.

 

Journalføring og rettidigt prøvesvar

Se ”Instruks for håndtering af prøvesvar”.

 

Referencer

Laboratorievejledningen for Region Nordjyllands sygehusvæsen