Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Identifikation af patienter i Psykiatrien

 

Beskrivelse

Med henblik på at undgå forvekslingsfejl – herunder både medicineringsfejl og forvekslingsfejl i forbindelse med sundhedsfaglige aktiviteter i relation til udredning, diagnosticering, behandling og pleje – skal alle ambulante og indlagte patienter i Psykiatrien i Region Nordjylland identificeres fuldstændig og sikkert.

Fuldstændig patientidentifikation er, når der foreligger personnummer samt for- og efternavn.

 

Der skelnes mellem følgende patientgrupper:

  • • Den habile patient.

  • • Inhabile patienter og børn

  • • Patienter med ukendt identitet

 

Påsætning af ID-armbånd

Ved indlæggelse påsættes ID-armbånd straks. Ved påsætning af ID-armbånd skal to personer kontrollere identiteten. Den ene person er sundhedspersonen, der påsætter ID-armbåndet, og er ansvarlig for korrekt påsætning af dette.

Hos den habile patient kan denne deltage i kontrollen som »den anden person«.

 

Før påsætning af ID-armbånd hos habile voksne patienter skal patienten oplyse sit fulde navn og personnummer, og dette skal sammenholdes med ID-armbåndets oplysninger.

 

Hos inhabile patienter og hos børn, skal identiteten som udgangspunkt bekræftes under medvirken af personale eller ved tilstedeværende pårørende, og identiteten skal sammenholdes med ID-armbåndets oplysninger.

 

For inhabile patienter og hos børn, vil det i visse situationer være hensigtsmæssigt at påsætte ID-armbånd, selv om de ikke er indlagte. Fx ved hyppige ambulante besøg, serier af strålebehandling eller anden ambulant behandling med flere ugentlige kontakter.

 

Når der foretages undersøgelse og behandling af patienter med ukendt identitet, fx ved akut

skadebehandling af bevidstløs, skal patienten om muligt tildeles og identificeres med et centralt

genereret erstatningspersonnummer eller anden kode, der er unik. Hvis anden unik kode end

centralt genereret erstatningspersonnummer er anvendt, skal patienten snarest muligt tildeles et

centralt genereret erstatningspersonnummer.

 

Påsætning af ID-armbånd kan ske ved stiltiende samtykke fra patienten. Hvis patientens samtykke ikke umiddelbart kan indhentes til påsætning af ID-armbånd, skal patienten forsøges motiveret herfor.

 

Om identifikation af patienter i ambulant behandling

Som hovedregel er patientens egen angivelse af navn og personnummer (eller fødselsdato og -år) fyldestgørende som kontrol af identitet hos voksne habile patienter, men skal søges dokumenteret med sygesikringskort eller anden identifikation. Det er ikke tilstrækkeligt, at patienten på forespørgsel bekræfter sit navn og personnummer.

 

I visse situationer kan identifikation baseres på sikker genkendelse. Det drejer sig om de situationer:

  • • Hvor der i gennem længere tid har været et personligt, sikkert kendskab imellem sundhedspersonen og patienten

  • • Hvor patienten besøges på egen bopæl, dvs. er beboer i eget hjem

 

Når patientens identitet i disse tilfælde skal sammenholdes med andre oplysninger, fx ved medicingivning, skal navn og personnummer eller fødselsdato og -år i kombination med adresse, som hovedregel indgå i kontrollen.

 

Ved kontrol af identitet uden ID-armbånd hos voksne, inhabile patienter og hos børn, skal identiteten søges bekræftet under medvirken af sundhedspersonale som kender patienten eller af tilstedeværende pårørende. I tilfælde, hvor identiteten ikke kan bekræftes af sundhedspersonale som kender patienten eller af tilstedeværende pårørende, kan identiteten sikres med sygesikringskort eller billedlegitimation.

 

Om identifikation af indlagte patienter

Identifikationsarmbånd

Patientidentiteten skal bekræftes ved, at den voksne habile patient oplyser navn og personnummer. Kontrol af patientidentitet udføres ved, at der foretages elektronisk eller visuel aflæsning af data på ID-armbånd. Eksempler herpå, hvor en sådan kontrol skal udføres, er ved medicingivning og før operation.

 

Ved kontrollen af patientidentiteten hos den inhabile patient og hos børn, aflæser sundhedspersonen ID-armbåndet. For behandling med alvorlige risici for patienten (eksempelvis operation, elektrochok, strålebehandling, kemoterapi, tvangsbehandling, tvangsmedicinering, anlæggelse af depotmedicin etc.) skal identiteten bekræftes under medvirken af sundhedspersonale, som kender patienten eller af tilstedeværende pårørende.

 

Identifikationskort

Hvis patienten ikke ønsker at bære identifikationsarmbånd skal udstedes identifikationskort, som skal indeholde foto og personnummer.

Identifikationskortet udarbejdes i henhold til det standarddesign, der er valgt i Psykiatrien – se PRI-dokumentet: Patient billede-ID-kort.

 

Det kliniske personale i Psykiatrien har herefter ansvar for, at personidentifikation sker ved brug af identifikationskort ved relevante sundhedsfaglige aktiviteter rettet mod patienten.

Ved udskrivelse inddrages identifikationskortet.

 

Hvis patienten ikke vil samarbejde om identifikation

Hvis patienten nægter at oplyse personnummer samt for- og efternavn som grundlag for fuldstændig primær identifikation anvendes primært principperne som for ”inhabile patienter” eller subsidiært principperne for ”patienter med ukendt identitet” (se ovenfor).

Hvis patienten både nægter at anvende armbånd og identifikationskort identificeres patienten efter principperne for ”habile patienter”.

 

Ved udlevering af medicin

Før en patient får udleveret sin medicin, skal vedkommende altid identificeres af den sundhedsfaglige person, der giver eller udleverer medicinen. Identificering sker ved, at patienten oplyser sit navn samt personnummer eller ved at registrere oplysninger på patientarmbåndet.

Identifikation af børn og unge forud for udlevering af medicin, foregår enten ved at registrere personnummer på patientarmbåndet, eller ved brug af billedidentifikation.

 

Ved ECT-behandling

Ved ECT-behandling er identifikationsarmbånd obligatorisk.

 

Dokumentation

Påsætning af ID-armbånd skal journalføres. Det skal klart fremgå, hvem der er ansvarlig for påsætning af ID-armbånd, og hvem der er kontrollant.

 

I de tilfælde, hvor patienten ikke får påsat ID-armbånd, skal årsagen hertil fremgå af journalen.

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed i Psykiatrien ved sikker identifikation af patienter i forbindelse med patientrettede sundhedsfaglige aktiviteter.

Sikker identifikation er en forudsætning for, at relevante oplysninger og procedurer benyttes til den rette patient.

Referencer

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet