Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Foetus mortuus


Diagnose

Ved mistanke om intrauterin fosterdød skal diagnosen bekræftes ved ultralydsskanning. Den gravide vil ofte selv have en mistanke om, at der er noget galt. Det er vigtigt at være ærlig overfor forældrene om mistanken.
Forældrene lades ikke alene i situationen, med mindre de selv ønsker det.


Dødfødsel/abort
GA
>22 + 0: Fødsel af dødt barn.
GA <22 + 0: Abort.

Ændrer ikke ved levedygtighedskriteriet som fortsat er GA >24 + 0.


Livstegn
Definition på livstegn:
Ved livstegn forstås vejrtrækning, hjerteslag, pulsation i navlesnoren eller tydelige bevægelser.
Følger af kompression/dekompression i af, om den nyfødte viser livstegn, først bør ske efter fuldstændig fødsel/fremhjælpning er sket (herunder efter eventuelle forsøg på genoplivning).

Det tillægges ikke betydning, om navlesnoren på vurderingstidspunktet er overskåret, eller om moderkagen er løsnet

(Kilde: Sundhedsstyrelsen. Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel. August 2005).

 

Når fosterdød er konstateret
Forældrene orienteres om fundet ved ultralydsskanning af den læge, der har scannet. Eventuelle spørgsmål besvares. Vær opmærksom på ikke at komme med forhastede informationer om dødsårsagen, men lad dette vente til undersøgelsesresultaterne foreligger.
Der informeres om metoder til igangsætning af fødslen og mulighederne for smertelindring. Fortæl, om nødvendigt, forældrene om vigtigheden af at føde barnet på naturlig vis.
Den gravide tilbydes indlæggelse straks, men kan vælge at tage hjem først.
Faderen opfordres til at være til stede under forløbet og tilbydes således også overnatning på afdelingen.
Med mindre der er tale om igangværende fødsel, aftales det, hvornår fødslen sættes i gang. Igangsætning dog i almindelighed senest et døgn efter konstatering af fosterdød.
Fortæl kort at der er mulighed for at komme årsagen til den intrauterine fosterdød nærmere ved forskellige undersøgelser af mor og barn.
Vær opmærksom på at forældrene på dette tidspunkt kan have brug for at være alene og brug for tid til at prøve at forstå, hvad der er sket.

Inden forældrene forlader afdelingen gøres følgende:

 • • Blodtryk og temperatur.

 • • Relevante blodprøver tages.

 • • Urin sendes til dyrkning og resistens.

 • • Podning fra vagina.

 • • Rhesus profylakse ved rhesus negative kvinder med positive fostre.

 

Tjekliste

 

Rhesusprofylakse ved foetus mors

Der gives rhesusprofylakse til rhesus D negative kvinder med rhesus positive fostre uden kendte rhesus D antistoffer. Der gives vanlig dosis anti-D immunoglobulin, så snart intrauterin fosterdød er konstateret.

Såfremt der er tegn på føtomaternel blødning over30 ml, skal der gives yderligere anti-D. Dosis efter rådgivning fra blodbankens læger.


Laboratorieprøver på moderen

 • • Føtomaternel blødning (rekvireres med akut svar).

 • • Infektionstal.

 • • Basis præeklampsipakke.

 • • Koagulationstal (DIC).

 • • TORCH prøver.

 • • HbA1C og blodsukker.

 • • TSH, T3, T4 samt frit T3 og T4.

 • • Galdesalte evt. fastende.

 • • Screentest mhp. irregulære erythrocytantistoffer (Type).

 • • Thrombocytantistoffer HPA-1 (ved mistanke om føtal blødning).

Thrombofiliudredning 3 mdr. post partum.

Dette rekvireres via intern henvisning til Biokemisk Afdeling.


Fødsel

1.

Partus provocatus medicamentalis. Efter vanlig instruks ”Partus provocatus”.

2.

Temperatur 2 gange daglig.
Blodtryk og puls 1 gang daglig.

Koagulationstal x 1 daglig.

3.

Fuldkost indtil fødslens aktive fase.

4.

Smertelindring efter behov.
Steriltvandspapler, akupunktur, lattergas

Morfin i doser på op til 10 mg.
Epidural/spinalblokade i fødslens aktive fase.

5.

Der tilknyttes en jordemoder. Der tilstræbes så få jordemoderskift som muligt i forløbet.
Undervejs drøftes vigtige emner med forældrene, se ”checkliste”.

Der skal være ro på stuen og så få forskellige personer som muligt.
Respekter forældrenes ønsker.

6.

Navlesnorsblod.
Ved rhesus negativ moder tages blod til typebestemmelse af fosteret, hvis barnets rhesustype er ukendt.


Barnet
Fødselsvægt, længde og kranieomfang måles.
Barnet beskrives. Evt. misdannelser beskrives nøje.
Der podes fra et sted på barnet. Vælg det mest fugtige sted (umbilicus, øre, øjne, mund eller næsebor). Undersøgelsesfund noteres i moderens journal.
Barnejournal udfyldes ikke.
Vær fortsat forsigtig med at udtale dig om årsagen til den intrauterine fosterdød. Afvent svar på planlagte undersøgelser og obduktion. Navlesnorskomplikationer som omslyngning eller knuder kan være dødsårsag, men kun ved strangulationsfurer og histologiske forandringer i navlesnoren.

Placenta
Måles, vejes og undersøges som vanligt. Noteres i moderens journal. Podes fra maternelle og føtale side.
Sendes til patologisk undersøgelse inkl. mikroskopi, hvis forældrene tillader det.

Når barnet er født
Forældrene opfordres til og støttes i at se barnet, røre ved det og holde det.
Fortæl evt. forældrene hvordan barnet ser ud, inden de ser det.
Hvis barnet er misdannet/macereret, kan man fremhæve det ved barnet, der er normalt.
Evt. dække med tæppe, hue eller lignende indtil forældrene ønsker at se det.
Forældrene opfordres til også at lade evt. søskende og familie se barnet.
Forældrene kan have barnet hos sig, så længe de ønsker det.

OBS: Hvis barnet ønskes obduceret, bør det ligge på køl, når forældrene ikke sidder med det. Der er store køleelementer i medicinkøleskabets fryser.
Barnet må ikke flyttes fra Fødegangen, før forældrene har givet tilladelse.

Når barnet køres fra Fødegangen, lægges det på et blåt stykke med den vandskyende side op ad, når det lægges i vuggen – evt. med en sammenrullet stofble i siderne til at opsuge væske. Dette for at barnet ikke udtørrer til gene ved evt. undersøgelse.
Forældrene kan få barnet med hjem, hvis de ønsker det. Forklar at barnet ikke skal være et alt for varmt sted (maceration forløber hurtigt og endnu hurtigere ved højere temperaturer). Giv evt. information om mulighed for at leje kølevugge.
Barnet fotograferes med og uden tøj. Forældrene kan opfordres til også selv at fotografere barnet og til at blive fotograferet sammen med barnet.
Billederne gemmes i journalen, hvis forældrene ikke ønsker at få dem udleveret med det samme.
Der kan tages hånd- og fodaftryk af barnet. En lille hårlok kan klippes af.

Besøg i kapellet
Telefonnummer udleveres, med mindre forældrene har valgt at bruge bedemand. Da sørger de for dette.

Såfremt forældrene ønsker at se barnet efter udskrivelsen, foregår dette i kapellet. Åbningstid 08.00-15.30 på hverdage. Telefon 97 66 83 75.

Vær opmærksom på at kapellet er lukket i weekenden. Efter aftale med portørerne kan der arrangeres fremvisning i weekenden i de tilfælde, hvor barnet endnu ikke er kommer i kapellet pga. lukning.

 

Navn til barnet
Tal med forældrene om muligheden for at kalde barnet ved navn, og få navnet indskrevet i kirkebogen. Senere kan det være nemmere at tale om og tænke på det barn, forældrene har mistet og taget afsked med, hvis de kan kalde barnet ved navn.
Der kan ikke udstedes navneattest på et dødfødt barn.

Kromosomanalyse og obduktion på barnet

Ved spontan intrauterin fosterdød eller provokeret abort grundet misdannelser/genetiske afvigelser tilbydes kvinden/parret obduktion.

Obduktion må kun foretages, såfremt forældremyndighedens indehaver/den gravide har givet samtykke heri. Det skal af journalen fremgå, hvem der har givet samtykke og hvilken læge, der har indhentet samtykke.

Formålet med obduktion er at forsøge at finde årsagen til forløbet. Desuden kan denne viden give en mere præcis rådgivning om gentagelsesrisikoen i en evt. kommende graviditet.

Obduktion kan sammenlignes med en større operation. Som udgangspunkt lægges alle organer tilbage i kroppen efter obduktion – dette gælder dog ikke hjernen, som skal behandles i formalin i adskillige uger, før den patologiske undersøgelse kan foregå. Der er ikke noget til hinder for, at forældrene kan se barnet igen efter obduktion.

Akillessenebiopsi skal aldrig tages på Fødegangen. Patologen tager biopsier efter behov.

 

Hvis kvinden/parret giver tilladelse til obduktion og genetisk undersøgelse:

 • • Proceduren vedrørende obduktion er beskrevet i Laboratorievejledningen.

 • • Der tages placentabiopsi (max. 0,5 x 0,5 x 0,5 cm) fra centrale del (dvs. i afstand af såvel føtale som maternelle flade) af den ufikserede placenta. Kommes i rør med lyserødt ”hudmedie”.

 • • Placentabiopsien følger med fostret/barnet til obduktion.

 • • Der udfyldes rekvisition til Klinisk Genetisk Afdeling, som lægges sammen med obduktionsrekvisitionen.

 • • Placenta sendes på vanlig vis ufikseret til Patologiafdelingen (husk elektronisk rekvisition, under Klinisk information vælges ”Indsæt frase” og så ”Placenta”).

 • • Fosteret/barnet lægges på ikke-absorberende underlag og bringes af portør til kølerum-Mors i kælderen, Bygning P. Herefter afhentes det af kapelpersonalet og bringes til kapel/obduktionsstue.

 • • Ved obduktionen vurderes, om der er indikation for genetisk undersøgelse. I så fald tager patologen vævsprøve fra barnet, og den sendes sammen med placentabiopsien til Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

 

Hvis kvinden/parret ikke giver tilladelse til obduktion, men giver tilladelse til undersøgelse af placenta og/eller genetisk undersøgelse af foster/barnet:

 • • Hvis der er indikation for genetisk undersøgelse, tages der placentabiopsi og hudbiopsi (f.eks. fra ankelregion) som sendes med udfyldt rekvisition til arrayCGH. Den sendes direkte fra Fødegangen til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Der noteres i journalen, at biopsien er taget.

 • • OBS: En placentabiopsi kan ikke erstatte undersøgelse af placenta på Patologiafdelingen.

 • • Ved foetus mortuus sendes placenta på vanlig vis ufikseret til Patologiafdelingen. (Husk elektronisk rekvisition, under Klinisk information vælges ”Indsæt frase” og så ”Placenta”).

 

Ligsyn

Foretages af vagthavende læge, når der foreligger sikre dødstegn. Orange ligblanket udfyldes af læge.


Dødsattest (den elektroniske)

Dødsattesten side 1 udfyldes via SEI 2, af den læge der har synet barnet. For dødfødte anvendes altid moders CPR nummer (husk kryds i dødfødt). Der printes ”kopi til pårørende/bedemand”.

Print formular. Printerindstillinger ”Formindsk for store størrelser”.

Kopien signeres af den læge, der har udfyldt dødsattesten.

Hvis der ikke skal foretages obduktion, udfyldes side 2 samtidig, stadig med mors CPR nummer. Der er her ikke mulighed for af registrere ”dødfødt”, men de 2 sider samkøres centralt.

I tilfælde af obduktion, udfyldes side 2 af en af de læger, der er med til fosterpatologisk konference, stadig mors CPR nummer.

Seddel til kapelassistent

Udfyldes og lægges i transportkassen sammen med barnet.

Dødfødselsanmeldelse
Dødfødsel registreres i LPR.
Sognepræstens eksemplar lægges sammen med dødsattesten i journal.
Anmeldelsen til Sundhedsstyrelsen sendes med posten.
Anmeldelsen til sundhedsplejersken sendes som vanligt.
Anmeldelsen til Jordemodercentret sendes som vanligt.
Anmeldelsen til Statsamtet sendes som vanligt.

Istandgørelse af barnet
Forældrene kan selv være med til at gøre barnet i stand, hvis de ønsker det.
Barnet kan klædes på i eget tøj eller i hospitalets tøj.

Tøj samt eventuelle blomster lægges i en plastikpose med navn på og sendes med barnet.
Påsæt tåseddel/orange ligblanket.

Obduktionsrekvisition, dødsattesten og andre papirer lægges i journalen, der bliver hos Fødegangens sekretærer, indtil den hentes af patologerne.

Når forældrene har givet tilladelse til at flytte barnet til kølerum-Mors, kælderen i bygning P, kaldes portør mhp. dette. Herfra bringes barnet til kapellet.

Laktationshæmning
Der udleveres tablet Dostinex 1 mg (2 tabletter) indenfor 24 timer efter partus.

Ambulant fødsel eller overflytning til Gynækologisk Sengeafsnit
Forældrene skal ikke udskrives fra Fødegangen, før de selv er parate til det.

Ved maternelt observationsbehov indlæggelse på Gynækologisk Afdeling efter aftale med vagthavende læge.

Ved overflytning til Gynækologisk Afdeling skal der gives grundig rapport om forløbet, og hvad der er talt med forældrene om.

Kontakt med jordemoder efter fødslen
Inden forældrene forlader Fødegangen tilbydes kontakt med fødejordemoderen.
Det vil være individuelt, hvordan og hvor denne kontakt skal være. Det væsentlige er, at jordemoderen bevarer kontakten til forældrene, da hun er en vigtig støtteperson i den første svære tid.

Psykologhjælp
Der gives tilskud fra Sygesikringen til psykologhjælp, hvis tab af foster sker efter uge 19 + 0.
Kvinden/parret skal henvises via egen læge.

Ambulant samtale
Ambulant samtale med fødejordemoder og relevant obstetriker eller ultralydslæge ca. 8 uger efter fødslen.

Under samtalen drøftes nuværende graviditets- og fødselsforløb og undersøgelsesresultater. Der rådgives om gentagelsesrisiko og forholdsregler/kontrol i en eventuel ny graviditet.
Sekretæren på Fødegangen sørger for at tiden bestilles, uanset hvorfra forældrene udskrives.

Melding ved intrauterin fosterdød/dødt barn
Der meldes til moderens praktiserende læge næstfølgende hverdag. Gøres af lægen.

Vær opmærksom på at fremtidige obstetriske kontroller aflyses.


Praktiske oplysninger ved foetus mortuus

Barselsorlov/Sorgorlov
Moderen har ret til sorgorlov på dagpenge i 14 uger efter barnets død.
I de tilfælde hvor moderen lider af en graviditetsbetinget sygdom, kan hun modtage dagpenge efter 14 uger, dog højst indtil udløbet af 46 uger efter fødslen.
Hun skal da fraværsmeldes gennem egen læge.
Faderen eller medmoder har også ret til sorgorlov på dagpenge i 14 uger efter fødslen.
For mere information se borger.dk


Faderskab
Er barnet dødfødt, kan manden registreres som far til barnet, hvis både han og moderen sammen skriftligt erklærer, at de ønsker ham registreret som faderen. Dette gøres på borger.dk.

Navngivning
Alle børn kan navngives og få deres navn indført i kirkebogen. Kontakt sognepræsten.
Der udstedes ikke navneattest ved dødfødte børn.

Dødsattest
Dødsattesten udleveres til forældrene/bedemand fra kapellet, og skal afleveres til sognepræsten i bopælssognet.
Når begravelsen har fundet sted, videresender præsten attesten til Sundhedsstyrelsen.

Dødsanmeldelse
Forældrene skal indgive dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/ligbrænding til sognepræsten/kordegnen i bopælssognet, uanset om en præst skal medvirke.
Attesten udleveres hos præst/bedemand. Blanketten kan findes på personregistrering.dk

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/doedsfald-og-begravelse/-/media/7C72A4ED0C194BB4B75A8456A0F5991B.ashx

Papirer til præsten/kordegnen i bopælssognet

-

Dødsattest.

-

Dødfødselsanmeldelse til sognepræsten (PAS-udskrift).

-

Moderens navne-/dåbsattest.

Hvis forældrene er gift da også:

-

Faderens navne-/dåbsattest.

-

Vielsesattest.


Bedemand
Forældrene kan have gavn af at tage kontakt til bedemand af følgende årsager:

-

Hjælp til udfyldelse/afsendelse af papirer.

-

Hjælp til praktiske foranstaltninger i forbindelse med begravelse/bisættelse.

-

Store prisforskelle på begravelse/bisættelse på de forskellige kirkegårde.

-

Der kan være store prisforskelle på begravelse/bisættelse afhængig af, om man er medlem af folkekirken eller ej, og i den forbindelse om, hvilken kirkegård man vælger.


Begravelseshjælp
Udgifter i forbindelse med begravelse/bisættelse dækkes ifølge regninger, dog højst kr. 6.000. Se bilag.
Sker automatisk fra Socialforvaltningen til den person, der er anført på dødsanmeldelsesblanketten.
Begravelseshjælpen på de 6.000 kr. Skulle kunne dække almindelig pæn begravelse.

Begravelse/ligbrænding

Levendefødte børn, der dør, og dødfødte børn, der fødes efter uge 22+0, skal begraves. Dette gælder også, hvis fosteret døde før uge 22+0. Eneste undtagelse er flerfoldsfødsel, hvor fosteret er ombragt ved fosterreduktion.
Begravelsen skal finde sted inden 8. dagen efter fødslen af det døde barn. Der kan søges om udsættelse hos Embedslægen.
Barnet skal i en kiste og skal begraves på kirkegården. Ved bisættelse (brænding) skal urnen nedgraves på kirkegården.

Forældrene skal tage stilling til, hvem der skal ordne begravelsen

-

Forældrene selv, evt. sammen med en sognepræst.

-

Forældrene selv, evt. sammen med en bedemand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjekliste

Billede 1

 

Billede 6Billede 7