Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Psykiatrisk tilsyn på Aalborg Universitetshospital – matriklerne i Aalborg

Beskrivelse

Akut tilsyn

Ved behov for et akut tilsyn, kontaktes omstillingen på Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien (97 64 30 00), som formidler kontakt til Psykiatrisk bagvagt.

Akutte tilsyn dikteres i Omilon, Afdeling; PS Klinik Syd, 80260804, Afsnit S4.

 

Planlagt tilsyn

Tilsynsgående team (læge eller sygeplejerske) varetager planlagte tilsyn på Aalborg Universitetshospital - Aalborg matriklerne på mandage, onsdage og fredage i tidsrummet kl. 8.00-15.00.

Planlagte tilsyn skal rekvireres via plan og resultater. Akutte tilsyn skal altid rekvireres telefonisk.

 

Henvisende læge skal sikre, at patienten er indforstået med at tale med Psykiatrien og er indlagt på Stamafsnit eller AMA Aalborg universitetshospital.

Henvisningen skal indeholde:

 • • Begrundelse for henvisning

 • • Kort anamnese

 • • Relevant komorbiditet

 • • Aktuel medicin

 • • Selvmordsrisiko

 

Planlagt psykiatrisk tilsyn skal rekvireres via plan og resultater ved at taste Ctrl. + U eller højreklik og vælg "Opret tilsyn/undersøgelse" -> Vælg derefter rekvirerende afsnit.

 

Tilsynsgående læge og sygeplejerske mødes kl. 8.00 i afsnit S4 og fordeler de indkomne planlagte tilsyn.

Her skal rekvisitionen enten accepteres eller afvises.

  

Planlagte tilsyn dikteres i Omilon, Afdeling; PS Klinik Syd, 80260804 Afsnit; S4.

 

Skrives notatet selv, da vælges ’dokumenter tilsyn’ direkte fra rekvisitionen. Dette er dog kun muligt, hvis tilsynet er blevet accepteret. Når tilsynet er skrevet, lukkes rekvisitionen direkte.

Hvis tilsynet ikke er rekvireret korrekt, anvendes i stedet aktiviteten ’psykiatrisk tilsyn / psykiatrisk tilsyn – barn’ via plan og resultater. Hvis tilsynet ved en fejl er sendt som henvisning, skal denne lukkes.

Ved skrivebordstilsyn (rådgivning af anden behandler) anvendes ligeledes aktiviteten ’psykiatrisk tilsyn’, men her er det kun BVDY56 i resultatskabelonen, som skal vinges af.

 

Hvis der vurderes at være behov for ambulant opfølgning i sygehusregi af psykiatrisk problemstilling, skal der sendes en henvisning til Central Visitation, Klinik Syd sygehusafdelingsnummer 802699V. Henvisningens indhold skal være i henhold til Tjekliste for henvisninger til voksenpsykiatrien.

 

Der kan ikke foretages opfølgende tilsyn. Ved nyt tilsyn skal ny rekvisition oprettes.

 

Henvisning fra planlagt tilsyn til ambulatorium

Planlagte tilsyn på Aalborg Universitetshospital varetages af bagvagter, dvs. af speciallæger og H-læger. Speciallæger kan i forbindelse med et tilsyn vurdere, at patienten bør have et udrednings-/behandlingsforløb i Psykiatrien og kan dermed henvise patienten til relevant ambulatorium i Klinik Psykiatri Syd. Ambulatoriet behandler herefter henvisningen som øvrige eksterne henvisninger, og henvisende læge sikrer orientering til patientens praktiserende læge om henvisningen.

 

H-læger kan ikke henvise patienter til ambulant behandling i Psykiatrien efter tilsyn.

 

Målgruppe

Akut lægefagligt tilsyn hos voksne indlagte patienter over 18 år.

 • • Akut opståede psykiatriske symptomer der kræver psykiatrisk tilsyn straks eller inden for få timer: Fx akut øget selvmordsrisiko, akut delir, akut psykose, psykiatrisk betingede alvorlige adfærdssymptomer som ikke kan håndteres på somatisk afdeling eller som umuliggør helbredelse af den somatiske tilstand, mm.

 

Planlagt lægefagligt tilsyn hos voksne indlagte patienter over 18 år.

 

Planlagt delegeret sygeplejefagligt tilsyn hos voksne indlagte patienter over 18 år.

 • • Den sygeplejefaglige opgave identificeres og aftales med den tilsynsgående læge ud fra den skriftlige henvisning.

 • • Den sygeplejefaglige opgave er dels at vejlede, rådgive og støtte patienter, som har psykiatriske problemstillinger og er indlagt på somatisk afdeling, og dels at rådgive og vejlede personale i at håndtere psykiatrisk sygepleje. Dette inkluderer fx samtale og relationsarbejde; assesment-orienterede samtaler; brug af allerede ordineret PN-medicin og vurdering af effekt af denne; vejledning i anvendelse af tilgængelige værktøjer der fremmer Empowerment (hjælp til selvhjælp) i vanskelige situationer, samt vurdering af om der er brug for yderligere vurdering eller hjælp fra psykiatrisk speciallæge.

 • • Sygeplejersken kan i samarbejde med patienten udarbejde kriseplan, rådgive og vejlede patienten i forhold til relevante støttetilbud efter udskrivelse fx misbrugscenteret, den sociale skadestue, ungerådgivningen (Aalborg kommune), den psykiatriske rådgivningstelefon, mm.

 • • Selvmordsrisikovurdering, samt vurdering af om der er brug for yderligere vurdering eller hjælp fra psykiatrisk speciallæge i henhold til Selvmordsrisiko: vurdering, intervention og forebyggelse i Psykiatrien i Region Nordjylland.

 

Tilsyn hos børn og unge

Tilsyn hos børn og unge, foretages i henhold til:

Vagtinstruks og indlæggelsesprocedure for børne- og ungepsykiatrien i Region Nordjylland.

 

Dobbeltindlagte patienter

Ved dobbeltindlagte patienter (fx i AMA og på S6), som tilses i somatikken, er der ikke tale om et tilsyn, og der skal derfor dikteres et almindeligt journalnotat på det psykiatriske sengeafsnit, patienten var indlagt på forud for tvangsindlæggelsen i somatikken. Sker tvangsindlæggelsen i somatikken uden forudgående indlæggelse i et psykiatrisk sengeafsnit, dikteres journalnotatet på afdeling: PS Klinik Syd 8026081 Afsnit: Alb Intensiv Afsnit S6, 80260806.

Der henvises i øvrigt til Dobbeltindlagte patienter – behandlingsansvar og samarbejde mellem de somatiske sygehuse og psykiatrien.

 

Tvangsindlæggelse

Tvangsindlæggelse på Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien (eller eventuelt dobbeltindlæggelse med

fysisk placering på somatisk sygehus) kan ske, såfremt patienten er psykotisk (sindssyg) eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles dermed og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den

pågældende med henblik på behandling, fordi:

 

 1. 1. Udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstand ellers vil blive væsentlig forringet, eller

 2. 2. Den pågældende frembryder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.

 

Kontakt psykiatrisk bagvagt inden tvangsindlæggelse sættes i værk.

 

”Røde indlæggelsespapirer” samt 

”Bekendtgørelsen om fremgangsmåde ved gennemførsel af tvangsindlæggelser” forefindes på

Skadestuen og Modtagelsen, Aalborg Universitetshospital.

Forud for dobbeltindlæggelse (indlæggelse med tvang i somatisk afdeling) bør det overvejes, om der i stedet er indikation for at benytte Sundhedsloven § 19 i forhold til at iværksætte eller fortsætte øjeblikkelig livsnødvendig behandling, eller hvorvidt der er indikation for behandling i henhold til loven om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile i henhold til tvang og magtanvendelse i somatikken.

 

Formål

At sikre hurtig og kvalificeret psykiatrisk hjælp til patienter indlagt på de somatiske sengeafdelinger

på Aalborg Universitetshospital.