Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionen som sundhedsfaglig kontaktperson (sagsansvarlig) i Klinik Børn og Unge

 

 

Beskrivelse

Den sundhedsfaglige kontaktperson har til opgave at sikre:

  • • at der foreligger informeret og underskrevet informeret samtykkeerklæring af forældremyndighedsindehavere samt unge der er fyldt 15 år.

  • • at der udarbejdes behandlingsplan og at denne efterfølgende godkendes af forældrene og den unge der er fyldt 15 år. Ligeledes at sikre at denne journalføres, ajourføres og revideres kontinuerligt.

  • • at sundhedsfagligt personale udleverer behandlingsplanen til patienten og vejleder patienten om dens indhold.

  • • at der indkaldes til relevante møder, hvor formålet med mødet er klart formuleret og relevante deltagere er indbudte.

  • • at referat fra stuegang, samtaler, interne konferencer og netværksmøder journalføres.

  • • at epikrisen udarbejdes efter gældende regler og udsendes ifht servicemål.

  • • sammenhængende patientforløb med særligt ansvar ift. udskrivning og overgange

  • • at der indhentes de for sagen relevante sagsakter i primærsektor (PPR, skole, forvaltning osv.) og det sikres, at der udarbejdes resume af disse.

 

Sundhedsfaglig kontaktperson i Dag- og Sengeafsnit BU1 er desuden ansvarlig for:

  • • samarbejde med afsnitsledende sygeplejerske, kontaktpersoner i miljøet og lærerne fra interne skole, være orienteret i sygeplejejournalen

  • • at indgå i et samarbejde med den afsnitsledende sygeplejerske på sengeafsnittet ift. koordinering og planlægning af ordinationer mhp. at sikre optimalt forløb for den enkelte patient og gruppen af patienter.

 

 

Definition af begreber

Sundhedshedsfalig kontaktperson (sagsansvarlig): udpeget teampersonale med et særligt ansvar for sammenhæng og progression i patientforløbet. Sundhedsfaglig kontaktperson svarer til sagsansvarlig.

 

Formål

At skabe klarhed om funktion som sundhedsfaglig kontaktperson (sagsansvarlig). Sikre kontinuitet og koordination i det enkelte patientforløb.

 

Referencer

Instruksen tager udgangspunkt i akkrediteringsstandard 2.3.2 sundhedsfaglig kontaktperson

Sundhedsfaglig kontaktperson

Sundhedsfaglig kontaktperson (i Psykiatrien)

Overgange i Klinik Børn og Unge

Samtykkeerklæring i f. m. indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger m.v.

Behandlingsplaner i Psykiatrien

Sevicemål for Region Nordjylland