Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Midttrimester abort (abortus provocatus og missed abortion) uge 12+0 til 21+6

 

Denne procedure skal læses elektronisk da der er vigtige links!

Indholdsfortegnelse

Definition

Visitation

Behandling

Kontraindikation til Cytotec

Bivirkninger til Cytotec behandling

Smertebehandling

Information til mor

Omsorg for fosteret, hvis det viser livstegn

Jordemoder: administrative opgaver

Læge: administrative opgaver

Samtale

Placenta

Fosterundersøgelse

Fosteret efter abort

Primært til de spontane aborter; når fosteret er født

Referencer

 

Definition

Abortus provokatus: Medicinsk provokeret 2. trimester abort ved gestationsalder 12 + 0 uger til 21 + 6 uger efter samrådsbeslutning, eller hvis der er diagnosticeret missed abortion så sent i graviditeten, at evacuatio ikke kan foretages. 

Ved abortus provocatus skal skriftlig samrådsbeslutning og anmodning om svangerskabsafbrydelse blanket A (og eventuelt blanket B, hvis kvinden er under 18 år) foreligge.   

 

Behandling

1. dag: (foregår i gynækologisk ambulatorium)

 • • Der skrives journal ved forvagt.

 • • Blodprocent og evt type bestemmes. TORCH-P og SARS-CoV-19 prøver hvis der er tale om spontan abort eller provokeret abort på baggrund af misdannelser

 • • Ved læge gives 1 tablet Mifegyne 200 mg. Ved opkastning inden for 1 time gives yderligere 1 tablet Mifegyne 200 mg. Mifegyne kan eventuelt udelades ved abortus inhibitus. Det planlagte tidsinterval mellem Mifegyne og Cytotec noteres. Ved abortus inhibitus er det hensigtsmæssigt med kortere tidsinterval end ved provokeret abort.

 • • Som smertebehandling kan anvendes paracetamol og NSAID-præparat.

 • • Evt. samtale med jordemoder om det kommende forløb.

2. dag:

 • • Patienten møder i mellemfløjen 12 - 48 timer efter Mifegyne-behandling.

 • • Patienten må spise et let morgenmåltid: Brød, marmelade, kaffe og te. Er herefter fastende. Husk mad til vir.

 • • TOKS x 1, temperaturmåling x 3

 • • Der anlægges intravenøst drop med isotonisk glukose eller NaCl.  Max. 2 l.

 • • Tabletter Cytotec 0,4 mg oplægges hver 3. time i fornix posterior til maksimum 2 gram per døgn (max. x 5).

 • • Epiduralkateter anlægges, hvis kvinden ønsker det. Narkosen orienteres inden ankomst på stuen om at det drejer sig om 2. trimester abort.

 • • Efter fostret er kvitteret inspiceres placenta. Såfremt den skønnes hel, blødningen er tilladelig og uterus er velkontraheret, er evacuatio unødvendig.

 • • Ved mistanke om retineret væv, eller hvis blødningen er rigelig anbefales UL-vejledt evacuatio.

 • • Rhesus negative kvinder gives immunoglobulin anti-D 250 - 300 mikrogram intramuskulært - svarer til 1250 - 1500 IE Anti-D. Kan gives når første cytotec er givet.

 • • Er fosteret udviklet svarende til uge 18 eller derover, gives tabletter Dostinex 1 mg.

 • • Har patienten ikke aborteret efter at der er oplagt Cytotec 5 gange, afbrydes behandlingen og ved morgenkonference tages stilling til videre behandling.

 • • På den skitserede behandling vil over 95 % abortere inden for det første døgn efter start på Cytotec. Gennemsnitlig abortinduktionstid (tiden fra 1. administration af cytotec til fostret er kvitteret) er ca. 9 timer. Generelt ses længere abortinduktionstid ved levende fostre end ved døde fostre. 

 • • Hvis ikke patienten har kvitteret fostret efter 48 timers Cytotec behandling bør kirurgisk behandling overvejes. Ballon-induktion kan overvejes ved manglende effekt af den medicinske behandling.Der skal inden induktion være opmærksomhed på, om der kan være tale om uterusruptur med foster i abdomen. Dette gælder særlig ved tidligere sectio eller mangegangsfødende. Kan afklares ved klinisk undersøgelse (palpation af uterus). Er uterus stadig forstørret sv.t. gestationsalderen, vil der næppe være tale om uterusruptur. Der kan selvfølgelig utralydscannes ved tvivl. 

 • • Hvis kvinden I forbindelsen med aborten oplever, at veerne ophører, skyldes det ofte, at fosteret ligger I vagina. Fødslen kan da hjælpes på vej ved stillingskift. - Overvej at undlade bækkenstol. Hvis man bruger bækkenstolen, læg da et blåt stykke i bunden af bækkenet.

 

Kontraindikation til Cytotec

 

 • • Tidligere klassisk sectio eller operation, der kan sidestilles hermed

 • • Hjertesygdom

 • • Lever- eller nyreinsufficiens

 • • Glaucom

 • • Aktiv, svær astma. Er astmaen medicinsk velbehandlet, kan Cytotec gives under nøje observation.

 

Bivirkninger til Cytotec behandling

 

 • • Blodtryksfald

 • • Kvalme, opkastning, diarre

 • • Astmaanfald

 • • Smerter i bryst/øjne

 • • Temperaturforhøjelse

 

Smertebehandling

Efter afdelingens sædvanlige principper: f.eks. Paracetamol, suppositorier NSAID, injektion Morfin, epiduralblokade, lattergas. 

 

Information til mor

 

 • • Tale om brystspænding. Dostinex fra uge 18.

 • • Blødning

 

Omsorg for fosteret, hvis det viser livstegn

Ved livstegn forståes:

”Vejrtrækning, hjerteslag, pulsation i navlesnoren, eller tydelige bevægelser. Følger af kompression/dekompression i fødselsvejen (fx i form af meddelt pulsation eller gisp) vil kunne fejltolkes som livstegn, hvorfor vurderingen af, om den nyfødte viser livstegn, først bør ske efter fuldstændig fødsel/fremhjælpning er sket (herunder efter eventuelle forsøg på oplivning). Det tillægges ikke betydning, om navlesnoren på vurderingstidspunktet er overskåret, eller om moderkagen er løsnet.” Lov nr. 546 af 24-06-2005

Der skal drages omsorg for fosteret. Skulle fosteret vise livstegn, må det ikke lades alene. Kan være hos kvinden/forældrene eller hos personale. Kan være i vugge eller på arm. 

Viser fosteret livstegn, skal det registreres som levende født, have cpr-nummer og der skal sendes fødselsanmeldelse samt dødsanmeldelse. Et levende født barn SKAL begraves.

Links: 

Lovteksten: Jordemoderforeningen

Præcisering: Patienters retsstilling

Jordemoder: Administrative opgaver

 

 • • E-brev til sundhedsplejerske med forældrenes samtykke – HVIS kvinden allerede har givet besked til sundhedsplejerske om sin graviditet.

 • • Besked til egen jdm

 • • Bestille ambulante tider (se nedenfor).

 • • Nedgravningsattest, Se I PRI: Begravelse, nedgravning eller bortskaffelse af senabort

 • • Tåseddel (Ved foster til obduktion)

 • • Orange ligblanket

 • • Håndtering af foster (2. Trimesters aborter)

 • • Ekstra 4 labels til portør samt en stor label med mors adresse på til kisten.

 • • Ved mikroskopi/undersøgelse af placenta - husk besked til Patologisk Institut Ålborg. 

 • • Mulighed for henvisning til Landsforeningen Spædbarnsdød, se link for elektronisk henvisning: Spædbarnsdød.dk . Udlevering af bogen ”Når I har mistet”.

 

Læge: Administrative opgaver

 

 

Samtale

Kvinden tilbydes 2 samtaler:

1. Samtale med sygeplejerske/jordemoder inden for 4 uger om forløbet og tiden efter. Hvis kvinden ikke har besluttet, hvad der skal ske med fosteret, vil hun blive spurgt om dette.

2. Kvinden/parret tilbydes en samtale efter 6-8 uger ved abortus inhibitus, abortus provocatus på grund af kromosomfejl/fostermalformation eller abortus provocatus på medicinsk indikation.

 • • Har kvinden haft et forløb på Ultralydsafsnittet I Ålborg, hvor der er påvist eller fundet mistanke om kromosomfejl eller fostermalformation, kan samtalen finde sted hos Ultralydsafsnittets læger.

 • • I andre tilfælde tilbydes samtale hos obstetriker I Thisted. Kvinder, som har fået udført abortus provocatus på andre indikationer via Samrådet, tilbydes efterfølgende samtale efter vurdering.

Psykologhjælp: 

 • • Der gives tilskud fra Sygesikringen til psykologhjælp, hvis tab af foster sker efter uge 19 + 0. Kvinden/parret skal henvises via egen læge.

Barselsorlov:

 • • Hvis fosteret er dødfødt før udgangen af uge 22+0 altså højst uge 21+6, har forældrene ingen ret til barsel, men kan sygemeldes med ret til sygedagpenge af egen læge eller en læge på sygehuset. Se link https: //spaedbarnsdoed.dk/love-og-regler/barsel-og-sygemelding

 • • Hvis fosteret har vist livstegn ved fødslen før uge 22+0 har moren ret til 14 ugers barselsorlov med dagpenge. Far/medmor har ret til 14 ugers sorgorlov med dagpenge. Orloven kan ikke gemmes eller deles mellem forældrene. Hvis parret efter afholdelsen af orloven stadig ikke er parat til at genoptage arbejdet, kan der efter en lægelig vurdering evt. sygemeldes fuldt eller delvist for en yderligere periode. For kvinder gælder, at man efter en lægefaglig vurdering kan få forlænget sin ret til fravær med barselsdagpenge, dog højst indtil 46 uger efter fødslen. Dette kaldes en graviditetsbetinget sygemelding, og det er egen læge, der foretager denne vurdering. Se link: Retsinformation

 

Jordemoderen kontakter evt. socialrådgiver Karin Rønne på telefon 9765 0532 eller pr mail: karo@rn.dk

Placenta

Ved spontane aborter podes fra maternelle og føtale side med eSwab 

Måles og vejes og undersøges som vanligt. Værdierne noteres i moderens journal. 

Såfremt der skal laves placentabiopsi, tages denne inden at placenta overhældes med formalin. Se længere nede i dokumentet under afsnittet ”Fosterundersøgelse”.

Placenta sendes til mikroskopi i Aalborg, hvis forældrene tillader det. Placenta lægges i en hvid spand (det store depot, 2. skab fra højre, øverste hylde).

Overhældes med formalin i stinkskab i skyllerummet på OP (ring til OP på tlf. nr. 50877).

Husk labels på låg og spand samt rekvisitions nummer, som findes I senabortmappen. Flere kan hentes i gynækologisk ambulatorium. 

Portøren bestilles og kommer med transportkasse. Sammen pakkes denne, da fødegangen er ansvarlig for at alle relevante papirer kommer med. Lægen udfylder henvisningen elektronisk og scanner rekvisitionsnummer. 

Hvis fosteret skal til obduktion sendes placenta og placentabiopsi med til Ålborg. Elektronisk rekvisition udfyldes af læge.

Link: Laboratorievejledning: Obduktion af børn og fostre fra Thisted Sygehus

 

Fosterundersøgelse

 

 1. 1. Obduktion, mikroskopi af placenta:

Missed abortion eller abortus provocatus på grund af kromosomfejl eller fostermalformation:

Kvinden/parret tilbydes obduktion af fosteret med henblik på rådgivning om kommende graviditet og med henblik på mulig årsag til forløbet.

Se Link: Laboratorievejledningen: Obduktion af børn og fostre fra Thisted sygehus (herfra udskrives nødvendige rekvisitioner og tjekliste m.m.). Kvinden/parret skal give samtykke.

Husk mail til, det i laboratiorievejledningen nævnte personale, samt kopi af relevante papirer i journalen.

Når fosteret kommer tilbage til Thisted efter obduktion, giver kapellet besked til fødegangen, som formidler beskeden videre til forældrene.

Ønsker kvinden/parret ikke obduktion af fosteret, kan mikroskopi af placenta også give nogle oplysning og kan være lettere at acceptere.

 

 1. 2. Kromosomundersøgelse:

Der tages placentabiopsi og hudbiopsi til kromosomundersøgelse – se nedenfor.

 

Hvis fosteret ikke skal obduceres bestilles array-CGH. (Array HCG er navnet på analysen af placentabiopsieni). Placentabiopsi og hudbiopsi sendes til Institut for Human Genetik, Aarhus UH.

Center for fosterdiagnostik Aarhus – se under afsnittet for fagfolk.

Skal fosteret obduceres, går prøverne med barnet til Patologisk institut i Ålborg. Patologerne vurderer, om prøverne skal sendes videre til Århus.

Placentabiopsi og hudbiopsi:

Placentabiopsi: Max. 0,5 x 0,5 x 0,5 cm) fra centrale del (dvs. i afstand af såvel føtale som maternelle flade) af den ufikserede placenta

Hudbiopsi: Kan for eksempel tages fra ankelregionen

Medium til hud – og placentabiopsi findes i fryseren i rent depot. Tages op lidt før det skal bruges.

 

 

Fosteret efter abort

 

Transport

Al transport af fosteret foregår i en lille kiste, som findes i det rene skyllerum. (Nye kister bestilles i depotet)

Når fosteret skal i kapellet, kontaktes portøren via opgavesystemet.

 

 

Nedgravning/begravelse:

Der er 3 muligheder:

Se PRI dokument: Begravelse, nedgravning eller bortskaffelse af senabort

Primært til de spontane senaborter; når fosteret er født

 

Hvis fosteret er levende født kan der foretages Nøddåb. Et dødfødt barn kan velsignes såfremt der er et ønske hos parret. Enten af deres egen sognepræst eller sygehuspræst (kontakt via Receptionen). Brug dåbsudstyr, som findes i skabet ud for stue 4.

Nedenstående information skal tilpasses situationen således at der tages hensyn til gestationsalder, hvor lang tid der er gået siden fosteret døde og om der er misdannelser.

 

Forældrene informeres om, at mange der får et dødt barn/foster, har gavn af at se det, røre ved det og holde det.

Fortæl evt. forældrene hvordan barnet/fosteret ser ud, inden de ser det.

Hvis barnet/fosteret er misdannet/macereret, kan man fremhæve det, der er normalt.

Tildæk evt. med tæppe, hue eller lignende indtil forældrene ønsker at se det. Se ’engletøj’ og tæpper i skabet på kontoret.

Forældrene kan have barnet/fosteret hos sig så længe, de ønsker det. OBS hvis det ønskes obduceret, bør det ligge på køl, når forældrene ikke sidder med det.

Barnet/fosteret må ikke flyttes fra fødegangen, før forældrene har givet tilladelse.

 

Barnet/fosteret lægges på et blåt stykke, med den vandskyende side opad, når det lægges i vuggen- evt. med en sammenrullet stofble i siderne til at opsuge væske. Dette for at barnet ikke udtørrer til gene ved evt. undersøgelse.

 

Barnet/fosteret fotograferes med og uden tøj.

Billederne gemmes i journalen, hvis forældrene ikke ønsker at få dem udleveret med det samme.

Der kan tages hånd- og fodaftryk af barnet/fosteret. En lille hårlok kan klippes af. Lav evt to sæt til parret.

 

Navn til barnet/fosteret - tal med forældrene om muligheden for at kalde det ved navn. Senere kan det være nemmere at tale om og tænke på det barn, forældrene har mistet og taget afsked med, hvis de kan kalde barnet ved navn.
 

Det er meget almindeligt at forældres sorgproces og reaktioner er forskellige.

 

Referencer

Der henvises til PRI-dokumentet Ansøgning om abort efter 12. uge eller uden forældresamtykke til samrådet

Udgivet af Samrådssekretariatet, juni 2011.