Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anafylaksi hos børn og voksne

 

Beskrivelse

Anafylaksi er en akut, livstruende tilstand som ubehandlet kan progrediere til shock og død. Hurtig erkendelse og adækvat behandling er afgørende for prognosen. Fødevarer, lægemidler og insektgift er de hyppigste årsager til anafylaksi.

 

Anafylaksi mistænkes ved:

Akut opstået uden kendt årsag eller efter udsættelse for et sandsynligt allergen

 • • Hud og/eller slimhindesymptomer (generaliseret kløe, flushing, urticaria, angioødem)

 • • Luftvejs- og/eller vejrtrækningsproblemer (synkebesvær, hæshed, stridor, dyspnø, bronkospasme, cyanose, respirationsstop)

 • • Blodtryksfald med ledsagesymptomer (takykardi, synkope, konfusion, inkontinens, kollaps)
  NB. Blodtryksfald er et sent og meget alvorligt symptom hos mindre børn.

 • • Svære gastrointestinale symptomer (krampagtige smerter, opkastning, diarré)

Blodtryksfald efter udsættelse for et for patienten kendt allergen

 • • Børn: lavt systolisk blodtryk (under 70 mm Hg fra 1 måned til 1 år; under 70 mm Hg + [2 x alder] fra 1 år til 10 år; under 90 mm Hg fra 11 år) eller over 30 % fald i systolisk blodtryk

 • • Voksne: systolisk blodtryk under 90 mm Hg eller over 30 % fald i systolisk blodtryk.

Differentialdiagnoser

 • • Vasovagal reaktion karakteriseret ved hypotension, bradykardi, bleghed, koldsved og kvalme

 • • Hyperventilation

 • • Andre former for shock

Undersøgelser

 • • Vurder Airways – Breathing – Circulation – Disability – Exposure (ABCDE)

 

Diagnosen anafylaksi stilles ud fra det kliniske billede.

Behandling

Ved anafylaksi responderer alle symptomer på adrenalin i.m., som er den vigtigste behandling!

Flowchart - Anafylaksi hos Voksne og børn se bilag 1.

 

 • • Kald hjælp og bliv ved patienten

Primær behandling

 • • Adrenalin (1 mg/ml) intramuskulært i situationer, hvor optrukket adrenalin er umiddelbart tilgængeligt

 • • Børn/personer under 50 kg - 0,01 mg/kg i.m. (maks. 0,5 mg i.m. per dosis)

 • • Voksne og børn over/lig med 50 kg – 0,5 mg i.m.

 

Alternativt anvendes autoinjektor

 • • Adrenalin autoinjektor (1 mg/ml) intramuskulært

 • • Børn under 25 kg: 0,15 mg i.m.

 • • Voksne og børn over/lig med 25 kg: 0,3 mg i.m.

 

Adrenalin i.m. kan gentages efter behov med 5 min. interval, indtil symptomerne er svundet. Der er ingen absolutte kontraindikationer for anvendelsen af adrenalin i.m. Kun ved kardiovaskulært kollaps er der indikation for intravenøs behandling med fortyndet adrenalin, som kun bør administreres til monitorerede patienter af personale, som har kompetence og rutine i intravenøs adrenalin-administration.

 

Supplerende behandling efter vurdering

 • • Fjern eventuel udløsende årsag

 • • Anbring patienten i liggende stilling med eleverede ben, hvis den respiratoriske tilstand tillader det, eller anbring patienten siddende med løftet overkrop ved besværet respiration

 • • Etabler frie luftveje

 • • Ilt 5-10 l/min på maske

 • • I.v. adgang mhp. volumenerstatning ved cirkulatorisk instabilitet med hurtig indgift af NaCl/RingerAcetat (krystalloid)

  • • Børn: 10 ml/kg bolus (kan gentages x 3 den første time)

  • • Voksne og børn over/lig med 50 kg: 500 ml bolus derefter 1-2 l i.v.

 • • Behandling ved primært astmasymptomer - Inhalation β2-agonist (f.eks. Spray Salbutamol 0,1 mg/dosis) administreres via Spacer, alternativt System 22

 • • Børn under 25 kg: 0,15-0,3 mg/kg (maks. 5 mg/dosis)

 • • Voksne og børn over/lig med 25 kg: 2,5-5 mg

 • • Behandling ved primært larynxødem (inspiratorisk stridor)

 • • Inhalation Adrenalin 1 mg/ml administreret via System 22

 • • Voksne og børn – 1 mg fortyndet med 4 ml med Isot. NaCl som supplement til systemisk adrenalinbehandling

Yderligere behandling

 • • Antihistamin enkeltdosis (Clemastin)

 • • Børn under 25 kg: 0,025 mg/kg i.m./i.v.

 • • Voksne og børn over/lig med 25 kg: 2 mg i.m./i.v.

 • • Steroid enkeltdosis (Methylprednisolon)

 • • Børn under 25 kg: 2 mg/kg i.v.

 • • Voksne og børn over/lig med 25 kg: 80 mg i.v.

 

Overvej alternativt at give antihistamin og prednisolon p.o. ved hurtigt respons på primær behandling.

Ved mildere, ikke-livstruende symptomer kan afviges fra denne behandlingsvejledning.

Monitorering og opfølgning

Anafylaksipatienter med behov for adrenalin skal forblive i liggende stilling til tilstanden er stabiliseret og skal have målt puls, blodtryk og saturation regelmæssigt (i starten hver 5. min). Efter stabilisering hver 15-30 min. i 1-2 timer.

 

Patienten indlægges til observation og skal have været cirkulatorisk og respiratorisk stabil i minimum 8 timer før udskrivelsen. Børn indlægges ofte natten over.

 

Risikopatienter skal observeres under indlæggelse selv om de initiale symptomer responderer godt på behandlingen, og patienten er velbefindende, hospitaliseres og monitoreres 24 timer for at overvåge, om der udvikles protraherede symptomer - det gælder:

 • • Mindre børn

 • • Alvorlig reaktion

 • • Reaktioner hos patienter med svær/ustabil astma

 • • Reaktioner med risiko for fortsat absorption af allergen

 • • Patienter med tidligere bifasisk reaktion

 • • Patienter, der udvikler reaktion om aftenen eller natten, eller som ikke vil være i stand til at reagere på en forværring, eller som bor alene

 • • Patienter, som opholder sig i områder med vanskelig tilgang til akutbehandling

 

Diagnosen anafylaksi understøttes efterfølgende ved påvisning af forhøjet serum-tryptase (blodprøve), som tages 15 min. - 3 timer efter den allergiske reaktion. Den målte værdi ved reaktionen skal sammenlignes med basis-niveau ved opfølgende ambulant besøg. Selv stigning inden for normalområdet kan indikere anafylaksi.

 

Patienter med risiko for fornyet anafylaksi (ved reaktion på insektstik, fødevarer eller ukendt allergen) oplæres i brug af adrenalin autoinjektor før udskrivelse og medgives recept.

 

Ved udskrivelsen skal oplyses om risiko for senreaktion, og patienten kan evt. medgives antihistamin og prednisolon.

Ved ukendt eller ny allergi skal patienter med anafylaksi henvises til allergiudredning

 

Anbefaling om kommunikation og organisering af personale

På baggrund af reaktionens alvor er organisation og kommunikation mellem sundhedspersonale, som udfører anafylaksibehandling, af højeste vigtighed.

 

Definition af begreber

Anafylaksi - Akut, livstruende tilstand, der skal erkendes hurtigt og straks behandles med adrenalin i.m.

 

Målgruppe – modtagelse

Læger og sygeplejersker og andet sundhedspersonale i Region Nordjylland. Hvor ikke andet er specificeret, er behandlingen ens for voksne og børn.

 

Formål

At understøtte ensartet erkendelse og behandling af anafylaksi hos voksne og børn.

 

Referencer

 • • Simons FER, Ardusso LRF, Bilo MB et al. World Allergy Organization Guidelines for the Assessment and Management of Anaphylaxis. WAO Journal 2011;4:13-37

 • • Simons FER, Ardusso LRF, Bilò MB et al. International consensus on (ICON) anaphylaxis. World Allergy Organization Journal 2014;7:9

 • • Muraro A, Roberts G, Worm M et al. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2014;69:1026-45

 • • Malling H-J, Skamstrup Hansen K, Garvey LH. Anafylaksi. Ugeskr Laeger 2014;176: V12130730

 • • Emergency treatment of anaphylactic reactions. Guidelines for healthcare providers. Resuscitation Council (UK). 2015

 • • European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. Vol 161, 2021, Pages 152-219