Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje i forbindelse med dødsfald i Karkirurgisk afdeling

 

Formål

At danne grundlag for sygeplejen i forbindelse med dødsfald i afdelingen, samt at sikre at omsorgen for den afdøde og dennes pårørende varetages ensartet i afdelingen.

 

Beskrivelse

Når døden indtræffer:

 • • Tidspunkt for dødens indtræden noteres.

 • • Vagthavende læge kontaktes (kode 88-493 el. tlf. 28493) med henblik på at erklære patienten død og udfylde dødsattesten efter gældende retningslinjer.

 • • Såfremt der ingen pårørende er til stede ved dødens indtræden, kontaktes disse telefonisk. Ved uventet død kan lægen anmodes om at ringe til de pårørende. Såfremt der ingen pårørende findes, skal den vagthavende læge kontakte politiet.

 • • Hvis der fra lægelig side ønskes obduktion af den afdøde, skal lægen, inden 6 timer efter dødsfaldet, anmode de pårørende herom.

 • • Den afdøde gøres i stand af plejepersonalet (og/eller pårørende).

 • • Når de pårørende har taget afsked med den afdøde, flyttes denne, af en portør, til kapellet eller eventuelt 6 timers stuen.

 • • Den vagthavende læge syner den afdøde efter 6 timer og konstaterer at de sikre dødstegn, rigor mortis (dødsstivhed), livores (dødspletter) eller cadaverositas (forrådnelse) er indtrådt. Lægen noterer på den afdødes ligblanket, at ligsynet er foretaget. Såfremt den afdøde har sikre dødstegn, kan denne synes af lægen i afdelingen og herefter flyttes direkte til kapellet. Dette aftales med den vagthavende læge.

 

Istandgørelse

 • • Skilt med teksten ”Besøg frabedes” hænges på døren ind til den afdøde.

 • • Inden istandgørelsen af den afdøde aftales det med dennes pårørende, om de ønsker at deltage i istandgørelsen. Såfremt de pårørende ønsker, at den afdøde skal iklædes eget tøj, medgives dette til kapellet, hvor personalet så kan føre den afdøde i tøjet. Dette er aftalt efter henvendelse fra kapellet, da der er risiko for, at tøjet kan blive snavset, i tiden frem til at den afdøde lægges i kisten. Husk i så fald at komme tøjet i en pose med patientlabel og vedlægge en seddel om at det ønskes at den afdøde iklædes tøjet, da det ellers kan blive opfattet som efterladte ejendele.

 • • Hvis den afdøde ligger på en luftskiftemadras, skal sengen påføres en seddel med afdelingens navn, så vil portørerne sørge for at den kommer retur til depotet eller afdelingen.

 • • Eventuel ilt, venflon, forbindinger, sonder og lignende fjernes og der pålægges eventuelt rene forbindinger ved risiko for sivning af kropssekreter.

 • • Den afdøde vaskes i det omfang det skønnes nødvendigt og iklædes rent tøj efter behov. Den afdøde iklædes patientskjorte, eventuelt kan to skjorter knappes sammen foran og lægges ind under den afdøde. Der gives ble og underbukser på.

 • • Den afdøde soigneres (håret friseres, barbering efter behov, mundpleje og lignende).

 • • Den udfyldte ligblanket bindes om den afdødes højre storetå eller ankel.

 • • Patientidentifikationsarmbånd bibeholdes og tjekkes for navn og cpr.nr.

 • • Smykker/værdigenstande fjernes eller bibeholdes efter aftale med nærmeste pårørende. Hvis de pårørende ønsker at den afdøde skal beholde eventuelle smykker på, noteres dette på en blanket til observationsstuen (særlig liste for smykker som forbliver på den afdøde efter de pårørendes ønske), som medsendes den afdøde.

 • • Såfremt den afdøde har en ægtefælle må alle den afdødes værdigenstande og øvrige ejendele udleveres til ægtefællen mod underskrift i Mors-bogen. Der må ikke udleveres til andre pårørende, ej heller samlevende. Hvis der ingen ægtefælle er sendes den afdødes værdigenstande og øvrige ejendele via informationen til skifteretten. Ejendelene tælles op og noteres i Mors-bogen af 2 sygeplejersker. Ejendelene afleveres i informationen. Mors-bogen opbevares i afdelingen og består af tre sider. Side A følger ejendelene til informationen. Side B sendes til kapellet. Side C opbevares i bogen.

 • • Den afdøde lægges på et ekstra lagen, som senere kan svøbes om den afdøde. Den afdødes hoved lægges på en pude hvorved munden som regel kan holdes lukket. Den afdøde får dyne på og der lægges et ekstra lagen som kan tages over dynen når den afdøde flyttes fra afdelingen.

 • • Navneetiket for enden af sengen fjernes af hensyn til beskyttelse af den afdødes identitet.

 • • Klokkesnor monteres. Der lukkes for varmen og luftes ud på stuen.

 • • Almindelig oprydning på stuen inklusiv fjernelse af affald.

 • • Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke anvendes levende lys på stuen.

 • • Pårørende får mulighed for en stille stund med den afdøde. Vær opmærksom på om de pårørende ønsker salmebog, bibel eller lignende.

 

Information til og omsorg for de pårørende

 • • Det er vigtigt at drage omsorg for de pårørende ved at tage sig tid sammen med dem til at snakke, svare på spørgsmål eller lignende.

 • • De pårørende tilbydes kaffe/the og vand/saft.

 • • Pjecen ”Til pårørende ved dødsfald” udleveres til de pårørende.

 • • Eventuelt være behjælpelig med at finde telefonnummer til bedemand.

 • • Hvis de pårørende har ønske herom henvises til egen eller sygehusets præst.

 • • Pårørende kan tage afsked med den afdøde i kapellet på hverdage og såfremt dette ønskes aftales dette med bedemanden eller personalet i kapellet (lokal nr. 23126). Kapellets telefonnummer findes endvidere i pjecen til de pårørende.

 

Papirer i forbindelse med dødsfald

 • • Elektronisk dødsattest udfyldes af lægen. Såfremt det ikke er muligt at udfylde denne elektronisk udfyldes papirudgaven.

 • • Oplysningsskema ved dødsfald og eventuelt obduktionsrekvisition udfyldes af læge og påhæftes journalen. Sygeplejersken udfylder punkterne omkring værdigenstande og underretning af egen læge på oplysningsskemaet.

 • • Den afdøde ”udskrives” med kors-stempel i journal.

 • • Fuld label med angivelse af mors på seddel til patientregistrering.

 • • Blanket til egen læge om dødsfaldet udfyldes af sygeplejersken og sendes.

 • • Den afdøde ”udskrives” hurtigst muligt i patientsystemet PAS.

 • • Ligblanketten udfyldes. Punkterne 1, 3 og 4 udfyldes altid. Punkt 4 altid af en læge.

 • • Ved behov udfyldes blanket med særlig liste for smykker som forbliver på den afdøde efter de pårørendes ønsker.

 • • Den afdødes værdigenstande og øvrige ejendele tælles op og noteres i mors-bogen.

 • • Såfremt den afdøde har en implanteret pacemaker, noteres dette på ligblanketten af lægen.

 • • Den afdødes lægejournal, oplysningsskema og eventuelt dødsattest og obduktionsrekvisition afhentes i afdelingen af kapelassistenten.

 • • Alle papirer og lignende i forbindelse med dødsfald opbevares i mors-skuffe på afdelingens kontor.

 

Etiske overvejelser

Som sygeplejerske skal vi agere etisk forsvarligt med respekt for den afdøde og dennes pårørende og deres religiøse overbevisning, ønsker og ritualer.

Dette kan udmønte sig i:

 • • at vi evner at være tilstede, og kan rumme de pårørendes sorg, vrede, lettelse osv.

 • • at vi tager hånd om de pårørende og respektere, at de kan have mange spørgsmål til os af bl.a. praktisk og behandlingsmæssig karakter.

 • • at vi udviser respekt under istandgørelsen af den afdøde ved for eksempel ikke at tale ”privat”.

 • • at vi har en god omgangstone og taler til afdøde, såfremt det synes naturligt.

 

Referencer

Regionalt PRI dokument ”Omsorg for afdøde patient