Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ascitespunktur og –drænage, sygeplejeprocedure 

 

Baggrund 

Udtømning af overskydende væske fra bughulen (ascites) via en steril nål/kateter. Punkturen laves enten diagnostisk med henblik på udredning af årsagen til ascitesvæsken, eller terapeutisk for at aflaste gener forårsaget af ascitesvæsken, specielt påvirket respiration eller abdominale gener. 

Totaltømning er målet. 

 

Beskrivelse 
Forberedelse 

Kontrol af forprøver (INR og trombocytter) 

INR skal være <1,5. Se instruks: Ascitespunktur ved portal hypertension  

Bac-test tages: Ved INR > 1,5 og trombocytter < 40

Frisk frosset plasma: Gives ved blødning og/eller trombocytpool

 

Forberedelse ved ultralydsvejledt drænage i Røntgen

Ved INR > 2,0 og hvis der vurderes behov for ultrasonisk vejledt punktur, skal afsnittets læge konferere patienten med vagthavende røntgenlæge. Hvis patienten er i AK-behandling, kontrolleres ordination eller konfereres med afsnittets læge.

 

Modtagelse af patienten

 • • Sikre sig kontrol af navn og CPR-nummer efter gældende instruks - Patientidentifikation

 • • Sikre sig, at der forligger henvisning/journalordination på behandlingen

 • • Patienterne kan indkaldes ambulant eller komme fra sengeafdelingen

 • • Patienter, der er visiteret til at komme ambulant, laves der ved første besøg aftaleskema sammen med en læge. Her aftales hvor mange kilo patienten må veje, og hvor tit patienten vejer sig hjemme

 • • Der laves aftaler om, hvordan Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit kontaktes ved behov for drænage igen 

 • • Sørge for ren seng og sygehustøj til patienten

 • • Patienten skal have tømt blæren med henblik på at beskytte mod urinblærelæsion

 • • BT og puls samt vægt før indgrebet dokumenteres i elektronisk patientjournal

 • • Sikre sig, at patienten er vejledt efter gældende procedure for afsnittet

 • • Der anlægges perifert venekateter efter procedure - PVK - Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af perifert venekateter hos voksne - Aalborg Universitetshospital (rn.dk)

 • • Patienten lejres bedst muligt på ryggen og afdækkes mindst muligt i forhold til hvad indgrebet fordrer. Blåt underlagsstykke lægges i venstre side af sengen mhp. absorbering af overskydende væske

Opdækning 

 • • Ascitesbakken findes i medicinrummet

 • • 1 sterilt afdækningsstykke  

 • • Lidocain10mg/Adrenalin 5 mikrogr/ml (kølevare i medicinrummet). Akklimatiseres før brug. Optrækkes i 10ml sprøjte. Grøn kanyle påsættes. 

 • • injektionsswaps til huddesinfektion

 • • Sterile, store vatpinde og Klorhexidinsprit 0,5% 

 • • Sterile handsker til lægen 

 • • Engangsskalpel 

 • • Cytofix ascites punktur sæt 

 • • Steril tømbar kateterpose med stor krydsventil (Latex Free) 

 • • Steril Y-kompres, Leucostripsmesorb forbinding og fiksering med mefix plaster

 • • Affaldsspand 

Fremgangsmåde 

Der kontrolleres af udøvende læge, om der er indikation for ascitespunktur

Der skal gives 8 g humant albumin (HA)/liter udtømt ascites, men for praktiske formål gives 2 portioner 20 % HA i forbindelse med proceduren. Se instruks Ascitespunktur ved portal hypertension.

For indlagte og ambulante patienter gives 2 portioner 20% HA .  

Sygeplejersken assisterer lægen under proceduren.  

Oprydning foretages efter gældende hygiejniske retningslinjer Dokumentsamling - Infektionshygiejnen.

Alt engangsmateriale kasseres. Kanyler og skalpel kommes i gul kanylespand.  Anvendt apparatur f.eks. stålbord aftørres med hospitalssprit 85%.

Ved første drænage ordinerer lægen hvilke prøver, der sendes yderligere.

Efterfølgende kontrol af patienten efter punkturen 

 • • Indstiksstedet observeres for gennemsivning 

 • • Kateterposen tømmes efter behov, tidspunktet og mængden noteres hver gang på skema  

 • • Patienten observeres for abdominal symptomer, smerter, defense musculaire, temperaturstigning, påvirket tarmfunktion, intraabdominal blødning og for ændringer i BT og puls

 • • Patienten opfordres til mobilisering efter evne med henblik på optimeret tømning. Ved mere end 10 minutters immobilitet kan der forsøges med sidelejeskifte eller massage af abdomen

Seponering af drænet 

Drænet skal fjernes, når der ikke produceres mere ascitesvæske efter max. 24 timer for at undgå infektions-komplikationer. Blødt abdomen og minimal udtømning af ascitesvæske efter mobilisering i over 1 time tilstræbes. 

Den totale ascites-mængde efter drænfjernelse, samt vægt før og efter tapning dokumenteres i elektronisk patientjournal. 

Patienter fra sengeafdelingen køres tilbage til stamafdelingen til videre observation. 

Sygeplejersken meddeler stamafdelingen om observationer omkring patienten, og om forsendelse af ordinerede ascitesprøver.

Prøver: Se instruks Ascites, forsendelse af ascitesprøver

Rutineprøver, bestående af:

Dyrkning og resistens: Glas: WR glas.  Lægges i skabet ved blodprøvetagning. Bestilles i elektronisk patientjournal

Leukocytter, protein og albumin: Bestilles via Labka under profilen ”ascites-rutine” Glas: 3,0 ml EDTA glas til leukocytter og 10ml gult uringlas til henholdsvis protein og albumin.
Obs! Prøverne skal være afleveret i Klinisk Biokemisk prøvefordelingsrum senest 2 timer efter tapning.
 

Ved recidiv af ascites skal der altid undersøges for: 

Celletælling/leukocytter (Diff.)

Ascites protein og albumin

Dyrkning + resistens

Udvidede prøver: 

T-celler: Anvendes 100-200ml plastik-container. Elektronisk rekvisition for cytologi udfyldes elektronisk i Patoweb af lægen. Stregkodelabels for Patientidentifikation, materialets art og afdelingsidentifikationskode påsættes til scanning. Alle labels skal påsættes på langs. 

Ascites Cholesterol: Glas:10 ml gult uringlas. Bestilles via Labka under Asc-Chol 

TB : Glas: WR glas. Orange henvisning til Statens Seruminstitut i København, kryds i rubrik 144.(Mykobakterier) og sendes i SS kuvert. 

Amylase og LD: Glas: 10ml gult uringlas til både Amylase og LDBestilles via Labka under analysenavnene SYS-Id og SYS-Amyl. Obs! Prøverne skal være afleveret i Klinisk Biokemisk prøvefordelingsrum senest 2 timer efter tapning. 

På alle glas sikres påsættelse af labels med patientens fulde navn og Cpr.nr., materialets art, og dato for undersøgelsen. 

Ved cytologiske undersøgelser udfyldes rekvisitionen elektronisk af lægen via EDB i Patoweb 

Alle ordinerede prøver skal tages fra i dagafsnittet, hvis andet ikke er aftalt. 

 

Formål 

At sikre høj kvalitet af den sygepleje der ydes til de patienter, som får fortaget ascitespunktur eller -drænage.

Patienten skal have relevant information, således at sygeplejersken støtter og vejleder patienten i det omfang, der skønnes behov for, så patienten kan føle sig tryg og velinformeret ved behandlingen og det videre forløb. 

 

Definition af begreber 

Ascites: Patologisk ansamling af væske i bughulen. Kan skyldes portal hypertension pga. levercirrose eller tumores eller infektioner i peritonealhulen. 

Sjældnere årsager er kontstriktiv perikarditnefrotisk syndrom, pankreatitter, ovarietumorer, afficeret lymfedrenage (chyløs ascites), trombose i vvhepaticae (Budd Chiari syndrom)