Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotikaguide – Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne

 

Generelt

Antibiotikaguiden er et hjælpeværktøj i forbindelse med initialbehandling ved udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne. Antibiotikaguiden tager derimod ikke stilling til eventuelle senere justeringer i behandlingen udløst af mikrobiologiske fund og patientens kliniske forløb.

Antibiotikaguiden indeholder også forslag til skift fra parenteral indgift (IV) til oral behandling (OR).

Antibiotikaguiden er udarbejdet af Specialistgruppen for Infektioner under Den Regionale Lægemiddelkomité. Antibiotikaguiden findes desuden i elektronisk udgave i MyMedCard App.

 

Skift til oral behandling på empirisk grundlag

Skift til oral behandling forudsætter fortsat indikation for antibiotisk behandling og bør vurderes senest 48 timer efter start af antibiotikum og herefter min. hver 3. dag. Dette dokumenteres i journalen.

Skift til oral behandling kan ske når patienten er:

1. I klinisk bedring*

2. Kan indtage oral medicin

3. Kan forventes at have tilstrækkelig absorption.

* Klinisk bedring: Afebril og begyndende normalisering af påvirket organfunktion. Udvikling i CRP anvendes ikke som indikator – den kan være forsinket med flere døgn.

Samlet behandlingsvarighed (parenteral og oral) følger retningslinje for den specifikke sygdom.

Ved alvorlige fokale eller systemiske infektioner: vær opmærksom på forslag til oral behandling og behandlingslængde i gældende PRI instrukser.

Mikrobiologisk svar (resistensprofil) benyttes til valg af målrettet antibiotisk terapi og dosering heraf (S=følsom ved standard dosering I= følsom ved høj dosering).

Se bilaget ”Antibiotika doseringer i Region Nordjylland” i PRI: Dosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt

Antibiotika dosering korrigeres ved påvirket nyre- /leverfunktion, overvægt se PRI: Dosering af antibiotika til voksne ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt

 

 

Forslag til empirisk skift fra parenterale til orale antibiotika afhængig af infektionsfokus

 

Parenteral indgift (IV)

Fokus

Oral indgift

Penicillinallergi

benzylpenicillin

Luftveje

phenoxymethylpenicillin

1 MU (0,6 g) x 4

roxithromycin

150 mg x 2 / 300 mg x 1

Hud/bløddele

phenoxymethylpenicillin

1 MU (0,6 g) x 4

ampicillin

Urinveje

pivmecillinam 400 mg x 3

Ukompliceret:

nitrofurantoin 50 mg x 4 eller

trimethoprim 200 mg x 2

Kompliceret:

nitrofurantoin 100 mg x 4

Urosepsis eller pyelonefrit eller GFR<45mL/min:

ciprofloxacin 500 mg x 2

Hvis GFR<30mL/min:

ciprofloxacin 500 mg x 1

Andet fokus

amoxicillin 1000 mg x 3

Afhængig af fokus

cloxacillin

Infektion af methicillin følsomme staphylococcus

dicloxacillin/

flucloxacillin (ved intolerance til dicloxacillin OR) 1 g x 4

Afhængig af fokus

mecillinam

Urinveje

pivmecillinam 400 mg x 3

Ukompliceret:

nitrofurantoin 50 mg x 4 eller

trimethoprim 200 mg x 2

Kompliceret:

nitrofurantoin 100 mg x 4

Urosepsis eller pyelonefrit eller GFR<45mL/min:

ciprofloxacin 500 mg x 2

Hvis GFR<30mL/min:

ciprofloxacin 500 mg x 1

piperacillin med tazobactam

Luftveje

amoxicillin med clavulansyre

500/125 mg x 3

+ amoxicillin 500 mg x 3

roxithromycin

150 mg x 2 / 300 mg x 1

Urinveje

pivmecillinam 400 mg x 3

Ukompliceret:

nitrofurantoin 50 mg x 4 eller

trimethoprim 200 mg x 2

Kompliceret:

nitrofurantoin 100 mg x 4

Urosepsis eller pyelonefrit eller GFR<45mL/min:

ciprofloxacin 500 mg x 2

Hvis GFR<30mL/min:

ciprofloxacin 500 mg x 1

Hud/bløddele

phenoxymethylpenicillin Ω

1 MU (0,6 g) x 4

roxithromycin Ω

150 mg x 2 / 300 mg x 1

Abdominalt

Ved klinisk bedring stoppes antibiotisk behandling

amoxicillin med clavulansyre***

Luftveje

amoxicillin med clavulansyre

500/125 mg x 3

+ amoxicillin 500 mg x 3

roxithromycin

150 mg x 2 / 300 mg x 1

Cefalosporiner*:

 

cefuroxim, cefotaxim, ceftriaxon

Luftveje

amoxicillin med clavulansyre

500/125 mg x 3

+ amoxicillin 500 mg x 3

roxithromycin

150 mg x 2 / 300 mg x 1

Urinveje

pivmecillinam 400 mg x 3

Ukompliceret:

nitrofurantoin 50 mg x 4 eller

trimethoprim 200 mg x 2

Kompliceret:

nitrofurantoin 100 mg x 4

Urosepsis eller pyelonefrit eller GFR<45mL/min:

ciprofloxacin 500 mg x 2

Hvis GFR<30mL/min:

ciprofloxacin 500 mg x 1

Hud/bløddele

phenoxymethylpenicillin Ω

1 MU (0,6 g) x 4

roxithromycin Ω

150 mg x 2 / 300 mg x 1

Abdominalt

Ved klinisk bedring stoppes antibiotisk behandling

clarithromycin

 

roxithromycin

150 mg x 2 / 300 mg x 1

 

ciprofloxacin**

ciprofloxacin 500 mg x 2

OBS indikation

moxifloxacin**

moxifloxacin 400 mg x 1

OBS indikation

metronidazol**

metronidazol 500 mg x 2/

500 mg x 3 ved behandling af C.difficile.

*Perorale cefalosporiner bør generelt ikke bruges: cefalexin (Keflex®) er smalspektret og cefuroxim axetil (Zinnat®) absorberes dårligt

** Præparater med særlig god absorption, anvendes frem for IV præparat, hvis patienten kan indtage tabletter.

*** Tilladelses-præparat kun godkendt til behandling af KOL med eksacerbation. Bemærk standarddosis ved parenteral (IV) behandling er 1000mg/200mg x 3

ΩI nogle tilfælde – alt efter sværhedsgrad af infektion og ætiologi – kan bredere empirisk dække være indiceret. Kontakt Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved tvivl.

Sepsis

 

Sepsis med ukendt fokus

Generelt

Antibiotikabehandling skal hurtigst muligt afstemmes ud fra fokus og mikrobiologiske fund.

Initial antibiotika behandling skal revurderes efter 24 timer.

Definition

Mistænkt infektion og samtidig organpåvirkning

Identifikation

Patienter med mulig sepsis kan identificeres med ”qSOFA score”,

 

Til endelig identifikation af sepsis med organpåvirkning anvendes ”SOFA-score

 

Se PRI Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3)

Anbefalet initial behandling

1. valg:

ampicillin 2 g x 4 IV (1)

+

gentamicin 5 mg/kg x 1 IV (NB. max dosis 500 mg) (1)

+ evt.

metronidazol 500 mg x 3 IV

 

2. valg:

piperacillin/tazobactam 4 g/0,5 g x 4 IV

 

 • • Ampicillin må, hvis gentamicin behandlingen ophører, ikke gives som monoterapi og der skal i så fald skiftes til piperacillin/tazobactam.

 • • Ampicillin dosis justeres ved vægt over 80 kg

 

(1): Se PRI Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3)

 

Ved behov for yderligere dosis af gentamicin justeres dosisintervallet, se PRI Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

Penicillinallergi

cefuroxim 1,5 g x 3 IV

+

gentamicin 5 mg/kg IV x 1(NB: max dosis 500 mg)

 

 

Septisk shock med ukendt fokus

Definition

Sepsis med vedvarende hypotension trods adækvat volumenterapi med behov for vasopressor behandling til at opretholde systolisk BT > 90 mmHg, og/eller P- laktat > 2 mmol/L.

 

For detaljer se PRI Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3)

Identifikation

Se PRI Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3)

Anbefalet initial behandling

piperacillin/tazobactam 4 g/0,5 g x 4 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

meropenem 2 g x 3 IV

 

 

Respirationsvejsinfektioner

 

KOL (akut eksacerbation)

Definition

Akut eksacerbation:

 • • Vedvarende forværring af KOL patienters tilstand i forhold til stabil fasen

 • • Overskrider de normale ”dag til dag” variationer

 • • Akut indsættende og nødvendiggør ændring i den vanlige medicinering

Identifikation

Mistanke om infektion styrkes ved:

 1. 1. Tiltagende purulent ekspektorat

 2. 2. Tiltagende ekspektorat mængde

 3. 3. Feber, forhøjet CRP

 4. 4. Pneumonisk infiltrat på røntgen af thorax

Anbefalet initial behandling

amoxicillin/clavulansyre 1.000/200 mg x 3 IV

eller

amoxicillin/clavulansyre 500/125 mg x 3 OR

+

amoxicillin 500 mg x 3 OR

 

Antibiotika bør kun anvendes ved mistanke om infektion som led i eksacerbationen og kan således ofte undlades

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

roxithromycin 150 mg x 2 / 300 mg x 1 OR

eller

cefuroxim 1,5 g x 3 IV

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

amoxicillin/clavulansyre 500/125 mg x 3 OR

+

amoxicillin 500 mg x 3 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

5 dage som udgangspunkt, men ved langsom klinisk bedring kan behandlingen forlænges.

 

 

Pneumoni, let CURB65 0-2

Definition

1. Temperatur >38°C (ældre ptt. kan være afebrile) samt

2. Nytilkommet infiltrat på røntgen af thorax samt

3. Leukocytose eller leukopeni med neutrocytose eller CRP-stigning samt

4. Mindst et af nedenstående symptomer/objektive fund:

 • • Hoste (varighed)

 • • Ekspektoration (konsistens, farve og produktivitet)

 • • Dyspnø

 • • Tachypnø (respirationsfrekvens)

 • • Respirationssynkrone smerter

 • • Dæmpning og/eller krepitation ved stetoskopi af lungerne

For flere detaljer se PRI Pneumoni

Identifikation

Se definition

Sværhedsgraden af sygdommen gradueres ved CURB65:

 • • Konfusion

 • • Uræmi (Carbamid ≥ 7 mmol/l)

 • • Respirationsfrekvens > 30/min

 • • Blodtryk (diastolisk ≤60 eller systolisk <90 mmHg)

 • • Alder ≥ 65

For detaljer se PRI Pneumoni

Anbefalet initial behandling

benzylpenicillin 1 MU (0,6 g) x 4 IV

eller

phenoxymethylpenicillin 1 MU (0,6 g) x 4 OR

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

clarithromycin 500 mg x 2 IV

eller

roxithromycin 150 mg x 2 / 300 mg x 1 OR

Skift fra IV til OR behandling

(empirisk uden mikrobiologisk fund)

phenoxymethylpenicillin 1 MU (0,6 g) x 4 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 5 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring

 

Pneumoni, moderat svær CURB65 3-5

Definition

1. Temperatur >38°C (ældre ptt. kan være afebrile) samt

2. Nytilkommet infiltrat på røntgen af thorax samt

3. Leukocytose eller leukopeni med neutrocytose eller CRP-stigning samt

4. Mindst et af nedenstående symptomer/objektive fund:

 • • Hoste (varighed)

 • • Ekspektoration (konsistens, farve og produktivitet)

 • • Dyspnø

 • • Tachypnø (respirationsfrekvens)

 • • Respirationssynkrone smerter

 • • Dæmpning og/eller krepitation ved stetoskopi af lungerne

For flere detaljer se PRI Pneumoni

Identifikation

Se definition

Sværhedsgraden af sygdommen gradueres ved CURB65:

 • • Konfusion

 • • Uræmi (Carbamid ≥ 7 mmol/l)

 • • Respirationsfrekvens > 30/min

 • • Blodtryk (diastolisk ≤60 eller systolisk <90 mmHg)

 • • Alder ≥ 65

 

For detaljer se PRI Pneumoni

Anbefalet initial behandling

benzylpenicillin 2 MU (1,2 g) x 4 IV

+

clarithromycin 500 mg x 2 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

cefuroxim 1,5 g x 3 IV

+

clarithromycin 500 mg x 2 IV

eller

roxithromycin 150 mg x 2 / 300 mg x 1 OR

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

phenoxymethylpenicillin 1 MU (0,6 g) x 4 OR

+

roxithromycin 150 mg x 2 / 300 mg x 1 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring

 

 

Pneumoni, svær CURB65 3-5

Definition

1. Temperatur >38°C (ældre ptt. kan være afebrile) samt

2. Nytilkommet infiltrat på røntgen af thorax samt

3. Leukocytose eller leukopeni med neutrocytose eller CRP-stigning samt

4. Mindst et af nedenstående symptomer/objektive fund:

 • • Hoste (varighed)

 • • Ekspektoration (konsistens, farve og produktivitet)

 • • Dyspnø

 • • Tachypnø (respirationsfrekvens)

 • • Respirationssynkrone smerter

 • • Dæmpning og/eller krepitation ved stetoskopi af lungerne

 

For flere detaljer se PRI Pneumoni

Identifikation

Se definition

Sværhedsgraden af sygdommen gradueres ved CURB65:

 • • Konfusion

 • • Uræmi (Carbamid ≥ 7 mmol/l)

 • • Respirationsfrekvens > 30/min

 • • Blodtryk (diastolisk ≤60 eller systolisk <90 mmHg)

 • • Alder ≥ 65

 

For detaljer se PRI Pneumoni

Anbefalet initial behandling

piperacillin/tazobactam 4 g/0,5 g x 4 IV

+

clarithromycin 500 mg x 2 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

moxifloxacin 400 mg x 1 IV/OR

Skift fra IV til OR behandling

(empirisk uden mikrobiologisk fund)

amoxicillin med clavulansyre 500/125 mg x 3 OR

+

amoxicillin 500 mg x 3 OR

+

roxithromycin 150 mg x 2 / 300 mg x 1 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring, forlænges ved langsomt respons

 

 

Pneumoni, mistanke om ”atypiske” patogener

Generelt

Der kan ikke sikkert opstilles kriterier der adskiller pneumoni forårsaget af ”atypiske” mikroorganismer og andre mere ”typiske” mikroorgansimer.

Definition

1. Temperatur >38°C (ældre ptt. kan være afebrile) samt

2. Nytilkommet infiltrat på røntgen af thorax samt

3. Leukocytose eller leukopeni med neutrocytose eller CRP-stigning samt

4. Mindst et af nedenstående symptomer/objektive fund:

 • • Hoste (varighed)

 • • Ekspektoration (konsistens, farve og produktivitet)

 • • Dyspnø

 • • Tachypnø (respirationsfrekvens)

 • • Respirationssynkrone smerter

 • • Dæmpning og/eller krepitation ved stetoskopi af lungerne

 

For flere detaljer se PRI Pneumoni

Identifikation

Se definition

Sværhedsgraden af sygdommen gradueres ved CURB65:

 • • Konfusion

 • • Uræmi (Carbamid ≥ 7 mmol/l)

 • • Respirationsfrekvens > 30/min

 • • Blodtryk (diastolisk ≤60 eller systolisk <90 mmHg)

 • • Alder ≥ 65

 

For detaljer se PRI Pneumoni

Anbefalet initial behandling

clarithromycin 500 mg x 2 IV

eller

roxithromycin 150 mg x 2 OR

Alternativ ved kontraindikation til initial behandling

Konference med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling eller Infektionsmedicinsk afdeling

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

roxithromycin 150 mg x 2 / 300 mg x 1 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Legionella pneumophila: 14 dage (ved svær sygdom op til 21 dage)

Mycoplasma pneumoniae: 5 - 7 dage

Chlamydophila pneumoniae: 5 - 7 dage

For andre identificerede mikroorganismer se PRI Pneumoni

 

 

Urinvejsinfektioner

 

UVI – ikke indlæggelseskrævende

Definition

Ukompliceret UVI:

Urinvejsinfektion hos raske, ikke-gravide kvinder uden væsentligt besvær med blæretømning

Kompliceret UVI:

Urinvejsinfektion hos mænd, gravide, kvinder med alvorlig komorbiditet (diabetes, KOL, nedsat immunforsvar, misdannelser i urinvejene m.m.), patienter som er institutionaliserede (f.eks. plejehjembeboere). Hvor der ved klinisk vurdering findes behov for indlæggelse ved behandling – Se Kompliceret UVI - indlæggelseskrævende

Identifikation

Patienter over 14 år med mistænkt bakteriuri og nytilkomne symptomer fra urinvejene:

 • • Pollakisuri

 • • Stranguri

 • • Imperiøs vandladning

 • • Suprapubiske smerter

 • • og klinisk mistanke om UVI

 

For nærmere detaljer, se Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. urinvejsinfektioner - vers. 1.1

Anbefalet initial behandling

pivmecillinam 400 mg x 3 OR

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Ved ukompliceret UVI:

nitrofurantoin* 50 mg x 4 OR

eller

trimethoprim 200 mg x 2 OR

Ved kompliceret UVI

nitrofurantoin* 100 mg x 4 OR

* Nitrofurantoin anvendes ikke ved betydelig nyrefunktionsnedsættelse (GFR <45 ml/min).

Ved kompliceret UVI med GFR<45 mL/min – anbefales ciprofloxacin 500 mg x 2 OR (efter forudgående resistensbestemmelse).

Ved GFR<30 mL/min anbefales ciprofloxacin 500 mg x 1 OR (efter forudgående resistensbestemmelse).

Anbefalet behandlingsvarighed

Ukompliceret: 3 dage

Kompliceret: 5 dage

 

 

Kompliceret UVI – indlæggelseskrævende

Definition

Urinvejsinfektion hos mænd, gravide, kvinder med alvorlig komorbiditet (diabetes, KOL, nedsat immunforsvar, misdannelser i urinvejene m.m.), patienter som er institutionaliserede (f.eks. plejehjemsbeboere) hvor der ved klinisk vurdering findes behov for indlæggelse ved behandling.

Identifikation

Patienter over 14 år med mistænkt bakteriuri og nytilkomne symptomer fra urinvejene:

 • • Pollakisuri

 • • Stranguri

 • • Imperiøs vandladning

 • • Suprapubiske smerter og

 • • Klinisk mistanke om UVI

 

For nærmere detaljer, se Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. urinvejsinfektioner - vers. 1.1

Anbefalet initial behandling

mecillinam 1000 mg x 3 IV

+

gentamicin 5 mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

 

Pga. restordre af mecillinam 1000 mg IV anbefales midlertidigt:

Ampicillin 2 g x 4 IV

+

gentamicin 5 mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

NB. Gentamicin bør gives jf. nomogram – Se PRI: Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

Ved kontraindikation til aminoglykosider:

piperacillin/tazobactam 4 g/0,5 g x 4 IV

 

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

ciprofloxacin 500 mg x 2 OR eller ciprofloxacin 400 mg x 2 IV

+

gentamicin 5mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

Skift fra IV til OR behandling

(empirisk uden mikrobiologisk fund)

 

pivmecillinam 400 mg x 3 OR

 

Ved penicillinallergi:

Nitrofurantoin* 100 mg x 4

* Nitrofurantoin anvendes ikke ved betydelig nyrefunktionsnedsættelse (GFR <45 ml/min). Ved kompliceret UVI med GFR<45 mL/min – anbefales ciprofloxacin 500 mg x 2 OR (efter forudgående resistensbestemmelse). Ved GFR<30 mL/min anbefales ciprofloxacin 500 mg x 1 OR (efter forudgående resistensbestemmelse).

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring.

 

 

Pyelonefritis

Definition

Infektion (småabscesser) af nyreparenkymet samt de nedre urinveje;

kan opdeles i akut og kronisk.

Identifikation

Evt. symptomer fra nedre urinveje som ved cystit:

 • • Flankesmerter med/uden udstråling, turevise, kolikagtige smerter

 • •  feber, kulderystelser, træthed, nedsat appetit, opkastning, diarre, utilpashed, konfusion

Anbefalet initial behandling

mecillinam 1000 mg x 3 IV

+

gentamicin 5 mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

 

eller Mecillinam er midlertidig i restordre

 

ampicillin 2 g x 4 IV

+

gentamicin 5 x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

 

For yderligere detaljer, se Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. urinvejsinfektioner - vers. 1.1

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

cefuroxim 1,5 g x 3 IV

+

gentamicin 5mg/kg x 1 (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

pivmecillinam 400 mg x 3 OR

 

Ved penicillinallergi:

ciprofloxacin 500 mg x 2 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7 dage (IV + OR) antibiotisk behandling ved klinisk respons

 

 

Urosepsis

Definition

Urosepsis: sepsis med mistænkt urinvejsfokus.

Identifikation

 

Se PRI Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3).

Se også Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. urinvejsinfektioner - vers. 1.1

Anbefalet initial behandling

ampicillin 2 g x 4 IV

+

gentamicin 5 mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

eller

piperacillin/tazobactam 4 g/0,5 g x 4 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

cefuroxim 1,5 g x 3 IV

+ evt.

gentamicin 5 mg/kg x 1 (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

pivmecillinam 400 mg x 3 OR

 

Ved penicillinallergi:

ciprofloxacin 500 mg x 2 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring

 

 

Andre infektioner

 

Meningitis

Generelt

Antibiotikabehandling skal hurtigst muligt afstemmes ud fra fokus og mikrobiologiske fund.

Definition

Bakteriel eller viral infektion af subarachnoidalrummet.

For flere detaljer se PRI: Purulent meningitis behandling hos voksne, samfundserhvervet

Identifikation

Et eller flere af følgende symptomer:

 • • Feber

 • • Hovedpine

 • • Konfusion

 • • Nakkerygstivhed

 • • Petekkier

 

Ved mistanke om purulent menigit skal der straks foretages lumbalpunktur.

 

Eksakte grænser for spinalvæskeforandringer ved purulent meningitis findes ikke, men behandling tilrådes initieret ved klinisk mistanke om bakteriel meningitis eller fund af mindst en af følgende:

 • • >1000 leukocytter og >75% neutrofile granulocytter eller

 • • spinalvæske/blod-glukose-ratio <0,4 eller

 • • forhøjet laktat eller

 • • påvisning af mikroorganismer ved akut spinalvæske-mikroskopi.

Anbefalet initial behandling

benzylpenicillin 3 MU (1,8 g) x 6 IV

+

ceftriaxon 4 g x 1 IV og

 

dexamethason 10 mg x 4 IV skal gives senest samtidig med første IV dosis antibiotikum (1)

 

(1) For undtagelser se PRI Purulent meningitis behandling hos voksne, samfundserhvervet

 

Ved mistanke om viral meningitis:

aciclovir 10 mg/kg x 3 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

meropenem 2 g x 3 IV

 

 

Endocarditis

Generelt

Instruks for Endocarditis findes på www.cardio.dk

Definition

Ved infektiøs endocarditis forstås en endovaskulær infektion lokaliseret til native strukturer eller fremmedlegemer (klapproteser, elektroder m.v.), såvel i hjertet som store intratorakale kar (inkl. ductus arteriosus persistens og coarctatio aortae).

Identifikation

Diagnosen bør mistænkes hos alle patienter med:

 • • • Uforklaret feber af mere end en uges varighed

 • • • Feber og mislyd

 • • • Emboli uden kendt kilde

 • • • Feber og/eller bakteriæmi uden oplagt fokus

 • • • Gentagne fund af samme mikroorganisme ved bloddyrkning.

 • • 

 • • Ved mistanke bør kardiologisk speciale kontaktes mhp. ekkokardiografi

Anbefalet initial behandling

Se behandlingsvejledning på www.cardio.dk: 7. Infektiøs endocarditis, appendix 7.1 https://www.nbv.cardio.dk/appendix-7-1

Endelig behandling besluttes ved endocarditkonference.

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

Se behandlingsvejledning på www.cardio.dk: 7. Infektiøs endocarditis, appendix 7.1 https://www.nbv.cardio.dk/appendix-7-1

 

 

Erysipelas

Definition

Erysipelas er en bakteriel infektion i dermis og øverste del af subcutis.

Identifikation

 • • Huden er rød, varm, øm og ødematøs.

 • • I randen af affektionen kan der ses bullae (5-10 %) og regionale lymfeknuder er ofte hævede og ømme.

 • • Patienterne er ofte alment påvirkede og har feber (sjældnere ved recidiv), kulderystelser, kvalme, diarre og hovedpine.

 • • Paraklinisk findes neutrocytose og forhøjet CRP.

Anbefalet initial behandling

benzylpenicillin 2 MU (1,2 g) x 4 IV

+ evt.

cloxacillin 2 g x 4 IV (1)

(1) Ved mistanke om blandingsinfektion med S. aureus og/eller alment påvirket patient suppleres med cloxacillin 2 g x 4 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

cefuroxim 1,5 g x 3 IV

Skift fra IV til OR behandling

phenoxymethylpenicillin 1 MU (0,6 g) x 4 OR

+ evt.

dicloxacillin1 g x 4 OR

 

Ved penicillinallergi:

 

roxithromycin 150 mg x 2 / 300 mg x 1 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 7-14 døgn (IV + OR) antibiotisk behandling ved fortsat tilfredsstillende bedring

 

 

Gastroenteritis

Definition

Akut bakteriel tarminfektion

Identifikation

 • • Akut indsættende diarré evt. m.

 • • Kvalme og opkastninger

Dysenteri: feber, mavesmerter og blodig diarré

Anbefalet initial behandling

Hyppigst er sygdom selvlimiterende.

Indikation for antibiotika:

 • • Høj feber

 • • Alder> 50 år

 • • Iskæmisk hjertekarsygdom, fremmedlegeme

 • • Immunsuppression

 • • Dysenteri

ciprofloxacin* 500 mg x 2 OR

eller

ciprofloxacin* 400 mg x 2 IV

 

*Ved rejseanamnese i Asien eller Afrika kan alternativt gives azithromycin 500 mg x 1 i 3 dage (idet resistens mod quinoloner er hyppig)

 

For flere detaljer se PRI Gastroenteritis acuta

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

azithromycin 500 mg x 1 OR

Anbefalet behandlingsvarighed

Samlet 5 døgn antibiotisk behandling

 

 

Galdevejs- eller abdominalt focus

Generelt

Antibiotikabehandling skal hurtigst muligt afstemmes ud fra fokus og mikrobiologiske fund.

Initial antibiotika behandling skal revurderes efter 24 timer.

 

Definition

Galdevejs fokus: Infektion udgået fra galdevejene

Abdominalt fokus: Infektion med spredning i abdomen

Identifikation

Smerter i abdomen samt abdominal ømhed ved undersøgelse samt mistanke om infektion

Anbefalet initial behandling

benzylpenicillin 2 MU (1,2 g) x 4 IV

+

gentamicin 5 mg/kg x 1 IV (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

+

metronidazol 500 mg x 2 IV

Penicillinallergi eller anden kontraindikation

cefotaxim 1 g x 3 IV

+

metronidazol 500 mg x 2 IV

+ evt.

gentamicin 5 mg/kg x 1 (Gentamicin bør max gives i 3 døgn)

Skift fra IV til OR behandling (empirisk uden mikrobiologisk fund)

Skift til OR behandling kun relevant i særlige tilfælde.

Anbefalet behandlingsvarighed

Afhænger af kirurgisk sanering.