Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ascitespunktur og –drænage, sygeplejeprocedure

Baggrund1

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Forberedelse1

Forberedelse ved ultralydsvejledt drænage i RTG2

Modtagelse af patienten2

Opdækning2

Fremgangsmåde3

Efterfølgende kontrol af patienten efter punkturen3

Seponering af drænet3

Baggrund

Udtømning af overskydende væske fra bughulen (Ascites) via en steril nål/kateter. Punkturen laves enten diagnostisk med henblik på udredning af årsagen til ascitesvæsken, eller terapeutisk for at aflaste gener forårsaget af ascitesvæsken, specielt påvirket respiration eller abdominale gener.

Totaltømning er målet.

Formål

At sikre høj kvalitet af den sygepleje der ydes til de patienter, som får fortaget ascitespunktur eller -drænage

Patienten skal have relevant information, således at sygeplejersken støtter og vejleder patienten i det omfang der skønnes behov for, så patienten kan føle sig tryg og velinformeret ved behandlingen og det videre forløb.

Definition af begreber

Ascites: Patologisk ansamling af væske i bughulen Kan skyldes portal hypertension pga. levercirrose eller tumores eller infektioner i peritonealhulen.

Sjældnere årsager er kontstriktiv perikardit, nefrotisk syndrom, pankreatitter, ovarietumorer, afficeret lymfedrenage (chyløs ascites), trombose i vv. hepaticae (Budd Chiari syndrom)

Beskrivelse

Forberedelse

Kontrol af forprøver. (INR og trombocytter)

INR skal være <1,5. Se instruks: Ascitespunktur ved portal hypertension”.

Bac-test tages: Ved INR > 1,5 og trombocytter < 40.

Frisk frosset plasma: Gives ved blødning og/eller trombocytpool.

 

Forberedelse ved ultralydsvejledt drænage i RTG

Ved INR > 2,0 og hvis der vurderes behov for ultrasonisk vejledt punktur, skal afsnittets læge konferere patienten med vagthavende rtg. Hvis Patienten er i AK-behandling, kontrolleres ordination eller konfereres med afsnittets læge.

 

Modtagelse af patienten

 • • Sikre sig kontrol af navn og CPR-nummer efter gældende instruks Se ”patientidentifikation

 • • Sikre sig at der forligger henvisning/journalordination på behandlingen.

 • • Patienterne kan indkaldes ambulant eller komme fra sengeafdelingen.

 • • Sørge for ren seng og sygehustøj til patienten.

 • • Patienten skal have tømt blæren med henblik på at beskytte mod urinblærelæsion.

 • • BT og puls samt vægt før indgrebet anføres på standardplejeplanen. BT og puls kontrolleres 1 time efter indgrebet.

 • • Sikre sig at patienten er vejledt efter gældende procedure for afsnittet.

 • • Der anlægges venflon efter procedure - se retningslinje 5.1.1. ”Perifere venekatetre” Infektionshygiejnisk afdeling.

 • • Patienten lejres bedst muligt på ryggen og afdækkes mindst muligt i forhold til hvad indgrebet fordrer. Blåt underlagsstykke lægges i venstre side af sengen mhp. absorbering af overskydende væske.

 

Opdækning

 • • Ascitesbakken findes i depotrummet.

 • • 1 Sterilt afdækningsstykke

 • • Lidocain10mg/Adrenalin 5 mikrog/ml(kølevare i medicinrummet). Akklimatiseres før brug. Optrækkes i 10ml sprøjte. Grøn kanyle påsættes.

 • • 2 injektionssvaps til huddesinfektion.

 • • Sterile, store vatpinde og klorhexidinsprit 0,5%

 • • Sterile handsker til lægen

 • • Engangsskalpel

 • • Cytofix ascites punktur sæt

 • • Steril tømbar kateterpose med stor krydsventil (Latex Free)

 • • Steril Y-kompres, Leucostrips, mesorb forbinding og fiksering med mefix plaster.

 • • Affaldsspand

 

Fremgangsmåde

Der kontrolleres af udøvende læge om der er indikation for ascitespunkturen.

Der skal gives 8 g humant albumin (HA)/liter udtømt ascites, men for praktiske formål gives 2 portioner 20 % HA i forbindelse med proceduren. Se instruks ”Ascitespunktur ved portal hypertension” .

Indgift af Human albumin skal dokumenters i patientjournalen: etiket med lot.nr fra hætteglasset påsættes Kontinuitionsarket, sikre cpr-nummer og navn på arket, initialer på den ansvarlige for infusionen.

For indlagte patienter gives 2 portion 20% HA på sengeafdelingen.

Sygeplejersken assisterer afsnitslægen under proceduren.

Oprydning foretages efter gældende hygiejniske retningslinier. Link til hygiejnemappen(er i PRI)

Alt engangsmateriale kasseres. Kanyler og skalpel kommes i gul kanylespand. Anvendt apparatur f.eks. stålbord aftørres med hospitalssprit 85%

.

Efterfølgende kontrol af patienten efter punkturen

 • • Indstiksstedet observeres for gennemsivning

 • • Kateterposen tømmes efter behov, tidspunktet og mængden noteres hver gang på plejestandarden.

 • • Patienten observeres for abdominalsymptomer, smerter, defense musculaire, temperaturstigning, påvirket tarmfunktion, intraabdominal blødning og for ændringer i BT og puls.

 • • Patienten opfordres til mobilisering efter evne med henblik på optimeret tømning. Ved mere end 10 minutters immobilitet kan der forsøges med sidelejeskifte eller massage af abdomen.

 • • 

Seponering af drænet

Drænet skal fjernes efter max. 24 timer for at undgå infektionskomplikationer. Blødt abdomen og minimal udtømning af ascitesvæske efter mobilisering i over 1 time tilstræbes.

Drænet må seponeres efter lægelig vurdering.

Den totale ascitesmængde efter drænfjernelse samt vægt før og efter tapning noteres til journalen.

Patienten orienteres om, hvornår og hvordan der kan forventes svar på undersøgelsen af lægen.

Patienter fra sengeafdelingen køres tilbage til stamafdelingen til videre observation.

Sygeplejersken meddeler til stamafdelingen om observationer omkring patienten, og om forsendelse af ordinerede ascitesprøver.

Prøver: Se instruks ”Ascites, forsendelse af ascitesprøver

Rutineprøver, bestående af:

Dyrkning og resistens: Glas: WR glas. Grå henvisning til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Aalborg. Lægges i køleskabet ved informationen.

Leukocytter, protein og albumin: Bestilles via Labka under profilen ”ascites-rutine” Glas: 3,0 ml EDTA glas til leukocytter og 10ml gult uringlas til henholdsvis protein og albumin. Obs! Prøverne skal være afleveret i Klinisk biokemisk prøvefordelingsrum senest 2 timer efter tapning.

Ved recidiv af ascites skal der altid undersøges for:

 • • Celletælling/leukocytter (Diff.)

 • • Ascites protein og albumin

 • • Dyrkning + resistens

Udvidede prøver:

T-celler: Anvendes 100-200ml plastik-container. Elektronisk rekvisition for cytologi udfyldes via EDB i Patoweb af afsnitslægen. Stregkodelabels for Patientidentifikation, materialets art og afdelingsidentifikationskode påsættes til scanning. Alle labels skal påsættes på langs.

Ascites Cholesterol: Glas:10 ml gult uringlas. Bestilles via Labka under Asc-Chol.

TB : Glas: WR glas. Orange henvisning til Statens Seruminstitut i København, kryds i rubrik 144.(Mykobakterier) og sendes i SS kuvert.

Amylase og LD: Glas: 10ml gult uringlas til både Amylase og LD. Bestilles via Labka under analysenavnene SYS-Id og SYS-Amyl. Obs! Prøverne skal være afleveret i Klinisk Biokemisk prøvefordelingsrum senest 2 timer efter tapning.

På alle glas sikres påsættelse af labels med patientens fulde navn og Cpr.nr., materialets art, og dato for undersøgelsen.

Ved cytologiske undersøgelser udfyldes rekvisitionen elektronisk af lægen via EDB i Patoweb.

Alle ordinerede prøver skal tages fra i dagafsnittet, hvis andet ikke er aftalt.