Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urinvejsinfektioner hos den voksne patient – Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse1

Anamnese2

Objektiv undersøgelse2

Diagnostik2

Behandling3

Cystitis uden påvirkning af almentilstanden3

Urinvejsinfektion med påvirket almentilstand, minus pyelonefritis el. urosepsis3

Pyelonefritis3

Urosepsis4

Særlige patientkategorier4

Udredning af tilgrundliggende årsager4

Formål4

Definition af begreber5

Referencer5

 

Beskrivelse

Urinvejsinfektion defineres som tilstedeværelsen af typiske urinvejssymptomer og samtidig fund af signifikante mængder af uropatogene bakterier i urinen.

På baggrund af anatomisk lokalisation kan urinvejsinfektion opdeles i øvre og nedre urinvejsinfektion. Nedre urinvejsinfektion (cystitis eller uretritis) er en bakteriel infektion af blærens og/eller urethras slimhinde.
Øvre urinvejsinfektion er en bakteriel infektion af urinvejene proximalt for blæren, dvs. ureteres, nyrepelvis og nyreparenchymet

Urinvejsinfektion opdeles i ukompliceret og kompliceret på baggrund af patientens risiko for at udvikle komplikationer til infektionen.
En urinvejsinfektion kaldes ukompliceret, når den forekommer hos raske, voksne ikke-gravide kvinder uden urinvejsabnormaliteter og som ikke har recidiverende urinvejsinfektion.
En urinvejsinfektion kaldes 
kompliceret, når den forekommer hos patienter med højere risiko for komplikationer.

 

Anamnese

Allergier: Penicillinallergi, type af reaktion

Tidligere: Recidiverende urinvejsinfektioner, nyresten, prostata, anden afløbshindring, diabetes, neurogen blære, fremmedlegemer (permanent KAD, JJ-kateter). Opmærksomhed på tidl. dyrkningssvar i KMA

Symptomer fra nedre urinveje: Svie ved vandladning (dysuri), hyppig vandladning (pollakisuri), stranguri (besværet blæretømning), imperiøs vandladningstrang, nyopstået urininkontinens, smerter over symfysen

Symptomer fra øvre urinveje: Flankesmerter ± udstråling, turevise, kolikagtige smerter

Almensymptomer: Feber, kulderystelser, træthed, nedsat appetit, opkastning, diarre, utilpashed, konfusion

Urin: Ildelugtende, uklar, makroskopisk hæmaturi

 

Objektiv undersøgelse

BT, puls, temperatur, saturation, RF, bevidsthedsniveau

Ømhed af abdomen over symfysen og nyreloger

Hos mænd: Undersøgelse af genitalia externa incl. palpation af scrotum, rektaleksploration

Diagnostik

Urinstix: Positiv for leukocytter (uspecifikt tegn på inflammation) og nitrit, men kan være blank for begge ved forudgående antibiotikabehandling, eller blank for nitrit ved ikke-nitritproducerende bakterier eller hyppig vandladning. Urinstix anvendes ikke ved patienter med KAD/ suprapubisk kateter.

Urindyrkning: Midtstråleurin tages fra (evt. engangskateterisation, hvis patienten ikke spontant kan lade vandet) INDEN opstart af antibiotika. Urin sendes til KMA til dyrkning og resistens uafhængig af urinstix, hvis der er klinisk mistanke om urinvejsinfektion.

Blodprøver: CRP, leukocytter, differentialtælling, Hb, Na, K, creatinin, trombocytter, LDH, ALAT, bas.fosfatase, bilirubin. Bloddyrkning.

Bloddyrkning: Foretages altid ved påvirkede patienter med mistanke om infektion, uafhængigt af temperatur.

A-punktur ved sepsis.

Ved svært septisk prægede patienter desuden: DIC-tal (INR, aptt, fibrinogen, d-dimer, antithrombin, trombocytter).

Billeddiagnostik: Kan overvejes ved febril urinvejsinfektion hos den indlagte patient. Den primære modalitet er UL af nyrer og urinveje. Akut UL anbefales hos patienter med stensygdom i anamnesen, med kendt medfødt el. erhvervet strukturel abnormitet af nyrer el. urinveje, kendt nyresygdom og ved diabetes med komplikationer. Desuden ved manglende klinisk og biokemisk respons på standardbehandling samt ved uforklaret høj creatinin. I alle tilfælde med klinisk mistanke om urinvejsobstruktion.
 

Behandling

Initielt antibiotikavalg ved mistænkt urinvejsinfektion på sygehus. Justeres efter dyrkningssvar. Ved særlige forhold fx speciel mikroorganisme konfereres med klinisk mikrobiolog.

 

Cystitis uden påvirkning af almentilstanden

Ukompliceret (OBS: Hos indlagte pt. vil en cystitis oftest være kompliceret pga alder og comorbiditet, se definitioner)

   • • Tabl. pivmecillinam 400 mg x 3 i 3 dage

   • • Ved penicillinallergi: Tabl. trimethoprim 200 mg x 2 eller

tabl. nitrofurantoin 50 mg x 4 (Cave ved eGFR<45)

Kompliceret

   • • Tabl. pivmecillinam 400 mg x 3 i 5 dage

  • • Ved penicillinallergi: Tabl. nitrofurantoin 100 mg x 4 (Cave eGFR < 45) eller

tabl. ciprofloxacin 500 mg x 2

 

Urinvejsinfektion med påvirket almentilstand, minus pyelonefritis el. urosepsis

  • • Inj. mecillinam 1 g x 3 i.v. + inj. gentamicin 5 mg/kg i.v. i 1-3 dage. OBS: Mecillinam aktuelt i restordre, i stedet behandles med inj. ampicillin 2 g x 4 i.v. + gentamicin 5 mg/kg i.v.

  • • Ved penicillinallergi: Tabl. ciprofloxacin 500 mg x 2 el. inj. ciprofloxacin 400 mg x 2 i.v., begge kombineret med inj. gentamicin 5 mg/kg i.v. i 1-3 dage

  • • Behandlingsvarighed 7 dage samlet

 

Pyelonefritis

  • • Inj. mecillinam 1 g x 3 i.v. + inj. gentamicin 5 mg/kg i 1-3 dage. OBS: Mecillinam aktuelt i restordre, i stedet behandles med inj. ampicillin 2 g x 4 i.v. + gentamicin 5 mg/kg i.v. eller

  • • Inj. ampicillin 2 g x 4 i.v. + inj. gentamicin 5 mg/kg i.v.

  • • Ved penicillinallergi: Inj. cefuroxim 1,5 g x 3 i.v. + inj. gentamicin 5 mg/kg i 1-3 dage eller ved type 1 penicillinallergi inj. ciprofloxacin 400 mg x 2 i.v. + inj. gentamicin 5 mg/kg i.v. i 1-3 dage

  • • Behandlingsvarighed 7 dage samlet

 

Urosepsis

  • • Inj. ampicillin 2 g x 4 i.v. + inj. gentamicin 5 mg/kg i.v. i 1-3 dage eller

  • • Inj. tazocin 4 g x 4 i.v.

  • • Ved penicillinallergi: Inj. cefuroxim 1,5 g x 3 i.v. + inj. gentamicin 5 mg/kg i.v. eller ved type 1 penicillinallergi inj. ciprofloxacin 400 mg x 2 i.v. + inj. gentamicin 5 mg/kg i.v.

Ved urosepsis behandles efter sepsis-instruks Rekommendationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (sepsis 3) + Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

Særlige patientkategorier

Overvægtige: Dosisøgning af ampicillin er nødvendig udfra ABW (adjusted bodyweight), se pro.medicin.dk Antibiotikavejledning – generelt. Gentamicindosis beregnes også efter ABW. Brug standardordination i Columna medicin med indtastning af patientens vægt og højde.

Nedsat nyrefunktion: Se Dosering af antibiotika til vokse og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt

Gravide: Cave ciprofloxacin. Pivmecillinam, ampicillin og cefuroxim kan anvendes. Gentamicin kun på vital indikation.

Ammende: Pivmecillinam, ampicillin, cefuroxim kan anvendes. Ciprofloxacin kan om nødvendigt anvendes. Gentamicin må kun anvendes under visse forudsætninger.

Permanent blærekateter transurethralt (KAD) eller suprapubisk: Der vil oftest være signifikant bakteriuri. Der er ingen forskel på transuretralt og suprapubisk kateter. Kun indikation for antibiotikabehandling ved påvirket almentilstand, feber el. sepsis. Skift kateter efter 1 døgns antibiotikabehandling. Profylakse og langvarig antibiotikabehandling frarådes generelt pga. risiko for resistensudvikling og pga. manglende effekt på morbiditet og mortalitet.

 

Udredning af tilgrundliggende årsager

Blærescanning efter miktion for at vurdere residualurin.

Rektaleksploration mhp. prostata samt forudgående blodprøve mhp. PSA.

Kvinder med recidiverende urinvejsinfektioner (≥ 3 urinvejsinfektioner/år) og andre tilfælde af kompliceret urinvejsinfektion: Gynækologisk/urologisk udredning bør overvejes.

Formål

Udredning og behandling af urinvejsinfektioner hos indlagte patienter.

 

Definition af begreber

Urinvejsinfektion: Infektion i en eller flere dele af urinvejene.

Cystitis: Infektion i nedre urinveje (blære og urethra).

Pyelonephritis: Infektion i øvre urinveje (nyre og nyrepelvis).

Signifikant bakteriuri: ≥10⁵ CFU (colony forming units) pr. ml urin.

Urosepsis: Sepsis med mistænkt urinvejsfokus.

Ukompliceret cystitis: Ikke-recidiverende urinvejsinfektion hos raske, ikke-gravide kvinder uden væsentligt besvær med blæretømningen.

Kompliceret urinvejsinfektion: Alle andre tilfælde hos mænd, børn, gravide, kvinder med alvorlig comorbiditet (fx diabetes, KOL, svækket immunforsvar), patienter med kendt abnormitet i nyrer/urinveje, patienter med recidiverende urinvejsinfektioner, plejehjemsbeboere.

Asymptomatisk bakteriuri: ≥10⁵ CFU (colony forming units) pr. ml urin i 2 urindyrkninger taget med mindst 24 timers interval og uden ledsagende symptomer fra urinvejene.

Mikrobiologi: hyppigst E. coli, men kan også være Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus faecalis, Klebsiella-arter og andre enterobakterier.

 

Referencer

Antibiotikaguide – Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne, Region Nordjylland, 2021

Rationel Farmakoterapi – nov.2016. Urinvejsinfektioner hos ældre.

European Association of Urology (EAU): Guidelines on urological infections (2018, updated 2019)

www.uptodate.com