Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering af afdøde – Palliativ Afsnit, Farsø

Definition af begreber

Begravelsesmyndigheden: Det sogn, hvor afdøde havde bopæl (også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken). Begravelsesmyndigheden er i denne sammenhæng en almindelig offentlig myndighed, der skal registrere dødsfaldet.

Se søgemulighed vedrørende kordegnekontorer nederst i retningslinjen.

Nærmeste pårørende: Ægtefælle, børn, forældre og søskende i den nævnte rækkefølge. Også andre forhold end ægteskabs- og slægtsforhold (såsom faste samlivsforhold og plejeforhold) kan efter omstændighederne tages i betragtning ved afgørelsen af, hvem der stod afdøde nærmest.

Ligpas: Et dokument, der angiver, at liget er behandlet korrekt, og at kisten lever op til de fastsatte krav.

Beskrivelse

Anmeldelse af dødsfald når de pårørende er enige

Når en patient dør skal dødsfaldet anmeldes, og der skal fremsættes anmodning om begravelse eller ligbrænding. Begge dele skal ske til begravelsesmyndigheden.

I langt de fleste tilfælde sker det ved, at de pårørende kontakter en bedemand, der hjælper med det praktiske arbejde.

Anmodningen om begravelse eller ligbrænding skal fremsættes af afdødes nærmeste.

Hvis afdøde ikke har nogen nærmeste, kan fx den eller de personer eller den institution, der indtil dødsfaldet har draget omsorg for afdøde, fremsætte anmodningen om begravelse eller ligbrænding.

Hvis ikke nogen fremsætter anmodning om begravelse eller ligbrænding, skal kommunen gøre det.

Begravelsesmyndigheden afgør på baggrund af den anmodning, der er modtaget, om afdøde skal begraves eller brændes, og om en præst skal medvirke ved højtideligheden eller ej.

 

Hvis afdødes nærmeste ikke er enige

Hvis afdødes nærmeste ikke er enige om, hvad der skal ske med afdøde, bør flere bedemænd kontaktes, så de kan hjælpe afdødes nærmeste med at fremsætte hver deres anmodning om begravelse eller ligbrænding overfor begravelsesmyndigheden.

Hvis afdødes nærmeste fremsætter indbyrdes afvigende anmodninger overfor begravelsesmyndigheden, tages den anmodning til følge, som kommer fra den, der stod afdøde nærmest.

Enhver der mener, at den beslutning, som begravelsesmyndigheden har truffet, ikke stemmer overens med afdødes ønske, har mulighed for at fremsætte indsigelse overfor begravelsesmyndigheden.

Hvis der fremsættes indsigelse over for begravelsesmyndighedens afgørelse, og denne indsigelse ikke tages til følge, skal begravelsesmyndigheden hurtigst muligt forelægge sagen for skifteretten.

Herefter træffer skifteretten afgørelse om begravelse eller ligbrænding af afdøde.

Skifterettens afgørelse er endelig.

Når der er truffet afgørelse om begravelse eller ligbrænding, udsteder begravelsesmyndigheden en attest med beslutningen.

Denne attest skal medbringes ved udleveringen af afdøde.

 

Sygehusets/personalets opgave

I forbindelse med en patients død er det alene personalets opgave at vejlede de pårørende om at tage kontakt til kordegnekontoret eller en bedemand, som kan hjælpe med begravelsen/bisættelsen.

Dette gælder uanset hvilke af afdødes pårørende der kontakter personalet vedrørende begravelse/bisættelse af afdøde. Personalet kan godt oplyse, at andre pårørende har/påtænker at tage kontakt til kordegnekontoret eller bedemand.

 

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken/havde en anden trosretning

Der gælder samme regler for personer, der ikke er medlem af folkekirken eller har en anden trosretning, omkring anmeldelse af et dødsfald til begravelsesmyndigheden.

 

Hvis liget skal transporteres til udlandet

Hvis afdøde selv eller de pårørende ønsker, at afdøde skal begraves eller bisættes i udlandet, skal der udstedes et ligpas, inden afdøde kan blive transporteret til udlandet.

Det er Embedslægen i regionen, der udsteder ligpas.

Det praktiske arbejde foregår typisk ved, at de pårørende fortæller bedemanden, at afdøde skal begraves eller bisættes i udlandet. Derefter sørger bedemanden for at indhente de nødvendige attester og sende dem til Embedslægen.

Læs mere om udstedelse af ligpas her.

 

Udlevering af afdødes værdigenstande

Læs mere om udlevering af afdødes værdigenstande her.

 

Kordegnekontorer

Søg efter det relevante kordegnekontor her.

 

Referencer

Lovbekendtgørelse nr. 665 af 16. juni 2010 om begravelse og ligbrænding

Bekendtgørelse nr. 593 af 1. december 1975 om begravelse og ligbrænding

Bekendtgørelse nr. 152 af 14. april 1983 om behandling af lig

Bekendtgørelse nr. 1145 af 30. september 2012 om anmeldelse af dødsfald

Cirkulære nr. 220 af 1. december 1975 om begravelse og ligbrænding

Cirkulære nr. 15480 af 26. september 1983 om transport af lig til og fra udlandet