Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skumbehandling af varicer - Patientforløb

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Henvisning til Veneklinikken:1

Forundersøgelse i Veneklinikkens Ambulatorium:1

Fastsættelse af skumbehandlingsdato:2

Forberedelse til skumbehandling og forløb i Veneklinikken:2

Indlæggelsessamtale med sygeplejerske:2

Modtagelse og klargøring af patient på behandlingsdagen:3

Skumbehandling:3

Observation i Dagkirurgisk Afsnit:3

Opfølgende telefonkontakt:4

Evt. kontrol:4

Referencer4

 

Formål

At sikre sammenhæng og kvalitet i patientforløb for patienter med varicer.

 

Definition af begreber

Patientforløb: Bygger på et tværfagligt standardiseret forløb, hvor patientens samlede kontakt med Veneklinikken, herunder visitation, forundersøgelse, operation/behandling og pleje indgår. Forløbet har bl.a. fokus på patientens medansvar for sin egen pleje og behandling, samt sundhed frem for sygdom.

Ultralydsscanning: Duplexscanning/Triplexscanning af venesystemet med henblik på at påvise patologisk venøs refluks.

 

Beskrivelse

Henvisning til Veneklinikken:

 • • Henvisninger modtages fra praktiserende læger, speciallæger, ambulatorier eller andre afdelinger som almindelig post eller Edifact-postkasse i AS400.

 • • Kirurgisk sekretær registrerer og opretter henvisningerne.

 • • Henvisningen visiteres af læge eller sekretær i henhold til lokal instruks.

 • • Kirurgisk sekretær indkalder patienterne til forundersøgelse i Veneklinikkens Ambulatorium.

 • • Kirurgisk sekretær medsender relevant informationsmateriale.

 • • Kirurgisk sekretær klargør journaler, bookinglister og mulige behandlingstider til ambulatoriet senest dagen før forundersøgelse i Veneklinikkens Ambulatorium.

Forundersøgelse i Veneklinikkens Ambulatorium:

 • • Patienten bliver i Veneklinikkens Ambulatorium undersøgt af en speciallæge med særlig viden om varicer. Læger i hoveduddannelsesforløb kan varetage forundersøgelser under forudsætning af at der er supervisionsmulighed hos speciallæge.

 • • Patienten får uddybet anamnesen specielt mhp. symptomer og comorbiditet. Desuden foretages en objektiv undersøgelse, hvilket altid indbefatter en ultralydsundersøgelse af det/de ben, patienten har symptomer i.

 • • Patienten bliver orienteret om undersøgelsesresultatet og behandlingsmuligheder, som kan være kompressionsstrømper, skumbehandling, varmekateterbehandling eller operativ behandling.

 • • Patienten skal orienteres om, at åreknuder er ufarlige og at evt. behandling tilbydes for at afhjælpe generne. Det er vigtigt at understrege at ikke alle patienter bliver symptomfri, da generne i benet kan skyldes andet end åreknuder. Ren kosmetisk behandling tilbydes ikke.

 • • Såfremt kompressionsstrømper er eneste mulige behandling, rådgives patienten om mulighed for at søge om kommunal bevilling.

 • • Såfremt patienten tilbydes skumbehandling skal patienten informeres om behandlingsmåde og risici i form af flebitis, mulig brunlig misfarvning af huden og føleforstyrrelser, der ofte er forbigående. Betydende tromboemboliske komplikationer er sjældne. Patienten skal forstå og acceptere behandlingstilbuddet, eventuelt med tolk.

 • • Såfremt patienten tilbydes skumbehandling af begge ben, skal behandlingsplan for hvert ben anføres, samt hvilket ben, der skal behandles først.

 • • Medicin, der skal gives i forbindelse med indgrebet dokumenteres i journalen.

 • • Indikationer og behandlingsstrategier følger de retningslinjer, der fremgår af de seneste europæiske guidelines (ref. 1).

 • • De patienter, der har fået foretaget skumbehandling skal til ambulant kontrol og evt. supplerende behandling efter ca. 3 måneder.

 • • Forundersøgelsesresultat og evt. journaloptagelse dokumenteres i EPJ.

 • • Journalen sendes tilbage til kirurgisk sekretær, som opretter patienten i et ambulant behandlingsforløb og klargør journalen til behandlingsdagen.

Fastsættelse af skumbehandlingsdato:

 • • Kirurgisk sekretær kontaktes pr. tlf. mhp. bookning af skumbehandlingsdato, som fastsættes i samråd med patienten.

 • • Kirurgisk sekretær indkalder patienterne til behandling og medsender relevant skumbehandling af varicer.

Forberedelse til skumbehandling og forløb i Veneklinikken:

 • • Blodprøver og EKG er ikke nødvendige før skumbehandling.

Indlæggelsessamtale med sygeplejerske:

 • • Sygeplejersken fra Veneklinikkens Ambulatorium informerer patienten om skumbehandlingens forløb (mødetid, klargøring til skumbehandling, behandlingen, information om efterforløbet og observation i Dagkirurgisk Afsnit), samt svarer på spørgsmål fra patienten.

 • • Patienten informeres endvidere om, at en pårørende skal kunne hente patienten efter behandlingen og at patienten anbefales at sidde på bagsædet med benet oppe.

 • • Sygeplejersken informerer patienten om smertebehandling (jf. instruks om postoperativ medikamentel behandling til dagkirurgiske patienter).

 • • Der tages mål til kompressionsstrømper, som patienten får på efter behandlingen.

 • • Indlæggelsessamtalen dokumenteres i EPJ.

Modtagelse og klargøring af patient på behandlingsdagen:

 • • Patienten møder i forhallen og hentes plejeansvarlige kontaktperson.

 • • Der laves en kort indlæggelsessamtale, hvor patienten identificeres iht. gældende regler om patientidentifikation, og sikres at patienten har truffet aftale med én pårørende, der kan hente ham/hende efter behandlingen.

 • • Patienten informeres om dagens forløb og forholdsregler de følgende dage, herunder seponering af plaster og kompressionsstrømpe, misfarvning af benet, mobilisering samt smerter, symptomer på flebit og føleforstyrrelser, der ofte er forbigående.

 • • Ved problemer/tvivlsspørgsmål efter udskrivelsen kan patienten kontakte Dagkirurgisk Afsnit/Veneklinikken og udenfor åbningstid vagtlægen.

 • • Patienten tilbydes en opfølgende telefonopringning 2-3 dage efter behandlingen (iht. lokal instruks).

 • • Aftaler og sygeplejehandlinger dokumenteres i EPJ.

Skumbehandling:

 • • Inden behandlingen klargør sygeplejersken stue 9 med leje, scanner og ren opdækning, akutkasse samt medicin (jf. lokal instruks), der skal bruges ifølge de aktuelle ”opskrifter”.

 • • Den plejeansvarlige sygeplejerske følger patienten til stuen, hvor han/hun modtages af læge og sygeplejerske (jf. lokal instruks).

 • • Før behandlingen scanner lægen patienten, markerer og optegner indstikssteder på det ben, der skal skumbehandles.

 • • Såfremt lægen ikke mener, at det indgreb, der er planlagt ved forundersøgelsen, er det korrekte indgreb at foretage, skal dette journalføres med begrundelse, og det skal også fremgå, at patienten er orienteret og har givet samtykke hertil.

 • • Ændringer eller supplerende medicinordinationer skal journalføres og begrundes.

 • • Patienten lejres.

 • • Huden desinficeres, og der lægges steril afdækning under benet.

 • • Patienten lejres i anti-trendelenburg.

 • • Lægen anlægger venflon/sommerfugl og beliggenheden kontrolleres ved ultralyd og/eller frit tilbage-/indløb.

 • • Patienten lejres fladt.

 • • Aethoxysklerol opskummes og injiceres i den/de markerede vener.

 • • Efter endt behandling påsættes plaster (jf. lokal instruks), og patienten får kompressionsstrømpe på.

 • • Efterfølgende kontrol aftales i samråd med patienten.

 • • Alle udførte handlinger dokumenteres i EPJ.

Observation i Dagkirurgisk Afsnit:

 • • Patienten følges ind i Dagkirurgisk Afsnit til observation i ½-1 time.

 • • Patienten sidder med benet eleveret og tilbydes mad og drikke.

 • • Udskrivelse dokumenteres i EPJ.

 • • Patienten skal informeres om, hvilke muligheder de har for selv at se epikrisen. Den kan eventuelt udleveres.

Opfølgende telefonkontakt:

 • • Hvis patienten har ønsket at blive ringet op 2-3 dage efter behandlingen gøres dette; indholdet af samtalen bestemmes af patientens spørgsmål.

 • • Telefonkontakt dokumenteres i EPJ.

Evt. kontrol:

 • • Patienten indkaldes til kontrol og evt. yderligere behandling via Kirurgisk Sekretariat.

 • • Såfremt der har været komplikationer, skal de journalføres.

 • • Kontrol dokumenteres i EPJ.

 • • Journal sendes til Kirurgisk Sekretariat, som afslutter patienten.

 • • Efter behandling og evt. kontrol indberetter kirurgisk sekretær til venedatabasen.

 

Referencer

European guidelines for sclerotherapy in chronic venous disoreders -http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0268355513483280 (ref. 1)

 

Postoperativ medikamentel behandling, Dagkirurgisk Afsnit, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn.

 

Modtagelse af elektive patienter, Regionshospital Nordjylland – https://pri.rn.dk/Sider/6346.aspx

 

Landsdækkende retningslinjer for behandling af patienter med varicer(rev. oktober 2018).