Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sikring af kritiske, patientnære tekniske forsyninger på Aalborg Universitetshospital Farsø og Hobro

Ved udfald af kritiske forsyninger til Aalborg universitetshospital/Hobro, Farsø er der risiko for, at sygehusets drift påvirkes eller i værste fald umuliggøres.

 

 

Beskrivelse

1. Generelt

Nærværende retningslinje beskriver, hvorledes kritiske, patientnære tekniske forsyninger på Aalborg universitetshospital opretholdes.

 

2. Træning af brugere i forholdsregler ved bortfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger

Det er de enkelte afdelingsledelser der har ansvaret for at udarbejde lokale instrukser for brugere, således at disse har kendskab til hvorledes de skal forholde sig ved udfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

3. Ibrugtagning og driftkontrol ved aflevering

Nyinstallerede kritiske, patientnære tekniske forsyningsanlæg afprøves inden ibrugtagning i henhold til gældende lovkrav. Bygherre er ansvarlig for afprøvningen, og afprøvningsresultatet arkiveres sammen med byggesagen.

 

5. Forebyggelse af driftsstop, vedligeholdelse og kontrol af forsyninger.

5.1 Generelt.

Driftstop forebygges primært ved, at forsyningsanlæggene er opbygget med tilstrækkelig redundans. Det sikkerhedsniveau, anlægget har ved ibrugtagning, opretholdes derefter ved forebyggende vedligeholdelse og afprøvning af.

 

5.2 Opbygning af anlæggene

Bygherre er ansvarlig for, at anlæggene opbygges med tilstrækkelig redundans og nødanlæg til at forsyningsvirksomheden kan opretholdes som krævet.

 

5.3 Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen af Aalborg universitetshospital prioriteres økonomisk fra Sygehusledelsen ved årlig bevilling til Teknisk Afdeling.

 

5.4 Kontrol af nødforsyningsanlæg

Nødforsyningsanlæg afprøves regelmæssigt, således at det eftervises, at de er i driftsmæssig god stand, og således at personalet opretholder ekspertise i at betjene anlæggene.  Afprøvningen sker i henhold til leverandørernes forskrifter eller efter den fagansvarliges vurdering.

Afprøvningen dokumenteres i anlæggenes logbøger.

 

6. Overvågning

Forsyningerne i Hobro og Farsø overvåges af Centralt Tilstandsstyrings System (CTS), som automatisk registrerer fejl og alarmerer teknisk personale ved fejl.

 

7. Driftsstop.

Der er udarbejdet instrukser for teknisk personale ved udfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

Særlige krav til de enkelte forsyninger.

HOBRO:

EL-forsyning

Aalborg universitetshospital-Hobro har nødstrømsforsyning til dele af sygehuset, no-break forsyning af vitale funktioner og anlæg.

Dette er opnået ved, at:

Sygehuset strømforsynes med højspænding fra N1 til 2 transformatorer på matriklen.

Sygehuset har 1 nødgenerator, der forsyner vitale dele af sygehuset. Det er muligt at samle hele forbruget på nødgeneratoren ved længere varigt udfald.

No-break forsyning: Følgende er forsynet via no-break:

 

Serverrum EDB

 

Telefoncentral

 

Dect anlæg

 

Der er oplagret diesel til nødgenerator til min. 1 døgns forbrug, idet det forudsættes, at der altid vil kunne genforsynes med diesel indenfor 1 døgn, hvis den offentlige elforsyning falder ud i længere tid.

Brugsvand-forsyning

Aalborg universitetshospital-Hobro kan forsyne sygehuset med brugsvand fra alternativ vandforsyning.

Dette er opnået ved, at Aalborg universitetshospital – Hobro er vandforsynet fra Hobro vandværk via ringledning og eget nødvandværk.

Nødvandværk –får lavet lovpligtige renhedstests. Anlægget bagskyller 1 gang dagligt.

Dokumenteres i skema for forbrug.

 

varme-forsyning

Aalborg universitetshospital-Hobro forsynes med fjernvarme, der har 3 forskellige opvarmningsformer, samt nødstrøm. I kedelhallen er der en gaskedel og en kombi kedel som backup til fjernvarmen.

 

Ventilation

Aalborg universitetshospital-Hobro har ventilation således, at nedbrud af et ventilationsanlæg kun vil påvirke en mindre del af bygningerne.

 

Køling

Aalborg universitetshospital-Hobro har kølemaskiner, der kan opretholde normal køling under alle drifts- og vejrforhold.

 

Medicinske gasser

Medicinsk luft

Aalborg universitetshospital-Hobro forsynes med medicinsk luft fra redundant kompressorsystem.

Der kan opretholdes fuld forsyning af medicinsk luft ved udfald af en enkelt luftkompressor. Kompressorsystemerne er nødforsynede.

Anlæg består af 3 kompressorer, tank og tørrefilter.

 

Vakuum

Aalborg universitetshospital-Hobro forsynes med vacuum fra redundant vacuumpumpe-system.

Der kan opretholdes fuld forsyning af vacuum ved udfald af et enkelt vacuumpumpe-system. Vacuumpumpesystemerne er nødforsynede.

Anlæg består af Vacuumpumpesystem med 3 pumper og tank.

 

Ilt/O2

Aalborg universitetshospital-Hobro har redundant forsyning af ilt, samt beredskab til at kunne tilkoble kritiske dele af sygehuset med alternativ ilt-forsyning.

Cryotank med flydende ilt og nødflasker med reserve-ilt.

 

Kommunikationssystemer

Telefonsystemer

Aalborg universitetshospital-Hobro har en telefonarkitektur med dect telefoner samt digitale bordapparater på alle afdelinger.

Derudover er der anvendt mobiltelefoner som nødtelefoner.

 

Patientkald

Aalborg universitetshospital-Hobro er forsynet med patientkaldesystemer.

 

FARSØ:

EL-forsyning

Aalborg universitetshospital-Farsø har nødstrømsforsyning til hele sygehuset, no-break forsyning af vitale funktioner og anlæg.

Dette er opnået ved, at:

Sygehuset strømforsynes med højspænding fra N1’s transformator. Der er placeret på matriklen.

Sygehuset har 1 nødgenerator, der kan forsyne hele sygehuset.

No-break forsyning: Følgende er forsynet via no-break:

 

Serverrum EDB

 

Telefoncentral

 

Dect anlæg

 

Enkelte stikkontakter på sengeafdelinger

 

Der er oplagret diesel til nødgenerator til min. 1 døgns forbrug, idet det forudsættes, at der altid vil kunne genforsynes med diesel indenfor 1 døgn, hvis den offentlige elforsyning falder ud i længere tid.

 

Brugsvand-forsyning

Aalborg universitetshospital-Farsø kan forsyne sygehuset med brugsvand fra alternativ vandforsyning.

Dette er opnået ved, at Aalborg universitetshospital – Farsø er vandforsynet fra Farsø vandværk via ringledning og eget nødvandværk.

Nødvandværk – der laves årlig analyse af kvaliteten, anlægget kører ca. en time pr måned.

Dokumenteres i skema for forbrug.

 

varme-forsyning

Aalborg universitetshospital-Farsø kan forsyne sygehuset fra alternativ varmeforsyning ved udfald af fjernvarmen.

Dette er opnået ved naturgas- eller oliekedler, som er placeret i kedelcentral, starter op og forsyner alle bygninger med varme.

 

Ventilation

Aalborg universitetshospital-Farsø har ventilation således, at nedbrud af et ventilationsanlæg kun vil påvirke en mindre del af bygningerne.

 

Køling

Aalborg universitetshospital-Farsø har kølemaskiner, der kan opretholde normal køling under alle drifts- og vejrforhold.

 

Medicinske gasser

Medicinsk luft

Aalborg universitetshospital-Farsø forsynes med medicinsk luft fra redundant kompressorsystem.

Der kan opretholdes fuld forsyning af medicinsk luft ved udfald af en enkelt luftkompressor. Kompressorsystemerne er nødforsynede.

Anlæg består af 3 kompressorer, tank og tørrefilter.

 

Vakuum

Aalborg universitetshospital-Farsø forsynes med vacuum fra redundant vacuumpumpesystem.

Der kan opretholdes fuld forsyning af vacuum ved udfald af et enkelt vacuumpumpesystem. Vacuumpumpesystemerne er nødforsynede.

Anlæg består af Vacuumpumpesystem med 3 pumper og tank.

 

Ilt/O2

Aalborg universitetshospital-Farsø har redundant forsyning af ilt, samt beredskab til at kunne tilkoble kritiske dele af sygehuset med alternativ ilt-forsyning.

Cryotank med flydende ilt og nødflasker med reserve-ilt.

 

Kommunikationssystemer

Telefonsystemer

Aalborg universitetshospital-Farsø har en telefonarkitektur med Dect anlæg på alle afdelinger.

Derudover er der anvendt mobiltelefoner som nødtelefoner.

 

Patientkald

Aalborg universitetshospital-Farsø er forsynet med 1 patientkalde-system.

 

8. Medicinsk udstyr

Forsyning af medicinsk udstyr med kritiske, patientnære tekniske forsyninger

Medicinsk udstyr, hvor udfald af sædvanlige hovedforsyninger af kritiske, patientnære tekniske forsyninger kan medføre en katastrofal eller betydende hændelse for patienten, enten skal forsynes fra en nødforsynet forsyning, eller skal have indbygget nødforsyning af kritiske, patientnære tekniske forsyninger, som sikrer, at igangværende procedurer kan nødafsluttes uden katastrofal eller betydende skade på patienten.

Medicinsk udstyr, hvor et nedbrud kan medføre en katastrofal eller betydende hændelse for patienten, bør tilstræbes at være redundant således at et tilsvarende medicinsk udstyr umiddelbart kan idriftsættes.

 

9. Kvalitetsforbedring

I Teknisk Afdeling registreres alle udfald af forsyningerne i CTS anlæggene. Alvorlige udfald undersøges umiddelbart efter udfaldet, og der udarbejdes rapport over hændelsen. Alle rapporter behandles i teknisk afdeling.

Det vurderes herunder, om der kan udledes generelle erfaringer eller indføres forbedringer i anlæg eller procedurer, der kan mindske sandsynligheden for og konsekvenserne af udfald af forsyningerne.

Rapporterne arkiveres i Teknisk Afdeling.

 

10. Hensigtsmæssige arbejdsgange

Alle afdelinger skal sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og nødrutiner, som sikrer mod følgerne af udfald af de kritiske patientnære tekniske forsyninger. Afdelingsledelsen har ansvar for, at de nødvendige instrukser herfor er udarbejdet, at de er tilgængelige for sundhedspersonalet, og at sundhedspersonalet er tilstrækkeligt øvet til at kunne håndtere sådanne situationer.

 

 

Definition af begreber

Der henvises til RN politik for sikring af kritiske patientnære tekniske forsyninger.

 

Formål

Det skal sikres, at undersøgelse, behandling og pleje af patienter på Aalborg universitetshospital kan ske med minimale forstyrrelser trods begrænsninger i eller bortfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

 

Referencer

RN Politik for sikring af kritiske, patientnære tekniske forsyninger

Kategorisering af utilsigtede hændelser i patientsikkerhedssystemet