Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Sikker Kirurgi Tjekliste – Afd. for Kvindesygdomme, RHN

 

 

Formål

 • • at forbedre patientsikkerheden ved kirurgiske og invasive indgreb, herunder at reducere mortalitet og morbiditet samt forebygge forveksling af patient, operationssted eller indgreb

 • • at forebygge utilsigtede hændelser relateret til planlægning, gennemførelse og opfølgning på kirurgiske og invasive indgreb

 • • at sikre god kommunikation internt blandt medlemmerne af operationsteamet og øge opmærksomheden på patientsikkerheden ved alle operationer

 

Anvendelse af Sikker kirurgi tjeklisten sikrer:

 

Teamet opererer den rigtige patient, det rigtige sted med det rigtige indgreb.

 

Teamet anvender sikker og effektiv anæstesi.

 

Teamet er forberedt på luftvejs- og respirationsproblemer.

 

Teamet er forberedt på større blodtab.

 

Teamet forudser kritiske faser ved indgrebet.

 

Teamet minimerer risikoen for at fremkalde allergiske reaktioner.

 

Teamet anvender procedurer, der minimerer risikoen for kirurgiske infektioner.

 

Teamet sikrer, at der ikke efterlades instrumenter, servietter eller andet uønsket materiale i patienten.

 

Teamet sikrer, at udtaget biologisk materiale er korrekt mærket.

 

Teamet udveksler vigtige informationer om indgrebet samt det efterfølgende postoperative forløb.

 

Implementering af tjeklisten kan styrke overvågningen af den kirurgiske og anæstesiologiske kapacitet, aktivitet, resultater og komplikationer.

 

Definition af begreber

Sikker kirurgi tjekliste: Sikker kirurgi tjeklisten indeholder en række centrale sikkerhedsprocedurer i det perioperative forløb. Tjeklisten opdeler forløbet i tre faser:

 

”Tjek ind”: Perioden før anæstesien indledes.

 

”Time-out”: Perioden før incision eller påbegyndelse af det invasive indgreb.

 

”Tjek-ud”: Perioden under eller umiddelbart efter lukning af såret eller afslutning af det invasive indgreb.

På tjeklisten er de enkelte faser adskilt med forskellige farver. 

Operatør:

Operatøren er den person, der er ansvarlig for udførelsen af det kirurgiske eller invasive indgreb 

Operationsteam: 

Operationsteamet er de fagpersoner (operatør, operationssygeplejerske, anæstesipersonale og andet hjælpepersonale), der deltager ved den igangværende behandling.

Tjeklistekoordinator eller –tovholder:

Tjeklistekoordinatoren er den person, der tager initiativ til, at alle punkter i ”tjek ind”, ”time-out” og ”tjek-ud” - faserne gennemgås med deltagelse af operationsteamet. På operationsgangen vil det typisk være den usterile person i operationsteamet, men det kan være en hvilken som helst anden person, der deltager i operationen

Beskrivelse

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe:

Sikker kirurgi tjeklisten anvendes ved alle elektive samt akutte operationer på Afd. for Kvindesygdomme.

 

Fremgangsmåde 

1. Inden patienten ankommer til operationsstuen

Inden patienten køres til operations- eller interventionsstuen skal følgende være gennemført:

Informeret samtykke – vil oftest være indhentet i forbindelse med journaloptagelse

Operatøren har før indgrebet talt med patienten og informeret om indgreb og risici. Indikation, indgrebstype og entydig lokalisation samt sikre, at det informerede samtykke til det planlagte indgreb er journalført. Hvis patienten har øjeblikkeligt behandlingsbehov, kan behandling indledes uden samtykke fra patienten, forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende eller værge. Link til regional retningslinje vedr. samtykke til behandling: https://pri.rn.dk/Sider/12119.aspx.

 

2. Tjek ind

Ved ”tjek ind” er operationsteamet til stede, dvs. kirurg, anæstesipersonale og operationssygeplejersker.

”Tjek ind” vil på Stue A som hovedregel foregå i forrummet og på Stue S, når patienten ankommer på stuen.

Tjeklistekoordinatoren gennemgår sammen med teamet punkterne i ”tjek ind”:

 

Patientens journal er tilgængelig

Journalopslag sikres at være i overensstemmelse med patientens identitet, samt tjekkes ang. Indikation, indgrebstype og entydig lokalisation samt informeret samtykke er journalført.

 

Patienten har bekræftet sin identitet, operationssted, indgrebstype og samtykke

Tjeklistekoordinatoren sikrer ved forespørgsel, at patienten aktivt tilkendegiver:

 • • Sin identitet (fulde navn og personnummer). Børn og inhabile patienter identificeres via forældre, værge eller nærmeste pårørende, eventuelt via ID-armbånd.

 • • Operationsstedet, herunder sidelokalisation.

 • • Hvilket indgreb, der skal foretages.

 • • At samtykke til indgrebet er afgivet.
  I hyperakutte situationer, hvor patienten er inhabil, kan dette trin udelades.

 

Operationssted markeret

Operatøren har, hvis det er relevant, med spritfast pen markeret operationsstedet.

 

Allergi

Kirurgen tjekker cave-oplysningerne i EPJ og beder patienten om at bekræfte disse.

 

Vanskelige luftveje eller øget aspirationsrisiko

Tjeklistekoordinatoren bekræfter ved forespørgsel til anæstesisten, at det er vurderet, om patienten har vanskelige luftveje eller øget aspirationsrisiko. Ved forventede intubationsvanskeligheder eller øget aspirationsrisiko skal der være adækvat udstyr og ekspertise til rådighed på stuen.

 

BAC-test/BF-test klar

Tjeklistekoordinatorer spørger, om der forventes at blive brug for BAC-/BF-test, og om denne er klar.

 

Anæstesisikkerhedstjek er gennemført

Anæstesisten spørges om anæstesisikkerhedstjekket er gennemført, og om pulsoximetret på patienten fungerer. Anæstesisikkerhedstjek omfatter udstyr, medicin samt vurdering af patientrelaterede risici.

 

Antibiotikaprofylakse

Det teammedlem, der er ansvarlig for administration af antibiotika, sædvanligvis anæstesien, bekræfter, at antibiotika er givet inden for 60 minutter. Hvis dette ikke er sket, bør den ordinerede dosis straks gives. Ofte vil administration af antibiotika mere end 60 minutter før incision medføre gentagelse af dosis.

 

Herefter indledes anæstesien.

 

3. Time-out

Ved ”time-out” er hele operationsteamet til stede.

Tjeklistekoordinatoren gennemgår sammen med teamet punkterne i ”time-out”:

 

Præsentation af teamet

Alle teammedlemmer præsenterer sig ved navn, funktion og erfaring. Det anbefales specielt, at uerfarne teammedlemmer kommunikerer deres eventuelle sparsomme kendskab til det forestående teamarbejde ud. Kender teammedlemmerne hinanden, kan de blot konstatere: ”Alle kender hinanden”.

 

Kontrol af patientens identitet, operationssted og indgrebstype

Tjeklistekoordinatoren beder teamet om at bekræfte patientens identitet, operationssted og sidelokalisation, indgrebstype.

 

Forventede komplikationer

Forventede kritiske faser under indgrebet drøftes kort mellem operatør, anæstesi og operationssygeplejerske. Hvis patienten er vågen, skal drøftelsen gennemføres under hensyntagen til patienten; men formidlingen af forudsigelige vanskeligheder kan ikke udelades.

Operatør vurderer forventede problemer, operationsvarighed og forventet blodtab.

 

Anæstesien vurderer, om der kan forventes særlige problemer eller komplikationer og gennemgår planer for håndtering af disse.

 

Operationssygeplejersken bekræfter, at alt udstyr er klart og sterilt. Hvis der er sterilitetsbrud, drøftes dette med teamet.

 

Herefter påbegynder operatøren indgrebet.

 

4. Tjek ud

Ved ”tjek ud” er hele operationsteamet til stede.

 

Operationsteamet opsummerer

 • • Hvilket indgreb er udført?

 • • Blodtab vurderet

 • • Optælling af instrumenter, servietter og andet materiale stemmer.

 • • Udtagne prøver er korrekt mærkede og forsendt som beskrevet i instruks for ”Håndtering af præparater til PAI”

 • • Fejl og mangler ved det anvendte udstyr – hvis der har været fejl og mangler aftales, hvem der varetager den videre opfølgning.

 

Har der været brud på aseptikken

 

Plan for det postoperative forløb

Vigtige informationer om operationen, og den umiddelbare postoperative observation, pleje og behandling kommunikeres ud i teamet med henblik på overdragelse af patienten til det næste behandlerteam. Det kan fx dreje sig om information om dræn, katetre, mobilisering/ immobilisering, lejring, væske- og fødeindtag samt smertebehandling.

 • • Antibiotikaprofylakse

 • • Tromboseprofylakse

Ud fra vurdering af operationsvarighed og evt. brud på aseptik afklares behov for ovenstående.

 

Har patienten holdt kropstemperatur

Der spørges ind til, om patientens kropstemperatur har været ≥ 36 grader med henblik på forebyggelse af postoperative komplikationer.

 

Dokumentation

Punkterne i sikker kirurgi tjekliste dokumenteres i EPJ.

Referencer

Regional instruks: Sikker kirurgi: https://pri.rn.dk/Sider/20872.aspx