Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut modtagelse i Børnespecialet

Problemstilling1

Målgruppe1

Definition af begreber1

Formål1

Beskrivelse1

Ansvarsfordeling i forhold til patientforløb:1

Der er altid personale tilstede, når der ventes patienter.1

Fysiske forhold:1

Bemanding og krav:1

Lægebemanding:1

Sygeplejebemanding1

Særlige krav til modtagelse af barn og familie.1

Organisering.1

Observation og opfølgning på kritiske observationsfund1

Referencer1

 

Problemstilling

Børnespecialet har en lokal akut modtagelse og modtager akutte patienter døgnet rundt.

Børnemodtagelsen er underlagt samme monitorering som de fælles akutmodtagelser.

Dette dokument danner rammerne for modtagelse af akutte patienter i Børneafdelingen

 

Målgruppe

Læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter

 

Definition af begreber

Akut patient: Er en person udsat for ulykke eller pludselig opstået sygdom og som kræver umiddelbar diagnostik eller behandling

Patienten er visiteret til børnemodtagelsen af egen læge, vagtlæge, læge fra andet sygehus/afdeling eller Falck.

Enkelte patienter er efter aftale u-visiterede (patienter med ”blå ryg”, dvs. patienter der har tilladelse til at henvende sig direkte)

 

Formål

At sikre det bedste patientforløb.

 

Beskrivelse

Ansvarsfordeling i forhold til patientforløb:

Der modtages børn og unge i alderen 0-18 år med alle medicinske lidelser og akut opståede symptomer med behov for diagnostik og behandling, bortset fra traumepatienter mfl.: Visitation - fællesinstruks

Patienterne vil efter den akutte modtagelse enten blive visiteret til relevant stamafsnit med henblik på videre observation, pleje og behandling eller sendes hjem efter ambulant undersøgelse med evt. ambulant opfølgning eller indlægges på en observationsplads (i vinterhalvåret)

Børnespecialet vil ved fejlvisitering enten rekvirere relevant tilsyn eller om visitere patienten til relevant afdeling.

Vedrørende specifikke sygdomme: henvises der til sygdomsspecifikke Pri-dokumenter

 

Der er altid personale til stede, når der ventes patienter.

Kørsel 1: Hele modtageteamet er til stede ved patientens ankomst læge, 1-2 sygeplejersker samt evt anæstesi hold.

Kritisk sygdom: læge og sygeplejerske er til stede

Lettere akutte: det tilstræbes, at der er en sygeplejerske til stede: Lægen tilkaldes når patienten er ankommet, hvis lægen ikke i forvejen er til stede.

Lægen er teamleder og arbejder tæt sammen med sygeplejepersonalet

 

Fysiske forhold:

Rum 1: Vælges når det er muligt til:

Alle patienter der kommer via kørsel 1, samt meget overvægtige eller handicappede patienter, idet dette rum er størst og har lift

Rum 2: Her modtages lettere medtagne patienter og elektive patienter.

Triage: Alle akutte patienter triageres ved ankomst eller inden 15 minutter.

 

Bemanding og krav:

Sygeplejersken i modtagelsen skal have gennemgået det generelle introduktionsprogram og særlige oplæringsprogram for modtagepersonale.

Alle personaler gennemgår akut-scenarietræning (tværfaglig) for personale tilknyttet børneafdelingens modtagelse.

Oplæring i modtagelsen forestås af et fast team af ”oplæringssygeplejersker” ud fra et fastlagt oplæringsprogram, således at en ensartet oplæring sikres.

 

Lægebemanding:

For og bagvagt har tilstedeværelsesvagt. Børnemodtagelsen er underlagt akutmodtagelseskonceptet hvor speciallægen er med i front.

Sygeplejebemanding

Der er fast tilknyttede modtagesygeplejersker typisk fremmøde er 1-2 sygeplejersker og 1 visitationssygeplejerske.

 

Særlige krav til modtagelse af barn og familie.

Barnet skal altid have identifikationsarmbånd på, hvis de skal indlægges eller have medicin/taget blodprøver i børnemodtagelsen

Der anvendes kommunikationsmodellen Isbar i forbindelse med kommunikation om patienten mellem sundhedspersoner og ved overflytning til sengeafsnit.

Da der er tale om modtagelse af børn er der både en skærpet pligt til at varetage barnets tarv jvf. servicelovens § 153 og en særlig pligt til at inddrage forældrene i barnets behandlingsplan.

 

Organisering.

Alle akutte patienter triageres og dette registreres i EPJ. Se Triage af børn i børnemodtagelsen

Primær triagering foretages af sygeplejerske ved ankomst til børnemodtagelsen og inden for 15 min

Patienten påbegynder behandling inden for 60 min udført af sundhedsfaglig person.

Dette registreres på C-view tavlen.

Patienten færdigbehandles eller overflyttes. Der kan evt. aftales ambulant opfølgning.

Observation og opfølgning på kritiske observationsfund

Patienten monitoreres i stamafdelingen i henhold til TOKS-instruks (er pt under udarbejdelse)

 

Referencer

Regionale Servicemål ifht monitorering af akutmodtagelsen

Akutmodtagelse

Patientidentifikation på somatiske hospitaler

ABCDE-børn, vurdering og optimering af behandling.

Kompetence program børneafdelingen