Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvisition af og prøvetagning til parakliniske analyser

 

Formål

At sikre korrekte og sikre undersøgelsesresultater på parakliniske undersøgelser bestilt på Klinisk Genetisk Afdeling (KGA).

 

Faggrupper for hvem instruksen er relevant
Læger, genetiske vejledere (GV) og sekretærer på KGA.


Definition af begreber

Paraklinisk undersøgelse

Vurdering og analyse af prøver, udtaget fra patienter.

 

Rekvisition

For analysen vurderes kvalitet, pris og gennemførelsestid.

Originale rekvisitionssedler anvendes så vidt muligt til såvel indenlandske som udenlandske analyserende laboratorier.

Ved analyser på udenlandske laboratorier vurderes om det er relevant at søge kaution hos Sundhedsstyrelsen. Se bilag vedr. kautionsansøgning hos Sundhedsstyrelsen.

 

Udlevering af e-mail adresse

Ved anmodning om e-mailadresse på rekvisitionsseddel, oplyses altid afdelingens fællesmail klin.gen@rn.dk.

Betaling

På rekvisitioner til indenlandske laboratorier uden for Region Nordjylland angives EAN nr. med label, som findes i sekretariatet.

Rekvisitionen
Som udgangspunkt anvendes elektronisk rekvisition ved Afdeling for Molekylær Diagnostik (AfMD). Det gælder både analyser hos AfMD og sendeprøver til andre laboratorier. Der henvises til separat vejledning vedr. elektronisk rekvisition.

Papirrekvisition
Der kan stadig anvendes papirrekvisition til AfMD. Den opdaterede udgave forefindes i PDF-format på AfMDs hjemmeside.

Hvis der rekvireres analyse ved andet laboratorium end AfMD og ikke udfyldes elektronisk AfMD rekvisition af sendeprøve, afkrydses og vedhæftes følgeblanketten: ”Prøvetypeliste SLIMS”, som forefindes på K-drevet og udprintet i samtalerummene. Se bilag ”Prøvetypeliste SLIMS”.

Rekvisitioner på gemt DNA
Hvis der allerede forefindes oprenset DNA hos AfMD, kan der udføres analyse på dette. Skal analysen udføres på AfMD markeres afkrydsningsfeltet ”DNA/Blod gemt tidligere”. Skal analysen udføres på eksternt laboratorium markeres det ved den elektroniske rekvisition eller på ”Prøvetypeliste SLIMS” at analysen skal foretages på gemt DNA.
 

Rekvisitionssedlens vej til laboratoriet.

Rekvisitionssedler i papirformat lægges af læge/GV i bakke ”rekvisitionssedler til AfMD” i sekretariatet. Sekretariatet sender en gang dagligt indkomne rekvisitionssedler samlet til AfMDs funktionspostkasse afmd.oprens@rn.dk

OBS: rekvisitioner til blodprøver, der skal sendes direkte til udførende laboratorium, medgives patienten med henblik på at disse følger blodprøven. Det vil i langt de fleste tilfælde dreje sig om kromosom- og FISH-undersøgelse som skal udføres på LiHe-blod.

 
Bestilling af blodprøve

Der udfyldes intern blanket: ”Bestilling af blodprøve i LABKA”, der afleveres til sekretæren, der bestiller i NordEPJ (eller alternativt LABKA II). Læge/GV kan også selv bestille blodprøven, se evt. bilag ”Vejledning til blodprøvebestilling via LABKA II”. Vær opmærksom på at der er krav om tidsbestilling i blodprøveambulatoriet.

 

Særligt for patienter bosiddende udenfor Region Nordjylland

OBS: Særlige forhold gælder for bestilling af blodprøver for patienter bosiddende udenfor Region Nordjylland. Se bilag ”Vejledning til blodprøvebestilling via LABKA II”.

 

Blodprøvetagning og prøvegang
Blodprøven tages som hovedregel i blodprøvetagningen på Sygehus Nord efter endt rådgivning. Såfremt der er behov for at afvige fra dette med blodprøve taget på andet sygehus, informeres patienten om selv at gøre opmærksom på, at der skal foretages en gentest. Som udgangspunkt tages blodprøver ikke hos egen læge.

Prøven sendes til AfMD, hvor DNA oprenses og en del af dette sendes videre til analyse på det relevante laboratorium.

AfMD orienterer KGA pr. mail, hvis rekvisitionsseddel og blodprøve ikke følges ad. AfMD giver inden for få dage besked til KGA, hvis der modtages prøve uden rekvisitionsseddel. Den 1. i hver måned sender AfMD mail med liste til KGAs funktionspostkasse på patienter hvor AfMD har modtaget rekvisitionsseddel, men ingen blodprøve.

Rekvirering af molekylærgenetiske analyser på væv

Der henvises til separat instruks ”Rekvisition af væv til genetisk analyse” (LINK)

 

Forespørgsler til AfMD vedr. blodprøver og analyser

Generelle forespørgsler vedr. blodprøver og forsendelse sendes til AfMDs funktionspostkasse afmd.oprens@rn.dk. Telefon (976)65632

Spørgsmål vedr. specifikke genanalyser stilles til den molekylærbiolog, som er ansvarlig for den specifikke analyse.

 

Journalføring og rettidigt prøvesvar

Se ”Instruks for håndtering af prøvesvar”.

 

Referencer
Laboratorievejledningen for Region Nordjyllands sygehusvæsen

 

Ansvarlig for denne instruks

Tue Diemer.