Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gennemsyn af patientens ejendele og kropsvisitation ved modtagelse og under indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien

Beskrivelse

Medikamenter, rusmidler og farlige genstande skal så vidt muligt holdes ude af psykiatriens sengeafsnit begrundet i hensyn til patientbehandling og til sikkerheden på sengeafsnittet. Ved indlæggelser og efter udgang under en indlæggelse er en konkret stillingtagen til behov for gennemsyn af patienters ejendele og eventuel kropsvisitation med til at sikre, at medikamenter, rusmidler og farlige genstande ikke indføres på sengeafsnittene.

 

Hjemmelsgrundlag

 1. 1. Patientens informerede samtykke

Gennemsyn af patienters medbragte ejendele og kropsvisitation af patienten kan ske med patientens informerede samtykke, som skal indhentes i den konkrete situation. Patienten kan på et hvilket som helst tidspunkt trække samtykket tilbage.

For patienter under 15 år skal forældrene/forældremyndighedsindehaveren samtykke til visitering. Patienten skal orienteres om og inddrages. For patienter på 15 år og derover skal patienten selv samtykke til visitering. Forældrene/forældremyndighedsindehaveren informeres og inddrages i patientens beslutning.

 

Plejepersonale indhenter samtykke fra patienten til at foretage gennemsyn af ejendele og kropsvisitation og dokumenterer informationen til og samtykket fra patienten i patientjournalen. Hvis patienten under visitationen trækker sit samtykke tilbage, kan fortsat visitation ikke finde sted.

 

Hvis patienten ikke samtykker til gennemsyn af ejendele og kropsvisitation skal plejepersonale kontakte læge/overlæge for stillingtagen til videre proces.

 

 1. 2. Psykiatriloven § 19 a

Gennemsyn af patientens ejendele eller kropsvisitation uden patientens informerede samtykke kan besluttes af overlæge (læge med efterfølgende overlægegodkendelse), hvis der er mistanke om at medikamenter, rusmidler eller farlige genstande er eller forsøges indført i afdelingen.

 

Læs mere i kapitel 10 i ”Instruks om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien” samt i kapitel 18 i ”Procedurebeskrivelser til Instruks om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien”.

 

 

Information til patienter ved indlæggelse

 

Patienter informeres om, hvilke effekter det ikke er tilladt at medbringe og husorden/andet skriftligt materiale om ophold i afsnittet udleveres og gennemgås med patienten. Patienten orienteres om formål med gennemsyn af ejendele og kropsvisitation og adspørges dernæst om samtykke til gennemsyn af tasker og lommer mv. Effekter, som ikke må medbringes og opbevares på sengestuen tages til opbevaring, - fx følgende (ikke udtømmende)

 • • Våben eller genstande, der kan bruges som våben

 • • Euforiserende stoffer, alle former for medicin, alkohol

 • • Reb og lange ledninger

 • • Barberskraber, saks, nåle, glasflasker og lignende

 • • Brandfarlige eller toksiske væsker/gasser

 • • Andre effekter opbevares efter behov

 

Vurdering af visitationsniveau

 

Formen og metoden for gennemsyn og kropsvisitation ved indlæggelse foretages ud fra en konkret vurdering og under inddragelse af mindstemiddelsprincippet.
 

Alle patienter niveauvisiteres ved indlæggelse i Psykiatrien. Den indlæggende læge i Psykiatrien oplyser visitationsniveau til plejepersonalet. Lægen vurderer visitationsniveauet på baggrund af indlæggelsesoplysninger og eventuelle journaloplysninger fra tidligere indlæggelser, eller ved lægens vurdering af patienten ved fremmøde i forbindelse med indlæggelsen.

 

Patienter niveauvisiteres løbende og ændres ved relevante ændringer af forhold og sygdomssituation. Ved patienter, der er niveauvurderes >1 ved indlæggelse, vurderes og dokumenteres konkret niveauvurdering efter udgang, orlov, efter besøg i sengeafsnittet og ved flytning mellem sengeafsnit.

 

 

Visiteringsniveauer og – procedurer

 

Visiteringsniveau og -procedure afhænger af en vurdering af patientens forhold og sygdomssituation, som beskrevet i dette skema.

 

Der skal være to personaler tilstede ifm gennemsyn af patientens ejendele og kropsvisitation Gennemsyn af ejendele foretages under patientens tilstedeværelse. Kropsvisitation skal så vidt muligt foretages af en person af eget køn. Visitationen skal foregå så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten.

 

 

Niveau 1: Alle patienter

 

Risiko: Ingen

 

Tidspunkt

 

Ved ankomst

 

Patientens forhold:

Typiske symptomer / adfærd / historik

Ingen fare for sig selv eller andre

Ikke akut oprevet

Samarbejder svarende til modenhed og udviklingsniveau

Kommunikerer og engagerer sig i at få udarbejdet en behandlingsplan svarende til modenhed og udviklingsniveau

 

Visiteringsprincip

 

Visitering:

Ved indlæggelsen får patienten udleveret afsnittets husorden og orienteres om hvilke effekter, der er tilladt og ikke tilladt at medbringe i afsnittet.

 

Observationsniveau:

Almindelig observation

 

Sygepleje:

Sygeplejefaglig skærmning, niveau 1

Inddrag patient og pårørende/ledsager

Risikovurder patienten for udadreagerende adfærd og selvmordsrisiko

 

 

Niveau 2: Patienter, der er i risiko for at ville gøre skade på sig selv eller andre

Risikoen indebærer:

 • • At patienten har øget/akut øget suicidalrisiko

 • • At patienten synes at gemme genstande

 • • At patienten svarer undvigende/nægter at besvare spørgsmål om ejendele

 • • At patienten har en aktiv afhængighedsproblematik af alkohol, stoffer eller andre rusmidler

 • • At det vurderes, at patienten har stoffer på sig

 • • At patienten er i risiko for at medbringe alkohol, stoffer eller andre rusmidler

 • • At patienten svarer undvigende på/nægter at besvare spørgsmål om afhængighedsproblematik

 • • At patienten truer med anvendelse af våben

 • • At patienten under tidligere indlæggelser medbragt/indsmuglet eller fremstillet våben

 

Tidspunkt

Ved ankomst

Efter udgang, absentering og besøg efter en konkret og individuel vurdering

 

Patientens forhold:

Typiske symptomer/ adfærd / historik

(Bemærkning: BU dokument er tilpasset og suppleret ift dokumentet i voksen psykiatrien – da niveau 2, 3 og 3+ fra voksen-dokumentet fremstilles i niveau 2 i BU)

 

Psykopatologiske symptomer, hvor der er risiko for at patienten skader sig selv eller andre.

 • • Kommunikerer undvigende

 • • Irritabel uden aggression

 • • Forpint

 • • Ophidselse/rastløshed

 • • Fysisk/verbalt aggressiv

 • • Forvirret/desorienteret

 • • Hallucinationer/vrangforestilling

 • • Bizar adfærd

 • • Selvmordstanker

 • • Krisetilstand

 

 • • Kendt historik med udadreagerende adfærd

 • • Kendt historik med voldelig/personfarlig adfærd

 • • Kendt med afhængighedsproblematik

 • • Påvirket af alkohol/stoffer/abstinenser

 • • Kendt historik for indsmugling/videresalg af stoffer

 

Visiteringsprincip

Visitering ved indlæggelse, flytning mellem afsnit, efter udgang og orlov

Patientens ejendele gemmegås

 

Ved særlig mistanke kropsvisiteres patienten. Patienten beholder sit tøj på under visiteringen. Alle tilgængelige flader på patientens krop stryges med fast, flad hånd.

 

Ved særlig bestyrket mistanke kan patienten blive bedt om at afklæde sig. Patienten lægger alt sit tøj og iklædes hospitalstøj eller medbragt rent tøj. Patienten kan evt. være iført badekåbe. Patienten undersøges i hår og hudfolder (armhuler, mellem nates, under scrotum, under mammae). Visitering foregår, mens patienten står op.
 

Undersøgelse af kroppens hulrum er ikke tilladt.

Alle patientens ejendele gennemgås og undersøges. Der skal være særlig opmærksomhed på bl.a. sømme, lommer, under fór, under stofemblemer samt på overtøj og andet tøj af kraftig kvalitet.

Ved mistanke om narkotika i tøjet, vaskes dette, inden det gives tilbage til patienten

Ved undersøgelse af tasker skal der være særlig opmærksomhed på lommer, bundplade, sømme, metalbeslag, hulrum og/eller skjulte rum.

Fodtøj undersøges grundigt, såvel indvendigt som udvendigt, herunder hulrum og løse indlæg og det kontrolleres, om såler og hæle sidder ordentligt fast.

 

Observationsniveau:

Skærpet til intensiv observation

 

Sygepleje:

Sygeplejefaglig skærmning, niveau 2-3

Inddrag patient og pårørende/ledsager

Anvendt konfliktnedtrappende teknikker

Risikovurder patienten for udadreagerende adfærd og selvmordsrisiko

 

Dokumentation

Alle visiteringer dokumenteres i patientjournalen. Ved mistanke om, at patienten forsøger at indføre medikamenter, rusmidler eller farlige genstande beskrives de forhold, der giver anledning til mistanke. Alle risikovurderinger dokumenteres i skabeloner i patientjournalen.

Hvis der opbevares effekter for patienten, noteres dette i journalen (Se følgende instruks: Opbevaring og overdragelse af fund af medikamenter, rusmidler og farlige genstande (rn.dk)).

Sundhedsprofessionelle, der visiterer, har ansvaret for at dokumentere visitationen i patientjournalen og oprette eventuel problemorienteret plan (POP).

 

Lægeligt begrundede afvigelser fra denne retningslinje dokumenteres i journalen.

Definition af begreber

Niveauvurdering

Ved niveauvurdering forstås en vurdering af patienten, dennes tilbøjelighed til at medbringe uønskede effekter til afdelingen, og hvor farlige eventuelt medbragte effekter skønnes at være for patientens, for andres og for omgivelsernes sikkerhed.

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsprofessionelle, der yder sygepleje og behandling af indlagte patienter i børne og ungdomspsykiatrien.

Formål

At skabe tryghed og sikkerhed for patienter, personale og besøgende på psykiatriske sengeafsnit ved at forebygge indsmugling af medikamenter, rusmidler eller farlige genstande

 

Referencer

 

 

Vers 2. Maj 2023.