Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sikring af kritiske, patientnære tekniske forsyninger på Sygehus Himmerland

Ved udfald af kritiske forsyninger til Sygehus Himmerland/Hobro, Farsø er der risiko for, at sygehusets drift påvirkes eller i værste fald umuliggøres.

 

 

Beskrivelse

1. Generelt

Nærværende retningslinie beskriver, hvorledes kritiske, patientnære tekniske forsyninger på Sygehus Himmerland opretholdes.

 

2. Træning af brugere i forholdsregler ved bortfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger

Det er de enkelte afdelingsledelser der har ansvaret for at udarbejde lokale instrukser for brugere, således at disse har kendskab til hvorledes de skal forholde sig ved udfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

3. Ibrugtagning og driftkontrol ved aflevering

Nyinstallerede kritiske, patientnære tekniske forsyningsanlæg afprøves inden ibrugtagning i henhold til gældende lovkrav. Bygherre er ansvarlig for afprøvningen, og afprøvningsresultatet arkiveres sammen med byggesagen.

 

5. Forebyggelse af driftsstop, vedligeholdelse og kontrol af forsyninger.

5.1 Generelt.

Driftstop forebygges primært ved, at forsyningsanlæggene er opbygget med tilstrækkelig redundans. Det sikkerhedsniveau, anlægget har ved ibrugtagning, opretholdes derefter ved forebyggende vedligeholdelse og afprøvning af.

 

5.2 Opbygning af anlæggene

Bygherre er ansvarlig for, at anlæggene opbygges med tilstrækkelig redundans og nødanlæg til at forsyningsvirksomheden kan opretholdes som krævet.

 

5.3 Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen af Sygehus Himmerland prioriteres økonomisk fra Sygehusledelsen ved årlig bevilling til Teknisk Afdeling.

 

5.4 Kontrol af nødforsyningsanlæg

Nødforsyningsanlæg afprøves regelmæssigt, således at det eftervises, at de er i driftsmæssig god stand, og således at personalet opretholder ekspertise i at betjene anlæggene.  Afprøvningen sker i henhold til leverandørernes forskrifter eller efter den fagansvarliges vurdering.

Afprøvningen dokumenteres i anlæggenes logbøger.

 

6. Overvågning

Forsyningerne i Hobro og Farsø overvåges af Centralt Tilstandsstyrings System (CTS), som automatisk registrerer fejl og alarmerer teknisk personale ved fejl.

 

7. Driftsstop.

Der er udarbejdet instrukser for teknisk personale ved udfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

Særlige krav til de enkelte forsyninger.

HOBRO:

EL-forsyning

Sygehus Himmerland-Hobro har nødstrømsforsyning til dele af sygehuset, no-break forsyning af vitale funktioner og anlæg.

Dette er opnået ved, at:

Sygehuset strømforsynes med højspænding fra Verdo til Sygehusets transformatorer.

Sygehuset har 1 nødgenerator, der kan forsyne vitale dele af sygehuset.

No-break forsyning: Følgende er forsynet via no-break:

 

Serverrum EDB

 

Telefoncentral

 

Dect anlæg

 

Der er oplagret diesel til nødgenerator til min. 2 døgns forbrug, idet det forudsættes, at der altid vil kunne genforsynes med diesel indenfor 2 døgn, hvis den offentlige elforsyning falder ud i længere tid.

Brugsvand-forsyning

Sygehus Himmerland-Hobro kan forsyne sygehuset med brugsvand fra alternativ vandforsyning.

Dette er opnået ved, at Sygehus Himmerland – Hobro er vandforsynet fra Hobro vandværk via ringledning og eget nødvandværk.

Nødvandværk –kontrolleres 1 gang månedlig, hvor der en dag ca. 8 timer, udelukkende anvendes nødvandværk.

Dokumenteres i skema for forbrug.

 

varme-forsyning

Sygehus Himmerland-Hobro kan forsyne sygehuset fra alternativ varmeforsyning ved udfald af forsyning til naturgaskedler.

Dette er opnået ved kedel med oliebrænder, som er placeret i kedelbygning, startes op og forsyner alle bygninger med varme.

 

Ventilation

Sygehus Himmerland-Hobro har ventilation således, at nedbrud af et ventilationsanlæg kun vil påvirke en mindre del af bygningerne. Funktioner, der er afhængige af ventilation, vil kunne flyttes til andre dele af sygehuset.

 

Køling

Sygehus Himmerland-Hobro har kølemaskiner, der kan opretholde normal køling under alle drifts- og vejrforhold.

 

Medicinske gasser

Medicinsk luft

Sygehus Himmerland-Hobro forsynes med medicinsk luft fra redundant kompressorsystem.

Der kan opretholdes fuld forsyning af medicinsk luft ved udfald af en enkelt luftkompressor. Kompressorsystemerne er nødforsynede.

Anlæg består af 3 kompressorer, tank og tørrefilter.

 

Vakuum

Sygehus Himmerland-Hobro forsynes med vacuum fra redundant vacuumpumpe-system.

Der kan opretholdes fuld forsyning af vacuum ved udfald af et enkelt vacuumpumpe-system. Vacuumpumpesystemerne er nødforsynede.

Anlæg består af Vacuumpumpesystem med 3 pumper og tank.

 

Ilt/O2

Sygehus Himmerland-Hobro har redundant forsyning af ilt, samt beredskab til at kunne tilkoble kritiske dele af sygehuset med alternativ ilt-forsyning.

Cryotank med flydende ilt og nødflasker med reserve-ilt.

 

Kommunikationssystemer

Telefonsystemer

Sygehus Himmerland-Hobro har en telefonarkitektur med dect telefoner samt digitale bordapparater på alle afdelinger.

Derudover er der anvendt mobiltelefoner som nødtelefoner.

 

Patientkald

Sygehus Himmerland-Hobro er forsynet med patientkaldesystemer.

 

FARSØ:

EL-forsyning

Sygehus Himmerland-Farsø har nødstrømsforsyning til dele af sygehuset, no-break forsyning af vitale funktioner og anlæg.

Dette er opnået ved, at:

Sygehuset strømforsynes med højspænding fra HEF til Sygehusets transformatorer.

Sygehuset har 1 nødgenerator, der kan forsyne vitale dele af sygehuset.

No-break forsyning: Følgende er forsynet via no-break:

 

Serverrum EDB

 

Telefoncentral

 

Dect anlæg

 

Enkelte stikkontakter på sengeafdelinger

 

Der er oplagret diesel til nødgenerator til min. 5 døgns forbrug, idet det forudsættes, at der altid vil kunne genforsynes med diesel indenfor 5 døgn, hvis den offentlige elforsyning falder ud i længere tid.

 

Brugsvand-forsyning

Sygehus Himmerland-Farsø kan forsyne sygehuset med brugsvand fra alternativ vandforsyning.

Dette er opnået ved, at Sygehus Himmerland – Farsø er vandforsynet fra Farsø vandværk via ringledning og eget nødvandværk.

Nødvandværk –kontrolleres 1 gang månedlig, hvor der en dag ca. 4 timer, udelukkende anvendes nødvandværk.

Dokumenteres i skema for forbrug.

 

varme-forsyning

Sygehus Himmerland-Farsø kan forsyne sygehuset fra alternativ varmeforsyning ved udfald af forsyning til naturgaskedler.

Dette er opnået ved kedel med oliebrænder, som er placeret i kedelcentral, starter op og forsyner alle bygninger med varme.

 

Ventilation

Sygehus Himmerland-Farsø har ventilation således, at nedbrud af et ventilationsanlæg kun vil påvirke en mindre del af bygningerne. Funktioner, der er afhængige af ventilation, vil kunne flyttes til andre dele af sygehuset.

 

Køling

Sygehus Himmerland-Farsø har kølemaskiner, der kan opretholde normal køling under alle drifts- og vejrforhold.

 

Medicinske gasser

Medicinsk luft

Sygehus Himmerland-Farsø forsynes med medicinsk luft fra redundant kompressorsystem.

Der kan opretholdes fuld forsyning af medicinsk luft ved udfald af en enkelt luftkompressor. Kompressorsystemerne er nødforsynede.

Anlæg består af 3 kompressorer, tank og tørrefilter.

 

Vakuum

Sygehus Himmerland-Farsø forsynes med vacuum fra redundant vacuumpumpesystem.

Der kan opretholdes fuld forsyning af vacuum ved udfald af et enkelt vacuumpumpesystem. Vacuumpumpesystemerne er nødforsynede.

Anlæg består af Vacuumpumpesystem med 3 pumper og tank.

 

Ilt/O2

Sygehus Himmerland-Farsø har redundant forsyning af ilt, samt beredskab til at kunne tilkoble kritiske dele af sygehuset med alternativ ilt-forsyning.

Cryotank med flydende ilt og nødflasker med reserve-ilt.

 

Kommunikationssystemer

Telefonsystemer

Sygehus Himmerland-Farsø har en telefonarkitektur med Dect anlæg på alle afdelinger.

Derudover er der anvendt mobiltelefoner som nødtelefoner.

 

Patientkald

Sygehus Himmerland-Farsø er forsynet med 1 patientkalde-system.

Ved udfald af dectanlæg kan personale opretholde patientkaldesystem.

 

8. Medicinsk udstyr

Forsyning af medicinsk udstyr med kritiske, patientnære tekniske forsyninger

Medicinsk udstyr, hvor udfald af sædvanlige hovedforsyninger af kritiske, patientnære tekniske forsyninger kan medføre en katastrofal eller betydende hændelse for patienten, enten skal forsynes fra en nødforsynet forsyning, eller skal have indbygget nødforsyning af kritiske, patientnære tekniske forsyninger, som sikrer, at igangværende procedurer kan nødafsluttes uden katastrofal eller betydende skade på patienten.

Medicinsk udstyr, hvor et nedbrud kan medføre en katastrofal eller betydende hændelse for patienten, bør tilstræbes at være redundant således at et tilsvarende medicinsk udstyr umiddelbart kan idriftsættes.

 

9. Kvalitetsforbedring

I Teknisk Afdeling registreres alle udfald af forsyningerne i CTS anlæggene. Alvorlige udfald undersøges umiddelbart efter udfaldet, og der udarbejdes rapport over hændelsen. Alle rapporter behandles i teknisk afdeling.

Det vurderes herunder, om der kan udledes generelle erfaringer eller indføres forbedringer i anlæg eller procedurer, der kan mindske sandsynligheden for og konsekvenserne af udfald af forsyningerne.

Rapporterne arkiveres i Teknisk Afdeling.

 

10. Hensigtsmæssige arbejdsgange

Alle afdelinger skal sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og nødrutiner, som sikrer mod følgerne af udfald af de kritiske patientnære tekniske forsyninger. Afdelingsledelsen har ansvar for, at de nødvendige instrukser herfor er udarbejdet, at de er tilgængelige for sundhedspersonalet, og at sundhedspersonalet er tilstrækkeligt øvet til at kunne håndtere sådanne situationer.

 

 

Definition af begreber

Der henvises til RN politik for sikring af kritiske patientnære tekniske forsyninger.

 

Formål

Det skal sikres, at undersøgelse, behandling og pleje af patienter på Sygehus Himmerland kan ske med minimale forstyrrelser trods begrænsninger i eller bortfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

 

Referencer

IKAS standard 1.6.2

RN Politik for sikring af kritiske, patientnære tekniske forsyninger

Kategorisering af utilsigtede hændelser i patientsikkerhedssystemet

 

DDKM 1.8.4 – Tekniske forsyninger.