Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Færdigbehandlede patienter i Psykiatrien

 

Formål

Formålet med instruksen er at sikre tidstro registrering af færdigbehandlede patienter, som ikke kan udskrives. Ved tidstro forstås, at registreringen sker umiddelbart efter patienten af lægen vurderes færdigbehandlet.

 

Hurtig færdigregistrering er vigtig af (mindst) tre grunde:

 

  • • Registreringen udgør central information til bopælskommunen

  • • Registreringen er forudsætning for smidige og effektive patientforløb

  • • Registreringen sikrer obligatorisk økonomisk refusion fra bopælskommunen

 

Ved bopælskommune forstås den kommune, hvor patienten er folkeregistreret på færdigbehandlingstidspunktet.

 

Beskrivelse

En færdigbehandlet patient

En patient er færdigbehandlet i stationært regi, når patienten ud fra en konkret lægefaglig vurdering kan udskrives, dvs. når behandlingen er afsluttet, eller indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling.

 

Patienterne vil enten blive udskrevet umiddelbart efter færdigbehandling eller være fortsat indlagte efter færdigbehandling, fordi de venter på et sufficient (evt. andet) tilbud om bolig, foranstaltninger i hjemmet eller lignende.

 

Registrering af patienterne som færdigbehandlede, er kun nødvendig, hvis patienten ikke udskrives umiddelbart i forbindelse med, at patienten er færdigbehandlet.

Procedure for registrering af patienten som færdigbehandlet

I psykiatrien gælder følgende procedure for færdigregistrering:

 

  • • Det er en lægelig opgave at erklære patienten færdigbehandlet. Den læge, som erklærer patienten færdigbehandlet, er ansvarlig for at diktere dato og klokkeslæt for færdigbehandling i forbindelse med den aktuelle stuegang.

  • • Den sekretær, der skriver det dikterede, er ansvarlig for at foretage registrering umiddelbart efter stuegang.

  • • En i afsnittet udpeget medarbejder - og gerne den lægesekretær som foretager færdigregistrering - giver samtidig besked til bopælskommunen om, at patienten nu er registreret som færdigbehandlet. Færdigmelding til kommunen skal ske samme dag som færdigregistrering finder sted.

  • • Regionen modtager regelmæssigt opgørelser over kommunal refusion som følge af færdigbehandling.

  • • Patienter som findes i kommunernes omsorgssystem (fx som modtager af hjemmepleje eller hjemmesygepleje) – se procedure for kommunikation via TSM i den regionale instruks ”Melding til kommuner om udskrivningsparate (færdigbehandlede) patienter.

Nogle centrale principper

Patienter, der er registrerede som færdigbehandlede, og som for eksempel venter på tilbud om en andet tilbud om bolig, vil i venteperioden kunne risikere enten at få tilbagefald i forhold til den diagnose, som patienten er indlagt for, eller at få en ny lidelse, hvor sygehusindlæggelse er påkrævet. Patienten vil efter dette tilbagefald eller lignende ikke længere skulle betragtes som færdigbehandlet.

 

Sundhedsstyrelsen har oprettet administrative koder til håndtering af færdigbehandlede patienter og vil forestå de løbende opgørelser og afregningen af den kommunale finansiering for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter.

 

Eventuel uenighed mellem region og kommuner om betaling for konkrete, færdigbehandlede patienter drøftes og afgøres på administrativt niveau mellem en af kommunerne udpeget repræsentant og en repræsentant for regionen.

 

Referencer

Sundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedsaftale om indlæggelses- og udskrivelsesforløb, Bilag 1 – Vejledning om færdigbehandlingsbegrebet.

Sundhedsloven §238 jfr. §7, stk. 2

Regional instruks: Melding til kommuner om udskrivningsparate (færdigbehandlede) patienter

Kontaktpersoner i kommunerne på psykiatriområdet