Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Inddragelse af patienten og pårørende

 

Formål

At sikre, at:

 • • Det præhospitale personale gennem hele patientforløbet er opmærksomme på patientens ønske om medinddragelse.

 • • Pårørende inddrages i beslutninger, såfremt patienten ønsker dette.

 

Målgruppe

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger som bemander akutlægebiler i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse

I forbindelse med den første kontakt med patienten, orienteres patienten om de behandlingstiltag der forventes iværksat i den aktuelle situation. I hele forløbet skal patientens tanker, følelser, værdier og holdninger respekteres og patientens ønsker om inddragelse i beslutninger vedr. egen behandling søges afdækket. Patientens behov og ønsker om information og patientens ret til at frabede sig information afklares gennem løbende dialog.

 

 • • Informationen til patienten tilpasses patientens aktuelle situation, kulturelle baggrund og sproglige forståelse.

 

 • • Inddragelse og information af pårørende skal ske i overensstemmelse med patientens ønsker herom, og med overholdelse af tavshedspligten.

 

 • • Børn: Barnet informeres og inddrages mest muligt i behandlingen, i det omfang barnet forstår situationen. Forældrene informeres om undersøgelser og behandling, og skal give samtykke til dette.

 

 • • Unge mellem 15-17 år: Informeres og inddrages i undersøgelser og behandling, og kan selv samtykke til behandling. Forældremyndighedsindehaveren skal informeres og inddrages i den unges stillingtagen. Ved uenighed har den unge ret til selvbestemmelse, medmindre den unge er ude af stand til, at forstå konsekvenserne af sin beslutning.

 

 • • Varigt inhabile patienter (mangler permanent evnen til at tage vare på egne interesser, ikke i stand til at tage stilling til behandling): Pårørende eller værge skal inddrages i beslutningen om behandling.

 

 • • Såfremt der er et akut uopsætteligt behandlingsbehov kan en sundhedsperson indlede eller fortsætte en behandling uden samtykke fra en inhabil patient, fra forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende eller værge, fx hvis:

 

 • • En patient midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, og hvis chancen er for, på længere sigt, at forbedre patientens overlevelse og for at opnå et væsentligt bedre resultat af behandlingen.

 • • Patienten er under 15 år og befinder sig i en situation, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse.

 • • Der er sproglige problemer. I den akutte situation må det præhospitale personale forsøge at informere patienten på bedst mulig måde, evt. med hjælp fra pårørende.

 

 

Referencer

 • • Sundhedsloven, kap. 5 om patienters medinddragelse i beslutninger.

 • • Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. BEK nr. 359 af 04/04/2019.

 • • Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende. VEJ nr. 9494 af 04/07/2002.