Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Decentral analysevirksomhed (nærpatientundersøgelse; Point-of-care-testning)

Problemstilling

At kvalitetssikre klinisk biokemiske analyser udført uden for Klinisk Biokemisk Afdeling og af kliniske afsnits personale. Kvalitetssikringen udføres i henhold til Klinisk Biokemis retningslinje vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital. Se referencer nederst i dette dokument.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere der er involveret i anvendelsen af udstyr udenfor Klinisk Biokemisk Afdeling

Definition af begreber

Klinisk Biokemisk Afdeling repræsenterer: Aalborg Universitetshospital alle matrikel på Syd, Nord, Hobro, Farsø og Thisted.

Kliniske afsnit, er sengeafsnit og ambulatorier på somatiske og psykiatriske afsnit.

Decentral analysevirksomhed dækker over de laboratorieundersøgelser/analyser, der udføres af ikke laboratorieansat personale, og på udstyr der anvendes udenfor de klinisk biokemiske laboratorier og som kvalitetssikres af Klinisk Biokemisk Afdeling.

Formål

Formålet med denne retningslinje er at fastsætte procedurer for udførelsen af decentral analysevirksomhed på de kliniske afsnit på Aalborg Universitetshospital. Det overordnede formål med styringen, er at understøtte elektroniske svaroverførsel, og sikre en sporbarhed og kvalitet af analyseresultater fra POCT-udstyr.

Beskrivelse

Decentralt udstyr på Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling støtter decentraliseret udførelse af analyser, når der er et velbegrundet ønske, og den decentrale analysering kan etableres således, at analysekvaliteten er sammenlignelig med kvaliteten på analyser udført centralt.

De kliniske afsnit skal kontakte Klinisk Biokemisk Afdeling med hensyn til indførelsen af decentralt udstyr. Etablering kan kun ske med anbefaling fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Når kliniske afsnit i samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling etablerer decentralt udstyr, foretages prøvetagning, analysearbejde samt rutinemæssig kvalitetskontrol af det kliniske personale, der har modtaget undervisning i korrekt prøvetagning og anvendelse af apparaturet.

Driftsomkostninger

Forud for etablering af patientnær analysevirksomhed udarbejdes, i overensstemmelse med ”Retningslinjer vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital”, en kontrakt, hvor indkøb, økonomi og service/vedligeholdelse er aftalt mellem de involverede parter.

De driftsmæssige forpligtigelser vedr. decentralt udstyr påhviler det kliniske afsnit, med mindre andet aftales i kontrakten.

Ved misligholdelse stilles det kliniske afsnit økonomisk ansvarlig.

Undervisning og recertificering

Alle personalegrupper, der skal anvende udstyret, skal have modtaget undervisning. Klinisk Biokemisk Afdeling varetager undervisningen i præanalytiske forhold, analysering, kvalitetssikring samt validering af analyseresultatet.

Der samarbejdes med Regionshospital Nordjylland om at ensrette adgangskode, udstyr typer og vejledning.

Ledelserne på de kliniske afsnit har ansvaret for, at relevant personale deltager i undervisningen. Certificerede brugere skal recertificeres eller gentrænes. Form og interval defineres i POCT-rådet. Se endvidere instruks for den enkelte analyse/apparatur.

Svarvalidering/godkendelse

De kliniske afsnit er ansvarlige for korrekt patientidentifikation. De kliniske afsnit er ansvarlige for at validere analyseresultaterne forud for svarafgivelsen. Se evt. for yderligere information retningslinjen ”Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland”.

Svarafgivelse

Apparaterne er tilkoblet sygehusets intranet, hvilket betyder, at svarene kan formidles via Klinisk Biokemisk Afdelings Edb-system EPJ. Herved kommer resultaterne på de kumulerede laboratorieskemaer. For apparatur, der ikke er online, er brugerne ansvarlige for, at resultaterne registreres og kan genfindes i patientjournalen.

Vedligeholdelse og fejlfinding

Klinisk Biokemisk Afdeling yder service i dagtid samt i vagter og weekender, i det omfang arbejdet tillader. Alle apparater er mærkede, således man til enhver tid kan få information om, hvornår apparatet er vedligeholdt og kvalitetskontrolleret. Dette sker ved henvendelse til Klinisk Biokemisk Afdeling.

Kvalitetskontrol

Nyt apparatur samt nye reagenser (lot/batch) kontrolleres af Klinisk Biokemisk Afdeling forud for frigivelse fra ILS til de kliniske afsnit. Kvalitetskontrollen skal leve op til objektive kvalitetskrav.

Yderligere dokumentation/reference

For hver type af decentralt udstyr udarbejdes apparatur instruks. Instruksen beskriver kvalitetssikringstiltag og ansvarsfordelingen mellem den kliniske afdeling og Klinisk Biokemisk Afdeling.

Se også:

Blod-gas – Decentralt laboratoriemedicinsk måleudstyr

Blod-glukose – Decentralt laboratoriemedicinsk måleudstyr

Cutan-Bilirubin – Decentralt laboratoriemedicinsk måleudstyrudstyr

ABL90 FLEX Plus – Betjeningsvejledning - decentral

Analyse på AQT90 FLEX

Dansk Standard DS/EN ISO 22870 – Nærpatientundersøgelse(POCT), krav til kvalitet og kompetence.