Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forundersøgelse af ægdonorer

 

Definition

Ægdonation er iflg. lov om kunstig befrugtning pr. 1. januar 2007 tilladt for kvinder mellem 18

og 35 år, uanset om donor selv er i fertilitetsbehandling eller ej.

Ægdonationen skal ske af ren altruistisk motivation, og kan forgå enten anonymt eller ikke anonymt.

Den donerende kvinde skal være uden psykisk eller somatisk sygdom, og der må ikke være kendt

arvelig sygdom i hendes familie.

Der ydes p.t. en godtgørelse på kr. 7.000,- for en ægdonation (skattepligtig indkomst). Medicinen er gratis.

Ægdonorer må maximalt donere æg 6 gange.

 

Forundersøgelse

Ved forundersøgelsen sikres det, at donor er grundigt informeret om reglerne for ægdonation,

herunder informeret om hele forløbet, lovregler og de risici, som er forbundet med donationen.

Samtidig skal det understreges overfor hende, at hun til enhver tid har ret til at trække sin

beslutning om donation tilbage.

 

Donationsformer

Der findes 5 typer ægdonation:

  • • Anonym donation:

Anonymiteten er gensidig forstået på den måde, at donor ikke kan få oplysninger om modtagerparret og et evt. barn, som måtte blive født. Modtagerparret kan kun få oplyst basiskarakteristika så som højde, vægt, hud, øjen- og hårfarve samt donors alder ved donationstidspunkt (aht. risikovurdering i forbindelse med prænatal diagnostik).

 

  • • Krydsdonation:

En kvinde, der har behov for at modtage æg fra en anden, kan komme hurtigere i behandling, hvis hun selv medbringer en anden kvinde, der vil donere æg til klinikken. De æg, der doneres til klinikken, skal ikke bruges til aktuelle kvinde, men en anden donor giver så æg til hende.

 

  • • Donation med udvidet profil:

Her gives tilladelse til, at modtagerparret og et evt. barn kan få basisoplysninger samt ekstra oplysninger om donor som f.eks. alder, erhverv, fritidsinteresser, uddannelse, stemmeprøve, babyfotos og lignende. Når denne tilladelse er givet, er donationen i lovens forstand ikke-anonym, selvom donor evt. aldrig møder modtagerparret og et evt. barn, som måtte blive født. Det er vigtigt at pointere, hvilke ekstra oplysninger, der gives. Ekstra oplysninger kan medføre, at modtagerparret og et evt. barn vil kunne spore donors identitet via internet og lignende.

 

  • • Åben donation:

Ved åben donation er identiteten ikke kendt af modtagerparret på donationstidspunktet. Donor har givet lov til, at et evt. barn kan få donors identitet oplyst og tidspunktet for hvornår denne oplysning skal gives, aftales med fertilitetsenheden. Disse oplysninger skal barnet indhente ved at henvende sig til Fertilitetsenheden. En udbredt form for åben donation er donation, hvor det er aftalt, at barnet som den eneste kan få oplyst donors identitet, når det fylder 18 år.

 

  • • Kendt donation:

Ved denne donationsform doneres æg til en kvinde, hvis identitet er kendt på donationstidspunktet. Det er vigtigt at gøre klart, at kvinden som modtager æg også er bekendt med identiteten. Med andre ord – kendskab til hinanden er gensidigt.

Ægdonor må ikke være nært eller nærmere beslægtet med recipientens mand, se Sundhedsstyrelsens vejledning, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172755.

 

Anamnese

Grundig anamnese, incl. familieanamnese.

Der henvises til:

Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler

Bilag 7: Udvælgelseskriterier og obligatoriske laboratorietest for donorer af kønsceller

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206344

Hos potentielle kønscelledonorer (sædceller, oocytter) skal øget risiko for videregivelse af arvelige

sygdomme belyses gennem udspørgen om forekomst heraf i familien.

Der udspørges omkring gynækologisk anamnese og cyklus.

 

Objektiv undersøgelse

  • • Fænotypisk: højde, vægt, kropsbygning, øjenfarve, hårfarve og etnicitet

  • • GU: incl. podning fra cervix for clamydia og GK (udføres ved opstartsscanning)

  • • Transvaginal ultralydsscanning: sikring af normale forhold svt. genitalia interna og ovariernes volumen, samt vurdering af antallet af antrale follikler.

  • • Blodprøver: AMH, standard smitteprøver før fertilitetsbehandling, WR-test og NATtest skal være opdateret højst 30 dage før aspirationen, hvorfor den mest hensigtsmæssige prøvedato må overvejes.

 

Behandling

Ægdonorer bør stimuleres i antagonist protokol, der sigter mod udtagelse af 8-10 æg. Ægmodning med GnRH-agonist.

 

Referencer

https://fertilitetsselskab.dk/wp-content/uploads/2019/04/Version2_oocytdonation-og-dobbeltdonation_170319.pdf