Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtransfusion, patienter der afviser at modtage

Problemstilling1

Målgruppe – modtagelse1

Definition af begreber1

Formål1

Beskrivelse2

Patientens selvbestemmelsesret2

Voksne habile patienter2

Voksne midlertidigt inhabile patienter3

Børn3

Tvangsindlagte patienter3

Konklusion3

Referencer3

Problemstilling

Nogle patienter afviser bestemt at modtage transfusion af blod og blodprodukter, selv i tilfælde hvor afvisningen kan medføre overhængende fare for patientens liv eller føre til døden. Afvisningen vil som regel være religiøst begrundet, således som det er tilfældet for medlemmerne af trossamfundet Jehovas Vidner.

Målgruppe – modtagelse

Læger og sygeplejersker der behandler patienter der i påkommende tilfælde kan være i behov for blodtransfusion.

Definition af begreber

  • • Habil forstås hermed som evnen til at handle fornuftsmæssigt på grundlag af modtagen information

  • • Selvbestemmelsesret betyder at en aktuel, utvetydig tilkendegivelse fra en voksen, informeret og habil patient - også når patienten bliver inhabil - ubetinget skal respekteres af den behandlende læge

Formål

At sundhedspersonen er orienteret om og overholder hvad der findes i lovgivningen om såvel informationspligt samt retten til selvbestemmelse.

Beskrivelse

Nogle patienter afviser bestemt at modtage transfusion af blod og blodprodukter, selv i tilfælde hvor afvisningen kan medføre overhængende fare for patientens liv eller føre til døden. Afvisningen vil som regel være religiøst begrundet, således som det er tilfældet for medlemmerne af trossamfundet Jehovas Vidner.

Patientens selvbestemmelsesret 

En vurdering af de problemstillinger, som en patients afvisning af transfusion af blod eller blodprodukter giver anledning til, må tage sit udgangspunkt i det almindeligt anerkendte princip, hvorefter lægelig behandling af en voksen habil patient forudsætter den pågældendes direkte eller indirekte samtykke, jf. Sundhedsstyrelsens cirkulære af 17. maj 1991 om information og samtykke, som er optrykt i Ugeskrift for Læger, nr. 30, 22. juli 1991, og straffelovens bestemmelse om ulovlig tvang.

Voksne habile patienter

Det fremgår af cirkulærets § 14, at en læge ikke må indlede en behandling, der indebærer transfusion af blod eller blodprodukter mod en voksen habil og informeret patients vilje. Udøvelsen af selvbestemmelsesretten forudsætter, at en aktuel, utvetydig tilkendegivelse fra en voksen, informeret og habil patient herom - også når patienten bliver inhabil - ubetinget skal respekteres af den behandlende læge. På denne baggrund må lægen vurdere, hvorvidt han ønsker at gennemføre en behandling.

En forudgående skriftlig og generel tilkendegivelse fra en voksen og habil patient om, at vedkommende ikke under nogen omstændigheder ønsker at modtage blod eller blodprodukter har efter gældende ret ingen retsgyldighed. Lægen må i denne situation konkret vurdere, hvorvidt patientens tilkendegivelse kan betragtes som en "aktuel utvetydig tilkendegivelse fra en voksen, informeret og habil patient".

Såfremt den voksne habile patient, efter at være blevet grundigt informeret om konsekvenserne af at undlade en behandling, der indebærer blodtransfusion eller muligheden herfor, fastholder sin afvisning, skal den behandlende læge tage stilling til, om han/hun vil behandle patienten på disse vilkår. Såfremt lægen indvilliger, må lægen ikke tilføre patienten blod eller blodprodukter, uagtet om patienten ellers måtte dø af et uerstattet blodtab. Såfremt lægen ikke kan acceptere at behandle patienten på ovennævnte vilkår, skal lægen meddele patienten dette, og patienten skal informeres om muligheden for at blive behandlet af en anden læge.

Vedrørende vurdering af habilitet forstås hermed evnen til at handle fornuftsmæssigt på grundlag af modtagen information. Dette betyder, at den informerede tilkendegivelse fra en moden under 18 år i visse tilfælde må respekteres. Der findes ingen juridisk aldersgrænse i forbindelse hermed, idet mindreårige mellem 15 til 18 år normalt vil blive anset for habile, mens mindreårige mellem 10 til 15 år, afhængig af konkret modenhed (evne til at overskue konsekvenserne af en evt. protest m.v.) vil kunne blive det, mens mindreårige under 10 år kun helt undtagelsesvis kan anses for habile i den retslige relation. Ved vurderingen af patientens habilitet skal lægen sikre sig, at patientens samtykke er et frivilligt samtykke baseret på egen velovervejet stillingtagen på baggrund af den givne information. Således iagttages evt. pression, som f.eks. patientens familie eller medlemmer af religiøse bevægelser kan lægge på patienten.

 

Voksne midlertidigt inhabile patienter

I tilfælde, hvor der er indtrådt væsentlige nye forhold efter patientens tilkendegivelse/lægens information om sygdomsforløbet og patienten ikke længere er habil, f.eks. på grund af bevidstløshed, må lægen vurdere, om der er tale om forhold, der kunne forventes at have påvirket patientens tilkendegivelse om ikke at modtage blodtransfusion.

I tilfælde, hvor en voksen og i øvrigt habil patient midlertidigt er inhabil, f.eks. på grund af bevidstløshed, og der ikke fra den pågældende foreligger en aktuel forudgående tilkendegivelse, skal livsnødvendig behandling eller behandling, som er uopsættelig for på længere sigt at forbedre patientens chance for overlevelse eller for et bedre resultat af behandlingen, iværksættes, jf. Sundhedsstyrelsens cirkulære § 12, stk. 1 og i øvrigt straffelovens § 250 og § 253 mfl. Dette uanset, at de pårørende eller en værge på patientens vegne frabeder sig blodtransfusion eller lignende.

Børn

Ved behandling af børn er der en pligt for lægen til at yde den nødvendige behandling, herunder blodtransfusion, selvom forældremyndighedens indehaver(e) ikke giver samtykke hertil, jf. cirkulærets § 12 stk. 2. Lægen har herefter pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, jf. Bistandslovens § 20, med henblik på iværksættelse af hjælpeforanstaltninger uden samtykke, jf. Bistandslovens § 123.

Ifølge Bistandslovens § 35 B kan Børn- og Ungeudvalget træffe beslutning om at gennemføre undersøgelse eller behandling, såfremt forældremyndighedsindehaveren undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller behandle for en livstruende sygdom eller sygdom, der udsætter barnet eller den unge for varig og betydelig invaliditet. Sygehus eller behandlende læge har pligt til at oplyse Børn- og Ungeudvalget om konsekvensen af manglende behandling. § 35 B angår alene adgangen til at tilsidesætte modstand fra forældremyndigheds-indehaveren. Hvis barnet eller den unge modsætter sig behandling, må dette afgøres ud fra ovenstående retningslinier.

Tvangsindlagte patienter

Hvad angår tvangsbehandling af somatiske lidelser hos tvangsindlagte patienter henvises til Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 617 af 21. december 1989 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger.

Konklusion 

Voksne habile patienters ønsker om undladelse af transfusion af blod og blodprodukter skal efterkommes, såfremt patienten aktuelt, utvetydigt og efter at have modtaget information om konsekvenserne af at undlade behandling/blodtransfusion, tilkendegiver dette.

Når det drejer sig om børn og unge under 18 år, skal tilfældene vurderes individuelt jævnfør ovenstående, idet unge mellem 10 og 18 år som regel vil være at betragte som habile. Vedrørende børn under 10 år kan det være nødvendigt at tilsidesætte forældremyndigheden.

Referencer

Patientens inddragelse i beslutninger vedrørende behandlingen (DDKM standard 2.1.2.)

 

Informeret samtykke til behandling (Regional retningslinie)

Informeret samtykke til behandling i Medicinsk Center (Fælles retningslinie for Medicinsk Center)