Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Børn i opvågningsafsnittet

Beskrivelse1

Som udgangspunkt følges vejledningerne1

Sedation1

Respiration1

Blodtryk1

Hjertefrekvens2

Smerter2

Kvalme2

Motorik2

Diurese2

Temperatur3

I.v. væske3

Udskrivelse3

Vejledende værdier for børn3

Definitioner4

Formål4

Referencer4

Beskrivelse

Børn passes altid af en erfaren opvågningssygeplejerske eller i samarbejde med en erfaren opvågningssygeplejerske. Udstyret på opvågningspladsen skiftes ud, så det passer til observation og behandling/pleje af et barn i aktuelle alder og vægt.

Ventilationsudstyr vælges ud fra følgende:

Baby: 0-7 kg lyserødt mærkat

Barn: 7-30 kg grønt mærkat

Ved børn >30 kg anvendes udstyr som til voksne.

I hver opvågningssatellit skal altid forefindes to sæt til baby og to sæt til barn.

I hvert sæt er to masker i forskellige størrelser samt en ventilationspose, med mulighed for anvendelse både med og uden ilt.

Udstyret bibeholdes i posen, med mindre det tages i brug. Hvis udstyret ikke har været i brug under barnets ophold, lægges det tilbage i skabet. Har det været i brug, smides det væk, da det er engangsbrug. Man er efterfølgende ansvarlig for, at der hentes et nyt sæt i kælderdepotet.

Forældrene (den ene eller begge) kan altid være sammen med barnet i Opvågningsafdelingen, og der ringes efter forældrene umiddelbart ved barnets ankomst til Opvågningsafdelingen.

Som udgangspunkt følges vejledningerne

Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Indholdet og omfanget af monitoreringen aftales med anæstesipersonalet, som afleverer. Ved tvivl kontaktes den tilknyttede anæstesilæge.

Der er nogle specielle forhold omkring observation af børn:

Sedation

Graden af sedation vurderes ved hjælp af barnets reaktion på tale og let fysisk berøring, samt reaktioner i øvrigt. Der scores efter udskrivningskriterierne og dokumenteres løbende på observationsskemaet.

Det er uhensigtsmæssigt at vække et sovende barn udelukkende for at kontrollere sederingsgrad. Såfremt respiration og saturation er sufficient, er der ikke grund til at vække dem den første time.

Respiration

Barnet observeres for frie luftveje. Respiration observeres så vidt muligt under søvn.

Der observeres: Frekvens, dybde, sideforskel, inspiratorisk besvær, eksspiratorisk besvær, uregelmæssighed, spil af alae nasi.

Status og ændringer dokumenteres løbende på observationsskemaet.

Iltsaturationen monitoreres kontinuerligt, og værdierne dokumenteres hvert 15. minut.

Blodtryk

Der er meget sjældent grund til at måle blodtryk på børn under 15 år. Endvidere er det ofte meget generende for barnet at få målt blodtryk. Bør derfor kun måles på indikation.

Eksempler på indikationer for blodtryksmåling:

 • • Store volumenforskydninger med blodtransfusion

 • • Blodtab over 10 % af barnets blodvolumen

 • • Risiko for postoperativ blødning

 • • Epidural-kateter

 • • Forlænget sedation

 • • Præ- eller peroperative blodtryksproblemer

 • • Takykardi eller bradykardi

 • • Bestående hjerte- eller karsygdomme

Hjertefrekvens

Puls observeres og dokumenteres hvert 15. minut via pulsoxymeter eller via ekg-afledning.

Hvorvidt det er nødvendigt med ekg-monitorering, tages der stilling til efter rapport fra anæstesipersonalet/anæstesilægen.

Smerter

Smertescore er udtryk for barnets oplevelse, og angives både i hvile og ved mobilisering.

Barnet scores for smerter ved hjælp af VAS - Visuel Analog Skala - når muligt, ellers ud fra personalets vurdering af smerterne.

Barnet scores ved ankomst og derefter løbende, mindst én gang i timen.

Ved smertescore over 3 i hvile, scores barnet hyppigere indtil smerterne aftager.

Barnet forbliver i Opvågningsenheden mindst 30 minutter efter indgift af opioider eller epidural bolus.

Det kontrolleres at evt. smertepumpe er indstillet i overensstemmelse med ordination, og dette dokumenteres.

På baggrund af individuelle behov tilbydes endvidere musik, film, TV, bøger eller andet.

Kvalme

Kvalmegrad scores efter udskrivningskriterierne enten ifølge barnets egen oplevelse eller sygeplejerskens vurdering

De udløsende faktorer identificeres og elimineres i det omfang, det er muligt. Det kan fx være sult, indgift af Morfin eller blod i ventriklen efter mundoperationer.

Hos små børn eller hos børn uden sprog, kan kvalme observeres ved:

 • • Høj eller lav puls

 • • Højt eller lavt blodtryk

 • • Gylp

 • • "Ondt i maven" / "ondt" i munden

 • • Kold og klamtsvedende

 • • Almen utilpashed

 • • Øget spytsekretion og synkebevægelser

Motorik

Ved epidural- og eller spinalanalgesi observeres udbredelse:

 • • Observer om barnet bevæger underekstremiteter og fodled, samt dokumenter dette

 • • Observer og dokumenter sensibilitetsgrænse ved ankomst, ved evt. smertegennembrud og bolus, samt ved udskrivelse

Diurese

Børn med KAD

Urinproduktionen følges og dokumenteres løbende. Som udgangspunkt regnes med at en normal urinproduktion er på 1 ml pr. kg pr. time - eller mere.

Børn uden KAD: Se vejledning om Postoperativ urinretention – POUR

Temperatur

Indikationer for temperaturmåling:

 • • Barnet føles perifert kold eller varm

 • • Hvis der har været hypo- eller hypertermi peroperativt

 • • Måles på alle børn under seks måneder

 • • Efter omfattende kirurgi med store volumenskift

 • • Hvis den ansvarlige anæstesilæge vurderer det

I.v. væske

I.v. væske er ikke nødvendigt i Opvågningsafdelingen ved helt korte indgreb med kortvarig faste.

Ved operationer, hvor væskedeficit er erstattet peroperativt, og hvor man forventer, at barnet hurtigt kan genoptage peroral væskeindgift, er i.v. væske ikke nødvendig.

Er i.v. væske nødvendigt, ordineres dette af anæstesilægen. Der er typisk brug for 3-4 ml/kg/time i basisindgift, dertil kommer erstatning af evt. tab og deficit.

Børn, som i forvejen får glukose/parenteral ernæring, skal fortsætte med dette.

Helt små børn, eller børn som har haft langvarig faste og eller langvarig operation, kan med fordel gives glukoseblanding. Ellers anvendes almindelige basisvæsker som hos voksne, men gerne med reduceret NaCl-indhold.

Væskeindgift til små børn <15 kg gives over dråbetæller.

Udskrivelse

Børn <15 år udskrives altid af anæstesilæge, eller efter kontakt med anæstesilæge.

Der laves sædvanlig “udskrivningsscore” som hos voksne af hensyn til dokumentation.

Behovet for ledsagelse til stamafdelingen vurderes samtidigt af anæstesilægen.

Postoperativ plan og ordinationer medfølger på stamafdelingen.

Af og til udskrives børn til stamafdeling uden for Aalborg Sygehus Syd eller direkte til hjemmet. Vilkår herfor aftales med anæstesilægen, evt. i samarbejde med behandlende og modtagende afdeling. Ledsagelse kan være forældre, Falck, opvågningssygeplejersken eller stamafdelingssygeplejersken.

Vejledende værdier for børn

 

Alder

vægt

Respiration (sovende)

Puls

Systolisk BT

Nyfødt

3-5

22-58

90-155

>60

6 mdr.

7

19-48

105-180

>75

1 år

10

16-44

105-170

>72

2 år

13

16-34

90-150

>74

3-4 år

14-17

15-30

75-140

>75

5-7 år

18-23

14-25

65-135

>75

8-11 år

24-39

13-25

62-130

>80

12-15 år

40-50

12-25

60-120

>85

 

 

BØRNS TILLADELIGE BLÆREVOLUMEN = (ALDER X 30) + 30

 

Blodvolumen hos børn:

 • • Nyfødte 90 ml/kg

 • • <5 år: 80 ml/kg

 • • >5 år: 75 ml/kg

 • • >15 år: 70 ml/kg

Blod og væskeindgift ordineres altid af anæstesilæge.

“En portion blodprodukt” til et barn er på 10-15 ml/kg (opvarmes altid).

En “væskebolus” er på ca. 20 ml/kg.

Definitioner

Børn er defineret som under 15 år.

Ved barnets ankomst til Opvågningsenheden foreligger altid en skriftlig postoperativ plan, udarbejdet under fælles ansvar mellem kirurg og anæstesilæge.

Opvågningsenhedens rammeordination gælder ikke for børn <15 år, hvorfor smerteplan, kvalmeplan osv. lægges individuelt af anæstesilægen.

Formål

At sikre et hensigtsmæssigt ophold i Opvågningsafdelingen for børn under 15 år

Referencer

Basisobservationer af patienter opvågningsafsnittet

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Der er hentet inspiration og kopieret fra Region Hovedstadens vejledning om observation af børn.