Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation af arbejdsopgaver til sygeplejersker – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Baggrund

I henhold til regional retningslinje: Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed samt Vejledning/Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (Vejl. nr. 115/Bek. nr. 1219), kan opgaver delegeres til andre faggrupper. Se vejledning og bekendtgørelse under referencer.

 

Delegation kan være konkret – dvs. vedrørende en enkelt patient eller såkaldt ”ramme-delegation” omfattende opgaver for en patientgruppe eller en enkelt patient.

 

Der skal foreligge en skriftlig instruks vedrørende den pågældende lidelse, hvoraf det klart og præcist fremgår, hvilke opgaver der kan udføres, og hvorledes der superviseres i tvivlsspørgsmål.

Der skal være angivelse i instruksen af hvem, der har ansvaret for den delegerede opgave.

Sygeplejersken skal sikre journaldokumentation, og patienterne skal oplyses om, at funktionen varetages som delegation.

 

De til opgaven delegerede sygeplejersker er personligt vurderet til at kunne varetage opgaven og har modtaget instruktion og oplæring.

Den behandlingsansvarlige overlæge er ansvarlig i forhold til instruksen og overvåger kvaliteten. Delegationsskema forefindes i de enkelte specialer, heraf fremgår hvad den delegerede opgave består af, og hvem der har delegationen.
Det er det samlede ledelsesteam, der godkender sygeplejersken.

 

Medicinsk Afdeling har valgt at beskrive delegationen eksplicit i de faglige instrukser, hvor dette er muligt – ellers er der udarbejdet konkrete selvstændige instrukser.

 

Oversigt over instrukser, der indeholder delegation indenfor specialerne (tilføjes løbende):

 

Gastroenterologi/Hepatologi

 

Geriatri

 

Reumatologi

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) (BEK nr 1219 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042 

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (VEJ nr 115 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064