Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi for adipøse obstetriske patienter

Beskrivelse1

Baggrund1

Kvindens risiko ved anæstesi1

Praktisk håndtering af adipøse til obstetrisk anæstesi1

Med hensyn til narkoseteknik1

Dokumentation2

Formål2

Referencer2

Beskrivelse

Baggrund

Der er en klar sammenhæng mellem sværhedsgraden af overvægt/fedme og hyppighed samt alvorlighedsgrad af komplikationer under fødsler.

Definitionerne på overvægt er følgende:

Moderat fedme (grad 1): BMI > 30 men <= 35.

Svær fedme (grad 2): BMI > 35 men < 40.

Ekstrem fedme (grad 3): BMI > 40.

Kvinder med BMI >= 40 (prægravide vægt eller vægt ved 1. lægebesøg) har relativt flere anæstesiologiske komplikationer ved operative indgreb og skal have anæstesiologisk præfødselstilsyn i anæstesiambulatoriet eller senest, når de indlægges til fødsel på Fødegangen. Særlige vanskeligheder for generel anæstesi er især tilknyttet intubation og ventilation.

Kvindens risiko ved anæstesi

Ved tilsyn af adipøse gravide søges følgende klarlagt:

  • • Om det vil være formålstjenligt at anlægge profylaktisk epiduralkateter tidligt i forløbet. Der skal i forbindelse med anlæggelse sikres, at der er sufficient og egalt anslag vha. vurdering af kulde analgesi.

Epiduralkateteret kan efter test holdes åbent med natriumklorid, hvis smertelindring ikke er aktuelt indiceret, men kan senere anvendes til smertelindring ved sectio/andre indgreb.

  • • Om venflon skal anlægges med særlig teknik.

Praktisk anæstesiologisk håndtering af tilsyn og anæstesiforberedelse ved adipøse patienter:

  • • Præoperativ tilsyn: det er vigtig at søge efter symptomer på obstruktiv søvnapnø (patienten snorker meget, falder umotiveret i søvn i løbet af dagen, forhøjet hæmoglobin)

  • • At udelukke følgesygdomme, som kræver yderligere undersøgelse (f.eks. EKG, ekkokardiografi, blodgasanalyse og blodsukkermåling)

  • • At fastlægge præmedicin/analgetisk medicinering (ved obstruktiv søvnapnø skal der udvises forsigtighed med sedativa og opioider)

Praktisk håndtering af adipøse til obstetrisk anæstesi

Patienter med BMI <= 35 uden følgesygdomme behandles som normalvægtige

For patienter med BMI > 35 og patienter med BMI > 30 med følgesygdomme gælder følgende:

Med hensyn til narkoseteknik

Regional anæstesi foretrækkes.

Korttidsvirkende hypnotika og opioder foretrækkes.

Neuromuskulær monitorering optimeres.

Desuden særlig fokus på luftvejshåndtering, idet generel anæstesi til disse patienter kan indebære:

  • • Vanskelig maskeventilation

  • • Utilstrækkelig spontan respiration

  • • Hurtig desaturation

Med hensyn til luftvejshåndtering skal man overveje vågen intubation og i det hele taget fokusere på evt. vanskelig luftvejshåndtering.

Efter intubation skal man forvente forhøjet toptryk samt forøget behov for PEEP. Patienten skal lejres i Anti Trendelenburg for at undgå atelektaser og afhængig af sværhedsgraden af adipositas evt. ekstuberes halvt siddende.

Monitorering med intravaskulær trykmonitorering vil hyppigt være nødvendig under generel anæstesi til disse patienter pga anatomiske problemer med noninvasiv blodtryksmåling.

Overnatning eller forlænget ophold i Opvågningsafsnittet kan være indiceret, hvis patienten har obstruktiv søvnapnø, og der i opvågningen registreres deoxygenering/ustabil luftvej. CPAP-behandling kan blive aktuelt på særskilt ordination og altid, hvis patienten hjemmefra er vant til CPAP-behandling under søvn.

Dokumentation

Med hensyn til præfødselstilsyn (alene udløst af patientens BMI og ikke om aktuelle planer om anæstesi) skal der udover anæstesiskemaet også udfærdiges et egentlig tilsyn dikteret i patientens journal, hvor der redegøres for luftvejsvurdering og eventuelt behov for anlæggelse af profylaktisk epiduralkateter.

Der skal i alle tilfælde uanset planlagt procedure indhentes informeret samtykke og dette skal dokumenteres i patientens journal og/eller på anæstesiskemaet.

Formål

At sikre færrest mulige komplikationer til fødsel og kirurgisk forløsning af patienter med svær overvægt.

Anvendelsesområde alt personale tilknyttet anæstesi til adipøse gravide patienter.

Referencer

GABBE, SG., et al. Obstetrics: Normal and problem pregnancies, 5. th edition 2007, Churchill-Livingstone. ISBN: 978-0-443-06930-7