Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk intervention til patienter med aksekorrigerende operation omkring knæled (knænær osteotomi)

 

 

1. Formål1

2. Definition af begreber1

3. Beskrivelse2

3.1 Patientgruppe2

3.2 Overordnet fremgangsmåde2

3.3 Før patientkontakt2

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere2

3.3.2 Specielle forholdsregler2

3.4 Fysioterapeutisk undersøgelse3

3.4.1 Formål3

3.4.2 Indhold3

3.4.3 Konklusion3

3.5 Fysioterapeutisk behandling3

3.5.1. Indhold3

3.6 Relevant tværfagligt samarbejde4

3.7 Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling4

4. Referencer5

 

1. Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den fysioterapeutiske behandling til patienter med aksekorrigerende operation omkring knæled (knænær osteotomi) med henblik på at

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle fysioterapeuter på Aalborg Universitetshospital, med særligt fokus på fysioterapeuter i UE Team på Farsø Sygehus, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for undersøgelse og behandling af patienter med aksekorrigerende operation omkring knæled (knænær osteotomi)

 

2. Definition af begreber

Knænær osteotomi: Gennemskæring af proksimale del af tibia (1)

 

3. Beskrivelse

3.1 Patientgruppe

Instruksen retter sig mod patienter indlagt til aksekorrigerende operation på Afdeling O4, Farsø Sygehus. Formålet med den aksekorrigerende operation er at ændre belastningsaksen i benet, således at denne forskydes væk fra det artrose afficerede ledkammer i knæet – enten det laterale ledkammer eller det mediale ledkammer. Overordnet operationsmål er smertelindring, som opnås enten ved at foretage en knænær valgiserende eller variserende osteotomi af enten proksimale tibia eller distale femur (1).

Der kan foretages enten åben kile- eller lukket kile-operation afhængig af de anatomiske forhold og den ønskede forskydning af belastningsaksen. Fx vil en åben kile-operation af typen proximal valgiserende tibiaosteotomi forskyde belastningsaksen lateralt (1). Osteotomistedet osteosynteres altid med skinne og skruer (2).

Patienterne er postoperativt kendetegnet ved at have smerter omkring knæet og operationsstedet. Derudover er det forventeligt med hævelse omkring proximal tibia og/eller distal femur. Fysioterapeuten observerer typisk igangsætningsbesvær, stivhed og smerte ved aktivitet. Patienterne har ofte svært ved at aktivere m. quadriceps. De postoperative smerter kan være voldsomme, hvorfor det er vigtigt med sufficient smertedækning, så patienten kan træne aktivt fra operationsdagen.

Desuden skal patienten følge afhævningsregime efter behov de første døgn.

Patientgruppen forventes som udgangspunkt udskrevet dag 1, men enkelte patienterne kan have behov for at forblive indlagt til dag 2 postoperativt.

 

3.2 Overordnet fremgangsmåde

Behandlingen af osteotomi patienter kan foregå som enkelt undersøgelse/instruktion eller som hold-baseret intervention, såfremt der samme dag ligger flere patienter på samme stue med samme operation. Der tilstræbes fysioterapeutisk intervention 2 gange dagligt 1. postoperative dag (gælder både hverdag og lørdag). Såfremt patienten forbliver indlagt til 2. postoperative dag, tages der en individuel, fysioterapeutisk vurdering af, om pt. har brug for yderligere fysioterapeutisk træning/instruktion.

 

3.3 Før patientkontakt

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Fysioterapeuten gennemlæser forundersøgelsesnotatet grundigt for at skabe et overblik over, hvorfor patienten er indicereret til netop denne operation. Desuden læses notatet med henblik på at kende patientens knæmæssige historik og hvilket ledkammer i knæet er afficeret.

 

3.3.2 Specielle forholdsregler

Patienten vil postoperativ blive kategoriseret i én af følgende regimer postoperativt:

 1. 1. Må belaste frit efter evne med relevant ganghjælpemiddel.

 2. 2. Skal benytte stokke i hele forløbet frem til 6 ugers kontrol.

 3. 3. Må belaste opereret ben med x antal kilo i x uger.

Ovenstående retningslinje ordineres af operatør og skal fremgå af procedurenotatet. Postoperative retningslinjer er afgjort af operationstype (jf. afsnit 3.1.). Såfremt det postoperative regime ikke fremgår tydeligt af procedurenotatet, skal operatøren kontaktes.

 

3.4 Fysioterapeutisk undersøgelse

3.4.1 Formål

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand, specielt med henblik på inspektion af opereret ben, bevægelighed i knæet, patientens evne til muskelaktivering, evne til forflytninger i sengen samt generel mobilisering med relevant ganghjælpemiddel. Herefter iværksætter fysioterapeuten i samarbejde med patienten og eventuelt de pårørende den fysioterapeutiske behandling, herunder instruktion til afhævningsregime, øvelser ud fra udleveret pjece samt information omkring det videre forløb.

 

3.4.2 Indhold

Til denne patientgruppe er indholdet i den fysioterapeutiske undersøgelse som følger:

 

Anamnese

Fysioterapeuten indhenter information fra journal (notat fra forundersøgelse, procedurebeskrivelse, konkurrende lidelser mv.), konfererer med plejen ang. patientens tilstand efter operation samt optager anamnese hos patienten.

 

Inspektion og undersøgelse af ledbevægelighed, funktioner og færdigheder

Ved de første mobiliseringer efter operationen vurderes det, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at mobilisere patienten til stående og gående med prædikestol/gangstativ.

Fysioterapeuten har særlig fokus på:

 • • Patientens velbefindende

 • • Funktion af m. quadriceps. Fx om patientens ben kan bøjes og strækkes i den siddende og liggende position

 • • Patientens føling i foden og i ben

 

I forbindelse med undersøgelsen vurderer fysioterapeutens patientens motivation og ressourcer.

 

3.4.3 Konklusion

Der konkluderes på den fysioterapeutiske undersøgelse, og vurderes patienten herfra klar til den videre, fysioterapeutiske behandling, igangsættes denne direkte fra undersøgelsen af. Det er vigtigt med sufficient smertedækning, således pt. kan kooperere omkring den videre fysioterapeutisk behandling/instruktion, idet dette skal danne ramme for patientens coping for det fremadrettede forløb efter udskrivelse.

 

3.5 Fysioterapeutisk behandling

3.5.1. Indhold
 

Information og instruktion

Fysioterapeuten informerer og instruerer patienten om følgende:

 • • Inflammation, smerte og hævelse i forbindelse med aktivitet, herunder indtagelse af smertestillende og brug af ispakninger

 • • Venepumpeøvelser og teknikker til at kontrollere hævelse, således patienten selv kan være med til at modvirke øgede smerter og nedsætte risiko for DVT.
   

Mobilisering

 • • Instruere patienten i forflytning i seng

 • • Instruere patienten i ind/ud af seng

 • • Instruere patienten i at rejse/sætte sig

 • • Instruere patienten i gang med relevant ganghjælpemiddel, initielt oftest med gangstativ og senere albuestokke

 

Øvelsesterapi

 

Information omkring det videre forløb

 • • Informere omkring det videre forløb med daglig selvtræning; herunder vigtigheden i at træne muskelfunktion og bevægelighed, jf. øvelserne (og dosering heraf) i udleveret pjece

 • • Informere patienten om muligheden for at kontakte terapiafdelingen vedrørende spørgsmål om træning, forløb, smerte, hævelse mv. efter udskrivelse

 

Vurdering af behov for genoptræningsplan (GOP)

 • • Alle patienterne har ret til en vurdering af behovet for en genoptræningsplan

 • • Langt de fleste indenfor patientgruppen kan træne sufficient via selvtræning indtil 6 ugers kontrollen ved operatør

 • • Såfremt operatør ønsker, at patienten skal ses af fysioterapeut efter 6 ugers kontrollen ved lægen, skal lægen allerede på operationsdagen udfærdige en intern henvisning til Fysio- og Ergoterapiafdelingen

 • • Såfremt det vurderes, at patienten allerede efter udskrivelse har brug for en genoptræningsplan med umiddelbar igangsættelse, kan fysioterapeuten udarbejde en sådan og det er således ikke nødvendigt, at patienten ses af fysioterapeuten til 6 ugers kontrollen

 

 

3.6 Relevant tværfagligt samarbejde

Fysioterapeuten videregiver efter endt seance, relevante informationer omkring patientens almen tilstand, smerter, træning, mobiliseringsgrad mv. til det sygeplejefaglige personale på stuen.

Det skal under indlæggelsen afklares, om patienten har brug for udlån af hjælpemidler, hvilket fysioterapeuten som udgangspunkt varetager. Drejer det sig om en mere kompleks vurdering af behov for hjælpemidler, kan man tilkalde ergoterapeuten, der varetager O4 patienterne den pågældende dag.

 

3.7 Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Planen for udskrivelse sker som et samarbejde mellem det sygeplejefaglige personale på stuen samt den fysioterapeut, som er tilknyttet patienten. Indeværende patientgruppes udskrives som oftest til eget hjem, typisk som dag 1 patienter, men til tider også som dag 2 patienter.

I tilfælde af, at patienten skal overflyttes til anden enhed (sygehus eller institution), er det fysioterapeutens rolle at sikre sig, at modtagende enhed bliver adviseret om overflytningen (intern mail til modtagende enhed på Aalborg Universitetshospital) eller ringe/sikker mail til evt. hospital/regional institution udenfor region Nordjylland. Adviseringen skal indeholde gældende retningslinjer for pågældende patient samt information omkring den instruktion, der er givet til patienten. Mobiliseringsgraden bør også anføres.

 

4. Referencer

 1. 1) DOS. DOS referenceprogram - Knænær osteotomi og primær knæalloplastik [Internet]. 2004 [cited 2019 Sep 27]. Available from: https://www.ortopaedi.dk/fileadmin/specialespecifikke_kurser/Endoprotese/2015/Referenceprogram_knaenaer_osteotomi_og_primaer_TKA.pdf

2) Sundhedsstyrelsen. Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer [Internet]. 2012 [cited 2019 Sep 27]. Available from: https://www.fysio.dk/globalassets/documents/fafo/kliniske-retningslinjer/muskuloskeletal/nkr_knaeartrose_2012.pdf

3) Aalborg Universitetshospital. Sådan træner du efter aksekorrigerende knæoperation [Internet]. 2019. Available from: https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/fysio-og-ergoterapi/pjecer/-/media/Hospitaler/AalborgUH/Specialer-og-afsnit/Ergoterapi-og-Fysioterapiafdelingen/Pjecer/Ortopaedkirurgi/Knae/Sådan-træner-du-efter-aksekorrigerende-knæoperation.ashx