Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Psykiatrisk tilsyn på Aalborg Universitetshospital – matriklerne i Aalborg

 

Beskrivelse

Akut tilsyn

Ved behov for et akut tilsyn, kontaktes Omstillingen på Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien (97 64 30 00), som formidler kontakt til Psykiatrisk bagvagt.

 

Akutte tilsyn dikteres i MIRSK, Afdeling; PS Klinik Syd, 80260804 Afsnit: S4.

 

Planlagt tilsyn

Tilsynsgående team varetager planlagte tilsyn på Aalborg Universitetshospital – Aalborg Matriklerne, på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 15.30.

 

Henvisning mhp. planlagt psykiatrisk tilsyn skal sendes via WebPAS til Central Visitation, Klinik Syd sygehusafdelingsnummer 80260899.

 

Planlagte tilsyn dikteres i MIRSK, Afdeling; PS Klinik Syd, 80260804 Afsnit: S4.

 

Skrives notatet selv, skal ”tilsynsnotatet” vælges som ”notattype”, ikke ”journalnotat”, og der skal gives besked per mail til akutpsykiatri@rn.dk (med patients cpr. Nr. og klokkeslæt for tilsynet) mhp. korrekt registrering.

 

Ved vurderet behov for ambulant opfølgning i hospitalsregi af psykiatrisk problemstilling, skal der sendes en henvisning via WebPAS til Central Visitation, Klinik Syd sygehusafdelingsnummer 802608. Henvisningens indhold skal være i henhold til Tjekliste for henvisninger til voksenpsykiatrien.

 

Henvisning fra planlagt tilsyn til ambulatorium

Planlagte tilsyn på Aalborg Universitetshospital varetages som udgangspunkt af de fast tilknyttede speciallæger i den liaisonpsykiatriske funktion. Såfremt speciallægen vurderer i forbindelse med et tilsyn, at patienten bør have et udredning-/behandlingsforløb i Psykiatrien, kan speciallægen henvise patienten til det ambulatorium i Klinik Psykiatri Syd, som patienten er vurderet at være i målgruppen til. Ambulatoriet behandler herefter henvisningen som øvrige eksterne henvisninger, og henvisende læge sikrer orientering til patientens praktiserende læge om henvisningen.

Ved fravær af fast tilknyttet speciallæge til den liaisonpsykiatriske funktion, varetage planlagte tilsyn af bagvagten. Bagvagter kan ikke henvise patienter til ambulant behandling i Psykiatrien efter tilsyn.

 

Dobbeltindlagte patienter

Ved dobbeltindlagte patienter (fx i AMA og på S6), som tilses i somatikken, er der ikke tale om et tilsyn, og der skal derfor dikteres et almindeligt journalnotat på det psykiatriske sengeafsnit, patienten var indlagt på forud for tvangsindlæggelsen i somatikken. Sker tvangsindlæggelsen i somatikken uden forudgående indlæggelse i et psykiatrisk sengeafsnit, dikteres journalnotatet på Afdeling: PS Klinik Syd 802608l Afsnit: Alb Intensivt Afsnit S6, 80260806.

 

Der henvises i øvrigt til Dobbeltindlagte patienter – behandlingsansvar og samarbejde mellem de somatiske sygehuse og Psykiatrien.

 

Tvangsindlæggelse

Tvangsindlæggelse Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien (eller evt. dobbeltindlæggelse med fysisk placering på somatisk sygehus) kan efter kontakt til Psykiatrisk bagvagt, foretages, såfremt patienter er psykotiske (sindssyg) eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles dermed og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi:

  1. 1. udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet, eller

  2. 2. den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre

”Røde indlæggelsespapirer” samt ”Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelsen af tvangsindlæggelser” forefindes på Skadestuen og Modtagelsen, Aalborg Universitetshospital.

Forud for dobbeltindlæggelse (indlæggelse med tvang i somatisk afdeling), bør det overvejes om der i stedet er indikation for at benytte Sundhedslovens §19 ift. at iværksætte eller fortsætte øjeblikkelig livsnødvendig behandling, eller hvorvidt der er indikation for behandling i henhold til loven om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile i henhold til tvang og magtanvendelse i somatikken.

 

 

Målgruppe

Akutte tilsyn hos voksne indlagte patienter over 18 år

  • • Akut opståede psykiatriske symptomer der kræver psykiatrisk tilsyn straks eller inden for få timer: f.eks. akut øget selvmordsrisiko, akut delir, akut psykose, psykiatrisk betingede alvorlige adfærdssymptomer som ikke kan håndteres på somatisk afdeling eller som umuliggør helbredelse af den somatiske tilstand, m.m.

 

Planlagte tilsyn hos voksne indlagte patienter over 18 år

  • • Psykiatriske symptomer der kræver psykiatrisk tilsyn inden for 1-2 arbejdsdage: f.eks. sygdomsforløb kompliceret af overbygning af psykiatriske symptomer; psykiatriske symptomer som følge af somatisk tilstand eller dets behandling; selvmordsrisikovurdering efter selvmordsforsøg, m.m.

 

Tilsyn hos børn og unge

Tilsyn hos børn og unge, foretages i henhold til Vagtinstruks og indlæggelsesprocedurer for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

 

Definition af begreber

Ingen

 

Formål

At sikre hurtig og kvalificeret hjælp til indlagte patienter på Aalborg Universitetshospital – matriklerne i Aalborg