Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelsesprocedure – Sentinel node kit til Mammakirurgisk Afdeling.

 

Formål1

Definition af begreber1

Henvisning/Booking1

Overordnede forholdsregler2

Fremstilling af Nanocoll-sprøjter hos NMA2

Levering og håndtering af Nanocoll-sprøjter hos MK2

Løbende kvalitetskontrol3

Dosisovervågning af gravid personale:3

Radioaktivt affald3

Dekontaminering efter spild/uheld3

Afslutning af procedure på NMA4

Sekretariat4

Dokumentation, persondosimetre4

Ansvar4

Referencer5

 

Formål

At beskrive de praktiske forhold vedrørende sentinel node kit til mammakirurgi, Aalborg Universitetshospital og at angive retningslinjer for korrekt håndtering af Nanocoll-præparater mht. optimal strålebeskyttelse for patienter og personale på Mammakirurgi.

Definition af begreber

 • • MK: Mammakirurgi.

 • • NMA: Nuklearmedicin

 • • Bq: 'Becquerel' - enhed for faktuel radioaktivitet (1 MBq = 1*106 Bq = 1 million henfald pr. sekund).

 • • cts: 'counts' - enhed for akkumuleret registreret/målt radioaktivitet. Angives normalt for et vist antal sekunder (e.g. 1s eller 10s).

 • • Nanocoll-sprøjte: 1 ml injektionssprøjte indeholdende Nanocoll-præparat med en maksimal aktivitet på 41 MBq.[1]

 • • Blykasse: blyforet beholder til transport og midlertidig kortvarig opbevaring af radioaktive Nanocoll-præparater.

Henvisning/Booking

På vanlig vis sendes en henvisning på patienten i EazyViz f.eks. med teksten ”Kit til SN”. Vigtigt at anføre evt. bilateral SN. Visitation med koden ”Kit til SN”, henvisningen bookes på Gamma 2 før kl. 7.30 (ex 7.20, 7.25)

Overordnede forholdsregler

 • • Ved graviditet blandt personale som har:

  • Kortvarig sporadisk kontakt med patienter eller Nanocoll-sprøjter (dvs. mindre en end en time pr. dag i en afstand på 1 m eller mere), er der ingen særlige forholdsregler. Dette vil typisk gælde for plejepersonale, serviceassistenter og lignende.

  • Relativ langvarig og nær kontakt med patienter eller Nanocoll-sprøjter (dvs. mere end en time pr. dag i en afstand på 1 m eller mindre), anbefales det at den gravide flyttes til opgaver, hvor hun ikke vil blive udsat for stråling. Dette vil typisk gælde for personale som deltager i kirurgiske behandlinger eller længerevarende patientundersøgelser.
   NB. Såfremt den ansvarlige leder på MK beslutter at den gravide skal forsætte med opgaver, hvor hun kan blive udsat for stråling, så skal den gravide bære dosimeter under resten af graviditeten [2].

 • • Undersøgelsen kan gennemføres ved gravide patienter uden individuel vurdering, idet stråledosis til det ufødte barn vil være betydeligt under grænseværdien.

 • • Ammende patienter skal holde ammepause. Se PRI-dokument: ”Kvalitet og sikkerhed – Strålebeskyttelse – Ammepauser…” [3].

 • • Der må ikke håndteres mere end 50 MBq pr. arbejdsgang hos MK. Håndtering af præparater med en aktivitet der overstiger 50 MBq vil kræve, at Statens Institut for Strålebeskyttelse godkender og udsteder specifik tilladelse til håndtering af åbne radioaktive kilder for de pågældende lokaler hos MK [4]

 • • Personalet på MK må ikke indtage mad og drikke eller påføre hudcreme, læbestift m.m. under håndtering af Nanocoll-sprøjter.

Fremstilling af Nanocoll-sprøjter hos NMA

 • • I injektionsrum trækkes antal Nanocoll-sprøjter op i overensstemmelse med antal henvisninger. Der trækkes en ekstra Nanocoll-sprøjte op, som sendes med i blykassen, i tilfælde af at der bliver behov for en ekstra dosis.

 • • Koncentrationen af 99m-Tc Nanocoll er altid 70 MBq/mL. I hver sprøjte optrækkes 0,3 mL svarende til ca. 23 MBq.

 • • Efter optræk skiftes til tynd nål (grå 25 G).

 • • På hver enhed påføres en label med dato, tracer, aktivitet og tallene 1, 2, 3 osv. afhængig af antal.

 • • Sprøjterne lægges i blykassen sammen med følgeseddel. Blykassen lukkes med strips.

Levering og håndtering af Nanocoll-sprøjter hos MK

 • • Kirurgerne ønsker sprøjterne hurtigst muligt fra kl. 7.30, hvilket tilstræbes, men levering kan ikke garanteres før kl. 7.45.

 • • NMA bestiller portør til afhentning af blykassen kl. 7.25 til levering ved skranken på 1. sal på Sdr. Skovvej.

 • • Blykassen afleveres personligt til en sekretær/ sygeplejerske og må ikke efterlades på skranken uden nogen til at tage i mod.

 • • Nanocoll-sprøjterne opbevares altid i blykassen (som skal være lukket) indtil umiddelbart før injektion udføres.

 • • Personalet, som injicerer patienterne, skal selv trykke luft/ en dråbe ud af nålen ned i proppen inden injektion.

 • • Hele den optrukne mængde på 0,3 mL skal injiceres i henhold til MKs egen instruks (link indsættes senere) (injiceret dosis på ca. 23 MBq).

 • • Hele enheden inkl. nål og hætte lægges i blykassen straks efter brug, og korrekt navn og CPR tilføjes følgesedlen ud for det nummer, som sprøjten har.

 • • MK har ansvaret for at tilbagelevere blykassen med tømte sprøjter.

 • • Umiddelbart efter at sidste injektion er udført på MK, transporterer personale fra MK blykassen med brugte injektionssprøjter tilbage til NMA og afleverer den i injektionsrummet på NMA.

Løbende kvalitetskontrol

 • • Endelig aftale mellem MK og NMA for behørig kvalitetskontrol af de anvendte gammaprober afventer [4,5].

Dosisovervågning af gravid personale:

 • • Hvis der ønskes dosisovervågning af gravid personale på MK, så kontaktes hospitalsfysikeren på NMA hurtigst muligt for rekvirering af persondosimeter.

 • • Ved næstkommende månedsskifte afhentes persondosimeteret i NMA's sekretariat.

 • • Dosimeteret bæres konstant (i bæltehøjde) i den flg. måned, hvorefter det afleveres igen hos NMA senest sidste arbejdsdag i pågældende måned. Ved samme lejlighed udleveres nyt dosimeter for næstkommende måned.

 • • Fysikeren ved NMA kontrollerer registrerede doser for personalet på MK jf. procedurerne, som gælder for NMA's eget personale [6].

Radioaktivt affald

 • • Normalt forventet radioaktivt affald i form af brugte injektionssprøjter afleveres til NMA, som beskrevet ovenfor under pkt. 3.

 • • Klude og/eller papir anvendt til optørring efter uheld med mindre spild af radioaktivt materiale anbringes i plastpose ved blykassen og sendes tilbage til NMA sammen med injektionssprøjterne.

 • • Evt. kontamineret tøj anbringes umiddelbart i lukkede plastikposer.

  • Kontakt derefter NMA (bioanalytiker eller hospitalsfysiker) for at aftale modtagelse af tøjet (65502).

  • Personale fra MK transporterer herefter tøjet direkte til NMA.

 • • Personalet på NMA bortskaffer herefter det radioaktive affald jf. NMA’s egne retningslinjer [7]

Dekontaminering efter spild/uheld

Det er forholdsvis små mængder af radioaktivt materiale, der håndteres pr. gang på MK. Nedennævnte forholdsregler vedr. spild/uheld og efterfølgende dekontaminering er således målrettet mod de specifikke forhold der gælder på MK.

Mindre spild/uheld ved normal anvendelse af Nanocoll-enheder:
Hvis der forekommer spild på beklædning, hud eller udstyr og inventar ved håndtering af en eller flere Nanocoll-sprøjter gør man flg.:

 • • Beklædning

  • Tag kontamineret beklædning af inden rummet forlades og anbring det i en lukket plastpose (evt. kraftig affaldspose).

  • Foretag lokal kontrolmåling af huden med gammaproben jf. anvisningerne beskrevet under "Hud" nedenfor.

 • • Hud

  • Afvask med vand og sæbe. NB. Anvend ikke en stiv børste, da dette kan medføre at radioaktivt materiale 'skrubbes ind' i blodkredsløbet.

  • Afslut med brusebad ved kontaminering af større områder.

  • Foretag lokal kontrolmåling af huden med gammaproben i maksimalt 1 cm afstand.

  • Hvis der kan registreres restaktivitet med gammaproben, starter man forfra med afvaskning og fortsætter, indtil der ikke længere kan registreres radioaktivitet (ved tvivlstilfælde kontaktes KFA for yderligere kontrolmåling).

 • • Udstyr og inventar

  • Læg straks absorberende papir over spildt radioaktivt materiale.

  • Aftør området med rolige bevægelser ind mod centrum af kontamineringen (NB. anvend altid handsker)

  • MK's gammaprobe placeres 40 cm over området og der måles i 10s (vil afhænge af den anvendte gammaprobe).

  • Hvis ovennævnte måling viser mere end 100 cts (vil afhænge af den anvendte gammaprobe), starter man forfra med aftørring og efterflg. måling.

  • Hvis restradioaktiviteten ikke kan bringes under ovennævnte værdi, så afmærkes og isoleres området som radioaktivt, hvorefter der tilkaldes bistand fra fysiker eller bioanalytiker på NMA.

  • Hvis MK's gammaprobe ikke er tilgængelig for kontrolmåling, så tilkaldes der bistand fra fysiker eller bioanalytiker på NMA.

NB. Kontaminerede klude, papir og beklædning håndteres som radioaktivt affald jf. afs. 6 ovenfor.

NB. Derudover henvises der til retningslinjerne vedr. dekontaminering gældende for NMA [8].

Afslutning af procedure på NMA

Når blykassen er modtaget, checkes følgesedlen og afleveres i sekretariatet

Sekretariat

Ud fra CPR-numre på følgesedlen åbnes undersøgelseshenvisning og startes. Der indsættes frase som udfyldes med en standarddosis på ca. 23 MBq og brugernavn på den læge, der har injiceret og undersøgelse og henvisning afsluttes.

Dokumentation, persondosimetre

 • • De månedlige aflæsninger af persondosimetre for personale kontrolleres af fysikeren på NMA, hvorefter de arkiveres i mappen benævnt "Persondosimetre".

Ansvar

 • • Afdelingslederen på MK (Ute Hoyer) har ansvar for at al relevant personale på MK er bekendt med og følger retningslinjerne angivet ovenfor.

 • • Fysikeren og ansvarlig læge på NMA har ansvaret for at retningslinjerne angivet ovenfor er korrekte og opdaterede jf. gældende lovgivning [2,3,4].

 

Referencer

 1. 1. Kemi – Nanocoll” NMAs vejledning for fremstilling af Nanocoll-enheder.

 2. 2. "Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling", Bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997, Sundhedsstyrelsen (http://bit.ly/Z8Hh8R)

 3. 3. Link til PRI ”Kvalitet og sikkerhed – Strålebeskyttelse – Ammepauser, gravide patienter, og generelt om undersøgelser” (Se nederst i tabel ”Oversigt over ammepauser efter undersøgelser”)

 4. 4. "Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.", Sundhedsstyrelsen, Bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 (http://bit.ly/1Ekgrv3).

 5. 5. "Afhænger af anvendt gammaprobe…".

 6. 6. "Kvalitet og Sikkerhed – Radioaktive Kilder – Dosimetri og strålebeskyttelse” NMA vejledning.

 7. 7. "Radioaktive kilder – opbevaring og bortskaffelse” NMAs vejledning.

 8. 8. "Kvalitet og Sikkerhed – Radioaktive Kilder – Kontaminering (forurening med radioaktive stoffer", NMA vejledning.