Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotikaguide – Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne

Generelt

Antibiotikaguiden er et hjælpeværktøj i forbindelse med initialbehandling ved udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne. Antibiotikaguiden tager derimod ikke stilling til eventuelle senere justeringer i behandlingen udløst af mikrobiologiske fund og patientens kliniske forløb.

Antibiotikaguiden indeholder også forslag til skift fra parenteral indgift (IV) til oral behandling (OR).

Antibiotikaguiden er udarbejdet af Specialistgruppen for Infektioner under Den Regionale Lægemiddelkomité.

 

Skift til oral behandling på empirisk grundlag

Skift til oral behandling forudsætter fortsat indikation for antibiotisk behandling og bør vurderes senest 48 timer efter start af antibiotikum og herefter min. hver 3. dag. Dette dokumenteres i journalen.

Skift til oral behandling kan ske når patienten er:

1. I klinisk bedring*

2. Kan indtage oral medicin

3. Kan forventes at have tilstrækkelig absorption.

* Klinisk bedring: Afebril og begyndende normalisering af påvirket organfunktion. Udvikling i CRP anvendes ikke som indikator – den kan være forsinket med flere døgn.

Samlet behandlingsvarighed (parenteral og oral) følger retningslinje for den specifikke sygdom.

Ved alvorlige fokale eller systemiske infektioner: vær opmærksom på forslag til oral behandling og behandlingslængde i gældende PRI instruktioner.

Mikrobiologisk svar (resistensprofil) benyttes til valg af målrettet antibiotisk terapi og dosering heraf (S=følsom ved standard dosering, I= følsom ved høj dosering).

Antibiotika dosering korrigeres ved påvirket nyre- /leverfunktion, overvægt se: Dosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt (rn.dk)

Parenteral indgift (IV)

Fokus

Oral indgift

Penicillinallergi

Benzylpenicillin

Luftveje

Ved IV kombinationsbehandling skiftes til oral kombinationsbehandling.

Phenoxymethylpenicillin*

1 MU (0,6g) x 4

med eller uden

Roxithromycin 150mg x 2

Roxithromycin

150mg x 2

Hud/bløddele

Phenoxymethylpenicillin*

1 MU (0,6g) x 4

Roxithromycin

150mg x 2

Ampicillin

Urinveje

Pivmecillinam 400mg x 3

Bemærk: Nitrofurantoin er kontraindiceret ved eGFR <45mL/min;

Ukompliceret UVI: Nitrofurantoin 50mg x 4 eller Trimethoprim 200mg x 2

Kompliceret UVI:

Nitrofurantoin

100mg x 4

Urosepsis eller pyelonefrit: Ciprofloxacin

500mg x 2

Hvis eGFR<30mL/min: Ciprofloxacin

500mg x 1

Andet fokus

Amoxicillin 500mg x 3

Afhængig af fokus

Cloxacillin

Infektion med methicillin

følsom stafylokok

Dicloxacillin/Flucloxacillin

1g x 4

(Flucloxacillin anvendes ved intolerance til Dicloxacillin)

Afhængig af fokus

Mecillinam

Urinveje

Pivmecillinam 400mg x 3

Bemærk: Nitrofurantoin er kontraindiceret ved eGFR <45mL/min;

Ukompliceret UVI:

Nitrofurantoin 50mg x 4 eller Trimethoprim 200mg x 2

Kompliceret UVI:

Nitrofurantoin100mg x 4

Urosepsis eller pyelonefrit: Ciprofloxacin

500mg x 2

Hvis eGFR<30mL/min: Ciprofloxacin

500mg x 1

Piperacillin med tazobactam

Luftveje

Ved IV kombinationsbehandling skiftes til oral kombinationsbehandling.

Amoxicillin med clavulansyre 500mg/125mg x 3

+

Amoxicillin 500mg x 3

 

Evt. med Roxithromycin

150mg x 2

Moxifloxacin 400mg x 1

Urinveje

Pivmecillinam 400mg x 3

Bemærk: Nitrofurantoin er kontraindiceret ved eGFR

<45mL/min;

Ukompliceret UVI:

Nitrofurantoin 50mg x 4 eller Trimethoprim 200mg x 2

Kompliceret UVI:

Nitrofurantoin

100mg x 4

Urosepsis eller pyelonefrit: Ciprofloxacin

500mg x 2

Hvis eGFR<30mL/min: Ciprofloxacin

500mg x 1

Hud/bløddele

Phenoxymethylpenicillin*

1 MU (0,6g) x 4

Roxithromycin

150mg x 2

Abdominalt

Ved klinisk bedring stoppes antibiotisk behandling

Amoxicillin med clavulansyre

 

Luftveje

 

Amoxicillin med clavulansyre 500mg/125mg x 3

+

Amoxicillin 500mg x 3

Moxifloxacin 400mg x 1

Cefalosporiner:

Cefuroxim,

Cefotaxim,

Ceftriaxon

Luftveje

 

Bemærk:

Orale cefalosporiner bør generelt ikke bruges: Cefalexin (Keflex®) er smalspektret og cefuroxim tablet absorberes dårligt.

 

Patienter behandlet med IV cefalosporiner per guideline har CAVE penicillin, hvorfor oralt alternativ kun er angivet herfor

Moxifloxacin 400mg x 1

Urinveje

Bemærk: Nitrofurantoin er kontraindiceret ved eGFR

<45mL/min;

Ukompliceret UVI:

Nitrofurantoin 50mg x 4 eller Trimethoprim 200mg x 2

Kompliceret UVI:

Nitrofurantoin100mg x 4

Urosepsis eller pyelonefrit: Ciprofloxacin

500mg x 2

Hvis eGFR<30mL/min: Ciprofloxacin 500mg x1

Hud/bløddele

Roxithromycin

150mg x 2

Abdominalt

Ved klinisk bedring stoppes antibiotisk behandling

Clarithromycin

 

Roxithromycin 150mg x 2

Roxithromycin

150mg x 2

Ciprofloxacin

 

Ciprofloxacin 500mg x 2

OBS indikation**

Ciprofloxacin

500mg x 2

OBS indikation**

Moxifloxacin

 

Moxifloxacin 400mg x 1

OBS indikation**

Moxifloxacin 400mg x 1

OBS indikation**

Metronidazol

 

Metronidazol 500mg x 2/

500mg x3 ved

behandling af C. difficile.

Metronidazol

500mg x 2/ 500mg x3 ved

behandling af C. difficile.

* Ved udskrivelse med phenoxymethylpenicillin tabletter 1 MU bør man i stedet udskrive recept på phenoxymethylpenicillin tabletter 800 mg pga. prisen i primær sektor. Den lille styrkeforskel har ingen klinisk betydning

** Der anbefales restriktiv tilgang til anvendelse af fluorkinoloner bl.a. pga. risiko for resistensudvikling og sjældne men alvorlige bivirkninger i form af tendinitis og hjerteklapsinsufficiens

 

Kontinuerlig infusion af antibiotika via pumpe

Denne behandlingsform frembyder visse fordele:

 1. 1. Giver den teoretisk mest effektive plasmakoncentrationsprofil af tidsafhængige antibiotika, hvor der nær 100% af tiden er effektive plasmakoncentrationer af antibiotika.

 2. 2. Minimerer arbejdsbyrden sammenlignet med intermitterende infusioner

 3. 3. Minimerer indgriben i patientens daglige aktiviteter

 4. 4. Kan anvendes til hjemmebehandling af patienter

Udvalget af anvendelige antibiotika er begrænset pga. krav til holdbarhed. For detaljer om anvendelse og dosering se Antibiotikabehandling med kontinuerlig infusion via pumpe

 

Sepsis

 

Sepsis med ukendt fokus

Generelt

Antibiotikabehandling skal hurtigst muligt afstemmes ud fra fokus og mistænkte mikrobiologiske agens.

Initial antibiotika behandling skal revurderes efter 24 timer.

Definition

Mistænkt infektion og samtidig organpåvirkning

Identifikation

Patienter med mulig sepsis kan identificeres med ”qSOFA score”,

 

Til endelig identifikation af sepsis med organpåvirkning anvendes ”SOFA-score’’

 

Se Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3)

Anbefalet initial behandling

1. valg:

Ampicillin 2g x 4 IV (1)

+

Gentamicin 5mg/kg x 1 IV (NB. max dosis 500 mg) (1)

+ evt.

Metronidazol 500mg x 3 IV

 

2. valg:

Piperacillin/Tazobactam 4g/0,5g x 4 IV

 

 • • Ampicillin må, hvis gentamicin behandlingen ophører, ikke gives som monoterapi og der skal i så fald skiftes til Piperacillin/Tazobactam.

 • • Ampicillin dosis justeres ved vægt over 80 kg

 

(1): Se Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3)

 

Ved behov for yderligere dosis af gentamicin justeres dosisintervallet, se Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

Penicillinallergi

Cefuroxim 1,5g x 3 IV

+

Gentamicin 5mg/kg IV x 1(NB: max dosis 500mg)

 

 

Septisk shock med ukendt fokus

Definition

Sepsis med vedvarende hypotension trods adækvat volumenterapi med behov for vasopressor behandling til at opretholde systolisk BT > 90 mmHg, og/eller P- laktat > 2 mmol/L.

 

For detaljer se Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3)

Identifikation

Se Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3)

Anbefalet initial behandling

Piperacillin/Tazobactam 4g/0,5g x 4 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Meropenem 2g x 3 IV

 

 

Luftvejsinfektioner

 

KOL (akut eksacerbation)

Definition

Akut eksacerbation:

 • • Vedvarende forværring af KOL patienters tilstand i forhold til stabil fasen

 • • Overskrider de normale ”dag til dag” variationer

 • • Akut indsættende og nødvendiggør ændring i den vanlige medicinering

Identifikation

Mistanke om infektion styrkes ved:

 1. 1. Tiltagende purulent ekspektorat

 2. 2. Tiltagende ekspektorat mængde

 3. 3. Feber, forhøjet CRP

 4. 4. Pneumonisk infiltrat på røntgen af thorax (KOL akut eksacerbation med pneumoni)

Anbefalet initial behandling

Svært medtaget patienter:

Amoxicillin/Clavulansyre 1.000mg/200mg x 3 IV

 

Ikke-medtaget patienter:

 

Amoxicillin 750mg x 3 OR

 

Antibiotika bør kun anvendes ved mistanke om infektion som led i eksacerbationen og kan således ofte undlades

 

Bemærk

Ved KOL akut eksacerbation med pneumoni behandles let til moderat pneumoni som akut eksacerbation (dvs. amoxicillin/clavulansyre IV), mens der ved svær pneumoni gives behandling som til patienter uden KOL

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Ikke-medtaget patient: Roxithromycin 150mg x 2 OR

 

Svært medtaget patient: Moxifloxacin 400mg x 1 IV

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

Amoxicillin/clavulansyre 500mg/125mg x 3 OR

+

Amoxicillin 500mg x 3 OR

 

Anbefalet behandlingsvarighed

5 dage som udgangspunkt, men ved langsom klinisk bedring kan behandlingen forlænges.

 

 

Pneumoni, let CURB65 0-2

Definition

Nytilkommet infiltrat på røntgen af thorax

Samt

Symptomer på nedre luftvejsinfektion:

 • • Feber

 • • Hoste

 • • Øget og/eller purulent ekspektoration

 • • Åndenød

 • • Respirationssynkrone smerter

For flere detaljer se Samfundserhvervet pneumoni hos voksne

Identifikation

Se definition

Sværhedsgraden af sygdommen gradueres ved CURB65:

 • • Konfusion

 • • Uræmi (Carbamid ≥ 7 mmol/l)

 • • Respirationsfrekvens > 30/min

 • • Blodtryk (diastolisk ≤60 eller systolisk <90 mmHg)

 • • Alder ≥ 65

For detaljer se Samfundserhvervet pneumoni hos voksne

Anbefalet initial behandling

Benzylpenicillin 1 MU (0,6g) x 4 IV

eller

Phenoxymethylpenicillin 1 MU (0,6g) x 4 OR

 

Ved anamnese med KOL behandles som KOL akut eksacerbation

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Clarithromycin 500mg x 2 IV

eller

Roxithromycin 150mg x 2 OR

Skift fra IV til OR behandling

(empirisk uden mikrobiologisk fund)

Phenoxymethylpenicillin 1 MU (0,6g) x 4 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 5 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring

 

 

Pneumoni, moderat svær CURB65 3-5

Definition

Nytilkommet infiltrat på røntgen af thorax

Samt

Symptomer på nedre luftvejsinfektion:

 • • Feber

 • • Hoste

 • • Øget og/eller purulent ekspektoration

 • • Åndenød

 • • Respirationssynkrone smerter

For flere detaljer se Samfundserhvervet pneumoni hos voksne

Identifikation

Se definition

Sværhedsgraden af sygdommen gradueres ved CURB65:

 • • Konfusion

 • • Uræmi (Carbamid ≥ 7 mmol/l)

 • • Respirationsfrekvens > 30/min

 • • Blodtryk (diastolisk ≤60 eller systolisk <90 mmHg)

 • • Alder ≥ 65

For detaljer se Samfundserhvervet pneumoni hos voksne

Anbefalet initial behandling

Benzylpenicillin 2 MU (1,2g) x 4 IV

+

Clarithromycin 500mg x 2 IV

 

Ved anamnese med KOL behandles som KOL akut eksacerbation

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Cefuroxim 1,5g x 3 IV

+

Clarithromycin 500mg x 2 IV

eller

Moxifloxacin 400mg x 1 OR

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

Phenoxymethylpenicillin 1MU (0,6g) x 4 OR

+

Roxithromycin 150mg x 2 OR

 

Ved penicillinallergi:

Moxifloxacin 400mg x 1 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring

 

 

Pneumoni, svær CURB65 3-5

Definition

Som for pneumoni, men med involvering af flere lungelapper på røntgen af thorax eller svær hypoxi (O2 sat. <92%)

 

For flere detaljer se Samfundserhvervet pneumoni hos voksne

Identifikation

Se definition

Sværhedsgraden af sygdommen gradueres ved CURB65:

 • • Konfusion

 • • Uræmi (Carbamid ≥ 7 mmol/l)

 • • Respirationsfrekvens > 30/min

 • • Blodtryk (diastolisk ≤60 eller systolisk <90 mmHg)

 • • Alder ≥ 65

For detaljer se Samfundserhvervet pneumoni hos voksne

Anbefalet initial behandling

Piperacillin/Tazobactam 4g/0,5g x 4 IV

+

Clarithromycin 500mg x 2 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Moxifloxacin 400mg x 1 IV

Skift fra IV til OR behandling

(empirisk uden mikrobiologisk fund)

Vil oftest færdigbehandles IV. Hvis den kliniske tilstand tillader det skiftes til:

Amoxicillin/Clavulansyre 500mg/125mg x 3 OR

+

Amoxicillin 500mg x 3 OR

+

Roxithromycin 150mg x 2 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring, forlænges ved langsomt respons

 

 

Klinisk mistanke om atypisk pneumoni (Legionella, Mycoplasma, C. psittaci (ornitose) eller C. pneumoniae)

Generelt

Der kan ikke sikkert opstilles kriterier der adskiller pneumoni forårsaget af ”atypiske” mikroorganismer og andre mere ”typiske” mikroorgansimer.

Definition

Nytilkommet infiltrat på røntgen af thorax

Samt

Symptomer på nedre luftvejsinfektion:

 • • Feber

 • • Hoste

 • • Øget og/eller purulent ekspektoration

 • • Åndenød

 • • Respirationssynkrone smerter

 

For flere detaljer se Samfundserhvervet pneumoni hos voksne

Identifikation

Se definition

Sværhedsgraden af sygdommen gradueres ved CURB65:

 • • Konfusion

 • • Uræmi (Carbamid ≥ 7 mmol/l)

 • • Respirationsfrekvens > 30/min

 • • Blodtryk (diastolisk ≤60 eller systolisk <90 mmHg)

 • • Alder ≥ 65

For detaljer se Samfundserhvervet pneumoni hos voksne

Anbefalet initial behandling

Clarithromycin 500mg x 2 IV

eller

Roxithromycin 150mg x 2 OR

Alternativ ved kontraindikation til initial behandling

Konference med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling eller Infektionsmedicinsk afdeling

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

Roxithromycin 150mg x 2 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Legionella pneumophila: 14 dage (ved svær sygdom op til 21 dage)

 

Mycoplasma pneumoniae: 5-7 dage

 

Chlamydophila pneumoniae: 5-7 dage

 

 

Pneumoni hos særlige patientgrupper – intravenøse stofmisbrugere, aspirationspneumoni, etc

Generelt

Visse patientgrupper er i øget risiko for nedre luftvejsinfektioner med mikroorganismer, der sjældent ses hos personer uden risikofaktorer, hvorfor afvigelse fra standardbehandling kan være indiceret.

For detaljer se Samfundserhvervet pneumoni hos voksne

Anbefalet initial behandling

Hyppig hospitalskontakt (ambulant behandling, dialyse o.l.)

Cefuroxim 1,5g x 3 IV

eller

Amoxicillin/Clavulansyre 500mg/125mg x 3 OR

+

Amoxicillin 500mg x 3 OR

 

Aspirationspneumoni

Piperacillin/Tazobactam 4g/0,5g x 4 IV

eller

Amoxicillin/Clavulansyre 500mg/125mg x 3 OR

+

Amoxicillin 500mg x 3 OR

 

Alternativ ved kontraindikation til initial behandling

Konference med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling eller Infektionsmedicinsk afdeling

 

 

Urinvejsinfektioner

 

UVI – ikke indlæggelseskrævende

Definition

Ukompliceret UVI:

Urinvejsinfektion hos raske, ikke-gravide kvinder uden væsentligt besvær med blæretømning

Kompliceret UVI:

Urinvejsinfektion hos mænd, gravide, kvinder med alvorlig komorbiditet (diabetes, KOL, nedsat immunforsvar, misdannelser i urinvejene m.m.), patienter som er institutionaliserede (f.eks. plejehjembeboere) hvor der ved klinisk vurdering findes behov for indlæggelse ved behandling – Se Kompliceret UVI - indlæggelseskrævende

Identifikation

Patienter over 14 år med mistænkt bakteriuri og nytilkomne symptomer fra urinvejene:

 • • Pollakisuri

 • • Stranguri

 • • Imperiøs vandladning

 • • Suprapubiske smerter

 • • og klinisk mistanke om UVI

 

For nærmere detaljer, se Urinvejsinfektioner hos den voksne patient

Anbefalet initial behandling

Pivmecillinam 400mg x 3 OR

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Ved ukompliceret UVI:

Nitrofurantoin* 50mg x 4 OR

eller

Trimethoprim 200mg x 2 OR

Ved kompliceret UVI

Nitrofurantoin* 100mg x 4 OR

* Nitrofurantoin anvendes ikke ved betydelig nyrefunktionsnedsættelse (GFR <45 ml/min). Ved kompliceret UVI anbefales Ciprofloxacin 500 mg x 2 OR (efter forudgående resistensbestemmelse).

Anbefalet behandlingsvarighed

Ukompliceret: 3 dage

Kompliceret: 5 dage

 

 

Kompliceret UVI – indlæggelseskrævende

Definition

Urinvejsinfektion hos mænd, gravide, kvinder med alvorlig komorbiditet (diabetes, KOL, nedsat immunforsvar, misdannelser i urinvejene m.m.), patienter som er institutionaliserede (f.eks. plejehjemsbeboere) hvor der ved klinisk vurdering findes behov for indlæggelse ved behandling.

Identifikation

Patienter over 14 år med mistænkt bakteriuri og nytilkomne symptomer fra urinvejene:

 • • Pollakisuri

 • • Stranguri

 • • Imperiøs vandladning

 • • Suprapubiske smerter og

 • • Klinisk mistanke om UVI

 

For nærmere detaljer, se Urinvejsinfektioner hos den voksne patient

Anbefalet initial behandling

mecillinam 1000 mg x 3 IV

+

gentamicin 5 mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

 

Pga. restordre af Mecillinam 1000mg IV anbefales midlertidigt:

Ampicillin 2g x 4 IV

+

Gentamicin 5mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

 

NB. Gentamicin bør gives jf. nomogram – se Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

Ved kontraindikation til aminoglykosider:

Piperacillin/Tazobactam 4g/0,5g x 4 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Ciprofloxacin 500mg x 2 OR

+

Gentamicin 5mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

Pivmecillinam 400mg x 3 OR

 

Ved penicillinallergi:

Ciprofloxacin 500mg x 2 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring.

 

 

Pyelonefritis

Definition

Infektion (småabscesser) af nyreparenkymet samt de nedre urinveje;

kan opdeles i akut og kronisk.

Identifikation

Evt. symptomer fra nedre urinveje som ved cystit:

 • • Flankesmerter med/uden udstråling, turevise, kolikagtige smerter

 • •  feber, kulderystelser, træthed, nedsat appetit, opkastning, diarre, utilpashed, konfusion

Anbefalet initial behandling

mecillinam 1000 mg x 3 IV

+

gentamicin 5 mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

 

Pga. restordre af Mecillinam 1000mg IV anbefales midlertidigt:

Ampicillin 2g x 4 IV

+

Gentamicin 5 mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

NB. Gentamicin bør gives jf. nomogram – se Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

Ved kontraindikation til aminoglykosider:

Piperacillin/Tazobactam 4g/0,5g x 4 IV

 

 

For yderligere detaljer, se Urinvejsinfektioner hos den voksne patient

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Cefuroxim 1,5g x 3 IV

+

Gentamicin 5mg/kg x 1 (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

Pivmecillinam 400mg x 3 OR

 

Ved penicillinallergi:

Ciprofloxacin 500mg x 2 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7 dage (IV + OR) antibiotisk behandling ved klinisk respons

 

 

Urosepsis

Definition

Urosepsis: sepsis med mistænkt urinvejsfokus.

Identifikation

Se Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3).

Se også Urinvejsinfektioner hos den voksne patient

Anbefalet initial behandling

Ampicillin 2g x 4 IV

+

Gentamicin 5mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

eller

Piperacillin/Tazobactam 4g/0,5g x 4 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Cefuroxim 1,5g x 3 IV

+ evt.

Gentamicin 5mg/kg x 1 (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

Pivmecillinam 400mg x 3 OR

 

Ved penicillinallergi:

Ciprofloxacin 500mg x 2 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring

 

 

Andre infektioner

 

Meningitis

Generelt

Antibiotikabehandling skal hurtigst muligt afstemmes ud fra fokus og mikrobiologiske fund.

Definition

Bakteriel eller viral infektion af subarachnoidalrummet.

For flere detaljer se Bakteriel meningitis behandling hos voksne, samfundserhvervet

Identifikation

Et eller flere af følgende symptomer:

 • • Feber

 • • Hovedpine

 • • Konfusion

 • • Nakkerygstivhed

 • • Petekkier

 

Ved mistanke om bakteriel menigitis skal der straks foretages lumbalpunktur.

 

Eksakte grænser for spinalvæskeforandringer ved bakteriel meningitis findes ikke, men behandling tilrådes initieret ved klinisk mistanke om bakteriel meningitis eller fund af mindst en af følgende:

 • • >1000 leukocytter og >75% neutrofile granulocytter eller

 • • spinalvæske/blod-glukose-ratio <0,4 eller

 • • forhøjet laktat eller

 • • påvisning af mikroorganismer ved akut spinalvæske-mikroskopi.

Anbefalet initial behandling

Benzylpenicillin 3 MU (1,8g) x 6 IV

+

Ceftriaxon 4g x 1 IV og

 

Dexamethason 10 mg x 4 IV skal gives senest samtidig med første IV dosis antibiotikum (1)

 

(1) For undtagelser se Bakteriel meningitis behandling hos voksne, samfundserhvervet (rn.dk)

Ved mistanke om viral encefalitis:

 

Aciclovir 10mg/kg x 3 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Meropenem 2g x 3 IV

 

 

Endocarditis

Generelt

Instruks for Endocarditis findes på cardio.dk

Definition

Ved infektiøs endocarditis forstås en endovaskulær infektion lokaliseret til native strukturer eller fremmedlegemer (klapproteser, elektroder m.v.), såvel i hjertet som store intratorakale kar (inkl. ductus arteriosus persistens og coarctatio aortae).

Identifikation

Diagnosen bør mistænkes hos alle patienter med:

 • • Uforklaret feber af mere end en uges varighed

 • • Feber og mislyd

 • • Emboli uden kendt kilde

 • • Feber og/eller bakteriæmi uden oplagt fokus

 • • Gentagne fund af samme mikroorganisme ved bloddyrkning.

Ved mistanke bør kardiologisk speciale kontaktes mhp. ekkokardiografi

Anbefalet initial behandling

Se behandlingsvejledning Behandlingsvejledning | Appendix 7.1: Antibiotikaregimer ved infektiøs endocarditis (cardio.dk)

Endelig behandling besluttes ved endocarditkonference.

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Se behandlingsvejledning på Behandlingsvejledning | Appendix 7.1: Antibiotikaregimer ved infektiøs endocarditis (cardio.dk)

 

 

Erysipelas

Definition

Erysipelas er en bakteriel infektion i dermis og øverste del af subcutis.

Identifikation

 • • Huden er rød, varm, øm og ødematøs.

 • • I randen af affektionen kan der ses bullae (5-10 %) og regionale lymfeknuder er ofte hævede og ømme.

 • • Patienterne er ofte alment påvirkede og har feber (sjældnere ved recidiv), kulderystelser, kvalme, diarre og hovedpine.

 • • Paraklinisk findes neutrocytose og forhøjet CRP.

 

For detaljer se Erysipelas

Anbefalet initial behandling

Benzylpenicillin 2 MU (1,2g) x 4 IV

+ evt.

Cloxacillin 2g x 4 IV (1)

(1) Ved mistanke om blandingsinfektion med S. aureus og/eller alment påvirket patient suppleres med cloxacillin

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Cefuroxim 1,5g x 3 IV

Skift fra IV til OR behandling

Phenoxymethylpenicillin 1 MIE (0,6g) x 4 OR

+ evt.

Dicloxacillin1g x 4 OR

 

Ved penicillinallergi:

 

Roxithromycin 150mg x 2 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7-14 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring

 

 

Gastroenteritis

Definition

Akut bakteriel tarminfektion

Identifikation

 • • Akut indsættende diarré evt. m.

 • • Kvalme og opkastninger

Dysenteri: feber, mavesmerter og blodig diarré

Anbefalet initial behandling

Hyppigst er sygdom selvlimiterende.

Indikation for antibiotika:

 • • Høj feber

 • • Alder> 50 år

 • • Iskæmisk hjertekarsygdom, fremmedlegeme

 • • Immunsuppression

 • • Dysenteri

Ciprofloxacin* 500mg x 2 OR

eller

Ciprofloxacin* 400mg x 2 IV

 

*Ved rejseanamnese i Asien eller Afrika kan alternativt gives Azithromycin 500mg x 1 i 3 dage (idet resistens mod quinoloner er hyppig)

 

For flere detaljer se Gastroenteritis acuta

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Azithromycin 500mg x 1 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 5 døgn antibiotisk behandling

 

 

Galdevejs- eller abdominalt fokus

Generelt

Antibiotikabehandling skal hurtigst muligt afstemmes ud fra fokus og mikrobiologiske fund.

Initial antibiotika behandling skal revurderes efter 24 timer.

 

Definition

Galdevejs fokus: Infektion udgået fra galdevejene

Abdominalt fokus: Infektion med spredning i abdomen

Identifikation

Smerter i abdomen samt abdominal ømhed ved undersøgelse samt mistanke om infektion

Anbefalet initial behandling

Benzylpenicillin 2 MU (1,2g) x 4 IV

+

Gentamicin 5mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

+

Metronidazol 500mg x 2 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Cefotaxim 1g x 3 IV

+

Metronidazol 500mg x 2 IV

+ evt.

Gentamicin 5mg/kg x 1 (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

Skift til OR behandling kun relevant i særlige tilfælde.

Anbefalet behandlingsvarighed

Afhænger af kirurgisk sanering.