Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtransfusion til nyfødte

Formål

At beskrive symptomatologi, udredning og behandling af nyfødte med anæmi.

Definitioner

Anæmi: Reduktion i antal af cirkulerende erytrocytter, eller i mængden af hæmoglobin i forhold til alderskorrigerede normalværdier.

SAG-M blod: Erythrocytsuspension tilsat natrium (Sodium), Adenin, Glukose og Mannitol (stabiliserer celler og cellemembraner).

Beskrivelse

Blodtransfusion gives for at sikre adækvat vævsoxygenering, eller for at behandle symptomatisk anæmi.

Behovet for blodtransfusion i neonatalperioden er afhængig af gestationsalder/fødselsvægt, barnets kliniske tilstand, den initiale hæmoglobin samt tab ved blodprøver. De mindste og mest kritisk syge nyfødte har størst behov.

Den kapillære hæmoglobin (og hæmatokrit) er som regel højere end den venøse.

Ved vurdering af indikation for transfusion efter de første par leveuger tages hensyn til det fysiologiske hæmoglobinfald og reticulocyttallet.

Generelt er der enighed om at søge at begrænse mængden af transfunderet blod og antal donorer til det enkelte barn. Risikoen ved overførsel af transfusionsrelateret sygdom nedsættes ved en restriktiv transfusionspolitik. Der er ikke sikkert påvist øget morbiditet eller mortalitet ved restriktiv transfusionspolitik. Et enkelt studie rejser mistanke om øget risiko for grad 4 intraventrikulær hæmoragi (IVH) og/eller periventrikulær leukomalaci (PVL).

Symptomer

Symptomer hos nyfødte er generelt uspecifikke og der må altid lægges vægt på en samlet vurdering af barnet. Der skelnes sædvanligvis mellem hypovolæmi (som – i sig selv – ikke er indikation for blodtransfusion – med mindre der er tale om et decideret erytrocyttab samtidigt) og egentlig anæmi:

 

Hypovolæmi

Anæmi

Hypotension

Takykardi

Bleghed

Stigende O2-behov

Evt. stigende laktat

Evt. stigende hæmoglobin

Bleghed

Takykardi

Apnø

Takypnø

Stigende O2-behov

Dårlig trivsel

Nedsat sutteevne

Nedsat aktivitet

Evt. stigende laktat

 

Indikation for blodtransfusion

 

 

Respirator/NIV/CPAP >25% ilt

CPAP<25% ilt/High nasal flow/Spontan respiration

< 1 uge

< 7

< 6

8-21 dage

< 6

< 5

>21 dage

< 5,5

< 4,5

 

I de første levedøgn bør transfusion overvejes hos præmature og syge nyfødte børn med Hb <8 mmol/l.

Der skal altid tages hensyn til barnets samlede kliniske tilstand.

Behandling

15 (-20) ml/kg bestrålet SAG-M erytrocytsuspension over (2-) 3-4 timer. Hurtigere ved samtidig svær hypovolæmi.

Administrationsvej

Blodkomponenter bør som hovedregel administreres via perifer venflon eller navlekateter. Evt. venflon anlægges inden blod afhentes i blodbanken.

Bestilling af blod

Indikation, volumen og infusionstid ordineres af læge i journalen.

Transfusionsindikation anføres på transfusionsskemaet og signeres.

I LABKA bestilles følgende:

 • • Barn 0-1 mdr. gammel:

  • • På barnet tages: Blodtype – DAT(Direkte Antiglobulin Test.
   Kan evt. tages på ét glas:
   Se laboratorievejledning

  • • På mor tages: BF test (Blodtypekontrol + Forligelighed = Mor/barn forlig) Mor/barn forlig

  • • Tjek i interinfo om blodtypen findes

  • • Barn 1-12 måneder:
   På barnet tages: Blodtype og BAC-test (Blodtypekontrol – Antistofscreentest-Computerforlig).

Blodprøver sendes til Klinisk Biokemisk Afd. (sendes med pusterør, se bilag). Gør opmærksom på, om det haster og adviser gerne Blodtypelaboratoriet, Syd på 65550 om, at blodprøve er på vej og hvornår der evt. skal gives transfusion. Hvis det forventes, at barnet skal have flere transfusioner, deles (splittes) blodportion i fire mindre, så barnet får fra samme donor.

 

 

Et aflåst køleskab ved operationsgangen indeholder Nødblod til barn <1 år, plasma og fibrinogen, ved henvendelse til ansvarshavende sygeplejerske på tlf. 62958.

 

Gul mærkat,
indikerer at nødblodet er bestrålet og <8 døgn

 

Har moderen erytrocytantistoffer: Afvent om muligt og kontakt 65550

 

 

Ring 65550, når nødblod tages

 

Billede 4Billede 3

 

Blodtypelaboratorium på Syd:

Tlf. 65550

Analyserer blodtyper (rutine og haste*), BF-mater og BAC-test.

Udleverer erytrocytsuspensioner døgnet rundt, blodkomponenterne bliver oftest sendt med taxa direkte til afdelingen.

Hvis der er behov for trombocytter eller plasma kontaktes Syd

 

Blodtypelaboratoriet på Nord:

Tlf. 65565.

Eventuelt udleveres erytrocytsuspensioner fra Nord.

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 08-18, fredag 08-15.

 

Informeret samtykke

Ved behov for blodtransfusion skal barnets forældre give informeret samtykke til blodtransfusion. Noteres i journal eller på transfusionsskema.

Før transfusionen påbegyndes

Se ”Blodtransfusion gældende for Region Nordjylland: opsætning af blodkomponenter

Observation under transfusion

 • • Korrekt administration

 • • Korrekt hastighed

 • • At venflon fungerer (tjekkes hver time)

 • • Symptomer på overload: (takykardi, cyanose, hæmaturi, temperaturstigning).

Væskeregnskab

Transfunderede blodprodukter indgår i barnets samlede væskeregnskab.

Allergiske reaktioner

Allergiske reaktioner er meget sjældne hos nyfødte og optræder da som reglen inden for de første 10-15 minutter.

Husk dog at pose med rest produkt altid gemmes i 4 timer efter afsluttet transfusion.

Profylakse

Som profylakse mod anæmi anvendes følgende forholdsregler:

 • • Helst vente 30-120 sekunder før afnavling mhp. transfusion fra placenta.

 • • Begrænse blodprøvetagning så meget som muligt.

 • • Arterie- og veneprøver medfører større blodtab end kapillærprøver.

 • • Sufficient ernæring. Specielt fokus på tilstrækkelig højt proteinindtag.

 • • Jerntilskud (fra 4 ugers alderen hos præmature)

Erythropoietin (EPO)

Anvendes sædvanligvis ikke. der er kun påvist en ganske lille reduktion i transfusionsbehov (7 ml/kg), men øget incidens af ROP grad ≥3 ved tidlig EPO-behandling. Ingen effekt på mortalitet, BPD, trivsel m.m.

Referencer

Se også: Bestilling af blod

 1. 1. Kirpalani et al. The Premature Infants in Need of Transfusion (PINT) study: a Randomized, Controlled Trial of a Restrictive (low)Versus a Liberal (high) Transfusion Threshhold for Extremely Low Birth Weight Infants. J Pediatr 2006,Sep;149(3):301-7.

 2. 2. Metodebok i nyfødtmedisin. www.unn.no.

 3. 3. Murray NA, Roberts IAG. Neonatal Transfusion Practice. Arch Dis Child, Fetal and neonatal edition 2004;89:F101

 4. 4. Bell EF et al. Randomized Trial of Liberal Versus Restrictive Guidelines for Red Blood Cell Transfusion in Preterm Infants. Pediatrics 2005;115:1685-91

 5. 5. Murray N et al. Red blood Cell Transfusions in Neonates. 2005;1609

 6. 6. Boedy RF , Matthew OP. Randomized Trial of Liberal Versus Restrictive Guidelines for Red Blood Cell Transfusions in Preterm Infants. Pediatrics 2005;1048-50.

 7. 7. Swamy RS, Embleton ND. Red Blood Cell Transfusions in Preterm Infants: Is There a Difffernce Between Restrictive and Liberal Criteria? Pediatrics 2006;257-9.

 8. 8. Hume H, Bard H. Small Volume Red Blood Cell Transfusions for Neonatal Patients. Transfus Med Reviews 1995;3:187-99

 9. 9. Hume H. Red Blood Cell Transfusions for Preterm Infants: The Role of Evidencebased Medicine. Semin Perinat 1997;1:8-19.

 10. 10. Rabe H et al. A Randomized Controlled Trial of Delayed Cord Clamping in very low Birth Weight Preterm Infants. Eur J Pediat 2000;159:775-7.

 11. 11. Hornnes PJ. Tidlig eller sen afnavling efter præterm fødsel. Ugesk Læger 2006;168(9):901.

 12. 12. Bell EF. When to transfuse preterm babies. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2008 Nov;93(6):F469-73. Epub 2008 Jul 24. Review.

 13. 13. Whyte RK et al. Neurodevelopmental outcome of extremely low birth weight infants randomly assigned to restrictive or liberal hemoglobin thresholds for blood transfusion. Pediatrics. 2009 Jan;123(1):207-13.

 14. 14. Maier RF et al. Changing practices of red blood cell transfusions in infants with birth weights less than 1000 g. J Pediatr 2000;136:220-4.

 15. 15. Widness JA et al. Changing pattern of red blood cell transfusion in very low birth weight infants. J Pediatr 1996;129:680-7.

 16. 16. Widness JA et al. Reduction in Red Blood Cell Transfusions Among Preterm Infants: Results of a Randomized Trial With an In-Line Blood Gas and Chemistry Monitor. Pediatrics 2005;115:1299-1306.

 17. 17. Madan A et al. Reduction in Red Blood Cell Transfusions Using a Bedside Analyzer in Extremely Low Birth Weight Infants. J Pernatol 2005;25:21-5

 18. 18. Aher SM, Ohlsson A. Early versus late erythropoietin for preventing red blood cell transfusion in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Review 2006.

 19. 19. Ohlsson A, Aher SM. Early erythropoietin for preventing red blood cell transfusion in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Review 2006 (1).

 20. 20. Møller NK, Weber T. Tidlig eller sen afnavling af det mature, det præmature og det meget præmature barn. UFL 2008;170/22:1920-21.

 21. 21. Madsen LP et al. Impact of blood sampling in very preterm infants. Scand J Clin Lab Invest. 2000 Apr;60(2):125-32.

 22. 22. Aher S , Ohlsson A. Late erythropoietin for preventing red blood cell transfusion in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Review 2006.(2).

 

23. Microsoft Word - Transfusionsinstruks.docx (paediatri.dk)