Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inddragelse af patienten og pårørende

 

Formål

at sikre, at:

• Personalet gennem hele patientforløbet er opmærksomme på patientens ønske om medinddragelse.

• Pårørende inddrages i beslutninger, såfremt patienten ønsker dette.

 

 

Målgruppe

Læger ansat ved akutlægebilen Region Nordjylland

 

Beskrivelse

I forbindelse med den første kontakt med patienten, orienteres patienten om, de behandlingstiltag der forventes iværksat i den aktuelle situation.

I hele forløbet skal man respekterer patientens tanker, følelser, værdier og holdninger og søge at afdække patientens ønsker om inddragelse i beslutninger vedr. egen behandling.

Patientens behov og ønsker om information og patientens ret til at frabede sig information afklares gennem løbende dialog.

 

• Man skal være opmærksomt på, at tilpasse informationen ift. patientens

aktuelle situation, kulturelle baggrund og sproglige forståelse.

 

• Inddragelse og information af pårørende skal ske i overensstemmelse med

patienten, og med overholdelse af tavshedspligten.

 

• Børn: barnet informeres og inddrages mest muligt i behandlingen, i det omfang

barnet forstår situationen. Forældrene informeres om undersøgelser og

behandling, og skal give samtykke til dette.

 

• Unge mellem 15-17 år: informeres og inddrages i undersøgelser og behandling, og

kan selv samtykke til behandling.

Forældremyndighedsindehaveren skal informeres og inddrages i den unges

stillingtagen. Ved uenighed har den unge ret til selvbestemmelse, medmindre den

unge er ude af stand til, at forstå konsekvenserne af sin beslutning.

 

• Varigt inhabile patienter (mangler permanent evnen til at tage vare på egne

interesser, ikke i stand til at tage stilling til behandling): pårørende eller værge skal

inddrages i beslutningen om behandling.

 

• Såfremt der er et øjeblikkeligt behandlingsbehov kan en sundhedsperson indlede

eller fortsætte en behandling uden samtykke fra en inhabil patient, fra

forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende eller værge fx:

 

o hvis en patient midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret

samtykke, bevidstløse, hvis chancen er for på længere sigt at forbedre

patientens overlevelse og for at opnå et væsentligt bedre resultat af

behandlingen

 

o patienter under 15 år, som befinder sig i en situation, hvor øjeblikkelig

behandling er påkrævet for patientens overlevelse

 

• Sproglig forståelse:

hvis der er sproglige problemer må man i den akutte situation forsøge, at informeres patienten på bedst mulig måde, evt. med hjælp fra pårørende.

Det kan ofte ske ved hjælp af pårørende i den akutte situation.

 

Kvalitetsovervågning

Der gennemføres patienttilfredshedsundersøgelse, hvor det afdækkes, hvorvidt patienterne oplevede at blive behandles med værdighed og respekt under den præhospitale indsats. Endvidere blev det undersøgt, om patienterne var tilfredse med den information de fik under den præhospitale indsats.

 

Referencer

Standard nr. 2.1.2, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.

 

Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 kap. 5

 

SST vejledning nr. 161 af 16.09.10 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysning.

 

SST vejledning nr. 9494 Sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende.